කාර්ය මණ්ඩලය

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය

අනු අංකය

නම

තනතුර

1 ඒ.බී.එම්. අෂ්රෆ් මයා අධ්‍යක්ෂ
2 එම්.එල්.එම්. අන්වර් අලී මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ
3 එම්.එන්.එස්. රියාසා මෙය සහකාර අධ්‍යක්ෂ
4 එම්.එච්. නූරුල් අමීන් මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ)
5 එස්.එම්. තාජුඩීන් මිය පරිපාලන නිලධාරි (වැ.බ.)
6 එම්.සී. නූරුල් අයින් මිය සංස්කෘතික නිලධාරී I
7 එම්.අයි.එම්. මුනීර් මයා සංස්කෘතික සහකාර
8 කේ.ඒ. සබ්රි මයා සංවර්ධන නිලධාරී II
9 ඒ.සී.එස්. ඉනායා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
10 එම්.එෆ්.ඒ. අසාත් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
11 කේ.ආර්. මොහොමඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
12 එම්.එම්.එම්. මුෆ්ති මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
13 එම්.එච්.එන්.එෆ්. කරීමා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
14 ඒ.ඒ.එම්. ආරිෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
15 එම්.එම්. ඉමිතියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
16 ඒ.එච්. බේබි සංවර්ධන නිලධාරී III
17 ඒ.බී.එෆ්. ෆර්විනා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
18 එස්.එල්. සෆීක් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
19 එම්.ඒ.සී.එම්. රියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
20 එම්.එල්.එම්. රියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
21 ඒ.සී.එස්. මොහොමඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
22 ඒ.ඒ.එම්. ආරිස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
23 ආර්.එම්. හෆීල් මයා කළ. සේවා නිලධාරි I
24 ඒ.එස්.එම්. ජාවිඩ් මයා කළ. සේවා නිලධාරි I
25 ජේ.එච්.යූ.පී. පෙරේරා මයා කළ. සේවා නිලධාරි I
26 කේ.ටී.ජේ. හේමකුමාරි මිය කළ. සේවා නිලධාරි I
27 ජී.සහරින් දර්වෙස් මිය කළ. සේවා නිලධාරි I
28 කේ. රෆිදීන් මිය කළ. සේවා නිලධාරි II
29 අයි.එම්. රියාස් මයා කළ. සේවා නිලධාරි III
30 ඒ.ඒ.එම්. අස්රින් මයා කළ. සේවා නිලධාරි III
31 එම්.වයි.එෆ්. ඉන්ෂිකා මිය කළ. සේවා නිලධාරි III
32 එම්.එන්.එම්. රමීස් මයා කළ. සේවා නිලධාරි III
33 ඒ.පී. සදාම් මයා කළ. සේවා නිලධාරි III
34 එම්.එන්.එෆ්. ෆර්මිලා කළ. සේවා නිලධාරි III
35 යූ.එම්. විතානගේ මෙය කළ. සේවා නිලධාරි III
36  එම්.සී. නුස්හා මෙය  කළ. සේවා නිලධාරි III
37  ඒ.එෆ්. ෂාහිදා මෙය  කළ. සේවා නිලධාරි III
38  ජී.කේ.ආර්.පී. ප්‍රේමලාල් මයා  කළ. සේවා නිලධාරි III
39  එස්.එච්.එම්. ඉල්ලියාස් මයා  කළ. සේවා නිලධාරි III
40  එම්.ඒ.සී.එම්. නවුෆර්  කළ. සේවා නිලධාරි III
41  ජේ.ඒ.පී.බී. ජයසූරිය මයා  රියදුරු 111
42  ඒ.එස්.එම්. රිල්වාන් මයා  රියදුරු 111
43  එම්.කේ.එම්. කමාල්ඩීන් මයා  රියදුරු 111
44  ඒ.ඩබ්.එම්. නජීම්  රියදුරු 112
45  එම්.ආර්.එම්. ඉෂාම් මයා  කා.සේ.සේ. විශේෂ
46 ටී.ඒ. වසන්ත මයා  කා.සේ.සේ. විශේෂ
47  එස්.ඩී.එස්. සේමසිංහ මයා  කා.සේ.සේ.‍ 1
48  සී.ආර්. දමයන්ති මෙය  කා.සේ.සේ.‍ 1
49  ඒ.ඩී. සමන්සිරි මයා  කා.සේ.සේ.‍ 11
50  ඒ.එච්.රශ්මිල් මයා  කා.සේ.සේ.‍ 111
51  ඩී.එම්.පී.දසනායක මැණිකේ මිය  කා.සේ.සේ.‍ 111
52  එම්.ආර්. මුසම්මිලා මිය  කා.සේ.සේ.‍ 111
53  ඩබ්.කෙ. පී. පසිදු සඳරුවන් මයා  කා.සේ.සේ.‍ 112
54  එම්.එස්. සල්මා මිය  කා.සේ.සේ.‍ 113

දිවයින පුරා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්තව සොවය කරන මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය

අනු අංකය

නම

තනතුර

1 ඒ.එල්.ජුනෙයිදීන් සංස්කෘතික සහකාර
2 එච්.ඒ. වාසිල් අහමඩ් මයා සංස්කෘතික සහකාර
3 ඒ.සුබෙයිදීන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
4 බී. රවුෆ්දීන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
5 එම්.ඩී. ෂානාස් මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
6 වී.ටී. කනූන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
7 වී.ටී. කනූන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
8 එම්.එම්.එෆ්. මුඊසා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
9 ඒ.ඒ. අසුෆර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
10 ටී.එම්.අයි. මරික්කාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
11 එස්.එල්.එෆ්. නතීරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
12 එම්.එච්.එම්.එම්. හුසේන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
13 ආර්.එෆ්. සම්සත් මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
14 එම්.ඒ.සී. ෆාතිමා රිහානා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී III
15 එම්.එම්. නෆ්ලියා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
16 ජේ.එම්. ෂිහාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
17 එම්.ඒ.එම්. ඉබ්‍රාලෙබ්බේ මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
18 එම්.ඒ.එම්. සියාත් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
19 එච්.එන්.එෆ්. රුස්නා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී III
20 ඒ.එච්.එම්. රිෆාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
21 ඒ.එච්.එම්. රිෆාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
22 ඒ. ෆස්මියා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී III
23 ආර්. සිත්ති ජෙසීරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
24 එස්.එම්. ජලීලා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
25 එස්.එෆ්. ඉන්සානා මිය සංවර්ධන නිලධාරී III
26 එම්.එච්.සි‍යාද් අහමද් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
27 ඒ.ඒ.ඒ. අසිම් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
28 ඒ.ඒ.එම්. ඉෆ්හාම් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
29 ආර්. නිම්සාඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
30 එම්.බී.එම්. ෆස්මි මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
31 ජේ.කේ. රෂීඩ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
32 එන්.එම්. අෂ්රෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
33 ඒ.එම්.එම්. අන්සාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
34 එස්.ඒ.එම්. අෂ්රෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී III
35 එම්.කේ. ෆාතිමා රිෆ්කා මෙය කළ. සේවා නිලධාරි III