සහජීවනය ප්‍රීතිමත් නිදහසය- මාර්ගගත කාව්‍ය

රී ලංකාවේ 73 වන නිදහස් දිනය සැමරීම සඳහා මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 
දෙපාර්තමේන්තුව 2021 පෙබරවාරි 04 වන දින රාත්‍රී 08.00 ට මාර්ගගත කාව්‍යයක් සංවිධානය කර තිබේ.
මාර්ගගත කාව්‍යය දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් පිටුවල සජීවීව විකාශය කෙරේ.
මාර්ගගත කාව්‍යය සඳහා කවියන් 10 දෙනෙකු සහභාගී වන අතර සුප්‍රසිද්ධ කවියෙකු වන අෂ්රෆ් 
ෂිහාබ්දීන් මහතා වෙබ්නිනාර් සඳහා නායකත්වය දෙනු ඇත.

කවීන්ගේ නම:

1. කවිා අෂ්රෆ් ෂිහාබ්ඩීන්
2. කවියා නාච්චියාදීවු ෆර්වින්
3. කවියා කෙිරාව සුලෙයිහා
4. කවියා නි්වූර් ෂිබ්ලි
5. කවියා අට්ටාලෙයි නිස්රි
6. කවියා මරුතනිලා නියාස්
7. කවියා මුහයිඩීන් සාලි
8. කවියා සිමාරා අලි
9. කවියා මසීහා බුන්යාමීන්
10.කවියා  යාහ් අයියාෂ්
11. කවියා  රීසා හානි