அலுவலர்கள்

முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் அலுவலர்கள்
பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள்
தெ.இ பெயர் பதவி
1 திரு.  இஸட். ஏ. எம். பைஸல் பணிப்பாளர்
2 திரு. கே.எல்.டி.என். பியல் கணக்காளர் (பதில்)
3 திரு.எம்.எல்.எம். அன்வர் அலி பிரதிப் பணிப்பாளர்
4 திரு. எம்.எஸ். அலா அஹமட் பிரதிப் பணிப்பாளர்
5 திருமதி. ஏஸ். மிரிஸியா தாஜுதீன் நிர்வாக உததியோகத்தர் (பதில்)
6 செல்வி. எம்.ஜே.எப். சுரைய்யா சட்ட உத்தியோகத்தர் (தற்காலிக)
RIGHT TO INFORMATION UNIT
S.N. NAME DESIGNATION & TELEPHONE NUMBER
1 Mr. M.S. ALA AHAMED ASST.DIRECTOR, 0112667909
2 Mrs. J.F.FAZMILA DEVELOPMENT OFFICER, 0112667909
3 Miss. A.F. SHAHIDA  MANAGEMENT SERVICE OFFICER, 0112667909
நிர்வாகப் பிரிவு
தெ.இ பெயர் பதவி
1 திரு. ஏ.எஸ்.எம். ஜாவித் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
2 திருமதி. கைரூன் ரபாய்தீன் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
3 திரு.எஸ்.எச்.எம். இல்யாஸ் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
4 திரு. எம்.என்.எம். ரமீஸ் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
5 திருமதி. தில்ருக்ஷி செனவிரத்ன முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
6 திருமதி. எப். சபானா முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
7 செல்வி. எப். சல்ஹா முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
8 திருமதி. தில்கி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
9 திருமதி. ரிஸ்மியா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
10 திருமதி. டீ.எம்.பீ.டீ. மெனிகே காரியாலய பணியாளர் சேவை
11 திரு. எஸ்;.டீ.எஸ்;. சேமசிங்க காரியாலய பணியாளர் சேவை
12 திரு.ஏ.எஸ்.எம். ரில்வான் சாரதி
13 திரு. எம்.கே.எம். கமால்தீன் சாரதி
14 திரு. நிலந்த விஜேசிங்க சாரதி
கணக்குப் பிரிவு
தெ.இ பெயர் பதவி
1 திரு. எம்.எம். இம்தியாஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
2 திரு. எம்.எல். சபீக் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
3 திரு. ஏ.சீ.சானாஸ் மொஹமட் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
4 திரு. எம்.ஆர்.எம். ரக்கான் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
9 திரு. ஐ.எம்.ரியாஸ் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
5 திருமதி. கே.டீ.ஜே. ஹேமகுமாரி முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
6 திரு. எம்.ஏ.சீ.எம்.நௌபர் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
7 திருமதி. எம்.எஸ். சல்மா காரியாலய பணியாளர் சேவை
சமயப் பிரிவு
தெ.இ பெயர் பதவி
1 திரு. எம்.எம்.எம்.முப்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
2 திரு. ஏ.ஏ.எம். ஆரிஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
3 திரு. ஏ.எம். ரிஸ்மி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
4 திரு. எம்.ஏ.சீ.எம். ரியாஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
5 திரு. ஜே.கே. ரஷீத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
6 திரு. ஏ.ஆர்.ஏ. ராயிஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
7 திரு. எம்.டீ.எம். இல்ஹாம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
8 திருமதி. எம்.ஆர்.எஸ். சித்தீக் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
9 திரு. ஏ.எச்.எஸ். மொஹமட் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
10 திருமதி. ஜீ. சஹரின் தர்வீஸ் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
11 திரு.ஏ.ஏ.எம். அஸ்ரின் முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
12 திருமதி. எம்.வை.எப். இன்ஷிபா முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
13 திருமதி. எம்.என்.எப். பர்மிளா முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
14 செல்வி. ஏ.எப். ஷாஹிதா முகாமைத்துவ சேவை உதவியாளர்
15 திருமதி. பஸ்மினா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
16 திருமதி. ஜமீனா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
17 திருமதி. எம்.ஆர்.முஸம்மிலா காரியாலய பணியாளர் சேவை
18 சந்தருவன் அமரசிங்க காரியாலய பணியாளர் சேவை
19 திரு. எம்.டீ.பாஹிம் காரியாலய பணியாளர் சேவை
மாவட்ட/பிரதேச செயலகங்களுக்;கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கள உத்தியோகத்தர்கள்
தெ.இ பெயர் பதவி மாவட்ட/பிரதேச செயலகம்
1 திரு. ஏ.சுபைதீன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-அம்பாறை
2 திரு. பீ. ரவ்ப்தீன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-பொலன்னறுவை
3 திரு. ஏ.எல். ஜுனைதீன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிராந்திய காரியாலயம்-காத்தான்குடி
4 திரு. வீ.டீ. கனூன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-மாத்தறை
5 திரு. எம்.ஜே.எம். ரஷ்மி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-ஹம்பாந்தோட்டை
6 திருமதி. எம்.எம்.எப். முஈஸா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-வெலிகம
7 திரு. ஏ.ஏ. அசூபர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-பொத்துவில்
8 திருமதி. எம்.என்.எப். ருஸ்னா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-காலி
9 திருமதி. எம்.டீ. சானாஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-மாத்தறை
10 திரு. டீ.எம்.ஐ. மரிக்கார் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-குருநாகல்
11 திருமதி. எஸ்.எல்.எப். நாதிரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-ஏறாவூர்
12 திரு. எம்.எச்.எம்எம். ஹுஸைன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-அக்கரைப்பற்று
13 திருமதி. ஆர்.எப். சம்ஸாத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-மட்டக்களப்பு
14 திருமதி. எம்.ஏ. சீ.எப். ரிஹானா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-ஓட்டமாவடி
15 திருமதி. எம்.எம். நப்லியா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிராந்திய காரியாலயம்-காத்தான்குடி
16 திரு. ஜே.எம். ஷிஹார் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-நிந்தவூர்
17 திரு. எம்.ஏ.எம். இப்ரா லெப்பை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-இறக்காமம்
18 திரு. எம்.எச். சியாத் அஹமட் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-கண்டி
19 திரு. ஏ.எச்.எம். ரிபாஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-அட்டாளச்சேனை
20 திரு. எஸ்;.எம்.எம். அஸாத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-நாவிதன்வெளி
21 திருமதி. ஏ.பஸ்மியா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-சம்மாந்துரை
22 திருமதி. ஆர். சித்தி ஜஸீரா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-சாய்ந்தமருது
23 திருதி. எஸ்.எம். ஜலீலா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-கரைதீவு
24 திருமதி. எஸ்.எப. இன்சானா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-அம்பாறை
25 திரு. எம்.ஏ.எம். சியாத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-வாழச்சேனை
26 திரு. ஏ.ஏ.ஏ. அஸீம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-கல்முனை
27 திரு. ஏ.ஏ.எம். இப்ஹாம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-புத்தளம்
28 திரு. ஆர். நிம்ஷாத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-கிண்ணியா
29 திரு. எம்.பீ.எம். பஸ்மி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-தம்பலகாமம்
30 திரு. என்.எம். அஷ்ரப் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-வவுனியா
31 திரு. ஏ.எம்.எம். அன்சார் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிராந்திய காரியாலயம்-காத்தான்குடி
32 திரு. எஸ்.ஏ.எம். அஷ்ரப் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-மூதூர்
33 திருமதி. எச். ஹாபிஸா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-மன்னார்
34 திரு. எஸ்;;;;;.எம். நிஸ்தாக் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-யாழ்ப்பாணம்
35 திருமதி. என்.எப். ஷிபானி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-திருகோணமலை
36 திரு. யூ.எல். ரிபாஜ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-பதுள்ளை
37 திருமதி. எம்.ஐ.எப். நிஸ்ரீன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-தெஹிவலை
38 திருமதி. எம்.எச.ஐ. சப்மா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-வெல்லவீதிய
39 திருமதி. எம்.ஆர்.எப். பர்வின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-வத்தளை
40 திரு. எல்.எம். ருமைஸ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-கேகாலை
41 திரு. எஸ். மஸாயிக் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-கிளிநொச்சி
42 திரு. யூ.எல்.எம். சஜீத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-மொனராகலை
43 திரு. எம்.ஆர். சபார் அஹமட் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-நுவரெலியா
44 திரு. எம். ரஹுமதுல்லாஹ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-மாத்தளை
45 திரு. எம்.எல். ரிஷாத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-அநுராதபுரம்
46 திருமதி. எம்.என. நஸ்பியா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-அகுறனை
47 திருமதி. எம்;.ஆர்;.எப். நஸ்லியா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பிரதேச செயலகம்-ஹெட்டிபொல
48 திரு. சாலிக் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-கண்டி
49 திரு. பிலால் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-காலி
50 திரு. நிஹால் அஹமட் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-இரத்தினபுரி
51 திரு. தஸ்லீம் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாவட்ட செயலகம்-பொலன்னறுவை