හදිසි නිවේදනය – මස්ජිද්වල පිළිපැදිය යුතු කොවිඩ් 19 සීමාවන් – v

2020.11.11

සියලු මස්ජිද් භාරකරුවන් /පල්ලි භාරව සිටින අය වෙත

හදිසි නිවේදනය – මස්ජිද්වල පිළිපැදිය යුතු කොවිඩ් 19 සීමාවන් – v

බස්නාහිර පළාතෙ සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල නවන ලද නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය ඉවත්කිරීම සැලකිල්ලට ගෙන ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාව පහත තීරණවලට ඒළඹ ඇත.

1. ඉහත සදහන් ප්‍රදේශවල ඇති ඕනෑම මස්ජිදයක ඕනෑම වේලාවක උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකුට යටත්ව නැවත යාා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබාදීම.
2. නිවෙස්වල ජනාසා කටයුතු සිදුකිරීමේදී පවතින දුෂ්කරතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඕනෑම මස්ජිදයක ඕනෑම වේලාවක උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකුට යටත්ව ජනාසා සලාත් ඉටුකිරීමට අවසර ලබාදීම.
3. ඉහත සදහන් 1 සහ 2 කොන්දේසි සමග සෞඛ්‍ය / ආරක්ෂක අංශයන් විසින් පනවන ලද රෙගුලාසි සහ ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාව විසින් නිකුත්කරන ලද පෙර උපදෙස් තදින් පිලිපැදිය යුතුය.
4. හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති සියලු මස්ජිදයන්  පනවා ඇති සීමාවන් ලිහිල් කරන තෙක් වසා තැබිය යුතුය.

ඉහත සදහන් කරුණු දැඩි ලෙස පිලිපැදීම ප්‍රායෝගික නොවන්නේ නම් හො කළ නොහැකි යැයි  මස්ජිද් භාරකරුවන් / මස්ජිද් භාරව සිටින් පුද්ගලයින්ගේ මතය වන්නෙ නම්, නැවත දැනුම් දෙන තුරු පල්ලි වසා දැමීමට තීරණ ගැනීමට  ඔවුන්ට නිදහස තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාවේ නියෝගය පරිදි

 

ඒ. බී. එම්. අෂ්රෆ්
අධ්‍යක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාව සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව