අප අමතන්න

ලිපිනය:

180, ටී.බී. ජායා මාවත, කොළඹ 10.

ඇමතුම් විස්තර:

කාර්යාලය: +94 112 669997, +9411-2667909

අධ්‍යක්ෂ: +94 112 669994
ෆැක්ස්: +94 112 692147

විද්යුත් තැපෑල: 

director@muslimaffairs.gov.lk

තනතුර නම දුරකථන අංකය
අධ්යක්ෂ +94 112 669994
ගණකාධිකාරී (වැ.බ) කේ.එල්.ඩී.එන්. පියල් මයා +94 112 691864
සහකාර අධ්යක්ෂක ඒම්.ඒල්.ඒම්. අන්වර් අලි මයා +94 112 669979
සහකාර අධ්යක්ෂක එම්.එස්. අලා අහමඩ් මයා +94 112 667909
සහකාර අධ්යක්ෂක
සහකාර අධ්යක්ෂක
 පරිපාලන නිළධාරි  එස්.එම්. තාජුදීන් මිය +94 112 667909

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    How urgent do you need reply Just FYIPlease ReplyReply Urgently

    What is the nature of your feedback

    Description