නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • (English) Application for the Kalapooshana Award 2021

  කලාපූෂණ ස...

  More
 • ශෝක පණිවිඩය

  කින්නියා, කුරිංචකර්නි ප්‍රදේශ...

  More
 • වීඩියෝ සහ කවි තරග ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරගය 2021

  වීඩියෝ තරගය: DOWNLOAD කවි තරගය:

  More
 • 2021 ජාතික මීලාද් තරග ප්‍රතිඵල

  2021 ජාතික මීලාද් තරග ප්‍රතිඵල: Download

  More
 • මීලාදුන් නබි උත්සවය-19.10.2021

  More
 • ඇතුළත් වීමේ සහ නේවාසික වීසා සඳහා නිර්දේශ කිරීම

  More
 • සංකල්ප පත්‍රය – ඉමාම් ප්‍රමිතිකරණය සහ සංවර්ධන රාමුව (ISDF)

  සංකල්ප පත්‍රය - ඉමාම් ප්‍රමිතිකරණය සහ සංවර්ධන රාමුව (ISDF)

  More
 • අරාබි විද්‍යාල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වේගවත් වැඩසටහනක්

  අරාබි විද්‍යාල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වේගවත් වැඩසටහනක්  

  More
 • ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් පල්ලි සමානුපාතික විශ්ලේෂණය

  ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් පල්ලි

  More
 • SLAUGHTERING OF QURBANI ANIMALS

  To all trustees of Mosques SLAUGHTERING OF QURBANI ANIMALS Reference is made to the Circular No. MRCA/A/06/COVID 19 dated 13.07.2021 issued u...

  More