අවසාන ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරග-2020

අවසාන ප්‍රතිඵල : ජාතික මීලාද් තරග-2020

කිරාත් තරඟයේ අවසාන ප්‍රතිඵල

FINAL RESULTS OF HIFLUL QURA’N COMPETITION 

FINAL RESULTS OF AZAN COMPETITION 

FINAL RESULTS OF QASEEDA COMPETITION 

FINAL RESULTS OF VIDEO COMPETITION 

 

 

 

ප්‍රතිඵල