කාර්ය මණ්ඩලය

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
අංක. නම තනතුර
1  Mr. Z.A.M. FAIZAL අධ්‍යක්ෂ
2 කෙ.එල්.ඩී.එන් පියල් මයා ගණකාධිකාරි (වැ.බ)
3 එම්.එල්.එම්. අන්වර් අලී මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
4 එම්.එස්. අලා අහමඩ් මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
5 එස්. මිරිසියා තාජුඩීන් මිය පරිපාලන නිලධාරි (වැ.බ.)
6 එමු.‌ජේ.එෆ්. සුරයියා මෙය නීති නිලධාරි (තාවකාලික)
RIGHT TO INFORMATION UNIT
S.N. NAME DESIGNATION & TELEPHONE NUMBER
1 Mr. M.S. ALA AHAMED ASST.DIRECTOR, 0112667909
2 Mrs. J.F.FAZMILA DEVELOPMENT OFFICER, 0112667909
3 Miss. A.F. SHAHIDA  MANAGEMENT SERVICE OFFICER, 0112667909
ආයතන අංශය
අංක. නම තනතුර
1 ඒ.එස්.එම්. ජාවිද් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
2 කයිරූන් රෆායිදීන් මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
3 එස්.එච්.එම්. ඉල්ලියාස් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
4 ඒ.පී.එම්. සදාම් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
5 දිල්රුක්ෂි සෙනවිරත්න මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
6 එෆ්. සෆානා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
7 ඒෆ්. සල්හා මෙනවිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
8 ඩිල්කි මිය උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී
9 රිස්මියා මිය උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී
10 ඒ.එස්.එම්. රිල්වාන් මයා රියදුරු
11 එම්.කේ.එම්. කමාල්දීන් මයා රියදුරු
12 නිලන්ත විජේසිංහ මයා රියදුරු
13 එස්.ඩී.එස්. සේමසිංහ මයා කාර්යාල සේවක සේවය
14 ඩී.එම්.පී.ඩී. මැණිකේ මිය කාර්යාල සේවක සේවය
ගිණුම් අංශය
අංක. නම තනතුර
1 එම්.එම්. ඉමිතියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
2 එම්.එල්. සෆීක් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
3 ඒ.සී.සානාස් මොහොමඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
4 එම්.ආර්.එම්. රක්කාන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
5 අය්.එම්. රියාස් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
6 කේ.ටී.ජේ. හේමකුමාරි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
7 එම‍ඒ.සී.එම්. නව්ෆර් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
8 එම්.එස්. සල්මා මිය කාර්යාල සේවක සේවය
ආගමික අංශය
අ.අංක නම තනතුර
1 එම්.එම්.එම. මුෆ්ති මයා සංවර්ධන නිලධාරි
2 ඒ.ඒ.එම්. ආරිස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
3 එ්.එම්. රිස්මි මයා සංවර්ධන නිලධාරි
4 එම්.එ්.සී.එම්.රියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
5 ජේ.කේ. රෂීද් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
6 ඒ.ආර්.ඒ. රායිස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
7 එම්.ටී.එම. ඉල්හාම් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
8 ඒ.ආර්.එස්. සිද්දීක් මිය සංවර්ධන නිලධාරි
9 ඒ.එච්.එස්. මොහමඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි
10 ජී. සහරින් දර්විස් ම්ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
11 ඒ.එ්.එම්. අස්රින් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
12 එම්.වෛ.එෆ්. ඉන්ෂිෆා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
13 එම්.එන්.එෆ්. ෆර්මිලා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
14 ඒ.එෆ්. ෂාහිදා මෙය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
15 නස්මිනා මිය උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී
16 ජමීනා මිය උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී
17 එම්.ආර්. මුසම්මිලා මිය කාර්යාල සේවක සේවය
18 සඳරුවන් අමරසිංහ මයා කාර්යාල සේවක සේවය
19 එම්.ටී.ෆාහිම් මයා කාර්යාල සේවක සේවය
වකුෆ් අංශය
අංක. නම තනතුර විෂය
1 කේ.ඒ. සබ්රි මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රධාන ලිපිකරු
2 එම්.එෆ්.ඒ. අසාත් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ලේකම්, වකුෆ් විනිශ්චය සභාව
3 ඒ.සී.එස්. ඉනායා මිය සංවර්ධන නිලධාරි කුරුණෑගල මුස්ලිම් පල්ලි
4 කේ.ආර්. මොහොමඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි බලයලත් නිලධාරි
5 එම්.අයි.එම්. මුනීර් මයා සංවර්ධන නිලධාරි කොළඹ  මුස්ලිම් පල්ලි
6 එම්.එච්.එන්.එෆ්. කරීමා මිය සංවර්ධන නිලධාරි මඩකලපුව, කිලිනොච්චිය, පොල්ලන්නරුව, මුලතිව් මුස්ලිම් පල්ලි
7 ඒ.ඒ.එම්. ආරිෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි පුත්තලම, ගාල්ල, හම්බන්තොට මුස්ලිම් පල්ලි
8 එම්.එල්.එම්. රියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි මහනුවර මුස්ලිම් පල්ලි
9 ජේ.ඒ.එම්. බිෂ්රුල් හාෆි මයා සංවර්ධන නිලධාරි ලේකම්, වකුෆ්  සභාව
10 ඒ.ඒම්. ෆර් හාන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි අම්පාර මුස්ලිම් පල්ලි
11 ඒ.එෆ්. අකීලා මිය සංවර්ධන නිලධාරි මන්නාරම, වව්නියාව, යාපනය මුස්ලිම් පල්ලි
12 ඒ. ෆාතිමා මිය සංවර්ධන නිලධාරි අනුරාධපුර, ගම්පහ මුස්ලිම් පල්ලි
13 ඒ.එෆ්. රිස්ලා මිය සංවර්ධන නිලධාරි නීති නිලධාරියාගේ සහකාර
14 එම්.එම්‍.එම්. අය්යූබ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි බදුල්ල, රත්නපුර මුස්ලිම් පල්ලි
15 එම්.අයි. නජිමා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ත්‍රිකුණාමලය මුස්ලිම් පල්ලි
16 එම්.අයි. කියාස් කළුතර මුස්ලිම් පල්ලි
17 එම්.එන්.එම්. රමීස් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි මාතර, නුවරඑළිය මුස්ලිම් පල්ලි
18 එම්.සී. නුස්හා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි කෑගල්ල, මාතලේ, මොනරාගල මුස්ලිම් පල්ලි
19 එම්.එන්.එම්. රෝසන් මයා උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී වකුෆ් පුණ්‍යභාර
20 රිහානා ඉල්හාම් මිය වෙනත් (වකූෆ් මණ්ඩලය) වකුෆ් සභා වැඩ කටයුතු
21 එෆ්. රස්නියා මිය වෙනත් (වකූෆ් මණ්ඩලය) වකුෆ් සභා වැඩ කටයුතු
22 එම්.ආර්.එම්. ඉෂාම් මයා වෙනත් (වකූෆ් මණ්ඩලය) වකුෆ් සභා වැඩ කටයුතු
23 සී.ආර්. දමයන්ති මිය කාර්යාල සේවක සේවය කාර්යාල සේවක සේවය
24 ඩබ්ලියු.කේ. පසින්දු සඳරුවන් මයා කාර්යාල සේවක සේවය කාර්යාල සේවක සේවය
දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත සංවර්ධන නිලධාරීන්
අංක. නම තනතුර දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
1 ඒ.සුබෙයිදීන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- අම්පාර
2 බී. රවුෆ්දීන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- පොලොන්නරුව
3 ඒ.එල්.ජුනෙයිදීන් සංවර්ධන නිලධාරි කාත්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
4 වී.ටී. කනූන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- මාතර
5 එම්.ජෙ.එම්. රශ්මි මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-  හම්බන්තොට
6 එම්.එම්.එෆ්. මුඊසා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය- වෙලිගම
7 ඒ.ඒ. අසුෆර් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-පොතුවිල්
8 එච්.එන්.එෆ්. රුස්නා මිය සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- ගාල්ල
9 එම්.ඩී. ෂානාස් මිය සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-මාතර
10 ටී.එම්.අයි. මරික්කාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-  කුරුණෑගල
11 එස්.එල්.එෆ්. නාතීරා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-ඒරාවූර්
12 එම්.එච්.එම්.එම්. හුසේන් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-අක්කරපත්තුව
13 ආර්.එෆ්. සම්සාත් මිය සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- මඩකලපුව
14 එම්.ඒ.සී. ෆාතිමා රිහානා මෙය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-ඕට්ටමාවඩි
15 එම්.එම්. නෆ්ලියා මිය සංවර්ධන නිලධාරි කාත්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
16 ජේ.එම්. ෂිහාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-නින්තවූර්
17 එම්.ඒ.එම්. ඉබ්‍රාලෙබ්බේ මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-ඉරක්කාමම්
18 එම්.එච්.සි‍යාද් අහමද් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- මහනුවර
19 ඒ.එච්.එම්. රිෆාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-අඩ්ඩාලච්චේනයි
20 එස්.එම්.එම්. අසාද් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-නාව්දන්වෙලි
21 ඒ‍. ෆස්මියා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-සම්මාන්තුර
22 ආර්. සිත්ති ජෙසීරා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-සායින්දමරුදු
23 එස්.එම්. ජලීලා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-කාරැය්තීවු
24 එස්.එෆ්. ඉන්සානා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-අම්පාර
25 එම්.ඒ.එම්. සියාත් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-විලච්චේනයි
26 ඒ.ඒ.ඒ. අසිම් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-කල්මුණේ
27 ඒ.ඒ.එම්. ඉෆ්හාම් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- පුත්තලම
28 ආර්. නිම්සාඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-කින්නියා
29 එම්.බී.එම්. ෆස්මි මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-තම්බලගාමම්
30 එන්.එම්. අෂ්රෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-  වවුනියා
31 ඒ.එම්.එම්. අන්සාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරි කාත්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය
32 එස්.ඒ.එම්. අෂ්රෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-මුතූර්
33 හාෆිසා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-මන්නාරම
34 එස්.එම්. නිස්තාක් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-යාපනය
35 එන්.එෆ්. ශිෆානි මිය සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-ත්‍රිකුණාමලය
36 යූ.එල්. රිෆාජ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- බදුල්ල
37 එම්.අයි‍‍.එෆ්. නස්රීන් මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-දෙහිවල
38 එම්.එච්.අයි. සෆ්මා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වෙල්ලවීදිය
39 එම්.ආර්.එෆ්. ෆර්වින් මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-වත්තල
44 එල්.එම්. රුමෙයිස් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- කැගල්ල
45 එස්. මසායික් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- කිලිනොච්චිය
46 යූ.එල්.එම්. සජීත් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- මොණරාගල
47 එම්. ආර්. සෆාර් අහමඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- නුවර එළිය
48 එම්. රහුමතුල්ලාහ් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- මාතල
49 එම්.එල්. රිෂාද් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- අනුරාධපුර
50 එම්.එන්.නස්ෆියා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-අකුරණ
51 එම්.ආර්.එෆ්. නස්ලියා මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-හැට්ටිපොල
52 සාලික් මයා සංවර්ධන නිලධාරි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- මහනුවර
53 බිලාල් මයා උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- ගාල්ල
54 නිහාල් අහමඩ් මයා උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- රත්නපුර
55 තස්ලීම් මයා උපාධිදාරී අභ්‍යාසලාබී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- පොලොන්නරුව