தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

முகவரி:

180, T.B. Jayah mawatha, Colombo 10.

தொடர்பு இல:

+94 112 669997,  +9411-2667909 Fax: +94 112 692147

மின்னஞ்சல்:

director@muslimaffairs.gov.lk

பதவி பெயர் தொலை.பேசி இல.
பணிப்பாளர் +94 112 669994
கணக்காளர்(பதில்) திரு. கே.எல்.டி.என். பியல் +94 112 691864
உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எம்.எல்.எம். அன்வர் அலி +94 112 669979
உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. எம்.எஸ். அலா அஹமட் +94 112 667909
உதவிப் பணிப்பாளர்
உதவிப் பணிப்பாளர்
நிர்வாக அதிகாரி திருமதி. எஸ்.எம். தாஜுதீன்  +94 112 667909

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    How urgent do you need reply Just FYIPlease ReplyReply Urgently

    What is the nature of your feedback

    Description