නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • “දැහැමි ගොවිතැනින් යහපත් සංස්කෘතියක් ” යන සංකල්පය යටතේ මුස්ලිම් පල්ලි, අරාබි විද්‍යාල සහ කුර්ආන් පන්තිවල ගෙවතු වගාව දියත් කිරීම

  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මුස්ලිම් පල්ලි, අරාබි විද්‍යාල සහ අල් කු...

  More
 • මුස්ලිම් ආගමික නායකයින් ගරු බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා හමුවෙයි.

  මාධ්‍යය නිවේදනය අද දින සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා, ෂරියා කවුන්සිලය, ශ්‍රී ලංකා සූෆි තරීකා උත්තරීතර සභාව සහ ජාතික සූරා කවුන්සිලය නියෝ...

  More
 • ලියාපදිංචි හජ් සංචාරක ක්‍රියාකරුවන්ගේ ලැයිස්තුව – 2022

  සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් 73 දෙනෙකු මේ වන විට මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. ඔවුන...

  More
 • ගෙවතු වගා සංකල්පය පිළිබඳවයි

  More
 • හජ් වන්දනාව – 2022

  හජ් වන්දනාව - 2022 2022 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් හජ් වන්දනාව සඳහා වන්දනාකරුවන් යැවීමට බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්&#...

  More
 • කොළඹ පලස්තීන රාජ්‍යයේ අතිගරු තානාපතිතුමාගේ පැමිණීම

  කොළඹ පලස්තීන රාජ්‍යයේ අතිගරු තානාපතිතුමාගේ පැමිණීම ශ්‍රී ලංකාවේ පලස්තීන රාජ්‍යයේ තානාපති අතිගරු සැයිර් හම්දල්ලාහ් සැයිද් මහ...

  More
 • 2022 පෙබරවාරි 07 වන දින ඉරාන දූත පිරිසගේ පැමිණීම

  2022 පෙබරවාරි 07 වන දින ඉරාන දූත පිරිසගේ පැමිණීම ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ නායකයාගේ නියෝජිත හතම් පූරි මහතා ප්‍රමුඛ ඉරාන නියෝජිත පිරිස 2022 පෙබ...

  More
 • (English) The Religious Observance on the occasion of 74th Independence Day celebration

  The Religious Observance on the occasion of 74th Independence Day celebration on Friday, 4th February 2022at the Colombo Grand Mosque ============...

  More
 • අවුරුදු 5-16 අතර සිසුන් සඳහා අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපත්තියට යටත්ව අරාබි විද්‍යාලවල රජයේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

  අධ්‍යාපන අමාත්‍...

  More
 • මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි අරාබි විද්‍යාල විසින් නිකුත් කරන ලද ලේඛන සහතික කිරීම සඳහා වන රීති

  බාගත කරන්න

  More
[wppg_photo_slider id="1" show_carousel="1"]