இறுதி முடிவுகள்: தேசிய மீலாத் விழா போட்டிகள் – 2020

முடிவுகள்: தேசிய மீலாத் விழா போட்டிகள்-2020

கிராத் போட்டியின் இறுதி முடிவுகள்

FINAL RESULTS OF HIFLUL QURA’N COMPETITION 

FINAL RESULTS OF AZAN COMPETITION 

FINAL RESULTS OF QASEEDA COMPETITION 

FINAL RESULTS OF VIDEO COMPETITION