ප්රකාශන

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අක්ලාක් – කවරය හා පෙළ පොත  Download  බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අල් ෆික්හ් – කවරය හා පෙළ පොත  Download  බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අකීදා – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අස්සීරා – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
දර්මාචාර විභාගය  විභාගය (AFCE) අහ්ලාක් – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අල් අදබුල් ඉස්ලාම් – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
දර්මාචාර විභාගය (IDCE) අකීදා – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
දර්මාචාර විභාගය  (IDCE) අරාබි භාෂාව සහ තජ්වීද්- කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
දර්මාචාර විභාගය  (IDCE) අස්සීරා – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
දර්මාචාර විභාගය  (IDCE) අල් ෆික්හ් – කවරය හා පෙළ පොත  Download බා ගත කරන්න
අල්-කුර්ආන් මද්රසා විෂය නිර්දේශය බා ගත කරන්න
අල් ආලිම් (සානවියා හා මුතවස්සිතා) විභාග සඳහා විෂය නිර්දේශය බා ගත කරන්න
හජ් නිර්ණායක බා ගත කරන්න
අල්-කුර්ආන් මද්රසා විෂය නිර්දේශය බා ගත කරන්න
Wakf Act බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න