කොව්ඩ් 19 හදිසි ප්‍රතිචාර

28.11.2020

සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි භාරව සිටින භාරකරුවන්ට සහ ඉමාම්වරුන්ට

Covid 19 හදිසි ප්‍රතිචාර

මුළු රටම කොවිඩ් -19 දෙවන රැල්ල හරහා ගමන් කරයි. නැඟෙනහිර මුස්ලිම් ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ සහ 
මිරිදිය ප්‍රදේශ කිහිපයකට ද එය බලපා ඇත.

සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි පිළිපැදීම සහ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලීන්ට සහය දීම පිිිිිිළිබධව වාා සමහර ප්‍රදේශවලින් 
වාර්තා වී ඇත. එය එසේ නම්, බොහෝ දෙනාගේ ජීවිත අනතුරේ හෙළිය හැකිය.

එබැවින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ පූර්ණ සහයෝගය  ලබා දීමේ වැදගත්කම සහ 
සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි පිළිපැදීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස 
භාරකරුවන්ට සහ ඉමාම්වරුන්ට උපදෙස් 
දෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලයේ නියෝගයෙන්.

A.B.M. අෂ්රෆ්
අධ්‍යක්ෂ