ලියාපදිංචි මුස්ලිම් පල්ලි

S.noReg.no. NameTypeAddressCityDistrict
1R/0278/AM/01MASJIDUL KABEER JUMMA MOSQUEJMMARUTHAMUNAIKALMUNAIAMPARA
2R/0303/AM/02KHAJA JOWHARALISHA MACCAMJMSAINTHAMARUTHUSAINTHAMARUTHUAMPARA
3R/0318/AM/03NINTAVUR JUMMA MOSQUEJMNINTAVURNINTAVURAMPARA
4R/0406/AM/04NINTAVUR JUMMA MOSQUEJMMARUTHAMUNAI NORTHKALMINAIAMPARA
5R/0410/AM/05AKKARAIPATTU TOWN JUMMA MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
6R/0418/AM/06PACKEER MISKEENALISHA MAHABOOB VOLIULLAH DHARGADRAKKARAIPATTUAMPARA
7R/0433/AM/07MASHOORA THAKKIYATWARD NO. 3,KALMUNAIAMPARA
8R/0434/AM/08MASJIDUL JALALIYA JUMMA MOSQUEJMPUDDAMPAI, AKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
9R/0445/AM/09NAIPETTIMUNAI JUMMA GRAND MOSQUEJMKALMUNAIKALMUNAIAMPARA
10R/0461/AM/10PASARICHCHENAI JUMMA MOSQUEJMPOTTUVILPOTTUVILAMPARA
11R/0528/AM/11PANAMAIPATTU POTTUVIL JUMMA MOSQUEJMPOTTUVILPOTTUVILAMPARA
12R/0531/AM/12AKKARAIPATTU GRAND JUMMA MOSQUEJMAKKARAIPATTYUAKKARAIPATTUAMAPRA
13R/0594/AM/13RAHUMANIYA JUMMA MOSQUEJMMAIN STREET,PADIYATALAWAAMPARA
14R/0628/AM/14MAVADIPALLY MUHIYIDEEN PALLIVASAL JUMMA MOSQUEJMMAVADIPPALLY,KARAITIVUAMPARA
15R/0664/AM/15PATTIYADIPITTY JUMMA MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
16R/0699/AM/16MASJID MUHAMMADI JUMMA MOSQUEJMDIVISION NO. 3, KALMUNAIKUDY,KALMUNAIAMPARA
17R/0710/AM/17HAHATHUNABI ZIYARAMSHMAVADIPALLIMAVADIPALLIAMPARA
18R/0711/AM/18GRAND MOSQUEJMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
19R/0725/AM/19KALMUNAIKUDY JUMMA MOSQUEJMKALMUNAIKALMUNAIAMPARA
20R/0730/AM/20THE NEW TOWN THAKKIYATDIVISION 4,NINTAVURAMPARA
21R/0731/AM/21MALAIYALATHU MOULANA THAKKIYUATDIVISION - 4,NINTAVURAMPARA
22R/0732/AM/22PIRAMBALIMADA THAKKIYATDIVISION 4,NINTAVURAMAPRA
23R/0733/AM/23SEYYADU ABDUL RAHUMAN MAKAMSHDIVISION 2,MARUTHAMUNAIAMPARA
24R/0741/AM/24KURANTHAIYADI AVULIYA ZIYARAMSHSORI KALMUNAI,NAIPIDDIMUNAIAMPARA
25R/0746/AM26AKKARAIPATTU JUMMA NEW MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
26R/.0747/AM/27JUMMA MOSQEJM15TH COLONY, ANNAMALAI.KALMIUNAIAMPARA
27R/0748/AM28JUMMA MOSQEJMMAIN STREET, SAINTHAMARUTHU,KALMUNAIAMPARA
28R/0749/AM29CHAVALAKADAI THAKKIYATDIVISION -4, 137,KALMUNAIAMPARA
29R/750/AM/30THAKKIYA AT CHAVALAKKADAITDIVISION -04, SAMMANTHURAISAMMANTHURAIAMPARA
30R0754/AM/31HAYATHUNABI KUDIYIRUPPU KOTHBA MOSQUEJMSAMMANTHURAISAMMANTHURAIAMPARA
31R/0756/AM32OLLUVIL JUMMA MOSQUEJMOLLUVILOLLUVILAMPARA
32R/0757/AM/33GRAND MOSQUEJMSAMMANTHURAISAMMANTHURAIAMPARA
33R/0758/AM/34HAJI SEYEDU IDROOS MOULANA MAKAMSHMARUTHAMUNAIMARUTHAMUNAIAMPARA
34R/0770/AM/35IRAKKAMAM JUMMA MOSQUEJMIRAKKAMAMIRAKKAMAMAMRAPA
35R/0772/AM/36MARUTHAMUNAI CENTRAL THAKKIYAMMARUTHAMUNAI,KALMUNAIAMPARA
36R/0778/AM/37PALAMUNAI JUMMA MOSQUEJMPALAMUNAIPALAMUNAI E.PAMPARA
37R/0812/AM38PALLI KUDIYIRUPPU JUMM MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
38R/0815/AM39MASJID PAKKIYATHUS SALIHATHMPERIYANEELAVANAI,KALMUNAIAMPARA
39R/0919/AM/40VARIPATTANCHENAI JUMMA MOSQUEJMVARIPATTANCHENAI,IRAKKAMAMAMPARA
40R/0922/AM/41NOORANIYA GRAND JUMMA MOSQUEJMVILLAGE 12, WARD NO.1,CENTRAL CAMPAMPARA
41R/0936/AM/42AMPARA JUMMA MOSQUEJMAMPARAAMPARAAMPARA
42R/1022/AM/43KALMUNAI TOWN JUMMA MOSQUEJMKALMUNAIKALMUNAIAMPARA
43R/1022/AM/46MALCAMPIDDY MOSQUE & KALANTHER SIKKANTHAR ZIYARAMM, SHMALCAMPIDDY,SAMMANTHURAIAMPARA
44R/1036/AM/47AL - MASJIDUL NOORANIYAM12TH COLONY,MANDURAMPARA
45R/1037/AM/48VEERATHIDAL MOSQUE, ALIAS MASJIDUL JARINAMSAMMANTHURAISAMMANTHURAIAMPARA
46R/1043/AM/49KOYA THAKKIYATVEERAMUNAI,SAMMANTHURAIAMPARA
47R/1044/AM/50MEERA SAHIB ANDAVAR THAKKIYATSAMMANTHURAISAMMANTHURAIAMPARA
48R/1045/AM51KONDAWADDAVAN SHRINESHSAMMANTHURAISAMMANTHURAIAMPARA
49R/1046/AM/52KANTATHIYA SHRINESHDIVISION - 4,SAMMANTHURAIAMPARA
50R/1047/AM/53NOORANIYA SHRINETDIVISION - 4,SAMMANTHURAIAMPARA
51R/1048/AM/54KADDU AWLIYA SHRINESHMALKAMPIDDY,SAMMANTHURAIAMPARA
52R/1049/AM/55SINNA PALLIVASALMDIVISION NO. - 04,SAMMANTHURAIAMPARA
53R/1050/AM/56MADRASA THAKKIYATDIVISION - 4,SAMMANTHURAIAMPARA
54R/1055/AM/57KONAWATTE JUMMA MOSQUEJMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
55R/1073/AM/58KALMUNAIKUDY KADATKARAI PALLIVASALMKALMUNAIKALMUNAIAMPARA
56R/1056/AM/59SINNA ULLAI JUMMA MOSQUEJMARUGAMBY,POTTUVILAMPARA
57R/1087/AM60AL - MASJIDUL NOOORANIYAMBEACH ROAD,AKKARAIPATTUAMPARA
58R/1089/AM/61ESANGANYSEEMAI JUMMA MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
59R/1098/AM/62AL - MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMISLAMIYA BAATH, DIVISION NO. 3,CENTRAL CAMPAMPARA
60R/1099/AM/63MASJIDUL FALAHMPOTTUVILPOTTUVILAMPARA
61R/1100/AM/64SHRINE OF NAPATHUMULA AWLIYASHNINTAVURNINTAVURAMPARA
62R/1104/AM/65AL MASJIDUL RAHUMAN MOSQUEMWARD NO.6, DIVISION 4, ALIYAR ROAD,KALMUNAIAMPARA
63R/1110/AM/66MASJIDUL HANIFFA JUMMA MOSQUEJMUNIT NO. 13,MANDURAMPARA
64R/1113/AM/67MAJEEDPURAM JUMMA MOSQUEJMMALWATTEMALWATTEAMPARA
65R/1114/AM/68THAKKIYA MOSQUEJMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
66R/1120/AM/69PERIYAKULAM JUMMA MOSQUEJMUNIT 6, SORIKALMUNAI,SAMMANTHURAIAMPARA
67R/1123/AM/70AL - MASJIDUL SALAM JUMMA MOSQUEJMBLOCK 'J', EAST ,SAMMANTHURAIAMPARA
68R/1133/AM/71AL - MASJIDUL MOHAMMEDIYA JUMMA MOSQUEJMBAZAAR STREET,CENTRAL CAMPAMPARA
69R/1167/AM/72KUDUVIL JUMMA MOSQUEJMIRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
70R/1173/AM/73MASJIDUL RAHUMANMCHAVALAKADECHAVALAKADEAMPARA
71R/1174/AM/74MABASA MOSQUEMBLOCK 'J',SAMMANTHURAIAMPARA
72R/1177/AM/75VILINA ADI MOSQUE ALAIAS AL MASJIDUL JALALIAMVILLINA ADI BLOCK 'J' WEST,SAMMANTHURAIAMPARA
73R//1178/AM/76ALAYADI THAKKIYATNINTAVURNINTAVURAMPARA
74R/1180/AM/77IBRAHIM HAJIAR THAKKIYATHOSPITAL ROAD,NINTAVURAMPARA
75R/1181/AM78SEGU SALIM MOULANA DHARGADRNINTAVUR - 04NINTAVUR - 04AMPARA
76R/1183/AM/80RAHUMANIYA THAKKIYATNINTAVURNINTAVURAMPARA
77R/1184/AM/81CENTRAL THAKKIYATNINTAVURNINTAVURAMPARA
78R/1185/AM//82THOTTATHU THAKKIYATNINTAVURNINTAVURAMPARA
79R/1200/AM/84MASJIDUL SABOORIYA JUMMA MOSQUEJM5TH COLONY, MARUTHAPURAM, CHAVALAKADE,,NAVIDANVELIAMPARA
80R/1206/AM/85MADRASATHUL FAKRIYA MOSQUEMUNIT - 4,CENTRAL CAMPAMPARA
81R/1211/AM/86NEW MOSQUE AT KARAITIVUMMAVADIPALLIMAVADIPALLIAMPARA
82R/1227/AM/87AL MASJIDUL NOORMMAVADIPALLIMAVADIPALLIAMPARA
83R/1282/AM/89PUTHUKUDIRUPPU MOSQUEM16TH, CULLVERT, MALWATTEMALWATTEAMPARA
84R/1292/AM/91NAINA MOHAMED SAHIB APPA PALLITMALIGA ROAD,SAINTHAMARUTHUAMPARA
85R/1293/AM/92SHRINE AT KARAITIVU, )SHKARAITIVU (EPKARAITIVUAMPARA
86R/1312/AM/93ALANKULAM JUMMA MOSQUEJMALANKULAM,ADDALAICHENAIAMPARA
87R/1322/AM/94AL - MASJIDUL MUNEERMHIDAYAPURAM,POTTUVILAMPARA
88R/1323/AM/95MASJIDUL NOORANIYAMWARD NO.7,POTTUVILAMPARA
89R/1324/AM/96AL MASJIDUL NAJATHMPAKIYAWATTE,POTTUVILAMPARA
90R/1325/AM/97KADIRIYA THAKKIYATDIVISION - 1,AKKARAIPATTUAMPARA
91R/1377/AM/99AL - MASJIDUL HIRIYA JUMMA MOSQUEJMDIVISION 2, ISLAMABATH,CENTRAL CAMPAMPARA
92R/1378/AM/100MASJITHUL FIRDHOUS JUMMA MOSQUEJMMEELATH NAGARADDALAICHENAIAMPARA
93R/1391/AM/101JAMIUL ALUFARTUDANGA COLONY,SAMMANTHURAIAMPARA
94R/1400/AM/103AKKARAIPATTU KADIRIYA JUMMA MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
95R/1409/AM/104THAIKA NAGAR MOSQUEMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
96R/1428/AM/105DIGAVAPY MOSQUEMDIGAVAPY,AMPARAIAMPARA
97R/1431/AM/106MASJIDUL REEHUL JANNAHM11TH, COLONY, WANGAMAM, RAHMATH NAGAR, IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
98R/1435/AM/107THIERAI ODAI JUMMA MOSQUEJMNAINAKADU, MALCAMPIDDY,SAMMANTHURAIAMPARA
99R/1460/AM/110NOORANIYA THAKKIYA MOSQUETCHAVALAKADE,KALMUNAIAMPARA
100R/1461/AM/111AMBALATHARU MASJIDUL NOORANIMJUNNA ROAD,AKKARAIPATTUAMPARA
101R/1462/AM/112MASJIDUL RAHMAMRAHMATH NAGAR,ADDALAICHENAIAMPARA
102R/1463/AM/113MULLAITIVU JUMMA MOSQUEJMAKKARAIPATTUAKKARAIPATTUAMPARA
103R/1465/AM/114'11A', JUMMA MOSQUEJM11A, VILLAGE, WANGAMAMIRAKKAMAMAMPARA
104R/1466/AM/115MASJIDUN HUDAMILUKKACHENAI,AKKARAIPATTUAMPARA
105R/1467/AM/116MASJIDUL JENNAH POOMAROTHADI MOSQUEMDIVISION 2,ADDALAICHENAIAMPARA
106R/1468/AM/117MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM10A, COLONY, IRAKKAMAM,IRAKKAMAMAMPARA
107R/1469/AM/118BADURIYA MOSQUETBADUR NAGARAKKARAIPATTUAMPARA
108R/1476/AM/120MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMMEENODAI KADDU, DIVISION 1,ADDALAICHENAIAMPARA
109R/1481/AM/121RIYALUL JENNAH JUMMA MOSQUEJMSINNAPALAMUNAI, PALAMUNAIPALAMUNAIAMPARA
110R/1490/AM/122SAMBUNAGAR JUMMA MOSQUETSAMBUNAGAR,ADDALAICHENAI - 4AMPARA
111R/1497/AM/123AL MASJIDUL RAHUMANIIYAMSARVODAYAPURAM,POTTUVILAMPARA
112R/1499/AM/124AKBAR JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROAD, ISLAMABAD,KALMUNAIAMPARA
113R/1506/AM/125MASJIDUL NILAMIYAMDIVISION 4,ADDALAICHENAIAMPARA
114R/1507/AM/126MASJIDUL MISBAHMNALLATHANNIMALAI,IRAKKAMAMAMPARA
115R/1511/AM/127MASJIDUN NOORMDIVISION 4,ADDALAICHENAIAMPARA
116R/1512/AM/128MASJIDUL HIDAYAMV.C. GROUND ROAD, MARUTHAMUNAI 1,KALMUNAIAMPARA
117R/1514/AM/129RAHMANIYA THAKKIYATRAHMANIYA BATHADDALAICHENAI - 2AMPARA
118R/1515/AM/130RAHMANIYA TOWN THAKKIYAT3, MAIN STREET,POTTUVILAMPARA
119R/1519/AM/131FURKANIYA THAKKIYATFURKANIYA LANE,KALMUNAI - 7AMPARA
120R/1531/AM/132AL MASJIDUS SABOORIYATNEW ROAD, DIVISION 14,KALMUNAI - 7AMPARA
121R/1532/AM/133ALIM NAGAR JAMATH JUMMA MOSQUEJMAMPARA ROAD,AKKARAIPATTUAMPARA
122R/1540/AM/134MASJIDUL FIRDHAUSMBEACH MOSQUE,NINTAVURAMPARA
123R/1542/AM/136ADDALAICHENAI SINNA PALLI THAKKIYATADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
124R/1548/AM/137AL MASJIDUL FATHAHUTHAJIRA NAGAR, ROTTAI,POTTUVILAMPARA
125R/1578/AM/139MASJIDUL MAFASATCHAVALAKADE,SAMMANTHURAIAMPARA
126R/1581/AM/140AL MASJIDUL AKBARJMPERIYANILAVANAI,KALMUNAIAMPARA
127R/1583/AM/141AL MASJIDUL MINANMPANDIRUPPU 1,KALMUNAIAMPARA
128R/1593/AM/142AL MASJIDUL FATHAH MOSQUEMSINNAPUTHUKUDIYIRUPPU,POTTUVIAMPARA
129R/1607/AM/143MASJIDUL BADURMSHARQIYA TOWN,ADDALAICHENAI - 14AMPARA
130R/1608/AM/144MASJIDUL HAIRATH, CENTRAL THAKKIYATADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
131R/1609/AM/145AL MASJIDUL MINAN THAIKATKONAWATTA - 06ADDALAICHENAIAMPARA
132R/1610/AM/146AL MASJIDUL MUNAWWARAMSAVALAIPOTTUVILAMPARA
133R/1629/AM/147MASJIDUL BAHRIYA MOSQUEMJALALDEEN SQUAREPOTTUVIL - 01AMPARA
134R/1643/AM/148MASJIDUN NOORANIYAMMARUTHAMUNAIKALMUNAIAMPARA
135R/1645/AM/149AL MASJITHUL ANWARMAMEERALLY GRAMAMIRAKKAMAMAMPARA
136R/1660/AM/150MOHIYADEEN MASJIDMWARD NO - 03POTTUWILAMPARA
137R/1675/AM/153MASJIDUS SALAMMG.T.C. NORTH ROADADDALAICHENAIAMPARA
138R/1708/AM/154AL MASJITHUL RAUFFMBEACH ROADPALAMUNAIAMPARA
139R/1716/AM/155AL MASJIDUL HUDAMV.C. ROAD,PERIYANEELAVANAIAMPARA
140R/1718/AM/157MASJIDUL FALAHMSAINTHAMARUTHU - 01SAINTHAMARUTHUAMPARA
141R/1719/AM/158MASJITHUL SALIHEENMMALIHAIKADU (CENTRAL)KARAITHEEVUAMPARA
142R/1720/AM/159KRAITHEEVU MUCHCHANTHI THAKKIYA MOSQUETKARAITHEEVUKARAITHEEVUAMPARA
143R/1721/AM/160PAKKEERACHENAI THAKKIYA MOSQUETMAIN STREETKARAITHEEVUAMPARA
144R/1722/AM/161MASJIDUL FALAHMPULLIYAVATTAN, MAIN STREETSAINTHAMARUTHU - 16AMPARA
145R/1723/AM/162MASJIDUL THAQWAMAL HILAL ROADSAINTHAMARUTHUAMPARA
146R/1724/AM/163MASJIDUL SAFAHMAL HILAL ROADSAINTHAMARUTHU - 15AMPARA
147R/1725/AM/164MASJIDUL AARIFEENMSAINTHAMARUTHU - 10SINTHAMARUTHUAMPARA
148R/1726/AM/165MASJIDUL HUDAMSAINTHAMARUTHU - 07SAINTHAMARUTHUAMPARA
149R/1727/AM/166MASJIDUL THAHIYATHUL AKBARTSAINTHAMARUTHU - 06SAINTHAMARUTHUAMPARA
150R/1728/AM/167MASJIDUL SALAMMKALYANA ROADSAINTHAMARUTHU - 01AMPARA
151R/1730/AM/168AL MASJITHUS HUDA MOSQUEMIRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
152R/1731/AM/169MASJITHUL HUDA BAZAAR MOSQUEJMWANKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
153R/1734/AM/170AL MASJITHUL HAMYMBEACH ROADKALMUNAI - 03AMPARA
154R/1738/AM/171AL MASJITHUL HAIRATHM POTTUVIL - 15POTTUVILAMPARA
155R/1744/AM/172MASJIDUL BAKIYATHIS SALIHATHMPERIYANEELAVANAIKALMUNAIAMPARA
156R/1748/AM/173AL MASJIDUL RAHMANIYAMHIDAYAPURAMPOTTUVILAMPARA
157R/1764/AM/174MASJIDUS SALAMMIRAKKAMAM - 09IRAKKAMAMAMPARA
158R/1775/AM/175MASJITHUL MALHARUL MAGBOOLIYAMMAGBOOLIYAPURAMMARUTHAMUNAIAMPARA
159R/1774/AM/176AL MASJIDUN HUDHAMVICTOR GARDENPOTTUVILAMPARA
160R/1790/AM/177MASJIDUL USWATHUL HASANAHMBEACH ROADKALMUNAIKUDY - 14AMPARA
161R/1794/AM/178MASJIDUL RAVAHMBEACH ROADADDALAICHENAIAMPARA
162R/1803/AM/179AL MASJITHUL AKSHA THAKKIYA MOSQUETVELLAI MANAL ROADPOTTUVIL - 02AMPARA
163R/1804/AM/180MASJIDUL IQRAMMIRAKKAMAM - 04IRAKKAMAMAMPARA
164R/1805/AM/181AL MASJITHUL MABASHA JUMMA MOSQUEMMARUTHAPURAM, 5TH VILLAGEVEERATHIDALAMPARA
165R/1808/AM/182ISMAILPURAM MASJITHUL ULAH JUMMA MOSQUEMVALATHAPITIYA MUSLIM DIVISION, AMPARAI ROADSAMMANODAIAMPARA
166R/1819/AM/183MASJITHUL MUTHTHAQEENMNINTAVUR - 02NINTAVURAMPARA
167R/1813/AM/184SHAHUL HAMEED OLIULLAH MACCAMMHIDAYAPURAM, POTTUVIL - 21POTTUVILAMPARA
168R/1824/AM/185RAHMATHULLA MOSQUEMMEERA NAGARNINTAVUR - 01AMPARA
169R/1850/AM/186MASJITHUL ABRARM2nd CROSS STREETNINTAVUR - 14AMPARA
170R/1857/AM/187MASJITHUR RAHMATHMPERIYANEELWANAIMARUTHAMUNAIAMPARA
171R/1881/AM/188MASJITHUL MAFAZAHMQREEN ROAD, SINNAULLAIPOTTUVIL - 05AMPARA
172R/1886/AM/189MASJITHUL UMARMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
173R/1887/AM/190MASHHORA THAIKKIYA MOSQUETKALMUNAIKALMUNAIAMPARA
174R/1910/AM/191MASJITHUL SHARAFMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
175R/1917/AM/192AL MASJITHUL AKBARMAKBAR MOSQUE ROADIRAKKAMAMAMPARA
176R/1926/AM/193AL MASJITHUN NOOR MOSQUEMKODDUKKALPOTTUVILAMPARA
177R/1929/AM/194AN NOOR JUMMA MOSQUEJMBEACH ROADMALIHAIKADUAMPARA
178R/1942/AM/195MASJITHUL FATHAH MOSQUEMSIR RAZICK FAREED ROAD, ELUVATTUVAN,AKKARAIPATTU-01AMPARA
179R/1956/AM/196MASJITHUL KOWTHARMHAJIYAR STREETPANDIRUPPUAMPARA
180R/1989/AM/197MASJITHUL ATHAM WA KATHEEJAMPALLKUDIYIRUPPUAKKARAIPATTUAMPARA
181R/1991/AM/198AYESHA JUMMA MOSQUEMHIJRA NAGARPOTTUVILAMPARA
182R/1993/AM/199AL MASJITHUL ILAHI MSENGAMAMPOTTUVILAMPARA
183R/1998/AM/200AL MASJITHUS SALIHEENMSORRIKKALMUNAISAMMANTHURAIAMPARA
184R/2001/AM/201MASJIDUL MUBARAKMMUBARAK MASJID ROADAKKARAIPATTUAMPARA
185R/2021/AM 202JUWAITH THAKKIYAT12/87, CENTRAL CAMP,SAMMANTHURAIAMPARAI
186R/2023/AM 203MASJITHUR RAHMATHIRA NAGAR, PALAMUNAI -05AMPARA
187R/2029/AM 204MASJIDUL HUDHAT471, BEACH ROAD,KALMUNAI - 05AMPARA
188R/2049/AM 205AL-MASJIDUL SAFA JUMMA MASJIDJMSAFA NAGAR, 8TH MILE POST,IRAKKAMAMAMPARA
189R/2052/AM 206JAMIUTH THOWHEETH JUMMA MOSQUEJM4TH COLONY, CENTRAL CAMPAMPARA
190R/2054/AM 207MASJIDUR RAYYANMMUHAYYADEEN JUMMA MOSQUE ROAD,KALMUNAIKUDY- 09AMPARA
191R/2073/AM 208JAMIUL ISLAH MOSQUEMSANASAMUGA ROAD,SAINTHAMARUTHU-15AMPARA
192R/2096/AM 209MASJITHUL AL-FALAHMPOTTUVIL ROAD,TOWN DIVISION-05,AKKARAIPATTU-32400AMPARA
193R/2097/AM 210AL-BATHRIYA MOSQUEMPASARICHENAI,POTTUVIL-19AMPARA
194R/2098/AM 211MASJITHUS SHAREEFMVAMMIYADY ROAD,ADDALAICHENAI-12AMPARA
195R/2102/AM 212AL-MASJIDUL MUNAWWARAMBEACH ROAD, HIDHAYAPURAM-2,POTTUVIL-21AMPARA
196R/2113/AM 213THAHA AL BUZAIRI MASJITHMMAIN STREET,PALAMUNAI-05AMPARA
197R/2142/AM 214ANSARY JUMMAH MOSQUEJMANSARY JUMMAH MASJID ROAD,OLUVIL-05AMPARA
198R/2143/AM 215MASJIDHUL HIDHAYAM310, ALIYAR MARIKKAR ROAD,AKKARAIPATTU-06AMPARA
199R/2147/AM 216MASJIDUL BAKIKIYATHUS SALIHATHMMAIN STREET,KALMUNAI-07AMPARA
200R/2167/AM 217MASJIDUL MUSLIMEEN JUMMAH MOSQUEJMVELLAIMANAL ROAD,SINNAKUDIYIRUPPU,POTTUVIL-06AMPARA
201R/2170/AM 218MASJIDUL AYISHAMFLOOD PROTECTION ROAD,AKKARAIPATTU-06AMPARA
202R/2184/AM 219MASJID IBRAHIM AR RAJIHIMMUSLIM MAYYAWADI ROAD, NATPIDDIMUNAI-03KALMUNAIAMPARA
203R/2185/AM 220MASJIDUL AASHOORMMAIN STREET, NATPIDDIMUNAI,KALMUNAIAMPARA
204R/2192/AM 221MASJIDHUL MISBAHM84A,DEENS ROAD, TOWN DIVISION - 03AKKARAIPATTUAMPARA
205R/2205/AM/222MASJIDUR RAHMANIMCENTRAL ROADKALMUNAIAMPARA
206R/2218/AM/223MASJIDHUDH DHA'WAMLLOYDS HOTEL ROADADDALACHENAI-05AMPARA
207R/2250/AM/224MEERA MASJITHMTOWN DIVISION-3 MEERA NAGARAKKARAIPATTU-01AMPARA
208R/2259/AM/225TOWN MOSQUEMA.S.C.ROADIRAKKAMAMAMPARA
209R/2260/AM/226MASJIDUL MARHAMAMBEACH ROADADDALACHCHENAI-06AMPARA
210R/2289/AM/227MASJIDUR RAHMAN JUMMA MOSQUEJMNEETHAI ROAD,PANAIYARUPPANAKKRAIPATHUAMPARA
211R/2310/AM/228MEERA MASJITHMCENTRAL COLLEGE ROAD, R.M.NAGARPOTTUVIL-27AMPARA
212R/2311/AM/229HUSSAINIYA MOSQUEMHUSSAINIYA NAGARPALAMUNAI-04AMPARA
213R/2312/AM/230AL MUZAINI JUMMA MOSQUEJMISMAILPURAM,VALATHAPITYSAMMANTHURAIAMPARA
214R/2352/AM/231MASJIDHU NOOR BINTHU SHALIH ATH-THAAILMMAIN STREET,MALIGAIKADU-WESTKARAITHEEVUAMPARA
215R/2355/AM/232MASJIDHUL MUHMINEENM259, KONAWATHTHAADDALAICHENAI - 08AMPARA
216R/2372/AM/233JAMIUTH THOWHEETH JUMMA MOSQUEJMA.P.C. ROAD, NINTHVUR-NINTHAVURAMPARA
217R/2373/AM/234AL- MASJIDUL SAFAMSOUTH AFRICAN HOSING SCHEME, HIJRATH NAGARPOTTUVILAMPARA
218R/2390/AM/235HANLATH BIN AAMIR JUMMA MOSQUEJMCENTRAL ROAD, ADDALACHCHENAIADDALAICHENAI AMPARA
219R/2408/AM/236MASJIDUL ANWAR JUMMA MOSQUEJMVARIPATTANCHENAI,IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
220R/2428/AM/237HIMA MOSQUEMNEW TOWN, PALAMUNAI-01PALAMUNAI -01AMPARA
221R/2429/AM/238MASJID IRZATHMR.D.S. ROAD, KADDU WADDA, PALAMUNAI -01PALAMUNAI -01AMPARA
222R/2441/AM/239MASJIDUN NABEELA RASHIDMMOHIDEEN VILLAGE, IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
223R/2342/AM/240AL- MASJIDUL MUNAWWARAMUTHUMAPURAM PALAMUNAI -01PALAMUNAI -01AMPARA
224R/2445/AM/241NOORANIYA JUMMAH MASJIDJMCASSIM ROAD, KALMUNAIKALMUNAIAMPARA
225R/2465/AM/242MASJIDUL MOHMINEENMVANAGAMAM, IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
226R/2473/AM/243AL- MASJIDUL SHAFEEMCENTRAL COLLEGE ROAD, POTTUVIL POTTUVILAMPARA
227R/2474/AM/244AL- MASJIDUL HUTHA JUMMA MOSQUEJMNO-134, IHALAGAMA, NAWATHAGAWANAWATHAGAWAAMPARA
228R/2484/AM/245SHAREEF HAJIYAR MUSLIM CHARITABLE TRUSTTMAIN STREET, ADDALACHENAI-09ADDALACHCHENAI-09AMPARA
229R/2486/AM/246MASJIDUL IHZANMTOWN MOSQUE ROAD, AKKARAIPATTU-05AKKARAIPATTU-01AMPARA
230R/2495/AM/247MASJIDUL AALIYA MMADRASA ROAD, KALMUNAI-10KALMUNAIAMPARA
231R/2499/AM/248MASJIDUL DHAURMISMAILPURAM ROAD, VALATHAPITTU-01, SAMMANTHURAIAMPARA
232R/2500/AM/249MASJIDUL CASSIMIMAL- MASLAM ROAD, NINTHAVUR-01NINTHAVURAMPARA
233R/2501/AM/250AL- MASJIDUL LATHIFIYEMMUDALIAYR ROAD, AKKARAIPATTU-03AKKARAIPATTU-03AMPARA
234R/2535/AM/251Masjith Ur RayyanM160/4A, COMMON ROAD,AKKARAIPATHTHUAKKARAIPATTUAMPARA
235R/2555/AM/252AL IHLAS JUMMA MOSQUEJM11 A,VILLAGE,VANGAMAM,IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
236R/2562/AM/253ADAMBAWA MUSLIM CHARITY FUND66,MUDALIYAR ROAD,AKKARAIPATTU.03AKKARAIPATTUAMPARA
237R/2564/AM/254MASAJIDUL HIDAYAM641,AALIM ROAD,SAINTAMARYTY,AMPARASAINTAMARYTYAMPARA
238R/2570/AM/255RIYALUL JENNAH JUMMA MOSQUEJMOPA ROAD,SINNAPPALAMUNAI,PALAMUNAI-02,AMPARASINNAPPALAMUNAIAMPARA
239R/2572/AM/256MASJIDUL RIBATHMADEENA NAGAR,IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
240R/2573/AM/257MASJID DHAHWATHIL HAQUEWARD NO01,UNIT-05,CHALAMAIKERNY,CHAVALAKADAINAVIDANVELIAMPARA
241R/2598/AM/258MASJIDUL FALAH MOSQUEV.C.ROAD,PERIYANEELAVANAI,MARUTHAMUNAIMARUTHAMUNAIAMPARA
242R/2605/AM/259MASJID IBATHUR RAHMANMINA VEDIKARAN ROAD,VARIPATHANCHENAI-02.VARIPATHANCHENAI-02.AMPARA
243R/2617/AM/260MASJIDUN NOOR MOSQUEKUDUVIL, IRAKKAMAMIRAKKAMAMAMPARA
244R/2622/AM/261MASJIDUL HAQSAHIBU ROAD, KALMUNAI KUDI - 06 KALMUNAI KUDIAMPARA
245R/2623/AM/262,MASJIDUL FALAHBEACH ROAD, KALMUNAI - 05KALMUNAI - 05AMPARA
246R/2624/AM/263MASJIDUL HUNAFA MOSQUEDR. CAREEM ROAD,NATPIDDIMUNAI-01NATPIDDIMUNAI-01AMPARA
247R/2625/AM/264MASJIDUL HITHAYA MOSQUEMAIN STREET, PALAMUNAI-03 PALAMUNAI-03AMPARA
248R/2626/AM/265MASJIDUL RAYYAN JUMMAH MOSQUEJMFRANCH CITY,MARUTHAMUNAIMARUTHAMUNAIAMPARA
249R/2631/AM/266MASJIDUN NAYEEMMKIDDANKI ROAD,NINTAVUR-05NINTAVUR-05AMPARA
250R/743/AM/25ADDALAICHENAI METHAI PALLIVASALMADDALAICHENAIADDALAICHENAIAMPARA
251R/979/AM/45PROPOSED NEW MOSQUEMSAINTHAMARUTHU
252R/960/AM/44SAMATHANIYA MATHURASA THAKKIYATNATPITIMUNAI, KALMUNAI
253R//1179/AM/76 ATHAHIYATHUL HIDAYA THAKKIYATNINTHAVURNINTHAVURAMPARA
254R/1717/AM/156MASJIDUN NOOR MMALIHAIKADU EAST,KARAITHEEVUKARAITHEEVUAMPARA
255R/0087/A/01MOHIYADEEN JUMMA MOSQUEJMPATHTHAWA,KAPUGOLLAWAANURADHAPURA
256R/0125/A/02MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROAD,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
257R/0194/A/03JUMMA MOSQUEJMBANDARAPOTHANA,MADATUGAMAANURADHAPURA
258R/0205/A/04KEKIRAWA JUMMA MOSQUEJMKEKIRAWAKEKIRAWAANURADHAPURA
259R/218/A/05MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAIN STREET,MADAWACHCHIYAANURADHAPURA
260R/257/A/06BALALUWEWA JUMMA MOSQUEJMBALALUWEWA,PALAGALAANURADHAPURA
261R/266/A/07KALLANCHIYAGAMA JUMMA MOSQUEJMKALLANCHIYAGAMA,KAGAMAANURADHAPURA
262R/268/A/08NELLIGAMA JUMMA MOSQUEJMNELLIGAMA, PALAGALA,NEGAMPAHAANURADHAPURA
263R/273/A/09MOHIDEEN MASJIDJMRAMBATHWILA,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
264R/289/A/10GOMARANKADAWELA JUMMA MOSQUEJMGOMARANKADAWELA,ANURADHAPURAANURADHAPURA
265R/301/A/11GAMBIRIGASWEWA JUMMA MOSQUEJMA/GAMBIRIGASWEWAGAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
266R/310/A/12MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMALAHAPERUMAGAMA,VIJITHAPURAANURADHAPURA
267R/312/A/13MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMNELUGOLLAKADA,RATMALGAHAWEWAANURADHAPURA
268R/313/A/14MASJIDUL MANBAHUL HASSANATH JUMMA MOSQUEJMHORAWAPOTHANAHORAWAPOTHANAANURADHAPURA
269R/325/A/15MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMNACHCHADUWA,HIDOGAMAANURADHAPURA
270R/329/A/16MOHIDEEN MOSQUEJMMARADANKADAWELAMARADANKADAWELAANURADHAPURA
271R/331/A/17JUMMA MOSQUEJMDAHANAKAWEWA,MUKIRIYAWAANURADHAPURA
272R/389/A/19KATTIYAWA JUMMA MOSQUEJMKATTIYAWA,KALAWEWAANURADHAPURA
273R/413/A/20MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROAD, NEW TOWN,ANURADHAPURAANURADHAPURA
274R/478/A/21MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMIKKRIGOLLAWA,WAHAMALGOLLEWAANURADHAPURA
275R/514/A/22AL MASJIDUN NOORANIYA JUMMA MOSQUE JMKALAWEWA,VIJITHAPURAANURADHAPURA
276R/545/A/23NAGOOR JUMMA MOSQUEJMKADAWATHA RATHMALE,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
277R/546/A/24NEGAMA MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMNEGAMA,NEGAMPAHAANURADHAPURA
278R/553/A/25HORAPOLA JUMMA MOSQUEJMHORAPOLA,KEKIRAWAANURADHAPURA
279R/549/A/26THAKKIYA MOSQUETEPPAWELAEPPAWELAANURADHAPURA
280R/724/A/27MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMPUTTALAM ROAD,NOCHCHIYAGAMAANURADHAPURA
281R/870/A/28MUSLIM MOSQUEMJAFFNA ROAD,MIHINTALEANURADHAPURA
282R/871/A/29MOHIDEEN MOSQUEJMTHALAGAHAWEWA, RAMBEWA,ANURADHAPURAANURADHAPURA
283R/872/A/30NAGOOR JUMMA MOSQUEJMA/KANADARA - KATUKELIYAWA, KAIPITIYAWA,IHALAGAMAANURADHAPURA
284R/873/A/31MOHIDEEN MOSQUEJMIHALA KOTIYAWA,ANURADHAPURAANURADHAPURA
285R/874/A/32MOHIDEEN MOSQUEJMMARAKKALAHALMILLAWA, SAMMALAMKULAMPOONAWAANURADHAPURA
286R/876/A/34PUDUDENNAWA JUMMA MOSQUEJMPUDUDENNAWA,KAGAMAANURADHAPURA
287R/877/A/35UDANIDIGAMA JUMMA MOSQUEJMUDANIDIGAMA,MADATUGAMAANURADHAPURA
288R/878/A/36MADATUGAMA JUMMA MOSQUEJMKEKKIRAWA ROAD,MADATUGAMAANURADHAPURA
289R/879/A/37SHAFI MOSQUEMKATUKELIYAWA, PUBBOGAMAANURADHAPURAANURADHAPURA
290R/880/A/38NIKAWEWA JUMMA MOSQUEJMNIKAWEWA,GANEWALPOLAANURADHAPURA
291R/896/A/39MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMANAOLONDAWA,KAPUGOLLAWAANURADHAPURA
292R/897/A/40JUMMA MOSQUEJMWEERACHOLAI, KAPUGOLLAWA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
293R/899/A/41MUKIRIYAWA MUSLIM JUMMA MOSQUEJMMUKIRIYAWA,GALENBINDUNUWEWAANURADHAPURA
294R/900/A/42HETTUWEWA MUSLIM JUMMA MOSQUEJMHETTUWEWA,MAHAPOTHANAANURADHAPURA
295R/901/A/43KIRIBAWA NAGOOR MOSQUEJMMAHAKIRIBEWA,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
296R/902/A/44KULUMEEWAKADE MUSLIM JUMMA MOSQUEJMWALAHAWIDDAWEWA,RATMALHAWEWAANURADHAPURA
297R/903/A/45MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUE JMDEMATAGAMA, THIRAPPANEANURADHAPURA
298R/904/A/46KIVULAKADE JUMMA MOSQUEJMKIVULAKADE, HORAWAPOTHANAANURADHAPURAANURADHAPURA
299R/905/A/47MASJIDUL MANAR JUMMA MOSQUEJMETALWETUNUWEWAMAHAPOTHANAANURADHAPURA
300R/906/A/48MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMWALAHAWIDDAWEWA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
301R/946/A/49ELLAWEWA MOSQUEJMELLAWEWA, KEBITHIGOLLAWAANURADHAPURA
302R/947/A/50JUMMA MOSQUEJMALLAWA, LANKULAM,KEBITHIGOLLAWAANURADHAPURA
303R/976/A/51MASJIDUL ANVER JUMMA MOSQUEJMNACHCHADUWA ROADA/SIRAVASTHIPURAANURADHAPURA
304R/1017/A/52MOHIDEEN JUMMA MOSQUEMIHALAPULIYANKULAM,MARADANKADAWELAANURADHAPURA
305R/1079/A/54MUSLIM JUMMA MOSQUEJMMUKKARAWEWA,HORAPOTHANAANURADHAPURA
306R/1172/A/56MASJIDUL MUNAWWARAJMMUSLIM COLONY,SENAPURAANURADHAPURA
307R/1192/A/57MASJIDUN NAJATH JUMMA MOSQUEJMIHALAKUBUKOLLEWA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
308R/1202/A/58MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMGOMARANKADAWALA,GALENBINDUNUWEWAANURADHAPURA
309R/1245/A/59MASJIDUL AZHARMBAMUNUGAMA, GANEWALPOLA,KEKIRAWAANURADHAPURA
310R/1249/A/60MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAHASIYAMBALAGASKADE,NERIYAKULAMANURADHAPURA
311R/1252/A/61DIVULWEWA JUMMA MOSQUEJMDIVULWEWA,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
312R/1253/A/62RATHMALGAHAWEWA JUMMA MOSQUEJMRATMALGAHAWELAANURADHAPURA
313R/1254/A/63JAMIUL MILUFAR JUMMA MOSUQEJMNIKKAWEWA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
314R/1255/A/64ALIKIBULAGALA JUMMA MOSQUEJMALIKIBULAGALA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
315R/1256/A/65JUMMA MOSQUEJMANGUNOCHCHIYA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
316R/1257/A/66WELIGOLLAWA JUMMA MOSQUEJMA/WELIGOLLAWA,GALENBINDUNUWEWAANURADHAPURA
317R/1258/A/67GALENBINDUNUWEWA JUMMA MOSOUQEJMGALENBINDUNUWEWA, SEEPPUKKULAM ROAD,ANURADHAPURAANURADHAPURA
318R/1259/A/68SEEPPUKULAM JUMMA MOSQUEJMTRINCOMALEE ROAD,SEEPPUKULAMANURADHAPURA
319R/1260/A/69DUNUMANDALAWA JUMMA MOSQUEJMDUNUMANDALAWA,GALENBINDUNUWEWAANURADHAPURA
320R/1261/A/70KARAGOLLAWA JUMMA MOSQUEJMKARAGOLLAWA,UBULDENIYAANURADHAPURA
321R/1263/A/72MOHIDEEN M OSQUEJMKOLLANKUTTIGAMA,MARANKADAWALAANURADHAPURA
322R/1265/A/73MASJIDUL HASSANATH JUMMA MOSUQEJMUDUMBUGALA,NERIYANKULAMANURADHAPURA
323R/1273/A/74AL MASJIDUL NOORIYATNOORU ACRE BLOCK,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
324R/1287/A/75MASJIDHUTH THAKWA JUMMA MOSQUEJMKIVULAKADE,GAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
325R/1311/A/77MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMARAKKALA ETTA,WEERAWEWAANURADHAPURA
326R/1314/A/78MASJID MUHIYADEEN JUMMA MOSQUEJMKETTIYAWA,PARASANGAHAWEWAANURADHAPURA
327R/1342/A/79MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKUDANELUBEWA,HIDOGAMAANURADHAPURA
328R/1343/A/80MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMHORAWAPOTHANA ROAD,KEBITIGOLLAWAANURADHAPURA
329R/1345/A/81MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMKOVILBANDAWEWA,PARASANGASWEWAANURADHAPURA
330R/1346/A/82HALAMBASWEWA JUMMA MOSQUEJMA/HALAMBAGASWEWA,GAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
331R/1347/A/83MOHIDEEN MOSQUEJMALUTHGAMA,GAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
332R/1348/A/84JAMIUL SALAM JUMMA MOSQUEJMASERIGAMA,GAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
333R/1372/A/85MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMMURIYANKADAWALA,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
334R/1386/A/87MASJIDUS SALAM JUMMA MOSQUEJMBAMUNUGAMA, MURIKADAWALA,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
335R/1389/A/88MOHIDEEN MOSQUEJMMUSLIM COLONY,PARASANGASWEWAANURADHAPURA
336R/1390/A/89MOHIDEEN THAKKIYATMAHASIYAMBALAGASWEWA,GAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
337R/1403/A/90ULPOTHA JUMMA MOSQUEJMULPOTHA,GANEWALPOLAANURADHAPURA
338R/1425/A/91AL MASJIDUL MANARUL HUDAJMMARAKKALA HALMILLAWA, SAMMANLANKULAM,POONAWAANURADHAPURA
339R/1450/A/94AL MASJIDUL RABBANIYAJMMAWATHTHAWA,HORAWAPOTHANAANURADHAPURA
340R/1484/A/96MASJIDUTH THAQWA JUMMA MOSQUEJMA/BANDARAPOTHANA, PUBOOGAMA,MADATUGAMAANURADHAPURA
341R/1505/A/97MASJIDHUL AQSHA JUMMA MOSQUETKADANDUGAMA, PUBBOGAMAPUBBOGAMAANURADHAPURA
342R/1550/A/98MOHIDEEN THAKKIYAMULKARANDA, KEKIRAWAKEKIRAWAANURADHAPURA
343R/1551/A/99AL MASJIDUN NOORANIYAHJMAMANAWATIYAKALAWEWAANURADHAPURA
344R/1572/A/100MAJIDUL MUNAWARA JMKATUKELIYAWA GAMBIRIGASWEWAANURADHAPURA
345R/1601/A/101AL-AMEEN THAKKIYA TTHUNMANDALWAIGALANPENDUTHUNNUWA ANURADHAPURA
346R/1658/A/102KUTHUBUL NOORIYA JUMMA MOSQUEJMMUSLIM ETAWEERAWEWAALUTHGAMAANURADHAPURA
347R/1689/A/103MASJITHUL NOOR JUMMA MOWQUE JMPAHALAGAMA KEKERAWA ANURADHAPURA
348R/1737/A/104MASJIDHUL KULAFAHUR RASHIDEENJMNEW VILLEGE MUKIRIYAWAANURADHAPURA
349R/1977/A 105ATH THAKWA JUMMA MASJIDJM72/1, BALALUWEWAPALAGALAANURADHAPURA
350R/1981/A 106JAMIH MASJITHUS SALAMJMNEW TOWNPUBBOGAMAANURADHAPURA
351R/2014/A 107JAMIUL HUDHA JUMMA MASJIDJMDIK ENDAYAYAPALAGALAANURADHAPURA
352R/2044/A 108MASJIDHUL BILALMKEKIRAWA ROAD,GANEWALPOLAANURADHAPURA
353R/2082/A 109AL-MASJIDHUN NOOR JUMMAH MOSQUEJMTHURUKKARAGAMAKAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
354R/2105/A 110MASJIDHUL FALAH JUMMAH MOSQUEJMIHALAMILLAWA, MUKIRIYAWA,KAHATAGASDIGILIYAANURADHAPURA
355R/2106/A 111AL-SUBAIH JUMMAH MOSQUEJMOLAMBAWA ROAD,KEKIRAWAANURADHAPURA
356R/2141/A 112JAMIA KADHEEJA JUMMAH MOSQUEJM516/23, UDHAYA MAWATHA,2ND BUILDINGANURADHAPURAANURADHAPURA
357R/2237/A/113NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMA/THIMBIRIYATTAWALAHOROWAPOTHANAANURADHAPURA
358R/2480/A/114MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMHIJRAPURA, GANAWALPOLAGANEWALPOLAANURADHAPURA
359R/2513/A/115Safiya J.MJ.MKahatagastigiliyaAnuradapura
360R/2514/A/116Ath thaqwa Jumma MasjidJ.MArafanagar,KapugollewaHorowpatanaAnuradapura
361R/2528/A/117Masjidul QubaMKoonawewa Road,KahatagastigiliyaKAHATAGASDIGILIYAAnuradapura
362R/2529/A/118Al Madeena Jumma MosqueJ.MNew Balaluwewa,GalgiriyagamaGalgiriyagamaAnuradapura
363R/2547/A/119AN NOOR JUMMA MASJIDJ.MBANDARAPOTHANA,PUBBOGAMAANURADAPURA
364R/2577/A/120MASJIDUL FALAH JUMMAH MASJIDJM234,ALUTHWATHTHA,KAHATAGASDIGILIYAANURADAPURA
365R/2629/A/121ATHA FOR SOCIAL & HUMANITARIAN SERVICETNO.80,BAMUNUGAMA, MURIYAKADAWALAMURIYAKADAWALAANURADAPURA
366R/2630/A/122MASJIDUL MINHAJ JUMMAH MOSQUEJMMUSLIM COLONY, KARUWALAGASWEWAKARUWALAGASWEWAANURADAPURA
367R/2633/A/123AL- MASJIDUL FALAH JUMMA MOSQUEJMNEW KADANTUGAMA, PUBBOGAMA,KEKIRAWAKEKIRAWAANURADAPURA
368R/24/BD/1JUMMA MOSQUEJMKOTTEGODA, LUNUWATTE,WELIMADABADULLA
369R/25/BD/2AL MASJIDUL THUHURA JUMMA MOSQUEJMPASSARAPASSARABADULLA
370R/31/BD/3LUNUGALA JUMMA MOSQEJMMAIN ROAD,LUNUGALABADULLA
371R/60/BD/4MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM179, NUWARA ELIYA ROAD,HALI ELABADULLA
372R/64/BD/5BADULLA THAKKIYA MOSQUET28, BAZAAR STREET,BADULLABADULLA
373R/106/BD/7UDUWELA MUSLIM MOSQUEJMPASSARA ROAD, 2ND MILE POSTUDUWELABADULLA
374R/126/BD/8MIRAHAWATTE JUMMA MOSQUEJMWELIMADA ROAD,MIRAHAWATTEBADULLA
375R/127/BD/9ALUGOLLA JUMMA MOSQUEJMALUGOLLA,BOGAHAKUMBURABADULLA
376R/177/BD/10KINIGAMA HEELOYA JUMMA MOSQUEJMKINIGAMAHEELOYABADULLA
377R/195/BD/12KARAGASTENNE MOSQUEMKARAGASTENNE,GURUTAWALABADULLA
378R/201/BD/13NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMPANGARAGAMMANA,MAPAKADAWEWABADULLA
379R/292/BD/15KETAGALAGODA JUMMA MOSQUEJMKETAGALAGODA, TALAWA,GURUTALAWABADULLA
380R/323/BD/16SHEMBUMARATHADY PALLIVASALJMINDIGAHAGODA,GURUTALAWABADULLA
381R/435/BD/19MASJIDUL SUHAIB JUMMA MOSQUEJMRATHAMBE,AMBAGASDOWABADULLA
382R/447/BD/20BADULLA JUMMA MOSQUEJMBADULLABADULLABADULLA
383R/473/BD/21PADINAWELA MOSQUEJMPADINAWELA, BORAGAS, AMBEWELAS,KAHAGOLLABADULLA
384R/492/BD/22AL MASJIDUL BADURIYA JUMMA MOSQUEJMKAHAGOLLA,DIYATALAWABADULLA
385R/525/BD/24TALAGAMA JUMMA MOSQUEJMPALUGAMA,KEPPETIPOLABADULLA
386R/598/BD/25JANGULLA JUMMA MOSQUEJMJANGULLA,HALI-ELABADULLA
387R/632/BD/27BANDARAWELA JUMMA MOSQUEJMBANDARAWELABANDARAWELABADULLA
388R/688/BD/28WELIMADA JUMMA MOSQUEJMNUWARA ELIYA ROAD,WELIMADABADULLA
389R/75/BD/29AL MASJIDUL JUMMA MOSQUEJMMAIN STREET,HAPUTALEBADULLA
390R/494/BD/30SILMIYAPURA JUMMA MOSQUEJMSILMIYAPURA,BORAGASBADULLA
391R/669/BD/31BOOKE ARAWA THAKKIYATSILMIYAPURABORAGASBADULLA
392R/734/BD/32AZ-ZAVIYATHUL QUDSIYYAH FITHAREEKSTHUDH SHADULIYYAZSTATION ROAD, MALIGASTENNA,BADULLABADULLA
393R/139/BD/33BOGAHAKUMBURA JUMMA MOSQUEJMBOGAHAKUMBURABOGAHAKUMBURABADULLA
394R/813/BD/35BATUWATTE SHRINESHBATUWATTE,BADULLABADULLA
395R/836/BD/37MASJIUL KAMALIYA JUMMA MOSOQUEJMKOTTUWA,UVA PARANGAMABADULLA
396R/913/BD/38KOSLANDA JUMMA MOSQUEJMKOSLANDAKOSLANDABADULLA
397R/914/BD/39MOHIDEEN MOSQUEMBATUWATTE ESTATEMADULSEEMABADULLA
398R/943/BD/40MOHIDEEN JUMMA MASJIDJMKANDEGEDERA BAZAAR, KANDEGEDERA,HALI-ELABADULLA
399R/973/BD/41MASJIDUL MINON JUMMA MOSQUEJMNAULA,DEMODARABADULLA
400R/1021/BD/42GURUTALAWA JUMMA MOSQUEJMGURUTALAWAGURUTALAWABADULLA
401R/1021/BD/43GALAUDA JUMMA MOSQUEJMGALAUDA, WAKKUMBURA,HALI-ELABADULLA
402R/1075/BD/44MASJIDUL MEERANIYAMBORALANDA, HEELOYA,BANDARAWELABADULLA
403R/105/BD/45JAMIUL KHAIRATH JUMMA MOSQUEJMHALDUMULLAHALDUMULLABADULLA
404R/1209/BD/46MUSLIM MOSQUEMBLACKWOOD ESTATE,HAPUTALEBADULLA
405R/1230/BD/47BADIRIYA THAKKIYATSILMIYAPURA, INIGAHAWATTE,BORAGASBADULLA
406R/1785/BD/48ALUGOLLA SHRINESHALUGOLLA,BOGAHAKUMBURABADULLA
407R/1232/BD/49UVA PARANAGAMA JUMMA MOSQUEJMUVA PARANAGAMA,WELIMADABADULLA
408R/1248/BD/50AL MASJIDUL KADIRIYA JUMMA MOSQUEJM6TH MILE POST, UDUWARA,HALI-ELABADULLA
409R/1488/BD/52MASJIDUL BADURIYAMAMANADOWA DIVISION, MADAWA,MADULSIMABADULLA
410R/1554/BD/53MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMGHELSEA ESTATE,BANDARAWELABADULLA
411R/1654/BD/54MASJIDUL NOOR JUMMA MOSQUEJMRENDEPOLAHAKGALABADULLA
412R/1735BD/55MASJIDUL ABRARM218A, KEPPITIPOLA ROADBADULLA
413R/1751/BD/56AL MASJIDUL GHONZER JUMMA MOSQUEJMMAHATENNAGURUTHALAWABADULLA
414R/1770/BD/57AL - MASJIDUL NOORANIYA THAKKIYAT68, MAIN STREETKOSLANDABADULLA
415R/1863/BD/59AL - AKSHA JUMMA MOSQUEJMGALUWATTA, ALUGOLLABOGAHAKUMBURABADULLA
416R/1884/BD/60MASJIDUL MUNAWWARAMHALADUTHANNAHALADUMULLABADULLA
417R/1921/BD/61NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMKALAUDA, POORANAWAHALI-ELABADULLA
418R/1933/BD/62HAPURADA JUMMA MOSQUEJMALLUGOLLA ROAD, HAPURADAGURUTALAWABADULLA
419R/1938/BD/63KANDURUDEKA JUMMA MOSQUEJMGURUTALAWABADULLA
420R/1986/BD/64AL MASJIDUL ARAFA JUMMA MOSQUEJMPATIYAKUMBURA, BAMBARAPANNA, BADULLABADULLA
421R/2027/BD 65AL-MASJIDHUN NOOR, JUMMA MOSQUE, JMMAHAKANDA DIVISION, DAMBATENNE ESTATE, HAPUTALE.BADULLA
422R/2117/BD 66MASJIDUN NOOR JUMMAH MOSQUE, JMKOVIL PATHTHANA, AMBEWELA ROAD, RENDAPOLA, BORAGAS.BADULLA
423R/2120/BD 67MASJIDUL HASANATH,MYALPATHWELA,WELIMADA.BADULLA
424R/2150/BD 68AL-MADRASATHUL HASSANIYA, M32, UDAYAGAMA (ROCK HILL), BADULLA.BADULLA
425R/2157/BD 69MASJIDUL MUHIYADEEN, MHADHDHAWELA, WELIMADA.BADULLA
426R/2158/BD 70MASJIDHUN NOOR THAKKIYA,TGALAGEWATTE, MORAGALLA ROAD, WELIMADA.BADULLA
427R/2173/BD 71MADRASATHUL FALAH JUMMAH MOSQUE,JMDHAMBAWINNA, WELIMADA.BADULLA
428R/2197/BD 72MASJIDUL NOORM91, JUDGES HILLBADULLABADULLA
429R/2198/BD 73MASJIDUL ABRARMTHIBBATUGAHA ARAWA, BADULLAPITIYABADULLABADULLA
430R/2221/BD/74BADUR THAKKIYAMHAPUTALE ROAD,DAMBAWINNAWELIMADABADULLA
431R/2222/BD/75AL JANNATH MASJIDM171,MAHIYANGANA ROAD PUWAKGODAMULLABADULLA
432R/2223/BD/76MASJIDUL THAKWAMSINHAPURA,BOGAHAMADITTEHALI -ELABADULLA
433R/2263/BD/77MASJIDUL HUDA THAKKIYATHDIVITOTAWELA KANDAWELIMADABADULLA
434R/2285/BD/78MASJIDUL MUJAHIDEENMBADULUPITIYABADULLABADULLA
435R/2286/BD/79MASJIDUTH DEENIYAH JUMMA MOSQUEJMDEENPURAHALI- ELABADULLA
436R/2287/BD/80AL HASANATH MASJIDMANDENIYABADULLABADULLA
437R/2350/BD/81MASJIDHUL ASNAM13TH MILE POST, BIBILE ROADPASSARABADULLA
438R/2351/BD/82AL-MASJIDHUL SALAMMROHANA, MAPAKADAWEWAMAHIYANGANABADULLA
439R/2374/BD/83MASJIDUL FALAHMYAMPANAWATTA, BADULLAYAMPANAWATTABADULLA
440R/2391/BD/84MADRASATHUL AL AQSHAMGALGODA GURUTALAWAWELIMADABADULLA
441R/2411/BD/85MASJIDL HUDHAMKUDUMIRISTHANNAI, GURUTHALAWAWELIMADABADULLA
442R/2418/BD/86AL - MASJIDUL NOOR JUMMA MOSQUEJMETTAMPITIYA ROAD, HELAMUDUNA BANDARAWELABANDARAWELABADULLA
443R/2569/BD/87MASJIDUL MUNAWWARAM3 RD ,MILE POST,PASSARA ROADBADULLABADULLA
444R/2575/BD/88AL-ARAFA JUMMAH MOSQUEJMKOTAKITHULAGAMA,MIRAHAWATHTHABANDARAWELABADULLA
445R/2600/BD/89AL-MASJIDUL FURKANIYA JUMMA MOSQUEJMALUTHWATHTHA,HAGGALA,BADULLAHAGGALABADULLA
446R/2618/BD/90MASJIDUTH THAQWAMST. THOMAS LOWER ROAD,BANDARAWELABANDARAWELABADULLA
447R/2621/BD/91AL MASJIDUL MINANJMNELUWELA,GURUTALAWAGURUTALAWABADULLA
448R/2628/BD/92AL MASJIDUN NOORMDICKWELLA ESTATE,HALI-ELAHALI- ELABADULLA
449R/286/BT/02PALAMUNAI NADUVODAI MEERA JUMMA MASJIDJMPALAMUNAI,KATTANKUDYBATTICOLOA
450R/319/BT/05PAKIYATHUS SALIHATH JUMMA MOSQUE & MADRASAJMOLLIKULAM,KATTANKUDYBATTICOLOA
451R/319/BT/06ERAVUR MUHIYIDEEN MOSQUEJMDIVISION NO. 01,ERAVURBATTICALOA
452R/359/BT/07JIFFRY THAKKIYATPANKUDA ROAD,ERAVUR - 3BATTICALOA
453R/403/BT/08KHILURIYA THAKKIYATKATTANKUDY - 02KATTANKUDYBATTICALOA
454R/425/BT/12MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUETKANKEYANODAI,KATTANKUDYBATTICALOA
455R/441/BT/15JAMIUL MASJIDJMKANKEYANODAI,KATTANKUDYBATTICALOA
456R/442/BT/16MEERA SAHIB ANDAVAR THAKKIYATKANKEYANODAI,KATTANKUDYBATTICALOA
457R/448/BT/18SEYEDDU ZAIN MOULANA THAKKIYATKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
458R/512/BT/20SINNAPALLI VAYAL AND MATHARASATOLD ROAD,KATTANKUDY - 5BATTICALOA
459R/529/BT/22MEERA MACCAM JUMMA MOSQUE & MADRASAJMKEECHAMPALLAM,KATTANKUDYBATTICALOA
460R/542/BT/24VALAICHENAI MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMVALAICHENAIVALAICHENAIBATTICALOA
461R/136/BT/25GRAND MEERA JUMMA MOSQUEJMKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
462R/555/BT/25AMASJIDUL MEERA JUMMA MOSQUEJM1ST DIVISION, KATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
463R/569/BT/26MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMRURAL COURT ROAD, ERAVUR - 6BATTICALOA
464R/570/BT/27MEERA JUMMA MOSQUEJMOTTUPALLI ROAD,ERAVUR - 6BATTICALOA
465R/578/BT/28MUHIYIDEEN METHAI MOSQUEJMKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
466R/634/BT/33MUHIYIDEEN THAKKIYA MOSQUETDIVISION NO.4, OLD ROAD,KATTANKUDYBATTICALOA
467R/647/BT/34AL ZAVIYATHUL IBRAHIMIYAZ1ST DIVISION,KATTANKUDYBATTICALOA
468R/573/BT/37/252MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMURUGAMAM,PUTURBATTICALOA
469R/281/BT/38MEERA JUMMA MOSQUEJMSINNA PALAMUNAI,KATTANKUDYBATTICALOA
470R/729/BT/42TOWN MOSQUEJM36, AMEEN CORNER,BATTICOLOABATTICOLOA
471R/735/BT/47PERIYA MOULANA KABURADISHKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
472R/736/BT/48MEERA MOSQUEJMMEERAVODAI,VALAICHENAIBATTICALOA
473R/742/BT/50ABDUL RAHMAN MOWLANA KABURADYSHKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICOLOA
474R/768/BT/65MOHIDEEN MOSQUEJMODDAMAVADY,VALAICHENAIBATTICALOA
475R/769/BT/66AL MASJIDUL NOORUL SALAMMKADDUPPALLI ROAD,ERAVUR - 01BATTICALOA
476R/776BT/69MUHIYIDEEN THAKKIYATNOCHCHIMUNAINOCHCHIMUNAIBATTICALOA
477R/783/BT/72MOHIDEEN MOSQUEMBEACH ROAD,NEW KATTANKUDYBATTICALOA
478R/799/BT/74ZEYARATH DHARGA THAKKIYA MOSQUESHILUPADICHENAIILUPADICHENAIBATTICALOA
479R/895/BT/79MAKAM PALIVASALTKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
480R/1006/BT87POONCHCHIMUNAI MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMPOONCHCHIMUNAI,BATTICOLOABATTICALOA
481R/1085/BT/103NOORANIYA MOSQUE & MADRASAMBARBALA ROAD,NEW KATTANKUDYBATTICALOA
482R/1103/BT/110IRUPUTHKKIYA MOSQUEMMAIN STREET,KATTANKUDY - 6BATTICALOA
483R/1106/BT/112KODDAIMUNAI DHARGA & MADRASAM, SHMOOR STREET, KODDAIMUNAI,BATTICOLOABATTICALOA
484R/1174/BT/122VALAICHENAI THAKKIYATVALAICHENAIVALAICHENAIBATTICALOA
485R/1175/BT/123MOHIDEEN MOSQUEMERAVURERAVURBATTICALOA
486R/1191/BT/136BRAINTHURAICHCHENAI MOSQUEMBRAINTHURAICHCHENAI,VALAICHENAIBATTICALOA
487R/1238/BT/142BADURIYA THAKKIYATVALAICHENAIVALAICHENAIBATTICALOA
488R/1267/BT/143SHRINE AT MOHIDEEN MOSQUESHERAVURERAVURBATTICALOA
489R/1268/BT/144RAHUMANIYA JUMMA MOSQUEJMPALAKKADDUWELI, VAHANERI,VALAICHENAIBATTICALOA
490R/1269/BT/145AL MASJIDUL MUBARAKMODDAMAVADYODDAMAVADYBATTICALOA
491R/1271/BT/146AL MASJIDUL HUSSAINIYAMKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
492R/1302/BT/152MASJIDUL FIRDOWSMMUSLIM COLONY MOSQUE,BATTICOLOABATTICALOA
493R/1336/BT/159NEW PALAMUNAI MOHIDEEN THAKKIYATPALAMUNAI,KATTANKUDYBATTICALOA
494R/1361/BT/160BADURIYA MOSQUEMNEW KATTANKUDY,KATTANKUDYBATTICALOA
495R/1362/BT/161AZ-ZAVIYATHUL FASIYATHUL SHAZULIZKATHIYAR ROAD,ERAVURBATTICALOA
496R/1370/BT/162JUMMA MOSQUEJMMEERAKERNI,ERAVUR - 3BATTICALOA
497R/1394/BT/167MOHIDEEN THAKKIYA MOSQUETWARD NO.19,MUSLIM COLONY MANCHANTHODUWAI, SOUTH,KATTANKUDYBATTICALOA
498R/1411/BT/171VALIYAPPA THAKKIYATERAVURERAVURBATTICALOA
499R/1414/BT/172MOHIDEEN THAKKIYA & MADRASATSEMBAVANICHOLAI, OLLIKULAM,KATTANKUDYBATTICALOA
500R/1415/BT/173MOHIDEEN THAKKIYA MOSQUEMMANMUNAI KATTANKUDYBATTICOLOA
501R/1416/BT/174SHATHULY MOSQUE`MGIRL'S SCHOOL ROAD,ERAVURBATTICALOA
502R/1429/BT/176MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMADURANKERNIKULAM, MANKERNI,VALAICHENAIBATTICALOA
503R/1433/BT/178MASJIDUL BARI THAKKIYATSEMMONODAIVALAICHENAIBATTICALOA
504R/1434/BT/179MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMUNNICHAI,CHENKALADYBATTICALOA
505R/1463/BT/186MASJIDUL MANNAR JUMMA MOSQUEJMKARBALA NAGAR,KATTANKUDYBATTICALOA
506R/1475/BT/194MASJIDUL MANBAHAL KHAIRATHMMANMUNAI NORTH,NEW KATTANKUDYBATTICALOA
507R/1477/BT/196MASJIDUL MANARUL HUDAMFAREED TOWNNEW KATTANKUDY - 2BATTICALOA
508R/1478/BT/197MOHIDEEN MOSOQUEMPUNANAI ANIKADU, POTHANAI ROADVALAICHENAIBATTICALOA
509R/1479/BT/198MASJIDUN NOORMHAJIAR TOWN, VAKANERI,VALAICHENAIBATTICALOA
510R/1485/BT/201HILURIYA THAKKIYATPALAMUNAI,KATTANKUDYBATTICALOA
511R/1486/BT/202JUMMA MOSQUE & AL MADRASATHUL MUSLIMIYAJMUTHUCHCHENIAERAVURBATTICALOA
512R/1489/BT/203MASJIDUL MOHIDEEN THAKKIYA & SHRINET, SHKATTANKUDYBATTICALOA
513R/1500/BT/207BADRIYA THAKKIYATKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
514R/1518/BT/214SAMSUL ULOOM JUMMA MOSQUEJMKALLICHCHAIWELIKANDABATTICALOA
515R/1520/BT/216AL MASJIDUL SALAM BAZAAR MOSQUEMODDAMAVADYODDAMAVADYBATTICALOA
516R/1535/BT/219MOHIDEEN JUMMA MOSQUEMCOLOMBO ROAD, WARD NO. 5, MAVADICHCHENAI,VALAICHENAIBATTICALOA
517R/1549/BT/221ERAVUR JAMIUL AKBAR JUMMA MOSOQUEJM309A, KATHIAR STREET,ERAVURBATTICALOA
518R/1564/BT/225MASJIDUL KHAIRMODDAMAVADIVALAICHENAIBATTICALOA
519R/1579/BT/227MASJIDUN NOORMWARK NO.19, MANCHANTHODUWAIKATTANKUDYBATTICALOA
520R/1633/BT/228MASJIDUL KULAFAUR RASHIDEENMKATTANKUDY - 03KATTANKUDYBATTICOLOA
521R/1630/BT/229MASJITHUL BADUR MOSQUEMKANKEYANODAIKATTANKUDYBATTICOLOA
522R/1604/BT/230MASJIDUL ANWARMNEW KATTANKUDYKATTANKUDYBATTICOLOA
523R/1634/BT/231MASJITHUL JANNATHMKATTANKUDY - 06KATTANKUDYBATTICOLOA
524R/1635/BT/232MASJITHUL SALAMMERAVURERAVURBATTICOLOA
525R/1636/BT/233MASJIDUL HUDAMERAVURERAVURBATTICOLOA
526R/1637/BT/234MASJITHUL MKATTANKUDYKATTANKUDYBATTICOLOA
527R/1638/BT/235MASJITHUL KUBAMSEMMANODAIVALAICHENAIBATTICOLOA
528R/1640/BT/236MASJITHUL ABRARMKATTANKUDYBATTICOLOABATTICOLOA
529R/1641/BT/237Al MASJITHUL MUSTHAHIFAMGOVT. HOSPITAL MOSQUEBATTICOLOABATTICOLOA
530R/1644/BT/138MASJITHUL REFAIMKAYAR ROADERAVURBATTICOLOA
531R/1665/BT/239NASJIDUL THAQWAMTHAQWA NAHARERAVURBATTICOLOA
532R/1667/BT/240MASJITHUL THAQWAMJAYANTHIYAYAODDAMAVADUBATTICOLOA
533R/1671/BT/241MASJITHUL NOOR JUMMA MOSQUEJMREDITENNAVALAICHENAIBATTICOLOA
534R/1678/BT/242MASJITHUS SUHATHAMALAYADI ROADERAVURBATTICOLOA
535R/1687/BT/243MASJITHUL HILURMMEERA NAHARERAVUR - 03BATTICOLOA
536R/1697/BT/244MASJITHUL HILURIYA JUMMA MOSQUEJMMANCHOLAIVALAICHENAIBATTICOLOA
537R/1698/BT/245MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMRITITEMAVALAICHENAIBATTICOLOA
538R/1701/BT/246MARKAS MASJIDMMAIN CROSS STREETODDAMAVADYBATTICOLOA
539R/1704/BT/247BADURIYA THAKKIYAMMEERAVODAIVALAICHENAIBATTICOLOA
540R/1705/BT/248AL MASJITHUL THAQWA MOSQUEMSEMMONODAIVALAICHENAIBATTICOLOA
541R/1709/BT/249AKBAR JUMMA MOSQUEJMPUNNALAIDA ROAD, AKBAR LANEERAVUR -03BATTICOLOA
542R/1710/BT/250PERIYA MOWLANA KABURADY THAKKIYA MOSQUEMDIVISION NO. 02KATTANKUDYBATTICOLOA
543R/1729/BT/251MASJITHUL HAMDU JUMMA MOSQUEJMKERNY NAGARVALAICHENAIBATTICOLOA
544R/1733/BT/252RUGAM MUHAJIREEN MOSQUEMRE-SETTLEMENT VILLAGE, MEERAKERNYERAVURBATTICOLOA
545R/1740/BT/253MASJITHUL HILURMWORD NO - 19, MANCHANTHODUWAIBATTICOLOABATTICOLOA
546R/1743/BT/254MASJITHUL BARAKAHMMICH NAHARERAVURBATTICOLOA
547R/1759/BT/255MUSLIM MAJLISH (MASJITHUL AKSHA)MN.P.C. LTD.VALAICHENAIBATTICOLOA
548R/1760/BT/256MASJITHUL THAQWAMTHAQWA NAHAR, SIRAMADANA ROADNEW KATTANKUDY - 03BATTICOLOA
549R/1765/BT/257MASJIDUL SALAHMRIZVI TOWNNEW KATTANKUDY - 1BATTICOLOA
550R/1798/BT/258MASJIDUL QUADIRIYAMPUNNAKUDA ROAD, HIJRA NAGARERAVURBATTICOLOA
551R/1810/BT/259MASJITHUL AKSHA THAKKIYATMAVADICHCHENAIVALAICHENAIBATTICOLOA
552R/1825/BT/260MASJITHUN NOORANIYAMBRAINTHURAICHENAIVALAICHENAIBATTICOLOA
553R/1826/BT/261MASJIDUL BARAKATH MSTATION ROAD, BRAINTHURAICHANNAIVALAICHENAIBATTICOLAA
554R/1827/BT/262MASJITHUL ABRAR MOSQUEMODDAMAVADYODDAMAVADYBATTICOLOA
555R/1836/BT/263MASJIDUR RILAMMADEENA STREETMEERAVODAIBATTICOLOA
556R/1837/BT/264AL MASJITHUL HUSSAINIYA JUMMA MOSQUEJMTHIYAWATTAWANVAHANERYBATTICOLOA
557R/1852/BT/265MASJIDUS SALIHEEN MHISTWATHUN NAGAR, K.M. VEEDI RAODERAVUR - 01BATTICOLOA
558R/1855/BT/266MASJIDUL RAHUMATH MRAHUMATH VEETHI, KATTANKUDY - 06BATTICOLOA
559R/1858/BT/267MASJIDUL FURKHAN MKARPALA ROAD, PALAMUNAIARAYAMPATHYBATTICOLOA
560R/1915/BT/ 268MOHIDEEN THAKKIYATBRAINTHURAICHCHENAI,VALAICHCHENAIBATTICOLOA
561R/1916/BT/ 269MASJIDUS SALIHEEN MJAMYATHUL FALAH ROADKATTANKUDYBATTICOLOA
562R/1927/BT/ 270MASJIDUL ARAFAMARAFA NAGARVAHENARY BATTICOLOA
563R/1932/BT/ 271MASJIDUL MADEENAMMADEENA NAGAR, NAWALADIVALAICHCHENAIBATTICOLOA
564R/1940/BT/ 272MASJIDUL MARYAMMFAWZY MW., MASJIDUL MARYA ROADKATTANKUDYBATTICOLOA
565R/1950/BT/ 273RAHMATH THAKKIYATRAHMATH NAGAR, NAWALADIVALAICHANAIBATTICOLOA
566R/1967/BT/ 274SIGARAM JUMMA MOSQUEMSIAGARAM,ARAYAMPATHYBATTICOLOA
567R/1969/BT/ 275MASJIDUL RILAWANMMARKET ROADODDAMAVADIBATTICOLOA
568R/1973/BT/ 276MASJIDUN AHRATHMHABEEB KANKANNIYAR ROADVALAICHANAIBATTICOLOA
569R/1988/BT/ 277MASJIDUL EAMANMATTANKARAI SQURAEKATTANKUDY - 01BATTICOLOA
570R/1994/BT/ 278MASJIDUS SHUHADHAMADVERCATE ABDUL CADER ROAD. SHUHADAHA NA GARKATTANKUDY - 03BATTICOLOA
571R/2002/BT/ 279MOHIDEEN MASJIDMKAYANKUDA, CHENKALADIBATICOLOABATTICOLOA
572R/2010/BT 280Al-MASJIDHUL BAGHDADHIJMSADDAM HUSSAIN VILLAGE, ERAVURERAVURBATTICALOA
573R/2011/BT 281MASJID AL MAJMAHMAL-MAJMAH VILLAGEODDAMAWADYBATTICALOA
574R/2012/BT 282MASJIDHUL HILURIYYAHMKOLIKADAI ROAD, BIRAINTHURAICHENAI,VALAICHENAI- 05BATTICALOA
575R/2025/BT 283HIRATH TRUST283 HIRATH ROAD,VALAICHENAI.BATTICALOA
576R/2032/BT 284MASJIDUL IHSANMFAWZY MAWATHA, NEW KATTANKUDY - 02BATTICALOA
577R/2074/BT 285MASJITHUL SALAMATHMMAIN STREET, ARAYAMPATHY, KATTANKUDY.BATTICALOA
578R/2101/BT 286MOHIDEEN JUMMAH MASJIDJMANAI SUTTA KATTUKAARAMUNAI.BATTICALOA
579R/2109/BT 287MASJIDUL ABRARMHISBULLAH NAGAR, ERAVUR.BATTICALOA
580R/2122/BT 288AL-HASSAN WAL HUSSAIN MASJIDMERAVUR-02C.ERAVUR.BATTICALOA
581R/2176/BT 289MASJIDUS SHAFIMRAHMATH NAGAR, ERAVUR-03.BATTICALOA
582R/2191/BT 290ABU SALIH THAKKIYATPUNNAKKUDA ROADERAVUR-03.BATTICALOA
583R/2224/BT/291HASANATH MASJJIDHMKAADDUPALLI ROAD, MACCAMADYERAVUR -3BATTICALOA
584R/2246/BT/292MASJIDUL HUSSAINMSAVUKKADAI ROAD, THAMARAIKERNYERAVURBATTICALOA
585R/2261/BT/293AAYSHA MASJIDMMEERAKERNY, MAIN STREET, MICHNAGARERAVURBATTICALOA
586R/2280/BT/294JAMIUL ATHAR MOSQUEMP.O.BOX 19 KAPPAL AALIM ROADNEW KATTANKUDY-02`BATTICALOA
587R/2345/BT/295AKBAR MASJITHMA.L.S. MAWATHA, AKBAR MASJITH ROADNEW KATTANKUDY- 06BATTICALOA
588R/2353/BT/296MASJIDHUL ABDUL AZEEZMPAPER TOWN, JANASAVIYA 2ND CROSS ROADKAWATHTHAMUNAIBATTICALOA
589R/2356/BT/297MASJIDHUL MISBHAHMMUNAYAVALAVU ROADERAVUR - 01ABATTICALOA
590R/2403/BT/298MASJIDUL NAJMIL ULOOM MNEW MARKET ROAD ERAVURBATTICALOA
591R/2460/BT/299MASJIDUL BILALMSOODUPATHINA SENAIPAPER TOWNBATTICALOA
592R/2461/BT/300MASJIDHUL KALEEFA UMARMODDAMAVADYODDAMAVADIBATTICALOA
593R/2462/BT/301AL MASJIDUL BARAKATHMMILLATH VID RD,KAWATHTHAMUNAIBATTICALOA
594R/2489/BT/302MASJITH MAZEETH SALIH AL MAZEETH MMAVADICHENAIVALICHENAIBATTICALOA
595R/2493/BT/303MASJIDUL ZAINABMNO:23,KENI LANE,KATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
596R/2502/BT/304MASJIDUL MINANM03 rd CROSS ROAD,NEW KATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
597R/2504/BT/305MASJIDUL HAIRATHMMICH NAGAR,ERAVURERAVURBATTICALOA
598R/2506/BT/306MASJIDUN NOORUNISAMRAILWAY STATION ROAD,ERAVURERAVURBATTICALOA
599R/2544/BT/307DHARUS SUNNA MOSQUE,,HISBULLA SCHOOL CROSS ROAD,KANKEYANODAI, ARAYAMBATHYARAYAMPATHYBATTICALOA
600R/2545/BT/308MSJIUR RAHMAMMAJMA NAGAR,EAST,PAPER TOWN,ODDAMAVADIODDAMAVADYBATTICALOA
601R/2567/BT/309JAMIUL AKBAR JUMMA MOSQUEJMAATHUCHENAI,MINUMINUTHAWELI WEST,ODDAMAWADIODDAMAWADIBATTICALOA
602R/2574/BT/310MASJITHUL FIRTHOUSEMF.C.ROAD,NEW,KATTANKUDYKATTANKUDYBATTICALOA
603R/2613/BT/311MASJITHUL THAQWAMJABBAR THIDAL,VAHULAVALAI,VEHANERIVAHULAVALAIBATTICALOA
604R/2616/BT/312JAMIUL HAMSA JUMMA MOSQUEJMALAYADI ROAD,ERAVURERAVURBATTICALOA
605R/2634/BT/313MASJIDUL THARUS SALAMMJAFFNA ROAD,PULMODDAIPULMODDAIBATTICALOA
606R/02/C/01GHANEEMATHUL CASIMIYA JUMMA MOSQUEMNO.10, DEMATAGODA PLACECOLOMBO - 09COLOMBO
607R/39/C/06AVISSAWELLA TOWN JUMMA MOSQUEJMRATNAPURA ROADAVISSAWELLACOLOMBO
608R/40/C/07MUHIYIDEEN JUMMA MASJIDJM113, ABDUL HAMEED STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
609R/41/C/08MASJIDUL JAMIA MOSQUEJMJAVA LANECOLOMBO - 02COLOMBO
610R/43/C/09MASJIDUS SALAM JUMMA MOSQUEJMNO. 56MALIGAWATTE LANECOLOMBO - 10COLOMBO
611R/50/C/10JUMMA MOSQUEJMMARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
612R/54/C/11PEER SAIBO DHARGADR64, PEER SAHIB STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
613R/63/C/12MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJM61, ST. JOSEPH'S STREET (OFF HOSPITAL ROAD) COLOMBO - 14COLOMBO
614R/78/C/13MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMNO.06, MOSQUE ROAD, (OFF HOSPITAL ROAD) DEHIWALACOLOMBO
615R/80/C/14MUHIYIDEEN THAKKIYAT223, 225, 227, MOHIDEEN MASJID ROAD,, PANCHIKAWATTE,COLOMBO - 10COLOMBO
616R/85/C/16KATAKALAMARATHADY THAKKIYAT32, CLIFTON LANE, DEMATAGODACOLOMBO - 09COLOMBO
617R/88/C/17MUTWAL JUMMA MOSQUEJM74, MUTUWELLA MAWATHACOLOMBO - 15COLOMBO
618R/90/C/19AL MASJIDUL BUHARYM23, FORBES LANE, MARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
619R/91/C/20JAMIUL ALFAR MOSQUEM228, 2ND CROSS STREETCOLOMBO - 11COLOMBO
620R/101/C/23MASJID MUHIYADEEN THAKKIYAJM67, DR. S.D. FERNANDO MAWATHA, MUTUWALCOLOMBO - 15COLOMBO
621R/109/C/24MARIYAKADE ZAVIAZ528/12, 2ND DIVISION MARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
622R/142/C/26MEMON HANAFI MOSQUEM45, 3RD CROSS STREETCOLOMBO - 11COLOMBO
623R/196/C/27AL MASJIDUL LAFIRM122, WOLFENDHAL STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
624R/197/C/28UN NADVATHUS SHATHULIYA ZAVIATHUL KHAIRIYA M20, SIR HENTRY DE MEL MAWATHACOLOMBO - 02COLOMBO
625R/259/C/30WEKANDA JUMMA MOSQUEJM21, WEKANDA JUMMA MASJID MAWATHACOLOMBO - 02COLOMBO
626R/266/C/31MASJIDUL AAKBAR JUMMA MOSQUEJM157, KEW ROADCOLOMBO - 02COLOMBO
627R/282/C/32EGODA UYANA JUMMA MOSQUEJMEGODA UYANA, MODERAMORATUWACOLOMBO
628R/304/C/35LAHA NOORUSH SHATHULEE ZAVIA ZPANCHIKAWATTE ROADCOLOMBO - 10COLOMBO
629R/332/C/36JIFFRIYATHUL ALAVIYA THAKKIYAT156, NEW MOOR STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
630R/334/C/37DEWATAGAHA MOSQUE & SHRINEJM,SH12, BAPIST CHAPEL ROAD, CINNAMON GARDENCOLOMBO - 07COLOMBO
631R/336/C/38KALANDAR SAHIB JUMMA MOSQUET191/26, ZAHIR CASSIM HAJIAR PLACE, 1ST DIVISION, MARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
632R/340/C/39SMALL MOSQUEM84, KEW ROADCOLOMBO- 2COLOMBO
633R/419/C/40AWWAL ZAVIAZ21, AWWAL ZAVIA ROAD GRANDPASSCOLOMBO - 14COLOMBO
634R/428/C/41HANWELLA JUMMA MOSQUEJMCROSS ROADHANWELLACOLOMBO
635R/436/C/43MALIGAWATTE JUMMA MOSQUEJM273, JUMMA MASJID ROAD, MALIGAWATTECOLOMBO - 10COLOMBO
636R/483/C/45WELLAWATTE JUMMA MOSQUEJM48, GALLE ROAD, WELLAWATTECOLOMBO - 6COLOMBO
637R/508/C/47KOLLUPITIYA JUMMA MOSQUEJM61, ST. MICHAEL ROADCOLOMBO - 03COLOMBO
638R/565/C/50MAGNAMUS SUADA THAKKIYAT159, OLD MOOR STREET,COLOMBO 12COLOMBO
639R/585/C/53UMMUZ ZAVIAZ19, M.J.M. LAFIR MAWATHACOLOMBO - 12COLOMBO
640R/620/C/57MASJIDUS US SAGEERM16, SYMONDS ROAD, MARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
641R/700/C/58ZAVIATHUL KHAIRIYAZ22, ZAVIA LANE, MATTAKKULIYACOLOMBO - 15COLOMBO
642R/717/C/61MUHIYIDEEN MASJIDMNo.47, SHOE ROAD, KOTAHENACOLOMBO - 13COLOMBO
643R/744/C/63BAMBALAPITIYA MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM55, NEW BULLERS ROADCOLOMBO - 04COLOMBO
644R/755/C/64THE COLOMBO GRAND MOSQUE JM151, NEW MOOR STREET,COLOMBO - 12COLOMBO
645R/782/C/65MEERANIYA JUMMA MASJIDJM263, MEERANIYA STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
646R/891/C/76DEMATAGODA MUHIYADEEN JUMMA MOSQUEM331, N.M.M. ISHAK MAWATHACOLOMBO - 09COLOMBO
647R/920/C/79COLOMBO FORT MOSQUEJM87, CHATHAM STREETCOLOMBO - 01COLOMBO
648R/942/C/81NAWALA MOSQUEJM586, NAWALA ROADRAJAGIRIYACOLOMBO
649R/955/C/83AZZAVIATHUL FAKHIRA JUMMA MASJIDJM13, MOSQUE LANE, OFF WATARAPPALA ROADMOUNT LAVINIACOLOMBO
650R/971/C/89AZ - ZAVIATHUL FASSIYAZ59, BANKSHALL STREETCOLOMBO- 11COLOMBO
651R/978/C/90MAJMAUL KHAIRATH MOSQUEM30/1, NIMAL ROAD, BAMBALAPITIYACOLOMBO - 04COLOMBO
652R/980/C/91MASJIDUL JABBAR JUMMA MOSQUEJMMAJEEDIYA ESTATE, GOTTATUWAANGODACOLOMBO
653R/982/C/92KIRILLAPANA JUMMA MOSQUEJM6, JUMMA MASJID ROAD, KIRILLAPANACOLOMBO - 06COLOMBO
654R/986/C/93SHEIKH FREED THAKKIYAT95, TEMPLE ROADCOLOMBO - 09COLOMBO
655R/987/C/94MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMMEEPE GALAGEDERAPADUKKACOLOMBO
656R/1010/C/101SHEIKH ISMAIL AWLIYA & BIN NOOR NATCHIYA ZIYARAMM, SH75, MOSQUE LANE, MUTWALCOLOMBO - 15COLOMBO
657R/1011/C/102MASJID MUHIYIDEENJM203, GALLE ROADDEHIWELACOLOMBO
658R/1012/C/103BORELLA JUMMA MOSQUEJMNO.110, BORELLA CROSS ROAD, BORELLACOLOMBO - 08COLOMBO
659R/1014/C/104MASJIDUL AZHARIYAHM105/4, AZHAR PLACE, TAMPLE ROADMAHARAGAMACOLOMBO
660R/1015/C/105SHAHUL HAMEED MOSQUETDUMBARA ESTATEINGIRIYACOLOMBO
661R/1016/C/106MUHIYIDEEN THAKKIYAT27, MESSENGER STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
662R/1035/C/109AL MASJIDUL BADURIYAJM233/221, HENEMULLA CAMP, MADAMPITIYACOLOMBO - 15COLOMBO
663R/1059/C/111JAMIUL ASHARAFF MOSQUEJM99, BELMONT STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
664R/1070/C/113AL MASJIDUN NAJIMI JUMMA MOSQUEM, SH55, MARTIES LANE, KEHELWATTECOLOMBO - 12COLOMBO
665R/1071/C/114AL MASJIDUR RAHMANIYA MOSQUET80/82, NEWAHAM SQUARECOLOMBO - 13COLOMBO
666R/1115/C/120AL MAHADUL BUKKARIYUL KADIRIYA THAKKIYAJM178, LAYARDS BROADWAYCOLOMBO - 14COLOMBO
667R/1201/C/123AL MASJIDUL MUHAMEDIYA MOSQUEM251/19, SRI SANGARAJAH MAWATHA COLOMBO - 10COLOMBO
668R/1294/C/125JAWATTE JUMMA MOSQUEJM50, TORINGTON AVENUECOLOMBO - 07COLOMBO
669R/1295/C/126AL MASJIDUL HAMEEDIYATHUL MAHAL MADRASAM11/4, STATION PASSAGECOLOMBO - 02COLOMBO
670R/1315/C/128MASJIDUL QUADHIRM18/52, CHURCH STREETCOLOMBO - 02COLOMBO
671R/1339/C/130SHAHUL HAMEEDIYA MOSQUEM42/30 & 31, STEUART STREETCOLOMBO - 02COLOMBO
672R/1401/C/134PUWAKPITIYA TOWN MOSQUEMMAIN ROADPUWAKPITIYACOLOMBO
673R/1455/C/140AL MASJIDUL DHEENIYAHT257/63, WOLFENDHAL STREETCOLOMBO - 13COLOMBO
674R/1457/C/141RAHMANIYA JUMMA MOSQUEJM196, 198, 200, GRANDPASS ROADCOLOMBO - 14COLOMBO
675R/1491/C/142MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUE MA'AL MADRASAJM404/10, BAUDHALOKA MAWATHACOLOMBO - 07COLOMBO
676R/1495/C/143AL MASJIDUL KILURIYAM118/6, MAITHRI BODHIRAJAH MAWATHACOLOMBO - 12COLOMBO
677R/1498/C/144ABU SALIH THAKKIYAT251, MOHIDEEN MASJID ROAD,COLOMBO - 10COLOMBO
678R/1509/C/146AL MASJIDUL MUNEER MA'AL MADRASAM42/20, ST. SEBASTIAN STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
679R/1521/C/148MASJIDUL DEENUL ISLAMM166, SWARNACHAITIYA ROADCOLOMBO - 14COLOMBO
680R/1525/C/149KOLONNAWA JUMMA MOSQUETNO.7/1, NAGAHAMULLA LANEKOLONNAWACOLOMBO
681R/1538/C/150MEERANIYA JUMMA MASJIDT114/2, ARAMAYA ROADCOLOMBO - 09COLOMBO
682R/1539/C/151MARADANA JUMMA MOSQUEJMMARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
683R/1555/C/152AL MASJIDUL BADRIYAMNo.21, SRI WICKRAMA MAWATHA, MATTAKULIYACOLOMBO - 15COLOMBO
684R/1559/C/153MUHIYADEEN JUMMA MASJIDJM45, MAYURA PLACE, HAVELOCK TOWNCOLOMBO - 06COLOMBO
685R/1560/C/154AL MASJIDUL MUHIYADEENM63/7, VELUWANA ROADCOLOMBO - 09COLOMBO
686R/1562/C/155MASJIDUL MUHIYATHEEN 263/40, DAM STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
687R/1588/C/156MASJIDUL HIDAYATH MADAMPITIYA JUMMA MOSQUEJM300, MAHAWATTE ROADCOLOMBO - 14COLOMBO
688R/1591/C/158AL MASJIDUN NOOR WAL MADRASATHUN NOORIYAM151/200, MALIGAWATTE PLACECOLOMBO - 10COLOMBO
689R/1596/C/159MASJIDHUL AYSHAMNO. 79, STALMAJ HOUSING SCHEME, ORUWALAATHURUGIRIYACOLOMBO
690R/1605/C/160RADDULUGAMA JUMMAH MOSQUEJMRADDULUGAMA, SEEDUWASEEDUWACOLOMBO
691R/1606/C/161MASJIDHUL FALAH JUMMA MOSQUEJMNO.475/145, SRIMA BANDARANAYAKE MAWATHA, STADIUMGAMA, GRANDPASSCOLOMBO - 14COLOMBO
692R/1612/C/162RATMALANA JUMMA MASJIDJMNO.04, FIRST LANERATMALANACOLOMBO
693R/1618/C/163AL MASJIDHUL DHEENIYAJMNO.45/41, 45/19, KALYANI GANGRAMA MAWATHAMATTAKULIYACOLOMBO
694R/1642/C/164MASJID AL - SALIHEEN JMKODIGALAHENA, ARAKWATTEPADUKKACOLOMBO
695R/1646/C/165ISLAMIC CENTRE MASJIDMARALIYAUYANA LANE, MATHAGODAPOLGASWITACOLOMBO
696R/1668/C/166MASJIDHUL RAHMANIYA MOSQUETNO. 614 BLOEMENDHAL ROADCOLOMBO 15COLOMBO
697R/1669/C/167BAITHUL MUKKARAM SUNNATH JAMATH MOSQUEJM292, NEGOMBO ROADPELIYAGODACOLOMBO
698R/1685/C/168AL MASJITHUL MUHIYATHEENJM55/10, UNION LANECOLOMBO - 02COLOMBO
699R/1691/C/169MARADANA MOSQUEMMARADANA ROAD, MARADANACOLOMBO - 10COLOMBO
700R/1784/C/170MASJIDUL DARUL SALAMMNO.389/C, ZARAS GARDEN, MEGODA KOLONNAWAWELLAMPITIYACOLOMBO
701R/1785/C/171AL KHAIRATH JUMMAH MOSQUEJM132/319, DEMELWATTE, GRANDPASS ROADCOLOMBO - 14COLOMBO
702R/1786/C/172BATTARAMULLA JUMMA MOSQUEJMKANATTE ROADBATTARAMULLACOLOMBO
703R/1818/C/173NOORANIYA JUMMA MASJIDJM163, MOSQUE LANE, NAWALA ROADRAJAGIRIYACOLOMBO
704R/1823/C/174HIDAYATH MOSQUEM25/5, DAM STREETCOLOMBO - 12COLOMBO
705R/1832/C/175AL MASJIDUR RAHMAN MAHAL MADRASAMNO. 162/10, PASWANA ROAD, MEGODA KOLONNAWAWELLAMPITIYACOLOMBO
706R/1879/C/176KOHILAWATTE JUMMA MOSQUEJM63/17, AMBATALE ROAD, KOHILAWATTEWELLAMPITIYACOLOMBO
707R/1882/C/177MASJIDUN NOOR M211/18, NAGALAGAM ST.,COLOMBO - 14COLOMBO
708R/1936/C/178MASJIDUS SAFA JUMMA MOSQUEJM515, 521, AVISSAWELLA ROADWELLAMPITIYACOLOMBO
709R/1952/C/179MASJID ABOO BAKRM120/21B, MEGODAKOLANNAWA, WELLAMPITIYA.WELLAMPITIYACOLOMBO
710R/1953/C/180MASJID MUADD IBNU JABALM289/A, FEDRIGA RD, MATTAKKULIYACOLOMBO - 15COLOMBO
711R/1978/C/181MASJIDUL ILAHIYA MNO. 1/3/A-43, EKAMUTHUPURA, KADIRANAWATTA, MATTAKKULIYACOLOMBO - 15COLOMBO
712R/1983/C/182NOOR MOSQUE ( M.R. CAMP)MNO. 65/455, TEMPLE ROAD, CROW ISLAND, MATTAKKULIYACOLOMBO - 15COLOMBO
713R/1984/C/183AL MASJIDUL ISLAHIYYA JUMMA MOSQUEJMNO. 162/488, 488A, 489, KIMBULA-ELA MADAMPITIYA ROAD, COLOMBO - 15COLOMBO
714R/1995/C/184JAMIU DARUL IMAN MNO. 18, PLAY GROUND ROAD, OBEYSEKARAPURA , RAJAGIRIYA.RAJAGIRIYACOLOMBO
715R/1997/C/185AR RAHMATH JUMMAH MASJITHMNO. 62, SEDAWATTA, WELLAMPITIYAWELLAMPITIYACOLOMBO
716R/2000/C/186MASJID BILAAL MNO. 118/10A, ABEYSEKARA ROAD, DEHIWALADEHIWELACOLOMBO
717R/2006/C/187MASJIDH UMARMNO. 21/A, PRAGATHIMAWATHA , STACE ROADCOLOMBO 14COLOMBO
718R/2013/C/188AL-MASJIDUL UMARM32/2 B, SRIPALA PINTO MAWATHA, SEDAWATTHA ROADWELLAMPITIYACOLOMBO
719R/2017/C/189MASJID AT THAWHID AL IBRAHIMI M459, DEMATAGODA ROAD, COLOMBO 09COLOMBO - 09COLOMBO
720R/2022/C/190AL-MASJIDHUR RAHMATHM5/8, E.D. DABARE ROAD, NARAHENPITA, COLOMBO - 05.COLOMBO
721R/2028/C/191MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJM39/63, RASHADIYA GARDEN, (POLWATTHA), GOTHAMI MAWATHAWELLAMPITIYACOLOMBO
722R/2045/C/192AL- MADRASATHUS SAKEENATHUL QUADIRIYYAH MOSQUEM36/175, MAHA VIDYALAYA MAWATHACOLOMBO -13COLOMBO
723R/2061/C/193MASJIDHUL BADHRIYA MAAL MADHRASA MOSQUEM63/24, WEKANDA ROADCOLOMBO - 02COLOMBO
724R/2064/C/194THOWHEETH JUMMAH MASJIDHJM21,23, SCHOOL LANE, DEMATAGODACOLOMBO - 09COLOMBO
725R/2071/C/195MASJIDHUL FALULIYAM98, "MEGODA GARDEN", MEGODA KOLONNAWA,WELLAMPITIYACOLOMBO
726R/2075/C/196JAYAWARDANAGAMA JUMMAH MASJIDHJM110/5, WICKRAMASINGHEPURABATTARAMULLACOLOMBO
727R/2087/C/197MASJID SA'D BIN ABI WAQQAS (RALI)M22/15, ABDUL HAMEED STREET,(FLETS)COLOMBO - 12COLOMBO
728R/2092/C/198ZAINAB JUMMAH MASJIDJM49R, PERERA PLACE, OFF MIHINDU MAWATHADEHIWELACOLOMBO
729R/2093/C/199MASJID DHARUS SHAFIEM38, KADAWATHA ROAD, KALUBOWILADEHIWELACOLOMBO
730R/2094/C/200AL-MASJIDHUN NOORM7/234, NAWA KELANIPURA, ORUGODAWATTAWELLAMPITIYACOLOMBO
731R/2095/C/201KAWDANA CULTURAL CENTRE & KAWDANA MASJIDM22C, KAWDANA ROAD,DEHIWELACOLOMBO
732R/2100/C/202MASJIDUL JENNAHM55, LAKE ROAD,BORELESGAMUWACOLOMBO
733R/2107/C/203MASJID-UN-NOOR JUMMAH MOSQUEJM37, ARALIYA MAWATHA, WELIWITAKADUWELACOLOMBO
734R/2116/C/204AL-AZHAR JUMMAH MASJIDHJM10/11, SINTHA PLACE, OLD WAIDYA ROADDEHIWELACOLOMBO
735R/2119/C/205AL-JAMI UL MUHAMMADI WAL MADRASATHUL QURAANIYYAHM150/30, MAHAWELA LANE, BASE LINE ROAD, DEMATAGODACOLOMBO - 09COLOMBO
736R/2123/C/206MASJIDUR RAHMAN JUMMAH MASJIDJM38, EBANIZER PLACEDEHIWELACOLOMBO
737R/2132/C/207MASJID THAQWAM29, SCHOOL LANE, DEMATAGODACOLOMBO - 09COLOMBO
738R/2133/C/208MASJID-UL-HIBAM71E, LAKE CRESCENT, 7TH LANE, KAWDANA ROAD, ATTIDIYADEHIWELACOLOMBO
739R/2140/C/209MASJID OMER JUMMAH MOSQUEJM189/14, BRANDIYAWATTEWELLAMPITIYACOLOMBO
740R/2153/C/210MOHIDEEN MASJIDM27, MAHABUTHGAMUWAANGODACOLOMBO
741R/2159/C/211MUSLIM BURIAL GROUNDTSRI SADHDHARMA MAWATHA, MALIGAWATTECOLOMBO - 10COLOMBO
742R/2162/C/212MASJID DARUL HUDAH MAAL MADRASAHMWENNAWATTEWELLAMPITIYACOLOMBO
743R/2171/C/213AL-MASJIDUL HIDAYATHM100/39, PERERA MAWATHA, WADUGODAWATTE, MEETHOTAMULLAWELLAMPITIYACOLOMBO
744R/2179/C/214AL-MASJIDUL FALAHM133 & 133/1, THEWANAMBIYATISSA MAWATHA, (FORBES ROAD)COLOMBO - 10COLOMBO
745R/2201/C/215AL NOORANIYA JUMMAH MASJIDJMNO-21/1 N. MEGODA KOLONNAWAWELLAMPITIYACOLOMBO
746R/2225/C/216MASJIDUN NOORMNO-89, CANAL BANK ROAD, KALUBOWILADEHIWELACOLOMBO
747R/2226/C/217DARUTH TAQWA AL QURAN MADRASA MASJIDM47B, BANDARANAYAKE MAWATHA OFF PARAKUM MAWATHA, QUARY ROAD DEHIWELACOLOMBO
748R/2239/C/218AL MASJIDUL HIDAYATHM92&93 ARUNODAYA MAWATHA,OBESEKARAPURARAJAGIRIYACOLOMBO
749R/2243/C/219MASJIDUL SALAMIYAM34/39A, AMBAGAHA JUNCTION WELLAMPITIYAGOTHATUWACOLOMBO
750R/2266/C/220AL AMAN JUMMA MASJIDJMNO 61A MEETHOTAMULLA ROADKOLONNAWACOLOMBO
751R/2268/C/221MASJIDHUTH THAQWAMNO 180/19 A, BANDARANAYAKA MAWATHACOLOMBO 12COLOCMBO
752R/2269/C/222MASJIDUL HIQMAMFIBRE GARDEN, NO 105/12B, GNANAWIMALA MAWATHACOLOMBO-09COLOMBO
753R/2293/C/223BILAL MASJIDHMNO 151/1 MALIGAWATTE PLACECOLOMBO0-10COLOMBO
754R/2294/C/224AL MASJIDHUTH THAQWAMH2/24 NAWAGAMPURA STAGE II, NEW KALANI BRIDGE ROADWELLAMPITIYACOLOMBO
755R/2336/C/225AL-MADRASA FOWZUL AKBAR DAHAM SCHOOL MASJIDM84, SRI MAHA VIHARA ROAD, KALUBOWILADEHIWELACOLOMBO
756R/2344/C/226MASJIDHUL MUNAWWARAM169/10, M.J.M. LAFIR MAWATHACOLOMBO - 12COLOMBO
757R/2380/C/227MASJID ALHUTHAMNO, 295, AVISSAWELLA ROAD, ORUGODAWATTAWELLAMPITIYACOLOMBO
758R/2381/C/228MASJID AL HASANMNO,532/10, LOWER BAGATALA ROAD, COLOMBO-03COLOMBO
759R/2398/C/229MASJID AMMAR BIN YAASIRMNO79/3, GOTHAMI LANE WELEWATTA, WELLAMPITIYAWELLAMPITIYACOLOMBO
760R/2421/C/230MASJIDUL FUHADIYAHM28A, THISSA AMUNUWELA WELEWATTA, WELLAMPITIYAWELLAMPITIYACOLOMBO
761R/2424/C/231MASJIDUN THAIKAH MOSQUE MNO,1/78-B1/1 KADIRARA WATHTHA, MATTAKULIYAMATTAKULIYACOLOMBO
762R/2426/C/232ADNAN JUMMAH MOSQUEJMBRANDIYAWATHTHA, WELLAMPITIYAWELLAMPITIYACOLOMBO
763R/2427/C/233FAIZANU KANZUL EMAN MASJIDMNO-43, RAJASINGE ROAD, COLOMBO-06COLOMBO-06COLOMBO
764R/2432/C/234MASJIDUL AL- MAKBOOLMRAJASINGE ROAD, COLOMBO-06COLOMBO-06COLOMBO
765R/2426/C/235MUHIYADEEN MASJID AL- MADRASATHUL JAARIYAM28/73, MAHAVIDYALAYA, MAWATHTHA, COLOMBO-13COLOMBO-13COLOMBO
766R/2494/C/236MASJIDUL THAQWAMDAWSON STREET, COLOMBO-02COLOMBO-02COLOMBO
767R/2503/C/237AL MAKAMUS SAIFUDEEN MOSQUEM344,WOLFENDAL STREET,COLOMBO-13COLOMBOCOLOMBO
768R/2552/C/238COLOMBO INSTITUTE OF THEOLAGICALSTMEDANKARA ROAD OF HILL STREET,DEHIWELADEHIWELACOLOMBO
769R/2556/C/239MASJIDUL THAQWAM87/03, JAYANTHA MALLIMARACHI MAWATACOLOMBO-14COLOMBO
770R/2560/C/240UMMATH TRUSTT320/06,GALLE ROAD,COLOMBO-03COLOMBO-03COLOMBO
771R/2580/C/241DARUL INABA TRUSTTNo 9,8/7,Vishnu Residencies,Shrubbery Gardens,Colombo-04COLOMBO-04COLOMBO
772R/2597/C/242MASJIDHUL GAZZALIMNO.144/4,FIRST STAGE,BADOVITA,MOUNT LAVINIAMOUNT LAVINIACOLOMBO
773R/2611/C/243NIDA WAKF TRUSTTNO 24,N.J.V.COORAY MAWATHA,RAJAGIRIYARAJAGIRIYACOLOMBO
774R/2612/C/244AL MASJIDUN NOORMNO. 6/1, LILLIAN AVENUE,MOUNT LAVINIA.MOUNT LAVINIACOLOMBO
775R/2646/C/245MASJIDUL THAIBAMNO.128/57,SRI SIDDHARTHA ROAD,KIRULAPONACOLOMBO-06COLOMBO
776R/1326/C/246DEENIYA JUMMA MASJIDJMMORATUWELLA, MORATUWACOLOMBO
777R/0036/G/01MEERA MOSQUEJM90, LEYN BAAN STREET, FORTGALLE
778R/0047/G/02KADIRIYA THAKKIYATDEDUGODAGALLEGALLE
779R/0069/G/03ZINDHA SHEIK MADARJM33, KONGTREE ROADGALLEGALLE
780R/0070/G/04NAWINNA JUMMA MOSQUEJMNAWINNA, ULUWITIKEGALLEGALLE
781R/0086/G/05MALHARUS SUADA THAKKIYATGINTOTAGALLEGALLE
782R/0147/G/06DEWATA THAKKIYATKATUGODAGALLEGALLE
783R/0148/G/07WELITARA JUMMA MOSQUEJMWELITARABALAPITIYAGALLE
784R/0150/G/08CHINA GARDEN MOSQUEM25, MOSQUE ROADGALLEGALLE
785R/0152/G/09MAKULUWA MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAKULUWA,GALLEGALLE
786R/0214/G/10MOHIDEEN MOSQUEJM14, HIRIMBURA CROSS ROAD, HIRIMBURAGALLEGALLE
787R/0237/G/11HALIWELA JUMMA MOSQUEJMHALIWELAGALLEGALLE
788R/0247/G/12JUMMA MOSQUEJMPANAPITIYA,KARANDENIYAGALLE
789R/0248/G/13AZZAVIATHUL MAKKIYATHUL FASSIYYATHUSH SHAAZULIYYAZNAWINNAULUWITIKEGALLE
790R/0299/G/14HALVETH THAKKIYATGODAWATTEGINTOTAGALLE
791R/0423/G/15AZZAVIYYATHUL MAKKIYYATHUL FASSIYYATHUSH SHAAZULIYYAZ29, ABDUL WAHAB MAWATHA, TALAPITIYAGALLEGALLE
792R/0486/G/16AZZAVIYATHUL FASIYA LITHTHAREEKATHUSH SHAATHULIYAZ19/10, NEW ROAD, MAKULUWAGALLEGALLE
793R/0524/G/17MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMILIDDUWAGALLEGALLE
794R/0552/G/18 KANDEWATTE QUADIR JUMMA MOSQUE & OSSANNAGODA MOSQUEJM1, MOSQUE LANEGALLEGALLE
795R/0579/G/19THUNDUWA JUMMA MOSQUEJMTHUNDUWAHABURUGALAGALLE
796R/0617/G/20BAZAAR YA HUSSAIN MOSQUEMBAZAAR, DANGEDERAGALLEGALLE
797R/0618/G/21TALAPITIYA MUHIYIDEEN JUMMA MASJIDJM36, ABDUL WAHAB MAWATHA, TALAPITIYAGALLEGALLE
798R/0666/G/22KATUBAWA SAHIB MOSQUE (OLD MOSQUE)JMHIRIMBURAGALLEGALLE
799R/0129/G/23MALHARUS SULAIHA THAKKIYAT118, COLOMBO ROADGALLEGALLE
800R/0643/G/24KATUGODA MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKATUGODAGALLEGALLE
801R/0644/G/25KACHCHIWATTE MOSQUEJMKATUGODAGALLEGALLE
802R/0645/G/26PUNCHIWATTE THAKKIYATKATUGODAGALLEGALLE
803R/0704/G/27KHILUR THAKKIYATHIRIMBURA,GALLEGALLE
804R/0771/G/28JIFFRY THAKKIYAT65, CHURCH STREET, FORTGALLEGALLE
805R/0775/G/29MASJIDUL HILUR KAINAR PALLI MOSQUEMWELIPITY, MODERAGINTOTAGALLE
806R/0814/G/32ASH SHAIKH UYSUF SAHIB WALIYULLAH DHARGADR34, ABDUL WAHAB MAWATTHA, TALAPITIYAGALLEGALLE
807R/0857/G/33MEERA MOSQUEJMCOLOMBO ROAD, GINTOTAGALLEGALLE
808R/0858/G/34AZ-ZAVIATHUL FASSIYAZ3, SMALL CROSS STREET, FORTGALLEGALLE
809R/0860/G/35SHRINE AT KOMMALASHBENTOTABENTOTAGALLE
810R/0929/G/36MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMKURUNDUWATTE,GINTOTAGALLE
811R/0930/G/37PASALTOTA MOSQUEMPASALTOTABENTOTAGALLE
812R/0932/G/38MAJMAUL HASANY WAL HUSSAIN MOSQUEMMAHAPUGALAGINTOTAGALLE
813R/0940/G/39HUSSAIN VOLIULLAH THAKKIYATGINTOTAGALLEGALLE
814R/0941/G/40AWLIYA MALAI MOSQUEMGINTOTAGALLEGALLE
815R/1204/G/42SEYYED ZAIN MOULANA THAKKIYATKATUGODAGALLEGALLE
816R/1283/G/43HIRIMBURA NABAVIYA THAKKIYATHIRIMBURAGALLEGALLE
817R/1284/G/44MUBARAK MOULANA THAKKIYATNAVINNAGALLEGALLE
818R/1285/G/45MUBARAK MOULANA THAKKIYATTHAKKIYA ROADGALLEGALLE
819R/1286/G/46ABDUL RAHUMAN VOLIULLAH SHRINESHKATUGODAGALLEGALLE
820R/1296/G/47NABAVIYA THAKKIYATWELITARABALAPITIYAGALLE
821R/1297/G/48CHINA GARDEN ZAVIAZFORTGALLEGALE
822R/1388/G/49HABARAGALA ESTATE MOSQUEMSTATE PLANTATION CORPORATIONTALAWAGALLE
823R/1463/G/50MOHIDEEN MUSLIM MOSQUEM360/24, HIRUMBURA ROAD, SAMAGIWATHTHAGAMAGALLEGALLE
824R/1566/G/51MASJID MUHIYIDEEN THAKKIYAT113, H.K. EDMOND MAWATHA, MAITIPEGALLEGALLE
825R/1611/G/52KATHEEJA MAKAM MOSQUE (ALIAS) THAKKIYAT83/4, BANDARANAYAKE PLACEGALLEGALLE
826R/1647/G/53AL MASJIDUL KHILRIYAJM331, HENDIRY PEDRIS MAWATHASARENTHU KADEGALLE
827R/1754/G/54MASJIDUL AROOSIYA THAKKIYA TNUGADUWAGALLEGALLE
828R/1763/G/55KHALWATH THAKKIYA TGODAWATHAGINTOTAGALLE
829R/1787/G/56HUSSAIN VOLIULLAH THAIKA TNo.677, COLOMBO ROADGINTOTAGALLE
830R/2085/G/57ATH THAQWA JUMMA MASJIDJM310/2A, HIRIMBURA ROAD, DANGEDARAGALLEGALLE
831R/2118/G/58AL-MASJIDUL IHSANIYYAM24, DEDDUGODA LANE, HIRIMBURA CROSS ROADGALLEGALLE
832R/2175/G/59AL-MASJIDUL BABITHEENMNAVINNA, ULUVITIKEGALLEGALLE
833R/2182/G/60MASJID SALAMMSRI DHARMARAMA ROAD, KATUGODAGALLEGALLE
834R/2412/G/61AL MASJID USWATHUL HASANA MNO.168-170, MAHAMODARA,GALLEGALLEGALLE
835R/04/GM/01RAKSHAPANA JUMMA MOSQUEJMRAKSHAPANAMALWANAGAMPAHA
836R/34/GM/02AL - MASJIDUL RAWLA JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROAD, KALAGEDIHENATHIHARIYAGAMPAHA
837R/84/GM/04AL - MASJIDUL SUBAHANYJMKAL-ELIYAKAL-ELIYAGAMPAHA
838R/89/GM/05KOHILAWATTA MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKAHATOWITA, RUGGAHAWILAVEYANGODAGAMPAHA
839R/96/GM/06NAMBULUWA JUMMA MOSQUEJMNAMBULUWAPASYALAGAMPAHA
840R/121/GM/07SALIH THAKKIYATTHAKKIYA ROAD, MINUWANGODAGALLOLUWAGAMPAHA
841R/233/GM/08UDAYAR TOPPUWA MOSQUEM128, GIRILULLA ROADNEGOMBOGAMPAHA
842R/297/GM/09AL - MASJIDUL AMEENIYA JUMMA MOSQUEJMKANDY ROADTHIHARIYAGAMPAHA
843R/298/GM/10MINHATHUL IBRAHIMIYA ZAVIAZKAHATOWITA, RUGGAHAWILAVEYANGODAGAMPAHA
844R/432/GM/11AL - MASJIDUL SALIHATH BAITHILLAHIL KADI JUMMA MOSQUEJMGALLOLUWAMINUWANGODAGAMPAHA
845R/496/GM/12MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMUDUGODARUGGAHAWELAGAMPAHA
846R/520/GM/13MINUWANGODA MUSLIM JUMMA MOSQUEJM45, COLOMBO ROADMINUWANGODAGAMPAHA
847R/532/GM/14PALAGATHURAI JUMMA MOSQUEJMKAMMALTHURAIKOCHCHIKADEGAMPAHA
848R/571/GM/15PUGODA JUMMA MOSOQUEJMKUMARAMULLAPUGODAGAMPAHA
849R/580/GM/16MASJIDUL HARAM JUMMA MOSQUEJM79, MIIHNDU MAWATHAVEYANGODAGAMPAHA
850R/596/GM/17KAMACHODA MOSQUEJM40, MOSOQUE STREETNEGOMBOGAMPAHA
851R/721/GM/18MABOLE JUMMA MOSQUEJMNEGOMBO ROADMABOLAGAMPAHA
852R/784/GM/19YATIHENA THAKKIYA JUMMA MOSQUEJMYATIHENAMALWANAGAMPAHA
853R/893/GM/20NEGOMBO GRAND JUMMA MOSQUEJM69, JUMMA MASJID ROADNEGOMBOGAMPAHA
854R/894/GM/21AKBAR TOWN JUMMA MASJIDJMAKBAR TOWNWATTALAGAMPAHA
855R/828/GM/22NAKSHABANDIYA THAKKIYATKUMARAMULLAPUGODAGAMPAHA
856R/830/GM/23DALUGALA THAKKIYA JUMMA MOSQUEJMGALUGALAMALWANAGAMPAHA
857R/831/GM/24WALGAMA THAKKIYATWALGAMAMALWANAGAMPAHA
858R/856/GM/25ULAHITTAWELA JUMM A MOSQUEJM431, ULAHITTAWELAMALWANAGAMPAHA
859R/894/GM/26MADRASATHUL MINON THAKKIYAT384 C, PERIYAMULLANEGOMBOGAMPAHA
860R/945/GM/27MAGUNAMUL FALAH JUMMA MOSQUE JM15, CHILAW ROAD NEGOMBO GAMPAHA
861R/956/GM/28MASJID JAMIUL KHAIRATH JUMMA MOSQUEJMELLAMULLAPASYALAGAMPAHA
862R/961/GM/29MOHIDEEN THAKKIYATKOPIWATTE,MINUWANGODAGAMPAHA
863R/1002/GM/30WEWALDENIYA JUMMA MOSQUEJMKANDY ROADWARAKAPOLAGAMPAHA
864R/1076/GM/31MAHARA MOSQUEM729, PRISON ROAD, MAHARA,RAGAMAGAMPAHA
865R/1082/GM/32MOHAMED IBNU HUSSAIN ZIARATHSHRAXAPANAMALWANAGAMPAHA
866R/1093/GM/33JAMIUL MILUFAR JUMMA MOSQUEJM14, BAZAR STREET, CHILAW ROADKOCHCHIKADEGAMPAHA
867R/1094/GM/34MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUE JMHAJEE FATHIMA GRADEN , MAKOLA KADAWATHA GAMPAHA
868R/1097/GM/35MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMHUNUPOLAATTANAGALLAGAMPAHA
869R/1150/GM/35SABEELUL HUDA ZAVIAZHETADINIYAKANDA, RADAWADANAPASYALAGAMPAHA
870R/1267/GM/37MEERAGANIYA THAKKIYAT266, WARAPALANA ROAD,THIHARIYAGAMPAHA
871R/1304/GM/38AL - BADURIYA THAKKIYAT754, WELGODA, HUNUPITIYAWATTALAGAMPAHA
872R/1379/GM/39MASJIDUN-UN-NOOR JUMMA MOSQUEJMKAHATOWITAVEYANGODAGAMPAHA
873R/1399/GM/40MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMKOVINNA, ANDIAMBALAMANEGOMBOGAMPAHA
874R/1419/GM/41AL - MADRASATHUL MALHARIYA THAKKIYATOGADAPOLARUGGAHAWILAGAMPAHA
875R/1422/GM/42AL MASJIDUL NOORANIYAJMHORAGOLLANITTAMBUWAGAMPAHA
876R/1451/GM/43MASJIDUL FALAHJMOGADAPOLAKAHATOWITAGAMPAHA
877R/1558/GM/44HIDAYATH MASJID MADRASATHUL MUBARAKIYAMVIDANAGODAMALWANAGAMPAHA
878R/1561/GM/45MASJIDUL FIRDOUSEMROSE VILA, AKBAR TOWN, ENDERAMULLAWATTALAGAMPAHA
879R/1570/GM/46AL MASJIDUL AKBARMDOOLMALA,THIHARIYAGAMPAHA
880R/1600/GM/47MASJIDUL IBRAHIMIYAMKALAGEDIHENATHIHARIYAGAMPAHA
881R/1664/GM/48AL MASJIDUL FATHAHJMBANDARNAIKE PLACETHIHARIYAGAMPAHA
882R/1622/GM/49WADUWAGAMA MOSQUEJMWADUWAGAMAMALWANAGAMPAHA
883R/1768/GM/50MASJIDUS SALIHEENJM185, WALAWWATTEMALWANAGAMPAHA
884R/1791/GM/51MASHIDUR RAHMANJM7/18, SAHEED MAWATHA, KOTTATUNITTAMBUWAGAMPAHA
885R/1820/GM/52PUGODA TOWN MOSQUEJMMAIN STREETPUGODAGAMPAHA
886R/1831/GM/53MASJIDUL HUDAHJM360/5, HAMEEM MAWATHATHIHARIYAGAMPAHA
887R/1844/GM/54MASJIDUL THAQWA M, MUSLIM MAHAVIDYALAYA ROAD, 110, KUMARIM,ULLAPUGODA GAMPAHA
888R/1845/GM/55RANPOKUNUGAMA JUMMA MOSQUE JMNITTAMBUWANITTAMBUWAGAMPAHA
889R/1875/GM/56MASJIDUL MASRAUDEEN MTHAJUDEEN MAWATHA KAL-ELIYAGAMPAHA
890R/1876/GM/57MASJUN NOOR MSALEEMPURA KAL-ELIYAGAMPAHA
891R/1877/GM/58MASDUS SOOK MMAIN STREETKAL-ELIYAGAMPAHA
892R/1909/GM/59NOORUL HUDA JUMMA MOSQUEJMKANDY ROADPASYALAGAMPAHA
893R/1944/GM 60NOORANIYA MASJIDOVITIGAMA, PUGODAMALWAMAGAMPAHA
894R/1961/GM 61AL MASJIDUL SAIFF JUMMA MOSQUEJMPELENGAHAWATTEMALWANAGAMPAHA
895R/1992/GM 62AL MASJIDUL JAMEELS JUMMA MASJIDJM445/10, ULAHETIWELAMALWANAGAMPAHA
896R/2003/GM 63MASJIDUL RASAL KHAIMA (HIJRA)81A, UDUGODA, RUGGAHAWILA,NITTAMBUWAGAMPAHA
897R/2015/GM 64AL-MASJIDUL ATHFAL JUMMA MOSQUEJM23A, 3RD LANE, WELHENA, WELISARARAGAMAGAMPAHA
898R/2037/GM 65HUDHA MOSQUEMST. MARY'S ROAD, MAIMANGODELLA WATHTHA, MAHAHUNUPITIYANEGOMBOGAMPAHA
899R/2038/GM 66MASJIDUL HAIRATHM123, ST. LAZARUS ROAD, PERIYAMULLANEGOMBOGAMPAHA
900R/2039/GM 67MASJIDHUL DEENIYAM31/A, COLOMBO ROAD, PERIYAMULLANEGOMBOGAMPAHA
901R/2040/GM 68MASJIDHUL HASANATHMDEENIYAWATTA, ST.LAZARUS ROAD, PERIYAMULLANEGOMBOGAMPAHA
902R/2041/GM 69MASJIDUL RAHUMANIYAM04, 7TH LANE, MARK ROAD, ABEYSINGHEPURA, PERIYAMULLANEGOMBOGAMPAHA
903R/2050/GM 70MASJIDUR RAHMANIM45, MOSQUE ROAD, HANSAGIRIYAKAL-ELIYAGAMPAHA
904R/2051/GM 71AL-MASJID ABDUL MUHSINMDAMPILLAWAKAL-ELIYAGAMPAHA
905R/2072/GM 72MASJIDUL AYESHA JUMMAH MOSQUEJM224, PADILIYATUDUWA ROAD, ENDERAMULLAWATTALAGAMPAHA
906R/2088/GM 73BHAITHUL MUKARRAM SUNNATH JAMMATH MOSQUE M292, NEGOMBO ROADPELIYAGODAGAMPAHA
907R/2090/GM 74RADDOLUGAMA JUMMAH MOSQUEJMRADDOLUGAMARADDOLUGAMAGAMPAHA
908R/2124/GM 75NAMBULUWA JAMIUTH THOWHEETH MASJIDMNAMBULUWAPASYALAGAMPAHA
909R/2125/GM 76MASJIDUL MUBARAK & THAKKIYATYATIHENA ROADMALWANAGAMPAHA
910R/2138/GM 77JAMIUTH THAQWA JUMMA MASJIDJM96/3, ELLALAMULLAPASYALAGAMPAHA
911R/2195/GM 78AL-MASJIDHUL DEENIYA JUMMAH MOSQUEJM627/3, PARANAKANDA ROAD, ENDERAMULLAWATTALAGAMPAHA
912R/2196/GM 79MASJIDHUS SALAM JUMMAH MOSQUEJM414, 1st LANE, GANAWALAKELANIYAGAMPAHA
913R/2229/GM/80RAULATHIS SALIHEEN JUMMA MASJIDJMNO 27/1 DUWAWATTA, MABOLA,WATTALAGAMPAHA
914R/2230/GM/81MASJID HIRAMSIR RAZIK FAREED MAWATHATHIHARIYAGAMPHA
915R/2241/GM/82MUHIYADEEN THAKKIYATH300, DIPPITIGODA ROAD, HUNUPITIYAWATTALAGAMPHA
916R/2242/GM/83JAMIUTH TTHOWHEETH JUMMA MOSQUEJM120/10,KANDY ROADTHIHARIYAGAMPHA
917R/2256/GM/84MASJID ABEE BAKERM77/79 ST MATHEWS ROAD,EKALAJA-ELAGAMPHA
918R/2292/GM/85MASJIDHUTH THAQWAMNO 46 ARALIYA MAWATHA , BANGALAWATTE MABOLAWATTALAGAMPHA
919R/2343/GM/86AL-MASJID AYEDHATHUL HAMEEDYMPOLGAHATHENNA, NAMBULUWAPASYALAGAMPAHA
920R/2347/GM/87AL-MASJITHUR RABBANIYYA JUMMA MASJIDJM28/10, ARACHCHIGEWATTE, MABOLAWATTALAGAMPAHA
921R/2367/GM 88MASJID MADRASATHIL IQRAM75/B, KUMARIMULLA, PUGODA.PUGODAGAMPAHA
922R/2402/GM/89JAMIUTH THAWHEETH JUMMA MOSQUE JM146, MAIN STREET, KAHATOWITA KAHATOWITA GAMPAHA
923R/2416/GM/91JAMIUL HUDAH, MKAL-ELIYAKAL-ELIYAGAMPAHA
924R/2423/GM 92MALWANA JUMMA MOSQUEJMKARABUGAS JUNCTION MALWANA MALWANAGAMPAHA
925R/2488/GM 93MADRASATHUL NOORUL ISLAMMHUNUPITIYA HUNUPITIYA GAMPAHA
926R/2490/GM/94MASJIDUL USFOOR M163/32, THISARAWATTA, DOWNKOTTUWA, KOCHCHIKADAKOCHCHIKADAGAMPAHA
927R/2515/GM/95THOWHEED JUMMA MASJITHJM456,ULAHITIWALA,MalWANA.MALWANAGAMPAHA
928R/2530/GM/96JAMIU ABEEBUCKER ASSIDDIQUE MOSQUEM273/05, CENTRAL PLACE,THIHARIYANITTAMBUWAGAMPAHA
929R/2550/GM/97MASJIDUL RAWLATHUL ASHARIYAMMINHATH MAWATA,CINAMON GARDEN,THIHARIYAGALAGEDIHENAGAMPAHA
930R/2553/GM/98AYISHA MASJIDMKURUWALANA,KAHATOWITAKAHATOWITAGAMPAHA
931R/2579/GM/99RAWLATHUL AZZHARIYAMCINNAMAN GARDEN,MOHATH MAWATHA,THIHARIYATHIHARIYAGAMPAHA
932R/2581/GM/100MASJIDUL AL BAINATHTNO. 84/A/1/1, SEA STREET,NEGOMBONEGOMBOGAMPAHA
933R/0020/H/01AL MASJIDUL AROOSIYAJMMALAY COLONYAMBALANTOTAHAMBANTOTA
934R/0180/H/03TANGALLE MOSQUEJMMAIN STREETTANGALLEHAMBANTOTA
935R/0206/H/04OLD MOSQUEJMJAIL STREETHAMBANTOTAHAMBANTOTA
936R/0347/H/05HIDAYATHUL MASJIDJMMUSLIM STREET, NALAGAMATANGALLAHAMBANTOTA
937R/0605/H/06WALASMULLA MOSQUEJMWALASMULLAWALASMULLAHAMBANTOTA
938R/0624/H/07YAGGASMULLA JUMMA MOSQUEJMYAGASMULLAWEERAKETIYAHAMBANTOTA
939R/0637/H/08QUADIRIYA THAKKIYAMHAMBANTOTAHAMBANTOTAHAMBANTOTA
940R/0787/H/09FORT MOSQUEJMTOWER HILLHAMBANTOTAHAMBANTOTA
941R/0788/H/10NEW MOSQUEJMTISSA ROADHAMBANTOTAHAMBANTOTA
942R/0789/H/11SAINT DHARMA KABEER ZIARATHSHHAMBANTOTAHAMBANTOTAHAMBANTOTA
943R/0697/H/12KIRINDA JUMMA MOSQUEJMKIRINDATISSAMAHARAMAHAMBANTOTA
944R/1009/H/14JAMIUL KHAIRATH MOSQUEJMBADAGIRIYA COLONY, WELIGATTAHAMBANTOTAHAMBANTOTA
945R/1128/H/17MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMCIPPIKULAMHAMBANTOTAHAMBANTOTA
946R/1582/H/18COLONY 8TH JUMMA MOSQUEJMCOLONY 8TH, NEW TOWNWEERAWILAHAMBANTOTA
947R/2070/H/19MASJIDUL JENNAHM110, S.L.S., MAYURAPURAHAMBANTOTAHAMBANTOTA
948R/2440/H/20AL- MASJIDUL FAIZA MOHAMEDMMULLEGODA , YAKGSMULLA, WEERAKETIYAWEERAKETIYAHAMBANTOTA
949R/2602/H/21MASJIDUL HASHIMIYYAMMITHTHENIYA RD,YAGGASMULLA,WEERAKETIYAHAMBANTOTA
950R/2607/H/22AR- RAHMAN JUMMAH MASJIDJMSIRIBOPURA,HAMBANTOTASIRIBOPURAHAMBANTOTA
951R/0011/J/01MOHIDEEN MOSQUEM1ST CROSS STREETJAFFNAJAFFNA
952R/0045/J/02IDROOS MAKAM THAKKIYAT25/4, IDROOS MAKAM ROADJAFFNAJAFFNA
953R/0328/J/03KAMAL PALLIMKAMAL LANE, MOOR STREETJAFFNAJAFFNA
954R/0346/J/04MASJITH MOHAMEDIYA JUMMA MOSQUEJMKALEEFA ABDUL CADER ROADJAFFNAJAFFNA
955R/0383/J/05REFAI THAKKIYA ALIAS RATHIB MAKAMT, SH149, KATHEE ABOOBACKER ROADJAFFNAJAFFNA
956R/0440/J/06MOHIDEEN THAKKIYATKATHEE ABOOBACKER ROADJAFFNAJAFFNA
957R/0485/J/07GRAND JUMMA MOSQUE ALIAS PERIYA PALLIVASALJM192, MUSLIM COLLEGE ROADJAFFNAJAFFNA
958R/0557/J/08 MOSQUE MOHAMEDIYAM156, K.K.S. ROAD,JAFFNAJAFFNA
959R/0562/J/09 MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMTHANANKILAPPU ROADCHAVAKACHCHERIJAFFNA
960R/0563/J/10SEGU SULTHAN SIKKANJAER DHARGAPULLIKKUDA POONAKKARY JAFFNA
961R/0566/J/11SMALL MOSQUEM130, MUSLIM COLLEGE ROADMOOR STREETJAFFNA
962R/0567/J/12MANKUMPAN MOSQUEMVELANAIJAFFNAJAFFNA
963R/0631/J/13MOHIDEEN MOSQUEM5, MOHIDEEN MASJITH ROAD, MOOR STREETJAFFNAJAFFNA
964R/0691/J/14MOHIDEEN MOSQUEMWARD NO - 6,NAINATIVUJAFFNA
965R/0692/J/15MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM34, JUMMA MOSQUE LANE, GRAND B AZAARJAFFNAJAFFNA
966R/0834/J/16MOHIDEEN ABDUL CADER ANDEVER MOSQUEMKODIKAMAMJAFFNAJAFFNA
967R/0835/J/17MOHIDEEN HAMIDIYA MOSQUEMMAIN STREETPOINT PEDROJAFFNA
968R/0952/J/23MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM145, MANIPAY ROADJAFFNAJAFFNA
969R/2042/J/24ALLAPICHAI MOSQUEM165, HALIFA ABDUL CADER ROADJAFFNAJAFFNA
970R/05/KL/01MASJIDUL KURBATHUTH ZAKREEN WA ZAVIAZ114, MEERIPENNADHARGA TOWNKALUTARA
971R/07/KL/02MAJLISUN NAKSHABANDIYA THAKKIYATNO.37, KURASANI MOULANA MAWATHAKALUTARAKALUTARA
972R/18/KL/03MOHIYIDEEN HILUR GRAND JUMMA MOSQUE & SHRINE & MOHIDEEN PALLIJM, SH52, MOSQUE STREETKALUTARAKALURATA
973R/21/KL/04KALIYAR APPA SHRINESH120, MAIN STREETDHARGA TOWNKALUTARA
974R/28/KL/05MASJIDUN NABAVI JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROADKL/WELIPENNAKALUTARA
975R/52/KL/06SHEIK NOORDEEN VOLIULLAH ZIARATHSH691, MAIN STREETKALUTARAKALUTARA
976R/94/KL/07MASJIDUL ABRARMMARADANABERUWELAKALUTARA
977R/144/KL/08PANADURA BAZAAR MOSUEMMAIN STREETPANADURAKALUTARA
978R/149/KL/09KALUTARA BAZAAR MOSQUEMDE SILVA STREET, KALUTARA SOUTHKALUTARA
979R/153/KL/11NAQSHABANDIYA JUMMA MOSQUEJM21, MOSQUE ROAD, GORAKANAMORATUWAKALUTARA
980R/159/KL/12JAMIUL KHAIRATH AMBALANDUWA JUMMA MOSQUEJMAMBALANDUWAPANADURAKALUTARA
981R/172/KL/13MAGGONA JUMMA MOSQUEJMMAGGONAMAGGONAKALUTARA
982R/175/KL/14ALAVIYA THAKKIYATMAGGONAMAGGONAKALUTARA
983R/216/KL/15MAHAGODA ZAVIYAZ227, OLD ROAD, MAHAGODABERUWELAKALUTARA
984R/223/KL/16KALUTARA ZAVIYAZ823, GALLE ROAD, KATUKURUNDAKALUTARAKALUTARA
985R/232/KL/17MASJID MOHIDEEN KADIRIYA THAKKIYAT167, MAIN STREET, ALUTHGAMA WEETHIYADHARGA TOWNKALUTARA
986R/239/KL/18PALLIMULLA NAPATHAMULLA DHARGADRPALLIMULLAPANADURAKALUTARA
987R/261/KL/19HENAMULLA JISTHIYA MOSQUEM105, GALLE ROAD, HENAMULLAPANADURAKALUTARA
988R/271/KL/20RAWLATHUL ASFIYA JUMMA MOSQUEJMPALLIMULLAPANADURAKALUTARA
989R/288/KL/21BADURIYA THAKKIYAT57, BADHIRIYA MASJID STREETKALUTARAKALUTARA
990R/314/KL/22NAKSHABANDIYA THAKKIYATATULUGAMABANDARAGAMAKALUTARA
991R/317/KL/23SHRINE OF SHEIKH HASSEN UTHUMANUL MAGDHDOOMYSHDHARG TOWNDHARGA TOWNKALUTARA
992R/321/KL/24ROWLATHUL ATHKIYA THAKKIYATTOTAWATTEPANADURAKALUTARA
993R/386/KL/25AL MIRATHUL SHADULIYA ZAVIAZPITAWEVA, CHINA FORTBERUWELAKALUTARA
994R/394/KL/26HENAMULLA JUMMA MOSQUE ALIAS MU BARAK JUMMA MOSQUEJMHENAMULLAPANADURAKALUTARA
995R/421/KL/27MOLLIYAMALA KHILURIYA MOSQUEMSHEIKH JAMALIYA ROAD, MOLLIYAMALABERUWELAKALUTARA
996R/458/KL/28UMRATHUL ALAVIATVEYANGALLEAGALAWATTEKALUTARA
997R/468/KL/29KADIRIYA THAKKIYA ALIAS ALAVIA THAKKIYATMOOR STREETKALUTARA SOUTHKALUTARA
998R/470/KL/30SHEIKH MADAR JUMMA MOSQUEJMSHEIKH MADAR ROAD, WELPITIYADHARGA TOWNKALUTARA
999R/487/KL/31CHINA FORT JUMMA MOSQUEJMCHINA FORTBERUWELAKALUTARA
1000R/488/KL/32THAJUL MAFAKIR ZAVIAZNALEEM HAJIAR MAWATHA, CHINA FORTBERUWELAKALUTARA
1001R/540/KL/33KACHCHIMALAI SHRINESHBERUWELABERUWELAKALUTARA
1002R/625/KL/34VEYANGALLE JUMMA MOSQUEJMVEYANGALLEAGALAWATTAKALUTARA
1003R/665/KL/35PALANDA JUMMA MOSQUEJMPANANDAAGALAWATTEKALUTARA
1004R/642/KL/36MASJIDUR RAHUMANM182, ADIKARIGODADHARGA TOWNKALUTARA
1005R/708/KL/37KUTTIMALAI ZAVIAZDHARGA ROAD, CHINA FORTBERUWELAKALUTARA
1006R/718/KL/39HORANA MUSLIM JUMMA MOSQUEJM25, RATNAPURA ROAD,HORANAKALUTARA
1007R/285/KL/40NEBODA JUMMA MOSQUEJMNEBODA,KALUTARA SOUTHKALUTARA
1008R/349/KL/41WAYALKADA JUMMA MOSQUEJMELUWILAPANADURAKALUTARA
1009R/807/KL/42BAITHUL MUBARAK BUKHARI THAKKIYATMALIGAWATTE, MALIGAHENABERUWELAKALUTARA
1010R/832/KL/43ZAVIATHUL FASIYATHUL SHATHULIYAZ41, ZAVIYA ROAD, KATUWA, HENAMULLAPANADURAKALUTARA
1011R/910/KL/44MARADANA ZAVIAZMARADANABERUWELAKALUTARA
1012R/911/KL/45SEENAWATTE MOSQUEMMASJID ROADALUTHGAMAKALUTARA
1013R/912/KL/46ATULUGAMUWA GRAND JUMMA MOSQUEJMATULUGAMAALUTHGAMAKALUTARA
1014R/915/KL/47ZAVIATHUL IBRAHIMIYAZZAVIYA ROADDHARGA TOWNKALUTARA
1015R/995/KL/48DHARGA TOWN JUMMA MOSQUEJMDHARGA TOWNDHARGA TOWNKALUTARA
1016R/1066/KL/52MASJIDUN NOORMMUSLIM COLONY, SIR RAZEEK FAREEDPURAM WELIPENNAWELIPENNEKALUTARA
1017R/1002/KL53MAHAHEENATIYANGALA MOSQUEMMAHAHEENATIYANGALAKALUTARAKALUTARA
1018R/1140/KL/54GALLKKA THAKKIYATMAHAGAMA SHOUTHGALLAKKAKALUTARA
1019R/1199/KL/56MASJIDUN NASRATH THAKKIYATJAYAKODIKANDA COLONY, ALUTHGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1020R/1212/KL/58SHEIK DAWOOD WALIULLAH THAKKIYATSHEIK DAWOOD ROAD, ALANKANDUPITIYADHARGA TOWNKALUTARA
1021R/1216/KL/59NABAVIYA JUMMA MOSQUEJMATULUGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1022R/1217/KL/60MABAVIYA THAKKIYATATULUGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1023R/1218/KL/61NABAVIYA BURIAL GROUND MOSQUEMATULUGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1024R/1219/KL/62JISTHIYA THAKKIYATHAJA MAKAN MAWATHA, ATULUGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1025R/1219/KL/64MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMATHUGAMA ROAD,DHARGA TOWNKALUTARA
1026R/1289/KL/65BUHARY THAKKIYATWELIPENNAWELIPENNEAKALUTARA
1027R/1290/KL/66HORETUDUWA JUMMA MOSQUEJM15, MADAKISSA ROAD, HORETUDUWAKESELWATTEKALUTARA
1028R/1326/KL/67MASJID DHEENIYAJM65, WATTAPOLA ROAD, SARIKAMULLAPANADURAKALUTARA
1029R/1327/KL/68ZAVIATHUL FASIYYAHTUL SHAZULIYAZBALACE PATH, MALIGAHENABERUWELAKALUTARA
1030R/1328/KL/69MATUGAMA JUMMA MOSQUEJM2/45, NEBODA ROADMATUGAMAKALUTARA
1031R/1329/KL/70AZZAVIATHUL FASIYATHUL SHAZULIYAZDE ALWIS PLACE,KALUTARA SHOUTHKALUTARA
1032R/1357/KL/71MASJIDUN NOORMMAHAWATHA, ALUTHGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1033R/1366/KL/72HENAMULLA NABAVIYA THAKKIYATHENAMULLAPANADURAKALUTARA
1034R/1387/KL/73AZ ZAVIATHUL FASIYYATHUL SHAZULIYAM863, GALLE ROAD, KATUKURUNDAKALUTARAKALUTARA
1035R/1368/KL/74MASJIDUL FATHAH MEGAHAMULLAMATULUGAMABANDARAGAMAKALUTARA
1036R/1544/KL/75MASJIDUL UMMI MOSQUET28/74 A, ARDEN FOREST, SARIKKAMILLAMORATUWAKALUTARA
1037R/1587/KL/76MASJIDUL BAKIYATHUL SALIHATHMDHARGA TOWNDHARGA TOWNKALUTARA
1038R/1650/KL/77MARKASUL AAMEELEENMAKKARAMALAMAGGONAKALUTARA
1039R/1490/KL/78SABILUR RASHADMBAMUNUMULLAATTULUGAMAKALUTARA
1040R/1767/KL/79DHEENIYA MOSQUEMNO.24, PODHUSEVA MAWATHA, SARIKKAMULLAPANADURAKALUTARA
1041R/1861/KL/80JISTHIYA MOSQUE MWATTALPOLA ROADPANADURAKALUTARA
1042R/1878/KL/81ARRAHMAN JUMMA MASJIDJM38, ZAVIYA LANE , MAHAGODABERUWELA KALUTARA
1043R/1963/KL/82JISTHIYA THAKKIYATWATTALPOLA PANADURAKALUTARA
1044R/2008/KL/83AHAMED MASJIDT42/8, AHAMED MASJID ROAD, MAHAGODABERUWELAKALUTARA
1045R/2046/KL/84MASJIDHUL FURQANM151, MARADANA ROADBERUWELAKALUTARA
1046R/2111/KL/85MASJIDUS SHUHADAM32/4A, KALEEL PLACE,KALUTARA SOUTHKALUTARA
1047R/2169/KL/86RIYALUS SALIHEEN JUMMAH MASJIDJM17/3, PERERA ROAD, CHINA FORTBERUWALAKALUTARA
1048R/2180/KL/87MASJIDH THQWA JUMMAH MOSQUEJM697/10, GALLE ROADKALUTARAKALUTARA
1049R/2181/KL/88DHARUL HIKMA MASJIDHM41/A, INDIRILIGODAMAGGONAKALUTARA
1050R/2189/KL 89MASJIDUL MAHMOOD, MSHEIKH HAMZA AALIMGAMA, INDIRILIGODAMAGGONAKALUTARA
1051R/2200/KL 90BARAKA JUMMAH MASJIDJMMUSLIM STREETWELIPENNA BAZARKALUTARA
1052R/2240/KL/91MANBAUL NALEEMIYYA JUMMA MASJIDJM20 SRI JINA MAWATHA, KESELWATTAPANADURAKALUTARA
1053R/2330/KL/92MASJIDHUL BADR ZAVIYAZ51/A, WERAWATHTHAPANADURAKALUTARA
1054R/2331/KL/93MASJIDHUL IBRAHIM ZAVIYAZTHOTAWATTEPANADURAKALUTARA
1055R/2348/KL/94DHARUSSALAM MASJIDMSRI DHARMARAMA ROAD, KATUKURANDAKALUTARAKALUTARA
1056R/2431/KL/95JAMIUTH TOWHEED JUMMA MOSQUEJMNO-23, THOTTAWATHTHA ROAD, PANANDURA,KALUTARAKALUTARA
1057R/2516/KL/96MASJIDUL JABALMNO35, MILITARY ROAD,DHARGA TOWNKALUTARAKALUTARA
1058R/2521/KL/97MASJIDUL NOORMMUSLIM SCHOOL ROAD,PALANDAPALANDAKALUTARA
1059R/2610/KL/98AL MASJIDUL URWATHUL WUSKAMNO.11,DIGGALA ROAD,KESELWATTAPANADURAKALUTARA
1060R/2647/KL/99YASEER ARAFATH JUMMAH MASJIDJMYASEER ARAFATH ROAD,MARADANABERUWALAKALUTARA
1061R/14/K/01KATUGASTOTA MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM23, MADAWALA ROADKATUGASTOTAKANDY
1062R/23/K/03MALAY JUMMA MOSQUEJM108, KATUKELLAKANDYKANDY
1063R/27/K/04MUHIYIDEEN JUMMA MASJIDJMWALAHENAALAWATHUGODAKANDY
1064R/46/K/06JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMUDUDENIYA, MADIGEMARASSANAKANDY
1065R/53/K/07THUHUBATHUL MUHAMMADIYA THAKKIYATGAMPOLAGAMPOLAKANDY
1066R/58/K/08NITTAWELA JUMMA MOSQUEJMNITTAWELA, MAWILMADAKANDYKANDY
1067R/65/K/09ENDERATENNA JUMMA MOSQUEJMENDERATENNANUGAWELAKANDY
1068R/67/K/10DEHIANGE THAKKIYATDEHIANGEMURUTHALAWAKANDY
1069R/73/K/11AL MADRASATHUL MANARUL HUDA THAKKIYATGAMPOLAWELAGAMPOLAKANDY
1070R/82/K/12SEENAPITIYA THAKKIYATSINHAPITIYAGAMPOLAKANDY
1071R/83/K/13NORWOOD JUMMA MOSQUEJMNORWOOD TOWNNORWOODKANDY
1072R/97/K/15MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMWATTEGAMAWATTEGAMAKANDY
1073R/98/K/16TOWN JUMMA MOSQUEJMSOYSAKELLE ROADNAWALAPITIYAKANDY
1074R/123/K/17YAHALATENNA JUMMA MOSQUEJMYAHALATENNAYAHALATENNAKANDY
1075R/133/K/18PALKUMBURA HAMEEDIYA JUMMA MOSQUEJMPALKUMBURA, BOLAGALA ROADWERELLEGAMAKANDY
1076R/140/K/19WATAWALA JUMMA MOSQUEJMWATAWALA BAZAARWATAWALAKANDY
1077R/160/K/20UDATALAWINNA MADIGE JUMMA MOSQUEJMUDATALAWINNA MADIGEUDATALAWINNAKANDY
1078R/163/K/21JAMALIYA MOSUQEJMDEHIDENIYA MADIGEHATARALIYADDAKANDY
1079R/168/K/22MEERA MACCAM MOSQUE & DHARGAJM, DRWARIYAPOLA SRI SUMANGALA MAWATHAKANDYKANDY
1080R/170/K/23DANGOLLA JUMMA MOSQUEJMDANGOLLAKANDYKANDY
1081R/170/K/24JAMIUL ASLAM HANAFI JUMMA MOSQUE2161, CASTLE STREETKANDYKANDY
1082R/181/K/25ISMATHENA MOSQUEJMDEHIYANGEMURUTHALAWAKANDY
1083R/193/K/26GALHINNA JUMMA MOSQUEJMGALHINNAGALHINNAKANDY
1084R/198/K/27MAHINGODA THAKKIYATHANDESSAHANDESSAKANDY
1085R/199/K/28THAKKIYA JUMMA MOSQUEJM19/4, GAMPOLA ROADKADUGANNAWAKANDY
1086R/200/K/29JANNATHUL MASJID JUMMA MOSQUEJMUDISPATTUWAKANDYKANDY
1087R/211K/30EMBOKKA THAKKIYATARAWWELA, 186, EMBEKKAHANDESSAKANDY
1088R/215/K/31WATTEGEDERA JUMMA MOSQUEJMWATTEGEDERAPOLGOLLAKANDY
1089R/217/K/32AL MASJIDUL JENNATHJMPATTAMPALLIYADELTOTAKANDY
1090R/231/K/33VIGUHUMPOLA THAKKIYATVIGUHUMPOLAWERELLAGAMAKANDY
1091R/238/K/34HANAFI JUMMA MOSQUESH, JMNEW TOWNMASKELIYAKANDY
1092R/244/K/35PALLEKELE MOSQUEJMPALLEKELE BAZAARKENGALLAKANDY
1093R/245/K/36HENDENIYAH JUMMA MASJIDJMHENDENIYAH, ELUGODAPERADENIYAKANDY
1094R/254/K/37MAWATAPOLA JUMMA MOSQUEJMMAWATAPOLAALAWATHUGODAKANDY
1095R/263/K/38KALUGAMUWA JUMMA MOSQUEJMKALUGAMUWAGELIY OYAKANDY
1096R/270/K/39PANGOLLAMADA JUMMA MOSQUEJMPANGOLLAMADA, RATHUKOHODEEGALAAKURANAKANDY
1097R/291/K/41NEW ELPITIYA JUMMA MOSQUEJMGELI OYAGELI OYAKANDY
1098R/302/K/42KATTUPALLI JUMMA MOSQUE & BURIAL GROUNDJMCEMETRY ROAD,MAHAIYAWAKANDY
1099R/305/K/43KURUTTALA JUMMA MOSQUEJM111, KURUTTALAKADUGANNAWAKANDY
1100R/309/K/44HATTON JUMMA MOSQUEJMSTATION ROAD HATTONKANDY
1101R/320/K/45ILUKWATTE JUMMA MOSQUEJMILUKWATTEKADUGANNAWAKANDY
1102R/324/K/46TOWN MOSQUEJMUDUDENIYAGAMPOLAKANDY
1103R/326/K/47MASJIDUL ANVER FI JAMIUL KHAIRATH JUMMA MOSQUEJMMUNWATUGODADANTURAKANDY
1104R/450/K48MADAWELA JAMIUL KHAIRATH JUMMA MOSQUEJMMADAWELA BAZAARMADAWELAKANDY
1105R/333/K/49KURUNDUGOLLA JUMMA MOSQUEJMKURUNDUGOLLAWERELLEGAMAKANDY
1106R/343/K/50ELAMALDENIYA THAKKIYATELAMALDENIYAMURUTHAGAHAMULLAKANDY
1107R/354/K/52JUMMA MOSQUEJMHALGOLLAANKUMBURAKANDY
1108R/358/K/53UGURASSAPITIYA JUMMA MOSQUEJMUGURASSAPITIYAKATUGASTOTAKANDY
1109R/376/K/54KINDIGODA JUMMA MOSQUEJMKINDIGODABAREWARDENA OyaKANDY
1110R/395/K/55WADUPITIYA THAKKIYATWADUPITIYAWELAMBODAKANDY
1111R/415/K/56MADRASATHUL AZHARIYA THAKKIYATDUNUWILA ROADAKURANAKANDY
1112R/427/K/57KETAKUMBURA JUMMA MOSQUEJMUDUNUWARA, AMBARAPOLAHANDESSAKANDY
1113R/455/K/58JIFFRIYATHUL QUADIRIYA THAKKIYATAKURANA BAZAARAKURANAKANDY
1114R/462/K/60AL - MADRASATHUL BADRIYAT6 3/4, MILE POST,MURUTHAGAHAMULLAKANDY
1115R/463/K/61WARAHANDENIYA THAKKIYATWARAHANDENIYAMURUTHAGAHAMULLAKANDY
1116R/465/K/62MASJIDUL AKBAR JUMMA MOSQUEJMRALLIMANGODADELTOTAKANDY
1117R/466/K/63MASJIDUL HUSNA JUMMA MOSQUEJMPALLEGAMA,DELTOTAKANDY
1118R/489/K/64MUHIYADEEN JUMMA MASJIDJM139, KANDY ROADKADUGANNAWAKANDY
1119R/490/K/65OTHTHA MEEZAM SARHADR12, LANE 01, MAWILMADAKANDYKANDY
1120R/506/K/66AHU-SANUM NAJATH JUMMA MOSQUEJMDICKOYADICKOYAKANDY
1121R/507/K/67MASJID MUHIYADEENJMKURUGODAAKURANAKANDY
1122R/513/K/68ZAVIATHUL QUADIRIYAZ29, PENITHUDUMULLA ROADNAWALAPITIYAKANDY
1123R/521/K/69KAHATAPITIYA JUMMA MOSQUEJMKAHATAPITIYAGAMPAHAKANDY
1124R/523/K/70MASJIDUL NOOR JUMMA MOSQUEJMMETHAKEKILADELTOTAKANDY
1125R/523/K/71NIKKADENIYA THAKKIYATNIKKADENIYAMURUTHAGAHAMULLAKANDY
1126R/533/K/72HULUGANGA JUMMA MOSQUEJMHULUGANGAMADULKELLEKANDY
1127R/543/K/73AKURANA GRAND JUMMA MOSQUEJMBULUGAHATENNAAKURANAKANDY
1128R/575/K/74MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMTENNAKUMBURAKANDYKANDY
1129R/576/K/75MUHIYIDEEN KOTHUBA MOSQUEJMAMBAGAMUWA ROADNAWALAPITIYAKANDY
1130R/591/K/77JAMIUL ANVER JUMMA MASJIDJM22, MAIN STREETDELTOTAKANDY
1131R/592/K/78KATUKELLE JUMMA MOSQUEJM396/16, PERADENIYA ROADKANDYKANDY
1132R/606/K/79NIKADENIYA JUMMA MOSQUEJMNIKADENIYAMURUTHAGAHAMULLAKANDY
1133R/610/K/80REFAI THAKKIYATNEERELLAAKURANAKANDY
1134R/619/K/81MALAY MILITARY MOSQUEJM20, MOSQUE ROADKANDYKANDY
1135R/621/K/82GELIOYA BAZAAR THAKKIYATGELI OYAGELI OYAKANDY
1136R/622/K/83ALKAMADE THAKKIYATDASKARAMURUTHAGAHAMULLAKANDY
1137R/627/K/84ULAPANE JUMMA MOSQUEJMNAWALAPITIYA ROADULAPANEKANDY
1138R/635/K/86MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMWATADENIYAWATADENIYAKANDY
1139R/639/K/87MASJIDUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMWATAGEPOTHADELTOTAKANDY
1140R/641/K/88WEEWELDENIYA THAKKIYATWEEWELDENIYAHANDESSAKANDY
1141R/657/K/89HAMEEDIYA JUMMA MOSQUEJM40, MAIN ROADMANIKHINNAKANDY
1142R/658/K/90BAWA ZIYARATHSHPALLEKELLA BAZAARKENGALLAKANDY
1143R/672/K/91KURUNDUGOLLA ZIYARATHSHKURUNDUGOLLA, WELELLAGAMAKATUGASTOTAKANDY
1144R/678/K/92MUHIYIDEENUL QUADIRIYA JUMMA MASJIDJMWANAHAPUWADELTOTAKANDY
1145R/683/K/93ILLAWATURA GATE JUMMA MOSQUEJMILLAWATURADELTOTAKANDY
1146R/695/K/94MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUE ALIAS THAKKIYA MOSQUEJM19, KING STREETKANDYKANDY
1147R/219/K/95MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMGALAPITAWATTE, DEHIYANGEMURUTHALAWAKANDY
1148R/401/K/96MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPANWILAPANWILAKANDY
1149R/657/K/97SHRINE OF KHATHEEB DAWOOD LEBBE AND ALIM CADER MEERA SAIBOSH3, SOYSAKELLE ROADNAWALAPITIYAKANDY
1150R/372/K/98MALWANAHINNA JUMMA MOSQUEJMMALWANAHINNAAKURANAKANDY
1151R/715/K/99MASJIDUL AHSAM JUMMA MOSQUEJMINIGALA,KATUGASTOTAKANDY
1152R/760/K/100DELLANGE NEW MOSQUEJMDELLANGEGELIOYAKANDY
1153R/761/K/101WAHUNGOHA JUMMA MOSQUEJMWAHUNGOHAHANDESSAKANDY
1154R/773/K/102VELAMBODA MOSQUEJMVELAMBODAVELAMBODAKANDY
1155R/801/K/104AL BAKIYAHTUL DHAHIMA JUMMA MOSQUEJMOORADENIYAGUNNEPANAKANDY
1156R/809/K/105MAHABARATHUL NAKSHABANDIYA THAKKIYAT59, KATUGASTOTA ROADKANDYKANDY
1157R/847/K/107JAMIUL ANVER JUMMA MOSQUEJMGALAGEDERAGALAGEDERAKANDY
1158R/348/K/108AMBATALELLA MUSLIM THAKKIYATPETHIYAGODAPETHIYAGODAKANDY
1159R/868/K/109BOGAWANTALAWA JUMMA MOSQUEJMKOTIYAGALLA BAZAARBOGAWANTALAWAKANDY
1160R/869/K/110MIGAHAMADITHA MUSLIM MOSQUEJMMIGAHAMADITHAANKUMBURAKANDY
1161R/916/K/111ANDIYAKADAWATTE JUMMA MOSQUEJMANDIYAKADAWATTEGAMPOLAKANDY
1162WERELLE MOSQUEMWERELLE DIVISION, TAMARAVELLY GROUPDOLASBAGEKANDY
1163R/918/K/113KEERAPANE THAKKIYATHAPUGASPITIYA ROAD, KEERAPANEGAMPOLAKANDY
1164R/957/K/114PERADENIYA THAKKIYAT316, 317, GAMPOLA ROADPERADENIAYKANDY
1165R/968/K/116MASJIDUN NOORJMPALIYAKOTUWAAMBATENNAKANDY
1166R/977/K/117WARAKALANDE MOSQUEMARTHANAIMADULKELLEKANDY
1167R/985/K/118MAOUNATHUL JEMALIYA JUMMA MASJIDJM33, DUCKWARI BAZAARRANGALLAKANDY
1168R/1018/K/120GETLUOYA SINNA GEMBARA MOSQUEJMTAWALANTENNATAWALANTENNAKANDY
1169R/1007/K/121MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMSALAM BRIDGENAWALAPITIYAKANDY
1170R/1131/K/122ZAVIA MOSQUEZ62, TRINCOMALEE STREETKANDYKANDY
1171R/805/K/123PUSSELLEWA JUMMA MOSQUEJMPUSSELLEWAKANDYKANDY
1172R/1081/K/124MUHIYIDEEN JUMMA MASJIDJM`DEHIANGEMURUTALAWAKANDY
1173R/1007/K/125AL MASJIDUL JAMIUL ASNA CENTRAL MOSQUEJMAKURANA TOWNAKURANAKANDY
1174R/1131/K/126GALAHA JUMMA MOSQUE (AL MASJIDUL AKRAM)JMGALAHAGALAHAKANDY
1175R/210/K/127POLWATURA JUMMA MOSQUEJMPOLWATHURANAWALAPITIYAKANDY
1176R/1161/K/128PERADENIYA UNIVERSITY JUMMA MOSQUEJMPERADENIYAPERADENIYAKANDY
1177R/1216/K/130AL JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMKANDY ROADHANNASGIRIYAKANDY
1178R/1297/K/131AL MADRASATHUL NOOR THAKKIYATKURUGODAAKURANAKANDY
1179R/1300/K/132GALKAUWEWA THAKKIYATGALKADUWEWAGALKADUWEWAKANDY
1180R/1306/K/133MASJIDUL HIDAYA JUMMA MOSQUEJMGOOROOKOYA COLONYNAWALAPITIYAKANDY
1181R/1307/K/134AZZAVIATHUL FAZAIATHUL SATHULIYAZ157, KALUGAMUWAGELI OYAKANDY
1182R/1313/K/136MOHIDEEN MASJIDJMANKUMBURAANKUMBURAKANDY
1183R/1337/K/137NEW THAKKIYA KAHATAGAMATDEHIGAMADEHIGAMAKANDY
1184R/1337/K/139NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMPANGORAGAMANAMAHIYANGANEKANDY
1185R/1380/K/140BADURIYA JUMMA MOSQUEJMBALANTOTA, RAMBUKPITIYANAWALAPITIYAKANDY
1186R/1381/K/141FATHIMA BEEBI ZIYARAMSHKANDY HANTANAKANDYKANDY
1187R/1382/K/142JAMIUL KHAIRATH THAKKIYATUDATALAWINNA MADIGEKATUGASTOTAKANDY
1188R/1420/K/144AL MASJIDUL MUNAWWAR JUMMA MOSQUEJMANKUMBURA ROADALAWATHUGODAKANDY
1189R/1424/K/145RAMBUK-ELA JUMMA MOSQUEJMWILANAGAMAKANDYKANDY
1190R/1453/K/146MASJIDUL HASANAATHMGODAMADUNAMURUTALAWAKANDY
1191R/1458/K/147BOOWELIKADA THAKKIYAWARAGALANDA JUMMA MOSQUETBOOWELIKADAHANDESSAKANDY
1192R/1493/K/148WARAGALANDA JUMMA MOSQUEJMARRATTANAMADULKELLEKANDY
1193R/1502/K/150MASJIDUL AKBAR JUMMA MOSQUEJMKUMBUKKANDARA,TELDENIYAKANDY
1194R/1508/K/151MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMGALAMBALANATELDENIYAKANDY
1195R/1527/K/152BALAGOLLA JUMMA MOSQUEJMBALAGOLLEKENGALLAKANDY
1196R/1528/K/153MASJIDUN NOORJM226, ALUTWATTERAJAWALAKANDY
1197R/1537/K/154MUHIDEEN MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMAMBALAMADAMHANUWARAKANDY
1198R/1541/K/155MOHIDEEN MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMAMBALA,MEDAMAHANUWARAKANDY
1199R/1553/K/156MASJIDUL HUDAMMALGAMMANADENIYAALAWATHUGODAKANDY
1200R/1571/K/157MASJIDUR REFFAI THAKKIYATBATUPITIYALEEMAGAHAKOTUWAKANDY
1201R/1585/K/158MASJIDUL HAIRARTHTASSADUMA, DEHIYANGAMURUTHALAWAKANDY
1202R/1622/K/159SAJEEDUL RASAD THAKKIYA TKADUGANNAWA KADUGANNAWA KANDY
1203R/1603/K/160MASJIDUL SALIHEEN M5TH MAIL POST, AKURANA KANDY
1204R/1653/K/161MASJIDUL AZHAR MOSQUEMGALAHAKUMBURA, DEHIANGEMURUTALAWA KANDY
1205R/1656/K/162KALUGAGALATENNA JUMMA MOSQUE JMYAHALATENNA TELDENIYA KANDY
1206R/1684/K/163MOHIDEEN JUMMA MOSQUE JMAMBAGAHALANDETELDENIYA KANDY
1207R/1709/K/164MASJIDUL SALAM JUMMA MOSQUE JMDEHIGANA MURUTALAWA KANDY
1208R/1715/K/165AL-MASJIDUL MALHARUL HUDA M665/1, NEERALLA AKURANA KANDY
1209R/1732/K/166AL-MASJIDUL HUDHAMANURADENIYALGAMADELTOTAKANDY
1210R/1741/K/167AL-ZALIHATH JUMMA MOSQUE JMMARIAWATTE GAMPOLAKANDY
1211R/1769/K/168MASJIDUL FALAH MKATUGASTOTA (POLGASTENIYA)KATUGASTOTAKANDY
1212R/1817/K/170MASJIDUL AWWADMHENDENIYA, PERADENIYA KANDY
1213R/1821/K/171MASJIDUL ABRAR MHARISPATTUHENDENIYA KANDY
1214R/1841/K/173MASDUR RAHMAN MMURUTAGAHAMULLA KANDY
1215R/1842/K/174HAMEEDIYA JUMMA MOSQE JMWATUGOLLADENIYA KANDY
1216R/1856/K/176MASJIDUS SAIF M43, ARUPPOLAKANDY
1217R/1876/K/177MASJIDUTH HOTH THAQWAMDELTOTA ROAD, UDUDENIYA MARASSANA KANDY
1218R/1868/K/178URUGOLA JUMMA MOSQEU JMMEDAMAHA NUWARA KANDY KANDY
1219R/1869/K/179MAHALARATHUL QUADIRIYA WARRIFAIYYA M206, MATALE ROAD AKURANA KANDY
1220R/1900/K/182MASJIDUN NOORM10 A, DAULAGALA ROAD, PANIDENIYA, PERADENIYAPERADENIYAKANDY
1221R/1922/K/183MASJIDUL AKSHAM193, BAMUNUPOLA, BATUGODAKANDY
1222R/1924/K/184AL-MASJIDUL HAMEEDIEMKATTAPPU, GALHINNAGALHINNAKANDY
1223R/1935/K/185MASJIDUS SALAMM637/1, NEERELLA, AKURANAAKURANAKANDY
1224R/1937/K 186MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMHEERASSAGALA, KANDYKANDYKANDY
1225R/1960/K 187MANFAUL HYRAATH JUMMA MOSQUEJMWAHUGAPITIYA, PUSSELLAWAPUSSELLAWAKANDY
1226R/1974/K 188AS-SAFAA MASJIDMA 87, MARIYAWATTE, GAMPOLAGAMPOLAKANDY
1227R/1975/K 189MASJIDUL HUDHAMNAPANA, CUNNEPANA.MADAWALAKANDY
1228R/2007/K 190AL MASJIDUL FALAH JUMMAH MOSQUE, JM294 A, NWALAPITIYA ROAD, JAYAMALAPURAGAMPOLAKANDY
1229R/2019/K/191AL-MASJIDUL KHAIRATH JUMMAH MOSQUEJM58/A, BAHIRAWAKANDA PATHKANDYKANDY
1230R/2076/K/192AL-MASJIDHUN NOORTHKANDY ROADKENGALLAKANDY
1231R/2086/K/193MASJIDHUL HUDA JUMMAH MASJIDHJMKALUGAMUWAGELIOYAKANDY
1232R/2127/K/194AL-MADRASATHUR RAHMANIYAHM101, MADAWALA ROAD, KAHALLAKATUGASTOTAKANDY
1233R/2128/K/195AL-MARASATHUN NOORM91, KURUNEGALA ROADKATUGASTOTAKANDY
1234R/2129/K/196AL-MADRASATHUL MANARUL ULOOMM101/A, SAAPUKADAWATTE, RANAWANA ROADKATUGASTOTAKANDY
1235R/2130/K/197AL-MADRASATHUL HIDHAYAM152/10, MADAWALA ROADKATUGASTOTAKANDY
1236R/2136/K/198DHARGA JUMMAH MOSQUEJMOLD ELPITIYA, WELIGULLAGAMPOLAKANDY
1237R/2137/K/199MASJIDHUN NOOR JUMMAH MOSQUEJMDIGANA TOWN, DIGANAKANDYKANDY
1238R/2146/K/200MASJIDHUL HAIRATHMKUDUGALAAMBATENNAKANDY
1239R/2154/K/201MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMKARAHANDUNGALANAWALAPITIYAKANDY
1240R/2155/K/202MASJIDUL HUDHAMRAMMALAKAWATTAPOLAKANDY
1241R/2156/K/203MASJIDHUN NOORM127, NAWASIAGE WATTE, DUNUKEANGA WATTE, RAMMALAKAWATTAPOLAKANDY
1242R/2161/K/204MASJIDHUN NOOR JUMMAH MOSQUEJMHIJRAGAMAGAMPOLAKANDY
1243R/2168/K/205MASJIDUL ARKAMM98/5, PALLEWELIKETIYA, BULUGAHATENNAAKURANAKANDY
1244R/2174/K/206MASJID ISMAILM220, MOSQUE ROAD, GALHINNAKANDYKANDY
1245R/2177/K/207MASJIDHUL HUDA MWATTEGEDARAPOLGOLLAKANDY
1246R/2178/K/208MASJIDHUL THAKWAMWATTEGEDARAPOLGOLLAKANDY
1247R/2183/K/209MASJIDH ABDUR RAHMAN LEBBEMKURUGAMA ESTATE, MURUTALAWAKANDYKANDY
1248R/2188/K/210AL-MEEZAN MASJIDHMPANAGAMUWAAKURANAKANDY
1249R/2190/K 211MASJID AL HUDA M40/3, YAKGAHAPITIYAGUNNAPANAKANDY
1250R/2204/K/212JAMI AL MEEQATHMKURUGODA JUNCTION MATALE ROAD 7TH MILE POST AKURANAKANDY
1251R/2207/K/213AL MASJIDUL ALFARMBULUGOHATENNA ROAD,DODANGOLLAAKURANAKANDY
1252R/2208/K/214DAHARUSSALAM MASJIDMPALLIYAKOTUWA, BATTUGODAKANDY
1253R/2211/K/215MASJID USMANM29/4/1 DHODANGOLLA ROAD, KAHAWATTE,AMBATENNAKANDY
1254R/2212/K/216AL MASJIDHUL MUNAWWARMDEEGALA ROAD,KURUGODAAKURANAKANDY
1255R/2213/K/217HABEEB JUMMA MASJIDJM225,DELGASTENNA,KURUGODA,AKURANAKANDY
1256R/2214/K/218AL MASJIDUL YOUSUFIM75/22,PENUTHUDUMULLANAWALAPITIYAKANDY
1257R/2215/K/219MASJIDUL HUDA THAKKIYATHRAHUBADDAGELIOYAKANDY
1258R/2216/K/220MASJIDUL MUNAWWARAM251,THALAGAHAKANDA,UGGALAAKURANAKANDY
1259R/2247/K/221MASJIDH BILALM178/1, DODANGOLLA, AKURANAKANDYKANDY
1260R/2252/K/222MASJIDUL USMAN M19, TALATUOYA ROADAMPITIYAKANDY
1261R/2253/K/223MASJIDUL ALIM78/69,ROSAWATTA ROAD JAWATTAKANDYKANDY
1262R/2254/K/224MASJIDUL UMARM70/4, WILLIAM GOAPPAWA MAWATHA, DEIYANNAWELAKANDYKANDY
1263R/2255/K/225WATTARATENNE THAKKIYATNO 54 WATTARATENNE PASSAGEKANDYKANDY
1264R/2273/K/226AL MASJIDUR RAHMANIYYAMGODAHENA,DOLAPIHILLAKANDY
1265R/2274/K/227MASJIDUL MINNAH MKAHAWATTEAMBATENNEKANDY
1266R/2275/K/228AL MASJIDUL MUHAMMADIYYAHMBEERI-ELA,BATAGOLLADENIYAKANDY
1267R/2276/K/229MUHIYADEEN JUMMA MASJIDHJMNO 28, HOSPITAL ROAD,ANKUMBURAKANDY
1268R/2277/K/ 230MASJIDUL AKSHAMMAHA ASSEDHDHUMAHASALAKAKANDY
1269R/2295/K/231AL MADRASATHUL DHARUSSALAMMKADUGANNAWA ROAD , LIYANGAHAWATTEWELAMBODAKANDY
1270R/2296/K/232MASJIDUL BADRIYEEN JUMMAH MASJIDJMMAHAKUMBURAWELA, 7TH MILE POST,AKURANAKANDY
1271R/2297/K/233MASJID ABIDH DARDHAM239 HEEPITIYA PANGOLLAMADAAKURANAKANDY
1272R/2299/K/234MASJIDUS SALAMMNO 216 THALAGAHAKANTHE, KURUNDUGAHA ELAAKURANAKANDY
1273R/2300/K/235MASJIDUL AHLAMTHANULIYADDA, BATUPITIYALEEMAGAHAKOTUWAKANDY
1274R/2301/K/236BAHJATHUL ASRAR JUMMA MASJIDJMILLANGAWATTE, KAHATAPITIYA,GAMPOLAKANDY
1275R/2302/K/237MASJIDUL FALAHM87/1B WELEKADA, MULLEGAMAAMBATENNAKANDY
1276R/2303/K/238MASJIDUR RAHMAN JUMMA MOSQUEJMBOOWELIKADALEEMAGAHAKOTUWAKANDY
1277R/2313/K/239MASJIDUN NAJAHMHINGURUMUDUNA ROAD THELUMBUGAHAWATTEAKURANAKANDY
1278R/2314/K/240MASJIDUL QUBAMNO 41/4 KINGS COURT -02 KAHAWATTEAMBATENNAKANDY
1279R/2315/K/241MASJIDUL ABRAR MPALLIYA KOTUWABATUGODAKANDY
1280R/2316/K/242AL BADR JUMMA MASJIDJMDELPITIYAGAMPOLAKANDY
1281R/2317/K/243MASJIDHUL THAKWAM443/31 YATIWAWELAKATUGASTOTAKANDY
1282R/2318/K/244ARAFA JUMMAH MASJIDJM397/B BULUGOHATENNEAKURANAKANDY
1283R/2319/K/245MASJIDHUL FALAHMWARAGASHINNA, AKURANAKANDY
1284R/2320/K/246MASJIDHUN NOOR MPOONDULAGASYAYAKOLONGODAKANDY
1285R/2321/K/247MASJIDUN NOORM214/1 PAHALA KUDAMAKEGAMPOLAKANDY
1286R/2322/K/248SALIHEEN JUMMAH MOSQUEJM74,FIRST MILE POST,DUNUWILA ROADAKURANA-20850KANDY
1287R/2323/K/249MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMMAWATHUPOLAALAWATHUGODAKANDY
1288R/2324/K/250AL MASJIDHUTH THAQWAM3/4A, GAMPOLAWELA -EHALAGAMPOLAKANDY
1289R/2325/K/251MASJIDHUL HIDHAH JUMMAH MOSQUEJMMALWANAHINNAAKURANAKANDY
1290R/2326/K/252MASJIDUL SAFAM24/4,UDAWELIKETIYA, BULUGAHATENNEAKURANAKANDY
1291R/2327/K/253AL MASJIDUL AHSANM97/4 BULUGOHATENNE AKURANAKANDY
1292R/2328/K/254MASJID HAFIL IBNU HAJARM29, KURUGODAAKURANAKANDY
1293R/2329/K/255MASJIDUL RAWLAMTHAQWA MAWATHA, THELUMBUGAHAWATTEAKURANAKANDY
1294R/2332/K/256MASJIDUL THAQWAMDEHIANGEMURUTHALAWAKANDY
1295R/2333/K/257AL-MADRASATHUL DHEENIYYAM166/90, BOGODAWATTE, MULGAMPOLAKANDYKANDY
1296R/2334/K/258AL-MASJIDHUN NOORI (K.M.MAHALLA)MPALLIYAKOTUWA, BATUGODAKANDY
1297R/2335/K/259MASJIDHUS SAHDHIYYAMDALUGALA, HANDESSAKANDYKANDY
1298R/2337/K/260AL-MASJIDHUL MUKARRAMM186/6, KURUNDUGAHA ELA, UGGALAAKURANAKANDY
1299R/2338/K/261AL-MASJIDHUL JAMIUL QUADIREEM85,3/4,MILE POST, DANUWILA ROADAKURANAKANDY
1300R/2339/K/262MASJIDHUL HUDAMMEDIHENAKOLABISSAKANDY
1301R/2366/K/263THAQWA JUMMAH MASJIDJMTHELUMBUGAHAWATTEAKURANAKANDY
1302R/2375/K/264SALIYAWATTA THAKKIYAMSALIYAWATTA, GAMPOLAWELA RD,GAMPOLAKANDY
1303R/2376/K 265MASJIDUL ILHAMJM7, GAMPOLAGAMPOLAKANDY
1304R/2377/K 266MASJIDUL HAIRATH TRUSTMWEERAKOON GARDENKANDYKANDY
1305R/2382/K/267MASJIDUL MUNEERMKASAWATTEBATUGODAKANDY
1306R/2383/K/268AL-MASJIDUL USWATHUL HASANAHTTHELUMBUGAHAWATTAAKURANAKANDY
1307R/2384/K/269MASJIDUL MAHMOORMTHELUMBUGAHAWATTAAKURANAKANDY
1308R/2385/K/270MASJIDU ZAM ZAMMKASAWATTEBATUGODAKANDY
1309R/2386/K/271MOHAMED ABDUL AZEEZ AL CODHAIRI MASJIDM7TH MILE POST,WATADENIYAWELAMBODAKANDY
1310R/2387/K/272SINNA PALLITNO 199, BULUGOHATENNAAKURANAKANDY
1311R/2395/K/273ABDULLAH IBNU UMARJMDEHI DENIYA MADIGE,MAHARAMBAKANDY
1312R/2397/K/274BADURIYA THAKKIYA MASJIDTBALANTOTANAWALAPITIYAKANDY
1313R/2406/K/275MASJIDUL JANNAHMNO 25, ALIAYATENNA, PANGOLLAMADAAKURANAKANDY
1314R/2417/K/276MASJIDUN NOOR,MTHAPPA MAHALLA, PANGOLLAMADA,AKURANAKANDY
1315R/2420/K/277MASJIDUL HIDHAYA JUMMA MOSQUEJMAMBAGASTENNA, VELAMBODAVELAMBODAKANDY
1316R/2435/K/278MASJIDUL THAQWA MKUMBUKKANDARA, RAJAWELLARAJAWELLAKANDY
1317R/2450/K/279AL- AQSHA JUMMA MOSQUEJMMALLANDA, NAWALAPPITTIYA,KANDYNAWALAPITIYAKANDY
1318R/2453/K/280MASJIDUL ABRAR TPHILLADENIYA, MADAWALA BAZZARMADAWALAKANDY
1319R/2454/K/281MASJIDUL BILALMHAPUGASTENNA, MADAWALA BAZZARMADAWALAKANDY
1320R/2477/K/282MASJIDUTH THAQWAMKONGAHA MOTHTHOTUWA, MADAWALA BAZZARMADAWALAKANDY
1321R/2478/K/283MASJIDUTH ALI BU SUBAITHMYAHANGALA ROAD, PIHILLADENIYA, MADAWALAMADAWALAKANDY
1322R/2479/K/284MASJIDUL KALEEL RAHMANMWATTAGAMA ROAD, MADAWALA BAZZARMADAWALAKANDY
1323R/2491/K/285MASJIDUL YAHYAM28/A, PARAGAHADENIYA, KURUKKUTHALA, KADUKANNAWA.KADUKANNAWA.KANDY
1324R/2537/K/293MASJIDUL THAQWA & MDRASAM4/174 A,DEVARAJA MAWATHA, BOTHALAPITIYA, GAMPOLAGampolaKandy
1325R/2538/K/294MASJIDUL AQSAM40/D,IHALAGAMMEDDA, KUMBUKKANDURA, RAJAWELLARajawellaKandy
1326R/2539/K/295MASJIDUL JABAL THAKKIYAT97,KOHANGA, KADUGANNAWAKadugannawaKandy
1327R/2546/K/296MASJID AHAMEDM48/03,ULLANDUPITIYA,WERELLAGAMA.KANDYKANDY
1328R/2551/K/297SALIHA GIRLS COLLEGE,ARABIC AND ISLAMICTRUST177/A/03,SARA GARDEN, WATADENIYA,WELAMBODAKANDYKANDY
1329R/2559/K/298MASJID AL FALAHMKUKUL WATTA ROAD,KURUNDUGOLLA,WERALLAGAMAWERALLAGAMAKANDY
1330R/2568/K/299MASJIDUN NOORMPOLWATTA,ANDIYAKADAWATTE,GAMPOLAGAMPOLAKANDY
1331R/2582/K/300MASJIDUL AQABA JUMMAAH MOSQUEJM562/2,MOSQUE JUNCTION,NEERALLA,AKURANA,KANDYAKURANAKANDY
1332R/2583/K/301MASJIDUL KUDSIYAMDALKOTUWA,VELAMBODA,KANDYVELAMBODAKANDY
1333R/2584/K/302MASJIDUL MUNAWWARAMKAMMALAWATTA,VALAMBODA,KANDYVELAMBODAKANDY
1334R/2585/K/303SHAFIYA JUMMA MOSQUEMNO05,MEDIWAKA,KANAHAMPITIYA, UDADUMBARA,KANDYUDADUMBARAKANDY
1335R/2586/K/304MASJIDUR RASHADMNO175,SCHOOL ROAD, KURUNDUGAHA-ELA,AKURANAAKURANAKANDY
1336R/2587/K/305MASJIDUL AQSAMEMBEKKA ROAD,HAPUGAHAYATATHENNA,HANDESSAHANDESSAKANDY
1337R/2588/K/306MASJIDUL HASSAN THAKKIYAMNO 18/2, GELIOYAWATTA,GELIOYAGELIOYAKANDY
1338R/2589/K/307MASJIDUL MEEZAABMNO 96/5, DEHIGAMA NORTH,MURUTHALAWA,KANDYMURUTHALAWAKANDY
1339R/2590/K/308MASJIDUL HAIRATHMNO 272/B, GALINDANNA,KURUKUTTALA,KADUGANNAWAKADUGANNAWAKANDY
1340R/2591/K/309MASJIDUTH THAQWAMIHALA PETHIYAGODA,GELIOYA,KANDYGELIOYAKANDY
1341R/2592/K/310AL MASJIDUN NOORIMBOGAHAWATTA,DASKARA,MURUTHAGAHAMULA,KANDYMURUTHAGAHAMULLAKANDY
1342R/2593/K/311MASJIDUL ASNAMMETIWALAPITIYA,HANDESSA,KANDYHANDESSAKANDY
1343R/2595/K/312MAHMOOD MASJIDMNO 65,ARAMBEPOLA,ALAWATHUGODA,AKURANAAKURANAKANDY
1344R/2603/K/313MASJID UMMU SALMAHMNO 48/46,GALWALA ROAD,GAMPOLAGAMPOLAKANDY
1345R/2608/K/314MASJIDUL HUDHA JUMMA MOSQUEJMHUDHA BUILDING,KASAWATTA,POOJAPITIYAPOOJAPITIYAKANDY
1346R/2609K/315MASJIDHUL MANAR JUMMA MOSQUEJMMELCHENA,AKURANAAKURANAKANDY
1347R/2619/K/316HAMEEDIYA JUMMAH MOSQUEJMUGGALA,AKURANAAKURANAKANDY
1348R/2620/K/317MASJIDUL MUAKARRAMAMLABUWALKOTUWA,KENDOPITIYA, WELIGAMPOLA,NAWALAPITIYANAWALAPITIYAKANDY
1349R/2638/K/318MOHAMED SABR AL SHAMMARI MASJIDMNO 111/C,KERAKUMBURA,LEEMAGAHAKOTUWALEEMAGAHAKOTUWAKANDY
1350R/2639/K/319MASJIDUL HUDAMDOOLANGE,ARAMBEPOLA,ALAWATHUGODAALAWATHUGODAKANDY
1351R/2640/K/320AL AZHAR JUMMA MASJIDJMNO. 107, MAHAKUMBURA,NAWALAPITIYANAWALAPITIYAKANDY
1352R/2641/K/321AL JAMIATHUL ASNA THAIKKAMNO.282,ASNAPURA,KASAWATTA,POOJAPITIYAPOOJAPITIYAKANDY
1353R/0006/KD/01 MUHIDEEN PALLI JMRAMBUKKANA RAMBUKKANAKEGALLE
1354R/0012/KD/02MASJID JAMIUL JUMMA MOSQUE JMGADAWELADANOWITAKEGALLE
1355R/0032/KD/03THAKKIYATHUL MEERANIYYA TKOTTEGODAHEMMATAGAMAKEGALLE
1356R/0062/KD/05MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUE JMKEGALLE KEGALLE KEGALLE
1357R/0077/KD/06AL ASRARUR RABBANIYA ZAVIAZGANITHAPURAWARAKAPOLAKEGALLE
1358R/0115/KD/07AL MASJIDUR RAHMATHJMDUMMALADENIYAWARAKAPOLAKEGALLE
1359R/0116/KD/08THALGASPITIYA JUMMA MOSQUEJMTHALGASPITIYAARANAYAKEKEGALLE
1360R/0119/KD/09WADIYATENNE JUMMA MOSQUEJMWADIYATENNEHEMMATHAGAMAKEGALLE
1361R/0131/KD/11MUKIYIDEEN JUMMA MASJIDJMUNDUGODAUNDUGODAKEGALLE
1362R/0135/KD/12MASJID JAMIUL KHAIRATH JUMMA MOSQUEJMHIJRAGAMAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1363R/0154/KD/13MASJITHUL HARAM JUMMA MOSQUEJMHURIMALUWARAMBUKKANAKEGALLE
1364R/0158/KD/14NAKSHABANDIYA THAKKIYATMORAGAMMANAARANAYAKEKEGALLE
1365R/0161/KD/15THALDUWA JUMMA MOSQUE JMTHALDUWA AWISSAWELLA KEGALLE
1366R/0167/KD/16NOOR MASJID JUMMA MOSQUEJMUDUKUMBURANELUNDENIYAKEGALLE
1367R/0173/KD/17DARUSALAMJMKOTTABAGODAHINGULAKEGALLE
1368R/0182/KD/18ALGAMA THAKKIYATALGAMABOGAHAMULLAKEGALLE
1369R/0212/KD/19AL JAMIUL JIFFRIYA JUMMA MOSQUEJMKURUNAGODAKOTIYAKUMBURAKEGALLE
1370R/0264/KD/21AL MASJIDUL FOUZ JUMMA MOSQUEJMNAPPAWELAAVISSAWELAKEGALLE
1371R/0265/KD/22MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMAMBARAPPAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1372R/0352/KD/25MAWANELLA TOWN THAKKIYATMAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1373R/0379/KD/27AL AQSA JUMMA MASJIDJMBULATHKOHUPITIYABULATHKOHUPITIYAKEGALLE
1374R/0399/KD/28MASJIDUL ABRAR JUMMA MOSQUEJMDELGAHAGODADELGAHAGODAKEGALLE
1375R/0400/KD/29MAUNAMUS SUADA JUMMAH MOSQUE & SHRINESH, JMGANETENNAHINGULAKEGALLE
1376R/0414/KD/30MASJIDUL MUNAWWARA JUMMA MOSQUEJMKANNATOTARUWANWELLAKEGALLE
1377R/0451/KD/33HINGULOYA MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMHINGULOYAMAWANELLA KEGALLE
1378R/0453/KD/34MADUL BOWA JUMMA MOSQUEJMMADUL BOWAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1379R/0454/KD/35MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMKOTEGODAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1380R/0460/KD/36MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMDUMBULUWAWEHEMMATHAGAMAKEGALLE
1381R/0471/KD/37WILPOLA JUMMA MASJIDJMDIPPITIYAARANAYAKEKEGALLE
1382R/0479/KD/38WARAKAPOLA GRAND JUMMA MOSQUEJMMASJID MAWATHAWARAKAPOLAKEGALLE
1383R/0499/KD/40DEHIOWITA JUMMA MOSQUEJMMAIN STREETDEHIOWITAKEGALLE
1384R/0503/KD/41MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMUYANWATTE, DEWANAGALAMAWANELLAKEGALLE
1385R/0519/KD/42MASJIDUN NOOR JUMMA MOSUQEJMKIRINGADENIYAMAWANELLAKEGALLE
1386R/0564/KD/44NANGALLA JUMMA MOSQUEJMNANGALLE,THULHIRIYAKEGALLE
1387R/0602/KD/45DERANIYAGALA JUMMA MOSQUE JMDERANIYAGALADERANIYAGALA KEGALLE
1388R/0698/KD/46GUL MOHAMED KHANSAHIB SHRINESHWARAKAPOLAWARAKAPOLAKEGALLE
1389R/0246/KD/47MASJID AMPEMMATUMAGODAKOTIYAKUMBURAKEGALLE
1390R/0705/KD/48AZ - ZAVIYATHUL SHEIKHU PAKEERDEEN VOLIULLAHZNAPPAWELANAPPAWELAKEGALLE
1391R/0709/KD/49DI - AAYATHUS SHADULIYAZTOWN MOSQUEWARAKAPOLAKEGALLE
1392R/0765/KD/51GANETENNE SHRINESHGANETENNEHINGULAKEGALLE
1393R/0767/KD/52MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMGARAGODAYATIYANTOTAKEGALLE
1394R/0833/KD/53UDUHURUWA MUSLIM JUMMA MOSQUEJMUDUHURUWAPATHTHAMPITIYAKEGALLE
1395R/0844/KD/54RUWANWELLA JUMMA MOSQUEJMRUWANWELLARUWANWELLAKEGALLE
1396R/0859/KD/55NAKSHABANDIYA THAKKIYATIHALAGAMAKANNATOTAKEGALLE
1397R/0044/KD/57MAWATHAGODA JUMMA MOSQUEJMMAWATHAGODAARANAYAKEKEGALLE
1398R/0967/KD/59PALLIPORUWA JUMMA MOSQUEJMPALLIPORUWAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1399R/1039/KD/60TOWN JUMMA MOSQUEJM11, MAIN STREETYATIYANTOTAKEGALLE
1400R/1027/KD/61MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMDEDUGALADEDUGALAKEGALLE
1401R/1111/KD/62MURUTALAWA THAKKIYATMURUTALAWAMAWANELLAKEGALLE
1402R/1116/KD/63NEW MOSQUEMNELUNDENIYANELUNDENIYAKEGALLE
1403R/1130/KD/64MASJIDUL ASGARMWADIYATENNAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1404R/1142/KD/65MASJIDUL RAHMANIYAMKATUGAHAWATTEPARANAGAMAKEGALLE
1405R/1164/KD/67HINGULA THAKKIYATHINGULAHINGULAKEGALLE
1406R/1205/KD/68JUNCTION THAKKIYATHEMMATHAGAMAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1407R/1208/KD/69MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMHAMIGFORD ESTATEPARAKADUWAKEGALLE
1408R/1220/KD/70MASJIDUL HAMEEDIYAMHOSPITAL ROAD, NAYAWELAMAWANELLAKEGALLE
1409R/1234/KD/71AMBEOPUSSA ZAVIAZAMBEPUSSAAMBEPUSSAKEGALLE
1410R/1246/KD/72SA'ASATHUL ALAVIATUDUKUMBURANELUNDENIYAKEGALLE
1411R/1356/KD/73MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAGALKADEWAHARAKEKEGALLE
1412R/1358/KD/74RAMMALAKA THAKKIYATWATTAPOLAWATTAPOLAKEGALLE
1413R/1360/KD/76MASJIDUL MUNEER THAKKIYATNAKURUGAMAMAWANELLAKEGALLE
1414R/1362/KD/78MASJIDUL HAKAM MOSQUETDANAGAMAMAWANELLAKEGALLE
1415R/1494/KD/79MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMBAMBEGA MAWATHA, GODAGAMPOLAKEGALLEKEGALLE
1416R/1523/KD/80OALANA MOSQUEMOALANAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1417R/1552/KD/81MASJIDUL RAHMATH JUMMA MOSQUEJMKELANI ESTATEYATIYANTOTAKEGALLE
1418R/1627/KD/82MASJIDUL HUDAMMALIYATTAMAWANELLAKAGALLE
1419R/1742/KD/83JAMIUL HAJARATH MOSQUEMGETABERIYAARANAYAKEKEGALLE
1420R/1761/KD/84MASJIDUL FALAHMGALBOKKAARANAYAKAKEGALLE
1421R/1777/KD/85MASJID AL HUDAMHORAGOLLAWARAKAPOLAKEGALLE
1422R/1806/KD/86MASJIDUL HIDAYA JUMMA MOSQUEJMANGURUWELLARUWANWELLAKEGALLE
1423R/1809/KD/87 AL MASJIDUL JENNA JUMMA MOSQUEJMMAHAWATTAMAWANELLAKEGALLE
1424R/1864/KD/88MASJIDUL FALAH T341, HOSPITAL JUNCTION , DEPPITIYAARANAYAKE KEGALLE
1425R/1883/KD/89MOLAGODA THAKKIYATWEKALDENIYA ROADMOLAGODAKEGALLE
1426R/1941/KD/90AL-MASJIDUL MARLIYAJMKERAMIINIYA WATTAMAWANELLAKEGALLE
1427R/1966/KD/91MASJIDUL KAMILIYA KAMILMKARAWANELLARUWANWELLAKEGALLE
1428R/1983/KD/92MASJIDUR RAHMAHTNO 11/2, 2ND LANE , ROCKHILLKEGALLEKEGALLE
1429R/2108/KD/93DHARUL HIKMA MASJIDM222, HEMMATHAGAMA ROADMAWANELLAKEGALLE
1430R/2206/KD/94MASJIDUL ABRAR JUMMA MOSQUEJM203/1 UYANWATTEDEWANAGALAKEGALLE
1431R/2244/KD/95MASJIDHUL SHUMRAN SHREEFMGALLOWITAKANNATOTAKEGALLE
1432R/2251/KD/96MASGIDHUL DEENIYAMOWATHTHA,HINGULAMAWANELLAKEGALLE
1433R/2264/KD/97AL LATHEEFIYA JUMMA MASJIDHJMKOTTAWATTEMAWANELLAKEGALLE
1434R/2265/KD/98MASJIDUL YAHKOOB AL HUDAISI MOSQUEMPANAWATTEKANNATOTAKEGALLE
1435R/2290/KD/99MASJIDH AL MUNEERAHMPANAPURA,THALGASPITIYAARANAYAKEKEGALLE
1436R/2291/KD/100IQRA MASJIDM335,KANDY ROAD,BELIGAMMANAMAWANELLAKEGALLE
1437R/2342/KD/101MASJIDUS SALAMMSAMITHIYA STREETMAWANELLAKEGALLE
1438R/2358/KD/102MASJIDUL AWLAMWILPOLA JUNCTION, 581, DIPPITIYAARANAYAKEKEGALLE
1439R/2369/KD/103MASJIDUL THAQWA JUMMA MOSQUEJMAGALAWATHTHA, UYANWATTA,DEWANAGALAKEGALLE
1440R/2370/KD/104MASJIDUL HIKMAMALAWAWALAWATTA, BELIGAMULLAMAWANELLAKEGALLE
1441R/2371/KD/105MASJID MUNEERA MDAMMANDENIYAMAWANELLAKEGALLE
1442R/2378/KD/106RAHMANIYA THAKKIYATAMBURUPPA, HEMMATHAGAMAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1443R/2379/KD/107MAJMAUL KAIRATHMDIPIITIYA, ARANAYAKKAARANAYAKEKEGALLE
1444R2392/KD/108MASJID ALI THAQWA JUMMA MOSQUEJMMADUL BOWA, HEMMATHEGAMAHEMMATHAGAMAKEGALLE
1445R/2394/KD/109AL- MASJIDUL NOORM197/3MAIN STREET , KANNATOTAKANNATOTAKEGALLE
1446R/2400/KD/110AN- NOOR THAKKIYATGEVELIPITIYA, ARANAYAKKAARANAYAKEKEGALLE
1447R/2401/KD/111MASJIDUL THAQWA MBALUPITTIYA, MAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1448R/2407/KD/112AL- MASJIDUL AYSHAMMEEGAHAGODELLA, TALDUWAKEGALLE
1449R/2410/KD/113MASJIDUL HUDHAMKIRAMMINIGAMA, MAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1450R/2438/KD/114AL- AQSAHA MASJIDMMARUTHAWELA. MAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1451R/2471/KD/115MASJIDUL MANFAUL HAIRATH THAKKIYATKALKANDA, MAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1452R/2472/KD/116MASJIDUL RAHMAMKIRIGALA ROAD, MAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1453R/2533/KD/117Mathumagoda ThakkiyaTIHALAGAMMEDDA ROAD,KOTTIYAKUMBURAKOTIYAKUMBURAKEGALLE
1454R/2540/KD/118MASJIDUL BILALMAVISRIYAWATHTHA,DELGAHAGODAHINGULAKFGALLE
1455R/2541/KD/119MASJIDUL RAHMAN JUMMA MOSQUEJ,MKALAGAHANA,DELGAHAGODAKEGALLE
1456R/2542/KD/120MASJIDUL SALAMMKANDY ROADHINGULAKEGALLE
1457R/2548/KD/121AL HIDAYA JUMMA MASJIDJ.MNANGALLA, THULHIRIYATHULHIRIYAKEGALLE
1458R/2549/KD/122DHELGAHADENIYA THAKKIYAMDHELGAHADENIYA,OLANA,MADULBOWAMADULBOWAKEGALLE
1459R/2571/KD/123KOTTIYAKUMBURA TOWN THAKKIYAMMAIN STREET, KOTTIYAKUMBURAKOTIYAKUMBURAKEGALLE
1460R/2632/KD/124MASJIDUL AQSHAMNO.167/11,UYANWATTA,DEWANAGALLADEWANAGALLAKEGALLE
1461R/2642/KD/125MASJID ALI JAFFERMWALPOLADENIYA, MAWANELLAMAWANELLAKEGALLE
1462R/2643/KD/126MASJIDUN NOORMSIYAMPALAPITIYA, KEGALLEKEGALLEKEGALLE
1463R/2644/KD/127MASJID ISMAILMDr.M.S.M.MIHILAR MW, GANITHAPURA, WARAKAPOLAWARAKAPOLAKEGALLE
1464R/0563/KN/01SEGU SULTAN SIKKANDER DHARGADRPALLIKUAPOONAKERYKILINOCHCHI
1465R/0889/KN/02MASJIDUL ABDEEN JUMMA MOSQUEJMKANDY ROAD, KARADIPOKKUKILINOCHCHIKILINOCHCHI
1466R/0925/KN/03MOHIDEEN MOSQUEJMNACHCHIKUDA, PALLAWARAYANKADU, VINAYAGAPURAMKILINOCHCHIKILINOCHCHI
1467R/1165/KN/04MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMWADDAKKACHCHI, RAMANATHAPURAMAKILINOCHCHIKILINOCHCHI
1468R/1194/KN/05NEW MOSQUEMPALLIKKUDAPOONAKERYKILINOCHCHI
1469R/2405/KN/06SALAM JUMMAH MOSQUEJMKACHCHERY ROAD, KLINOCHCHIKILINOCHCHIKILINOCHCHI
1470R/2467//KN/07MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMNO123, SERVICE ROAD,KLINOCHIKILINOCHCHIKILINOCHCHI
1471R/2487/KN/08MASJIDUL NOORANIYA MTHIRUNAGAR, KILINOCHCHITHIRUNAGARKILINOCHCHI
1472R/003/KU/01JEMALIYA JUMMA MOSQUEJMNAPEMAWATHAGAMA KURUNEGALA
1473R/013/KU/02ANGAMUGAMA JUMMA MOSQUEJMKONWEWAKONWEWAKURUNEGALA
1474R/016/KU/03PANTHANIGODA JUMMA MOSQUEJMNARAMMALANARAMMALAKURUNEGALA
1475R/022/KU/04POLGAHAYAYA JUMMA MOSQUEJMNARAMMALANARAMMALAKURUNEGALA
1476R/029/KU/05NIKAWERATIYA JUMMA MOSQUEJMNIKAWERATIYANIKAWERITIYAKURUNEGALA
1477R/051/KU/06ABOKKAGAMA JUMMA MOSQUEJMABOKKAGAMAMONNEKULAMKURUNEGALA
1478R/071/KU/07MAIWELA JUMMA MOSQUEJMMAIWELAMELSIRIPURAKURUNEGALA
1479R/076/KU/08JAGAMA MUSLIM MOSQUEJMPALUKADAWELAGALGAMUWAKURUNEGALA
1480R/093/KU/09MASJIDUS SALAHIYA MOSQUEJMGONNAKOHILAGEDERAKURUNEGALA
1481R/107/KU/10MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMIHALAKINIYAMAWEERAPOKUNAKURUNEGALA
1482R/108/KU/11MUHIYIDEEN PALLIVASALJMPOOWELLAWEERAPOKUNAKURUNEGALA
1483R/114/KU/12MALLAWAPITIYA JAMIUL AKBAR JUMMA MASJIDJMMALLAWAPITIYAKURUNEGALAKURUNEGALA
1484R/118/KU/13AL MASJIDUL JAMIAJMHOROMBAWAHORAMBAWAKURUNEGALA
1485R/128/KU/14MUHIYIDEEN MOSQUEJMPOLGAHAWELA TOWNPOLGAHAWELAKURUNEGALA
1486R/123/KU/15MASJIDUL RAHUMANIYAJMMUMMANADAMBADENIYAKURUNEGALA
1487R/157/KU/16MUHIYIDEEN THAKKIYATMATAPOKUNAMAHOKURUNEGALA
1488R/184/KU/17MASJIDUL JAMIUL KHAIRATHJMKUMBALAGAIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1489R/185/KU/18ARIGAMMA JUMMA MOSQUE (MASJIDUL AKBAR)JMYAGAMWELADUMMALASURIYAKURUNEGALA
1490R/186/KU/19MASJIDUL MUNAWWARAJMKANDY ROADMAWATAGAMAKURUNEGALA
1491R/189/KU/20/114ILLAHIYA THAKKIYATKADIRWANGAWEUDAKURUNEGALA
1492R/192/KU/21EDANDAWELA JUMMA MOSQUEJMEDANDAWELAWEWAGAMAKURUNEGALA
1493R/221/KU/22HISBUL KADIRIYA JUMMA MOSQUEJMBAMMANANARANGODAKURUNEGALA
1494R/222/KU/23JAMIUL ANVERJMKITTALAWANAKKAWATTAKURUNEGALA
1495R/224/KU/24AL MASJIDUL RAHMANIYA JUMMA MASJIDJMMEDIGE, DEWUTULANGEIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1496R/225/KU/25MASJID JAMIUL KHAIRATHJMMUDUNDUWAIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1497R/227/KU/26JUMMA MOSQUEJMMORAGOLLAIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1498R/223/KU/27MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMELABADAGAMAELABADAGAMAKURUNEGALA
1499R/229/KU/28HIBBANPOLA JUMMA MOSQUEJMHIBBANPOLATUTTEIPITIYGAMAKURUNEGALA
1500R/230/KU/29JUMMA MOSQUEJMGALGAMUWAGALGAMUWAKURUNEGALA
1501R/234/KU/30TORAYAYA JUMMA MOSQUEJMTORAYAYATORAYAYAKURUNEGALA
1502R/240/KU/31MASJIDUL KHAIRATHJMIBBAGAMUWAIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1503R/255/KU/32NABIRITTAWEWA JUMMA MOSQUEJMNABIRITTAWEWANIKADALUPOTHAKURUNEGALA
1504R/296/KU/33AGARA MOSQUEJMAGARANARANGODAKURUNEGALA
1505R/300/KU/34JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMHADIRAWALANAHADIRAWALAKURUNEGALA
1506R/311/KU/35INGURUWATTEGAMA MUSLIM MOSQUEJMMAHAMUKKANYAYAMAHAMUKKANYAYAKURUNEGALA
1507R/315/KU/36ASWEDDUMA MUSLIM MOSQUEJMASWEDDUMAASWEDDUMAKURUNEGALA
1508R/322/KU/37MUSLIM THAKKIYA MASJIDJMAMBANPOLAAMBANPOLAKURUNEGALA
1509R/327/KU/38OLD MOSQUEJMPARAGAHADENIYAWEUDAKURUNEGALA
1510R/330/KU/39MUHIYIDEEN MOSQUEMDIVURUMPOLAETHUNGAHAKOTUWAKURUNEGALA
1511R/334/KU/40MASJIDUL HAIRATH JUMMA MOSQUEJMKULI/YAYAWATTEKIRINDAWAKURUNEGALA
1512R/345/KU/41MADIGE MIDIYALA JUMMA MOSQUEJMBANDARAKOSWATTEBANDARAKOSWATTEKURUNEGALA
1513R/366/KU/42KOTTAMPITIYA MOSQUEJMKOTTAMPITIYAHETTIPOLAKURUNEGALA
1514R/367/KU/43KURUMADA MOSQUEJMKURUMADAPANAGAMUWAKURUNEGALA
1515R/375/KU/44TELLAMBUGALLA JUMMA MOSQUEJMTELLAMBUGALLADODANGASLANDAKURUNEGALA
1516R/381/KU/45WEHERABENDA JUMMA MOSQUEJMTHORATIYAWAKURUNEGALAKURUNEGALA
1517R/382/KU/46MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAIN STREETMAHOKURUNEGALA
1518R/392/KU/47MASJIDUL KHAIRIYA JUMMA MOSQUEJMMAIN STREETDAMBADENIYAKURUNEGALA
1519R/405/KU/48MUHIYIDEEN MOSQUEJMPATTEGAMA PALATAKOBEGANEKURUNEGALA
1520R/416/KU/49BANDARAKOSWATTE MOSQUEJMBANDARAKOSWATTEBANDARAKOSWATTEKURUNEGALA
1521R/417/KU/50BANDAWA MADALAGAMA JUMMA MOSQUEJMBANDAWAPOLGAHAWELAKURUNEGALA
1522R/426/KU/51JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMTALGASPITIYAAMBAKOTEKURUNEGALA
1523R/437/KU/52JAMIUL AZHAR BAZAAR MOSQUEJMKURUNEGALAKURUNEGALAKURUNEGALA
1524R/439/KU/53SUNNATHUL MOHAMEDIYA JUMMA MOSQUEJMTALGASPITIYAAMBAKOTEKURUNEGALA
1525R/456/KU/54MASJIDUN NOORJMGALLEWAWHETUWEWAKURUNEGALA
1526R/464/KU/55EHATTUMULLA JUMMA MOSQUEJMEHATTUMULLANAGOLLAGODAKURUNEGALA
1527R/475/KU/56MASJIDUL JELLALULLAHJMSYAMBALAGASKOTUWA, KHATAGAHAMADAPAHAMUNAKURUNEGALA
1528R/476/KU/57MASJIDUL RAHMANJMKURUWIKOTUWAPAHAMUNAKURUNEGALA
1529R/438/KU/58MAKKA MASJIDJMMAIN STREETPANAGAMUWAKURUNEGALA
1530R/484/KU/59MUHIYIDEEN PALLIVASALJMKOLLANDALUWAPALLAMAKURUNEGALA
1531R/509/KU/60WALPOTUWEWA JUMMA MOSQUEJMBORALUWEWABORALUWEWAKURUNEGALA
1532R/511/KU/61ORULIYADE MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMORULIYADDEPOLGAHAWELAKURUNEGALA
1533P/516/KU/62NUGAGAHAGEDERA JUMMA MOSQUEJMPAHAMUNEPAHAMUNEKURUNEGALA
1534P/517/KU/63MASJIDUL ISLAMJMMEDIGEWEEDIYANAGOLLAGODAKURUNEGALA
1535P/518/KU/64NAKALAGAMUWA JUMMA MASJIDJMNAKALAGAMUWAKOHILAGEDERAKURUNEGALA
1536P/537/KU/65AL - MASJIDUL SALAMJMKEKUNUGOLLAKEKUNUGOLLAKURUNEGALA
1537R/595/KU/66MASJIDUN NOORJMMOOR STREETPOTHUHERAKURUNEGALA
1538R/600/KU/67JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMKULIYAPITIYAKULIYAPITIYAKURUNEGALA
1539R/608/KU/68TELIYAGONNE JUMMA MOSQUEJMTELIYAGONNEKURUNEGALAKURUNEGALA
1540R/611/KU/69TITTAWELGOLA JUMMA MOSQUEJMTITTAWELGOLANIKADALUPOTHAKURUNEGALA
1541R/616/KU/70MALAY MOSQUEM155, MAIN STREET,KURUNEGALAKURUNEGALA
1542R/626/KU/71AL MASJIDUL HASINAYA MOSQUEJMETHUNGAHKOTUWAETHUNGAHAKOTUWAKURUNEGALA
1543R/649/KU/72NIDHAUL ISLAM JUMMA MOSQUEJMRAMBUKANDANARIDIGAMAKURUNEGALA
1544R/673/KU/73MUHIYIDEEN MOSQUEJMBAZAAR STREETPANAGAMUWAKURUNEGALA
1545R/685/KU/74WALPALUWA MUHIYIDEEN MOSQUEJMWALPALUWAGALGAMUWAKURUNEGALA
1546R/701/KU/77RANDENIGAMA MUHIYIDEEN MOSQUEJMRANDENIGAMAMAHOKURUNEGALA
1547R/719/KU/78SINDAGOLLA THAKKIYATKURIKOTUWAHOROMBAWAKURUNEGALA
1548R/726/KU/79JAMIUL ANVER MASJIDJMPARAGAHADENIYAPARAGAHADENIYAKURUNEGALA
1549R/727/KU/80MASJID JAMIUL ANVERJMMIRIYAMPITIYAITANAWATTAKURUNEGALA
1550R/738/KU/81KIRINAMANDA MUSLIM THAKKIYATKIRINAMANDABAKMIGOLLAKURUNEGALA
1551R/739/KU/82WANNIKUDAWA MOSQUEJMWANNIKUDAWAMAHANANNERIYAKURUNEGALA
1552R/740/KU/83MUSLIM JUMMA MOSQUEJMDEMATAGAHAWELANARAMMALAKURUNEGALA
1553R/763/KU/84ANIVILUNDAN JUMMA MOSQUEJMDAMBUTTAGALGAMUWAKURUNEGALA
1554R/779/KU/85SIYAMBALAKOTUWA THAKKIYATSIYAMBALAKOTUWAKAHATAGAHAMADAKURUNEGALA
1555R/790/KU/86NAWAPITIYA THAKKIYATARIGAMA, PAHAMUNEDUMMALASURIYAKURUNEGALA
1556R/391/KU/88ASSANAKOTUWA MOHIDEEN MASJIDJMKURATHIHENAKURATHIHENAKURUNEGALA
1557R/808/KU/89MALLAWAPITIYATHILUR THAKKIYAKURUNEGALAKURUNEGALA
1558R/810/KU/90NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMMEDDEKETIYA, POTHUHERAALAHITIYAWAKURUNEGALA
1559R/849/KU/91MASJIDUL FALAH JUMMA MOSQUETARAKKIYALA, MADALASSAKEKUNUGOLLAKURUNEGALA
1560R/850/KU/92DAMPITIYA THAKKIYATDAMPITIYA, GALAGEWATTEKATUPOTHAKURUNEGALA
1561R/851/KU/93KALIYAOOR THAKKIYATHOROMBAWAHORAMBAWAKURUNEGALA
1562R/852/KU/94KUDAWEWA MUSLIM MOSQUEMMAHANANNERIYAMAHANANNERIYAKURUNEGALA
1563R/853/KU/95PANAWITA JUMMA MOSQUEJMKULI/PANAWITAMETIYAGONNAKURUNEGALA
1564R/883/KU/96MOHIDEEN MOSQUEJMPOTHUPITIYAPOTHUPITIYAKURUNEGALA
1565R/884/KU/97MASJIDUN NOOR ALIAS HETTIPOLA MOSQUEJMHETTIPOLAHETTIPOLAKURUNEGALA
1566R/885/KU/98HENAGEDERA MUSLIM MOSQUEJMHENAGEDARAPANATORAGAMAKURUNEGALA
1567R/886/KU/99GALEBANDARA SHRINESH13, WATTIMI ROADKURUNEGALAKURUNEGALA
1568R/887/KU/100MOHIDEEN MASJIDJMBAMUNUWILAKURUNEGALAKURUNEGALA
1569R/927/KU/101GRAND MOSQUE THAKKIYATPANAGAMUWAPANAGAMUWAKURUNEGALA
1570R/931/KU/102WEUDA MUSLIM MOSQUETWEUDAKURUNEGALAKURUNEGALA
1571R/981/KU/104THORAKOTUWA MOSQUEJMTHORAKOTUWA, GONNAWA ANUKKANAKURUNEGALA
1572R/997/KU/105LINIWEHERA RAJAWATTE MUSLIM MOSQUEJMLINIWEHERADODANGASLANDAKURUNEGALA
1573R/1005/KU/106MUHIYIDEEN MOSQUEJMBANDIPOLAMELSIRIPURAKURUNEGALA
1574R/1061/KU/107OLD MOSQUEMMAHOMAHOKURUNEGALA
1575R/1063/KU/108MOHIDEEN JUMMA MASJIDJMUDUGODAUDUGODAKURUNEGALA
1576R/1068/KU/109AL MASJIDUL HUDAJMTHALAGODAPITIYAIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1577R/1088/KU/111MELLAPOTHA JUMMA MOSQUEJMMELLAPOTHANARAMMANAKURUNEGALA
1578R/1137/KU/112ALAKOLADENIYA MOSQUEJMALAKOLADENIYAKURUNEGALAKURUNEGALA
1579R/1137/KU/113ALAKOLADENIYA MOSQUEJMWETIWELAGEDERAHORAMBAWAKURUNEGALA
1580R/1198/KU/117MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMGIRIULLAGIRIULLAKURUNEGALA
1581R/1221/KU/118MASJIDUL THAKWAMAMAYANKULAMPAHAMUNAKURUNEGALA
1582R/1250/KU/119AL MASJIDU NOORIMMALKADUWAWAKURUNEGALAKURUNEGALA
1583R/1272/KU/120AL MASJIDU IRSHADJMKIRIMETIYAWAKIRIMETIYAWAKURUNEGALA
1584R/1276/KU/121MASJIDUN NOORJMBANDAWABANDAWAKURUNEGALA
1585R/1277/KU/122MATTAWA MOSQUEJMMATTAWAKOHILAGEDERAKURUNEGALA
1586R/1278/KU/123PILESSA THAKKIYAMMASWEWA COLONYPILESSAKURUNEGALA
1587R/1279/KU/124AL SUNNATHUL WAL JAMAATH JUMMA MOSQUEMTHALGASPITIYATHALGASPITIYAKURUNEGALA
1588R/1280/KU/125NEW MOSQUEMTHALGASPITIYAAMBOKOTEKURUNEGALA
1589R/1341/KU/126DAMBUTTA JUMMA MOSQUEMDAMBUTTADAMBUTTAKURUNEGALA
1590R/1357/KU/127AL MASJIDUL MUNAWWARJMMADIGE BALAWATTALAGOKARELLAKURUNEGALA
1591R/1404/KU/128MASJIDUN NOORANIYAJMALAHITIYAWAPOTHUHERAKURUNEGALA
1592R/1406/KU/129MOHIDEEN THAKKIYATKADAHAPOLAHORAMBAWAKURUNEGALA
1593R/1410/KU/130MADAPOKUNA JUMMA MOSQUEJMMADAPOKUNAMAHOKURUNEGALA
1594R/1443/KU/131AL - ILAHA JUMMA MOSQUEJMGALPANUWA, MONNEKULAMANIKAWERATIYAKURUNEGALA
1595R/1444/KU/132MASJID MOHIDEENJMKATUPOTHA ROAD, KU/PARAGAHAKOTUWAPAHAMUNEKURUNEGALA
1596R/1529/KU/133MASJIDUN NOORJMAGAR COLONYHOROMBAWAKURUNEGALA
1597R/1533/KU/134JAMIUL FALAH JUMMA MOSQUEJMFARM COLONY, IBBAGAMUWAKURUNEGALAKURUNEGALA
1598R/1546/KU/135MUHIYIDEEN MASJIDMMADALESSA, KEKUNUGOLLAKURUNEGALAKURUNEGALA
1599R/1547/KU/136MASJIDUL AKBAR JUMMA MOSQUEJMKU/MADIGE, ANUKKANASUNANDAPURAKURUNEGALA
1600R/1575/KU/137AL MASJIDUL HUDHAMMETIWEWAKEKUNUGOLLAKURUNEGALA
1601R/1594/KU/138MASJIDUL HUDA THAKKIYATRAMBUKANDANEWARAKAWEHARAKURUNEGALA
1602R/1595/KU/139MASJIDUL HUDA THAKKIYATRAMBUKANDANEWARAKAWEHARAKURUNEGALA
1603R/1430/KU/140MUHIYADEEN JUMMA MASJIDJMMADIGE, PUNCHIALIYAWETUNUWEWADAMMUTTAKURUNEGALA
1604R/1440/KU/141MUHIYADEEN JUMMA MOSQUEJMKATTAKADUWA, PALUKADAWALATALGAMUWAKURUNEGALA
1605R/1597/KU/142JAMIUL MULAFFERJMBAZAAR STREETMURUNKANKURUNEGALA
1606R/1662/KU/143GRAND MOSQUE THAKKIYATMOOR STREETMANNARKURUNEGALA
1607R/1671/KU/144ASWAYAGOLLA AL-MASJIDUL THAQWA JMHETTIPOLA, ASWAYAGALA ALAHITIYAWA KURRNEGALA
1608R/1695/KU/145AL-MASJIDUL MUNEER JMHETTIPOLA GEDARA, HASKAMPITIYA KEKUNUGOLLA KURUNEGALA
1609R/1702/KU/146MASJIDUL HUDA JMHORAWADUNAGAMANARANGODAKURUNEGALA
1610R/1703/KU/147MASJIUL THAQWA MOSQUE JMDENYAPURA, LIHINIWEHARADODANGASLANDAKURUNEGALA
1611R/1713/KU/148MOHEDEEN JUMMA MOSQUE JMKATTAKADUWA, PALUKADAWALAGALGAMUWA KURUNEGALA
1612R/1771/KU/149AL-MASJIDUL FATHIMUTHULZUHARA JMNITHUGAHAPITIYAKUKUNUGOLLA KURUNEGALA
1613R/1776/KU/150AYISHA JUMMA MOSQUE JMTHIMBIRIYATHAWA KOBEGANE KURUNEGALA
1614R/1781/KU/151AL-MASJIDUL RAHMANIYA MSINGHAPURA, PARAGAHADINIYA WEUDAKURUNEGALA
1615R/1795/KU/152MASJIDUL FIRTHOUSE MOSQUE MRIDIGAMA KURUNEGALA KURUNEGALA
1616R/1815/KU/153AL-MASJIDUL RAHMAN MMUTHUGALADAMBADENIYA KURUNEGALA
1617R/1848/KU/154AL-MASJIDUL THAQWA JUMMA MOSQUE JM AKKRAI, PANDANIGODA NARAMMALA KURUNEGALA
1618R/1851/KU/155AL-MASJIDUL HASANATH JUMMA MOSQUE JMMANNANKULAMA GALGAMUWA KURUNEGALA
1619R/1854/KU/156MASJIDUL HUDHA JUMMA MOSQUE JMATAWARALA MAHO KURUNEGALA
1620R/1866/KU/157AL-MASJIDUN NIDHA MBAZAAR STREET KEKUNUGOLLA KURUNEGALA
1621R/1919/KU/158AL-MUHAMMADIYA JUMMA MOSQUEJMULLALPOLAMAHOKURUNEGALA
1622R/1920/KU/159AL-MASJIDUL MUNEER MOSQUETALUTHWATTA,KIRIMETIYAWEAWADAROTUWAKURUNEGALA
1623R/1928/KU/160JAMIUTH THOWHEED JUMMA MOSQUEJMBAMMANNANARANGODAKURUNEGALA
1624R/1931/KU/161MASJID THARIQ JUMMA MOSQUEJMRAHMANIYA MAWATHA, YAGAMWELADUMMALASOORIYAKURUNEGALA
1625R/1943/KU/162MASJIDUL AZMY THAKKIYATTHORAMGEDERAKIRIMETIYAWAKURUNEGALA
1626R/1949/KU/163YAPAHUWA JUMMA MOSQUEJMYAPAHUWA JUNCTIONYAPAHUWAKURUNEGALA
1627R/1951/KU/164MOHIDEEN JUMMA MASJIDJMKARAMBEWAWANNI KUDAWEWAKURUNEGALA
1628R/1959/KU/165MASJIDUN RAHUMANIYAMMALIGATHANNAARAKYALAKURUNEGALA
1629R/1996/KU/166WADAKADA JUMMA MOSQUEJMNARAMMALA ROADWADAKADAKURUNEGALA
1630R/2004/KU/167AL-MASJIDUL MUHAMMADIYA JUMMA MOSQUEJMNO 97-98 , BANDARANAYAKAPURA,MALKADUWAWAKURUNEGALA
1631R/2016/KU/168Al-AKRAM THAKKIYATMAKULLEWAGAMA,(MAKULWEWA),DHEDHURUOYAGAMAKURUNEGALA
1632R/2018/KU/169AL-NOOR THAKKIYATHWIJAYASAMAGIPURA, ASWEDDUMAKURUNEGALAKURUNEGALA
1633R/2024/KU/170MASJIDUL QUBAHMKATUPOTHA ROADPAHAMUNEKURUNEGALA
1634R/2026/KU/171MASJIDHUL HAMDHAN JUMMAH MASJIDJM198, MADALASSAKEKUNAGOLLAKURUNEGALA
1635R/2030/KU/172MASJIDUN NOORMMASJIDUN NOOR STREET, WELPOTHUWEWAKU/BORALUWEWAKURUNEGALA
1636R/2031/KU/173MASJIDHUTH THAQWAMMASJIDHUTH THAQWA STREET, LENAWA, WELPOTHUWEWAKU/BORALUWEWAKURUNEGALA
1637R/2043/KU/174MASJIDHUN NOORMBANDARAGALA, PARAGAHADENIYAKURUNEGALAKURUNEGALA
1638R/2059/KU/175MASJIDUL HAIRATHMKAHATAGAHAMADASIYAMBALAGASKOTUWAKURUNEGALA
1639R/2083/KU/176MASJIDH ABDULLAH IBNU RAVAHAMBATADOLAKEKUNAGOLLAKURUNEGALA
1640R/2089/KU/177JAMIUTH THOWHEED JUMMA MOSQUEJMHOSPITAL GARDENNIKAWERATIYAKURUNEGALA
1641R/2091/KU/178MASJIDHUN NOORMMASJIDH MAWATHA, ILUKKEWELAWEUDAKURUNEGALA
1642R/2099/KU/179MASJID JAMIUTH THOWHEEDMGURUMADAKU/PANAGAMUWAKURUNEGALA
1643R/2103/KU/180MASJID AL- SUWAIGHMGUNNAWA, ANUKKANEKULIYAPITIYAKURUNEGALA
1644R/2131/KU/181MASJIDUL ANVER JUMMAH MOSQUEJMCHILAW ROADWARIYAPOLAKURUNEGALA
1645R/2134/KU/182THELUMBUGALLA AL HUDHA MOSQUEMTHELUMBUGALLADODANGASLANDAKURUNEGALA
1646R/2145/KU/183MASJIDUL SULAIMANMSCHOOL ROAD, ARAKYALAKEKUNAGOLLAKURUNEGALA
1647R/2148/KU/184DHARUSSALAM JUMMAH MOSQUEJMNIKAPITIYA, MANDAPOLAHETTIPOLAKURUNEGALA
1648R/2194/KU/185AN-NOOR THAKKIYATPOTHUHARAALAHITIYAWAKURUNEGALA
1649R/2232/KU/186MASJIDUL ABRARMIBBAGAMUWA JUNCTIONIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1650R/2233/KU/187MASJIDUL RIFAIMKATUPOTHA ROAD,HASKAMPOLA.SIYAMBALAGASKOTUWAKURUNEGALA
1651R/2234/KU/188MASJIDUN NOORMKANUKETIYAMONNEKULAMAKURUNEGALA
1652R/2235/KU/189MASJIDUL MUJAHIDEENMKOLANGOLLA, MADIGE ,MIDIYALABANDARAKOSWATTEKURUNEGALA
1653R/2236/KU/190MASJIDUS SALAMMHIRIPITIYA,NIKADHALUPOTHAKURUNEGALAKURUNEGALA
1654R/2249/KU/191MASJIDUL MUBARAKMRATHMALWATTA,PANGOLLA ROADIBBAGAMUWAKURUNEGALA
1655R/2262/KU/192TOWN MASJITHMSELLAMWATTEGALGAMUWAKURUNEGALA
1656R/2270/KU/193MASJIDUL HUBBALLILLAHMPITIYAWATTE,HINDAGOLLAHORAMBAWAKURUNEGALA
1657R/2298/KU/194AL MASJIDHUL HAIRATH JUMMA MASJIDJMHABARAWEWAETHUGAHAKOTUWAKURUNEGALA
1658R/2309/KU/195MASJID UMMU ABDUR RAHMANMABUKKAGAMAMUNNEKULAMAKURUNEGALA
1659R/2341/KU/196MASJIDUL AALIYAMPOOWELLA,WEERAPOKUNAKURUNEGALA
1660R/2359/KU/197UMAR IBNU HATHTHAB MASJIDM04, ARIYASINGHE ROAD, PUTTALAM ROADKURUNEGALAKURUNEGALA
1661R/2388/KU/198SAMSUL HUDA THAKKIYATHEMBAWELA BANDARAKOSWATHAMADIGE MIDIYALAKURUNEGALA
1662R/2415/KU/199MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMOTTUKKULAM, RASNAYAKAPURANIKAWERATIYAKURUNEGALA
1663R/2419/KU/200MASJIDUL HUDATKEKUNAPITIYAHOROMBAWAKURUNEGALA
1664R/2434/KU/201AL-ASNA THAKKIYATKEPPETTY POLA ROADPANAGAMUWA KURUNEGALA
1665R/2447/KU/202MASJIDUL LUH LUH AL- AMMAR JUMMA MASJIDJMMALWATHTHA ROAD, KOTTAMPITIYAHETTIPOLAKURUNEGALA
1666R/2451/KU/203AR- RAHMAN JUMMA MOSQUEJMELABADAGAMA, PANNALAPANNALAKURUNEGALA
1667R/2452/KU/204MASJID THAWHEEDMPITIYE GEDARA, PANAGAMUWAPANAGAMUWAKURUNEGALA
1668R/2466/KU/205ABDUR RAHMAN IBNU AUFJMAHAMED MAWATHA, BANDARAKOSWATHTHABANDARAKOSWATTEKURUNEGALA
1669R/2482/KU/206AHAMED THAKKIYATRAMBUKANDANA, RIDEGAMA, RIDIGAMAKURUNEGALA
1670R/2483/KU/207ATH THAQWA MASJIDMKAHAWATHTHA, POLGAHAWELAPOLGAHAWELAKURUNEGALA
1671R/2492/KU/208MASJID AN NOOR THAKKIYATPARAGAHAKOTTUWA, BANDARAKOSWATTEBANDARAKOSWATTEKURUNEGALA
1672R/2507/KU/209MASJIDUL MUSTHAFA JUMMA MOSQUEJ.MPALUKANDAWE, GALGAMUWAGALGAMUWAKURUNEGALA
1673R/2508/KU/210AR RAHMAN JUMMA MOSQUEJ.MPOLGAHAWELA,POLGAHAWELAKURUNEGALA
1674R/2520/KU/211ZAEEMIYA MOSQUEMBAMMANNA,NARANGODA,KURUNEGALANARANGODAKURUNEGALA
1675R/2532/KU/212AL FALAH NEW JUMMA MOSQUEJ.M32,KATTAKADUWA,PAALUKADAWALA,GALGAMUWA.GALGAMUWAKURUNEGALA.
1676R/2561/KU/213USMAN BIN AFFAN JUMMA MOSQUEJ.MUDAKADAWELA,CHILAW,ROAD,BANDARAKOSWATTBANDARAKOSWATTAKURUNEGALA
1677R/2601/KU/214RAHMANIYA JUMMA MOSQUEJMNAMMUWAWA,HEELOGAMA,NIKAWERATIYANIKAWERATIYAKURUNEGALA
1678R/0010/MN/01JAMIUL//MULAFFER/JMBAZAAR/STREETMURUNKANMANNAR
1679R/0095/MN/02GRAND/MOSQUE/THAKKIYATMOOR/STREETMANNARMANNAR
1680R/0117/MN/03VIDATHALTHIVU/MUHIYIDEEN/MOSQUEJMVIDATHALTHIVUMANNARMANNAR
1681R/0176/MN/04MUHIYIDEEN/PALLIJMILLANTHAMODDAINANADDANMANNAR
1682R/0203/MN/05MUHIYIDEEN/PALLIVASALJMPUTHUVELINANADDANMANNAR
1683R/0204/MN/06MUHIYIDEEN/MOSQUEJMKALMODDAI,UYILANKULAMMANNAR
1684R/0209/MN/07PERIYAKADAI/JUMMA/MOSQUEJMGRAND/BAZAARMANNARMANNAR
1685R/0235/MN/08NOOR/MOHAMED/OIL/MOSQUE/&/DHARGADR,/MKEERIMANNARMANNAR
1686R/0249/MN/09MUHIYIDEEN//GRAND/MOSQUEJMERUKKALAMPIDDYMANNARMANNAR
1687R/0291/MN/10MUHIYIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMMOOR/STREETMANNARMANNAR
1688R/0360/MN/11MUHIYIDEEN/MOSQUEJMMARUTHANDIVANVELAKUMAADAMPANMANNAR
1689R/0362/MN/12VILANKULI/MUHIYIDEEN/MOSQUEJMVILANKULIADAMPANMANNAR
1690R/0365/MN/13MUHIYIDEEN/MOSQUEJMCHILAVATHURAICHILAWATHURAIMANNAR
1691R/0377/MN/14MEERA/MOSQUEJMMETTANVELICHILAVATHURAIMANNAR
1692R/0393/MN15MUHIYIDEEN/MOSQUEJMMARICHCHIKADYMARICHIKADDYMANNAR
1693R/0409/MN/16MUHIYIDEEN/MOSQUEJMKARADIKULIMARICHIKADDYMANNAR
1694R/0411/MN/17MUHIYIDEEN/JUMMAH/MOSQUEJMPERIYA/PULLACHIPOTKERNIMURUNKANMANNAR
1695R/0452/MN/18TALAIMANNAR/PIER/MUHIYIDEEN/JUMMAH/MOSQUEJMTALAIMANNAR/PIERTALAIMANNARMANNAR
1696R/0477/MN/20ZEENATHUL/RAHMANIYAJMKOOLANKULAMCHILAVATHURAIMANNAR
1697R/0501/MN/21MUHIYIDEEN/MOSQUEJMTALAIMANNAR/BAZAAR,TALAIMANNARMANNAR
1698R/0527/MN/22MUHIYIDEEN/MOSQUEJMADAMBAN/BAZARADAMBANMANNAR
1699R/0550/MN/23KATTUBAWA/MOSQUEJMERUKKALAMPIDDYERUKKALAMPIDDYMANNAR
1700R/0560/MN/24HUSSAINIYA/MOSQUEJMKOSUKUWADYTHARAPURAMMANNAR
1701R/0572/MN/25MEERA/MOSQUEJMLEBBAI/STREETTHARPURAMMANNAR
1702R/0604/MN/26MUHIYIDEEN/KOTHBA/MOSQUEJMUPPUKULAMMANNARMANNAR
1703R/0623/MN/27MUHIYIDEEN/JUMMA/MOSUQEJMKONAR/PANNAIERUKKALAMPIDDYMANNAR
1704R/0689/MN/28KAPPAL/VOLIULLAH/SHRINESHTALAIMANNARTALAIMANNARMANNAR
1705R/0696/MN/29MUHIYIDEEN/MOSQUEJMWATTAKANDALMANNARMANNAR
1706R/0706/MN/31PUDUPPALLLIVASAL/DHARGADRERUKKALAMPIDDYERUKKALAMPIDDYMANNAR
1707R/0707/MN/32SINNAPALLIVASALMERUKKALAMPIDDYERUKALAMPIDDYMANNAR
1708R/0759/MN/33KONDACHCHI/MOHIDEEN/MOSUQEJMKONDACHCHICHILAVATHURAIMANNAR
1709R/0818/MN/34JUMMAH/MOSQUEJMSORNAPURIADMPANMANNAR
1710R/0819/MN/35KAHADDUMA/BEEVI/DHARGADRTHARAPURAMMANNARMANNAR
1711R/0820/MN/36MOHIDEEN/MOSQUEJMKAKKAYANKULAMIRANAI/ILLUPPAIKULAMMANNAR
1712R/0822/MN/38FAREED/PALLITCHILAVATHURAICHILAVATHURAIMANNAR
1713R/0823/MN/39JAMIUL/UNAJMAHATHIMURIPPUP.P.POTKERNYMANNAR
1714R/0824/MN/40MOHIDEEN/MOSQUEJMVEPPANKULAMP.P.POTKERNIMANNAR
1715R/0825/MN/41KHILUR/NABI/PALLITSONAKA/NEDUNKILAMP.P.POTKERNIMANNAR
1716R/0826/MN/42MOHIDEEN/MOSQUEJMPERIYA/KARISALPESALAIMANNAR
1717R/0827/MN/43MEERA/MOSQUEJMPANDARAWELICHILAWATHURAIMANNAR
1718R/0866/MN/44MOHIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMPUTHUKUDIYIRUPPUERUKKALAMPIDDYMANNAR
1719R/0966/MN/45JAMA'ATHUL/ISLAMIYA/MUHIYIDEEN/MOSQUEJMTHAMPADDAMUTHALIKADDUCHILAVATHURAIMANNAR
1720R/1072/MN/46AL/MASJIDUL/MUNAWWARJMPERIYAMADUMANNARMANNAR
1721R/1081/MN/47MOHIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMPALLIVASALPIDDY,/VELANKULAMADAMPANMANNAR
1722R/1158/MN/50MOHIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMMINUKKANADAMPANMANNAR
1723R/1352/MN/51MEERA/MOSQUEMPOONOCHCHIKULAM,/P.P./POTKERNIMANNARMANNAR
1724R/1376/MN/52NOORUL/ISLAM/JUMMA/MOSQUEJMPESALAIMANNARMANNAR
1725R/1398/MN/54MASJIDUN/NOOR/JUMMA/MOSQUEJMMUSALI,/CHILAWATHIRAIMURUNKANMANNAR
1726R/1405/MN/55MOHIDEEN/MOSQUEMNOCHCHIKULAMNANATTANMANNAR
1727R/0437/MN/56AL/JAMIUL/AZHAR/MOHIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMPERIYAMADUMANNARMANNAR
1728R/1432/MN/57MOHIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMMULLIKKANDALADAMBANMANNAR
1729R/1460/MN/58MASJUDN/NOOR/JUMMA/MOSQUEJMPOOVARASANKULAMMURUNKANMANNAR
1730R/1513/MN/59MASJIDUL/MAHROOFJMALAVAKKAI,/SIRUKKULAMCHILAWATHURAIMANNAR
1731R/1536/MN/60MOHIDEEN/JUMMA/MOSQUEJMPALAIKULI,/MARICHCHIKKADDICHILAWATHURAIMANNAR
1732R/1510/MN/61MASJIDUL/MUNAWWARAHMMADEENA/NAGARIRANAI/ILLUPPAIKULAMMANNAR
1733R/1592/MN/62MASJIDUL/HUDAMKAYA/NAGAR,/PERIYA/MADUMANNARMANNAR
1734R/1980/MN/63AL/AZHAR/M.VMMOOR/STREETMANNARMANNAR
1735R/2238/MN/64JAMIUTH/THAWHEED/JUMMA/MOSQUEJMBAZAAR/MOSQUE,SN/BAZAARMN/CHILAWATHURAIMANNAR
1736R/2354/MN/65MASJITH/AL-THAQWAMPUTHUWELI,/CHILAWATHURAIMANNARMANNAR
1737R/2444/MN/66AL-/HAIRATH/JUMMAH/MASJIDJMNEDUNKULAM,/VEPPANKULAM,/MANNARMANNAR
1738R/2543/MN/67JAMIUL/FALAH/JUMMAH/MASJIDJMRASOOLPUTHUVELI,NANATTANMANNAR
1739R/2576/MN/68MASJIDUL/HUDHA/JUMMA/MOSQUEJM4TH/MILE/POST,VEPPANKULAMVEPPANKULAMMANNAR
1740R/2627/MN/69UMARIBNIL//KATHTHAB//JMJMPICHCHA//VANIFA,/NEDUNKULAM,/POTKERNY,/MURUNKANMURUNKANMANNAR
1741R/68/MT/01JUMMA MOSQUEJMULPOTHAPITIYA, KIULAMATALEMATALE
1742R/118/MT/02MADUNAKADE JUMMA MOSQUEJMNAIKAWELAMATALEMATALE
1743R/113/MT/03NAWDUPELELLA JUMMA MOSQUE & SEYED JUNAID WALIYULLA SHRINEJM, SHKAWDUPELLAMATALEMATALE
1744R/138/MT/04KOTTAGODA JUMMA MOSQUEJMPALAPATHUWELAMATALEMATALE
1745R/179/MT/05TOWN JUMMA MOSQUEJM287, TRINCOMALEE STREETMATALEMATALE
1746R/220/MT/08MASJIDUL HILLUR JUMMA MOSQUEJMKEPPETIYAGALEWELAMATALE
1747R/226/MT/09MASJIDUL HUDAJM42, KURUNEGALA ROADGALEWELAMATALE
1748R/241/MT/10MABERIYA JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROAD, MABERIYAUKUWELAMATALE
1749R/242/MT/11NIKAWATAWANA JUMMA MOSQUEJMNIKAWATAWANAKIBISSAMATALE
1750R/272/MT/13ZAIN MOULANA THAKKIYAT6, HARRISON JONES ROADMATALEMATALE
1751R/396/MT/14SHAWANAWELI JUMMA MOSQUEJM, SHSHAWATAWANAKIBISSAMATALE
1752R/397/MT/15JUMMA MOSQUEJMRATTOTARATTOTAMATALE
1753R/407/MT/16MASJIDUL KHAIRATHJMALUTGAMA, MANAWATTEMATALEMATALE
1754R/////MT/17RAJJAMANA MADAWELA JUMMA MOSQUEJMRAJJAMMANA, MADAWELAULPOTHAMATALE
1755R/420/MT/18MANABODA JUMMA MOSQUEJMMANABODAUKUWELAMATALE
1756R/429/MT/19MAJMAUL KAREEB JUMMA MOSQUEJMELAMALPOTHAWAHACOTTEMATALE
1757R/480/MT/20MADIPOLA JUMMA MOSQUEJMMADIPOLAMATALEMATALE
1758R/502/MT/21NIKAGOLLA JUMMA MOSQUEJMNIKAGOLLA, YATAWATTEMATALEMATALE
1759R/505/MT/22NOORANIYA MUSLIM JUMMA MOSQUEJMNAULANAULAMATALE
1760R/534/MT/23NAMADAGAHAWATTA JUMMA MOSQUEJMNAMADAGAHAWATTAGALEWELAMATALE
1761R/535/MT/24RAITALAWELA JUMMA MOSQUEJMRAITALAWELARAITALAWELAMATALE
1762R/536/MT/25HANAFEE JUMMA MOSQUEJM127, KIND STREETMATALE TOWNMATALE
1763R/539/MT/26ALUVIHARA JUMMA MOSQUEJMALUVIHARAMATALEMATALE
1764R/58/MT/27GONGAWELA MOSQUEJM121, GONGAWELA ROAD, GONGAWELAMATALEMATALE
1765R/679/MT/28MASJIDUL AMEENJMMUSLIM COLONY, BULANAWEWADEWAHUWAMATALE
1766R/762/MT/29RATTOTA TOWN THAKKIYAT32/1, MAIN STREETRATTOTAMATALE
1767R/300/MT/30ROORUL MASJIDJMKANDANUWARA ESTATE, ALAWATHAMATALEMATALE
1768R/811/MT/31WARAKAMURA JUMMA MOSQUE & SHRINEJM, SHWARAKAMURAUKUWELAMATALE
1769R/838/MT/32MABERIYA THAKKIYATUKUWELAUKUWELAMATALE
1770R/192/MT/33MUHIYIDEEN JUMMA MASJIDJMDAMALAGALA DIVISION, PITAKANDE GROUPMATALEMATALE
1771R/1138/MT/36AL - MASJIDUN NOOR JUMMA MOSOQUEJM6TH COLONY, KANDALAMADAMBULLAMATALE
1772R/1074/MT/37PALLEPOLA JUMMA MOSQUEJMPALLEPOLAGALEWELAMATALE
1773R/1305/MT/38DHULLEWA THAKKIYATDHULLEWA, WALAWELAMATALEMATALE
1774R/1327/MT/39AL MASJIDUL FALAH JUMMA MOSQUEJMNALLIYAKANATHTHA, AMBANAMATALEMATALE
1775R/1335/MT/40MASJIDUL HIDAYAJMWARAGALAWATTAGALEWELAMATALE
1776R/1363/MT/41PARAGAHAWELA THAKKIYATPARAGAHAWELAUKUWELAMATALE
1777R/1364/MT/42MARUKONE THAKKIYATWATHEGAMA ROAD, MARUKONEUKUWELAMATALE
1778R/1516/MT/43MASJIDUL HUDA MOSQUEMPARAWATHA, KALUDAWALAMATALEMATALE
1779R/1526/MT/44MUHAMMEDIYA MOSOQUEM136/12, M.C. ROADMATALEMATALE
1780R/1556/MT/45MASJIDUL AFARA JUMMA MOSQUEJM7TH MILE POST, GONAMADAMADIPOLAMATALE
1781R/1683/MT/46AL MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMKURUNEGALA ROAD,PADINGASKOTUWAMATALE
1782R/1700/MT/47MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMPALLEWELA,GALEWELAMATALE
1783R/1766/MT/48MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMKALUDWALA,MATALEMATALE
1784R/1772/MT/49MOHIDEEN ABDUL CADER THAKKIYAJM60, RATTOTA ROADMATALEMATALE
1785R/1964/MT/50MASJIDUR RAHMAMHINAGALLA ROAD, MAKULAGASWEWADEWAHUWAMATALE
1786R/1990/MT/51MASJIDUL KHAIRIYA JUMMA MOSQUEJM48/31, KANDY ROADDAMBULLAMATALE
1787R/2112/MT/52MASJIDHUL KUBAM119B, MOSQUE ROAD, DIKKIRIYA, KALUDAWELAMATALEMATALE
1788R/2144/MT/53MASJIDUL AL-AMEENM80B, WARIYAPOLA ROADMATALEMATALE
1789R/2172/MT/54MASJIDUL DAHUWATH JUMMAH MOSQUEJMERERIYA, ULPOTHA, KIBISSADAMBULLAMATALE
1790R/2186/MT/55MADRASATHUL JABAL MASJIDM158/8, KALUDAWELA CIRCULAR ROADMATALEMATALE
1791R/2187/MT/56MASJIDHUTH THAQUWAM145A, GODAPOLA ROADMATALEMATALE
1792R/2193/MT/57MASJIDUL HUDAM8/A/1, MATTAWA ROAD, WARAKAMURAUKUWELAMATALE
1793R/2202/MT/58AL FURQAN JUMMA MASJIDJM728/A TRINCOMALEE STREETMATALEMATALE
1794R/2203/MT/59MASJIDUR RAHEEM AND MADRASAMHUSSAIN AVENUEMATALEMATALE
1795R/2231/MT/60AL AMEEN JUMMA MOSQUEJMWEWELAWEWADHAMBULLAMATALE
1796R/2248/MT/61ABRAAR JUMMAH MASJIDJMMOSQUE ROAD, WARAKANDA, WARAKAMURAUKUWELAMATALE
1797R/2257/MT/62AL MASJIDUL AQSHA JUMMA MOSQUEJMLUCKY ESTATE,PATTIWELAGALEWELAMATALE
1798R/2258/MT/63AL MASJIDUL RAHMANIYAMPATTIWELA JUNCTIONGALEWELAMATALE
1799R/2308/MT/64MUHIYYADDIN MASJIDMS.B.YALEGAMA MAWATHA,WARAKAMURAUKUWELAMATALE
1800R/2357/MT/65MASJID AL- NOORM40/3, MAHAWELA ROAD, YATAWATTEMATALEMATALE
1801R/2430/MT/66MASJIDUN NOOR THAKKIYATPERCIAN WATTA, WARAKAMURA, UKUWELAMATALE
1802R/2449/MT/67MASJID FATHIMAM87/44, DOLA ROAD, MATALEMATALEMATALE
1803R/2645/MT/68AL MASJIDUL FIRTHOUS JUMMA MOSQUEJMDAMBULLA ROAD, GALAHAGALA,GALEWELAGALEWELAMATALE
1804R/0008/MR/01HADJIAR APPA MOSQUESH32, YEHIYA MAWATHAMATARAMATARA
1805R/0059/MR/02MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMIELLAHAKMANAMATARA
1806R/0103/MR/03HORAGODA MUSLIM MEERA MOSQUEJMTELIJJAWILATELIJJAWILAMATARA
1807R/0143/MR/04OMAR MIHULAR MOSQUEMKOTTAGODAWELIGAMAMATARA
1808R/0262/MR/05DENEPITIYA MOSQUEMDENIPITIYAWELIGAMAMATARA
1809R/0275/MR/06MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMNEW STREETWELIGAMAMATARA
1810R/0276/MR/07BUHARI MOSQUE & MADRASAJMBUHARI MASJID ROAD, GALBOKKAWELIGAMAMATARA
1811R/0283/MR/08AL ZAVIATHUL KADUSIYA LISH SHAZULIYA FASIYAZNEW STREETWELIGAMAMATARA
1812R/0290/MR/09KAPUWATTE MUHIYIDEEN MOSOQUEJMKAPUWATTE, DENIPITIYAWELIGAMAMATARA
1813R/0306/MR/10MEERASAHIB MOSQUEJM11, STATION ROADWELIGAMAMATARA
1814R/0356/MR/11PORWAI MOHIDEEN MOSQUEJMGODAPITIYAAKURESSAMATARA
1815R/0384/MR/12JIFFRY THAKKIYATKADEVIDIYAMATARAMATARA
1816R/0387/MR/14MUHIYIDEEN JUMMA MOSOQUEJMYONAKAPURADICKWELLAMATARA
1817R/0404/MR/15MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMKANANGE ROAD, WELIPITIYAWELIGAMAMATARA
1818R/0472/MR/16KAPTHARA MOSQUEMWELIGAMAWELIGAMAMATARA
1819R/0497/MR/17BADUR MOSQUEMGALBOKKAWELIGAMAMATARA
1820R/0488/MR/18HASSAN HUSSAIN MOSQUEMMAIN STREETDENIYAYAMATARA
1821R/054/MR/19JUMMA MOSQUEJMKIRINDAPUHULWEWAMATARA
1822R/0568/MR/20MASJIDUL FALAH JUMMA MOSQUEJMMADURAPURAWELIGAMAMATARA
1823R/0577/MR/21GRAND MOSQUEJMKADEWEEDIYAMATARAMATARA
1824R/0599/MR/23GODAUDA MOSQUEMWELIPITIYAWELIGAMAMATARA
1825R/0603/MR/25KOLEDANDA JUMMA MOSQUEJMWELIGAMAWELIGAMAMATARA
1826R/0629/MR/26SAINT MUHIYIDEEN MOSQUEJMKOTUWEGODAMATARAMATARA
1827R/0243/MR/28GANDARA JUMMA MOSQUEJMTANGALLE ROADGANDARAMATARA
1828R/0939/MR/30FATHUHATHUL MAKKIYYA AZZAVIATHUL FASIYAZYONAKAPURADICKWELLAMATARA
1829R/1026/MR/32JIFFRY THAKKIYATKAPUWATTEWELIGAMAMATARA
1830R/1151/MR/33HILUR THAKKIYATNEW STREETWELIGAMAMATARA
1831R/1233/MR/34THAKKIYA SAHIB TAKKIYATKADEVEEDIYAMATARAMATARA
1832R/1397/MR/35SHRINE OF BAKIR VOLIULLAHSHBROWNS HILLMATARAMATARA
1833R/1472/MR/36AZAVIATHUL FASSIATHUL SHAZULIYAZ202, KUMARATUNGE MAWATHAMATARAMATARA
1834R/1692/MR/37PALLIMULLA MASJIDMSAMBODHI MAWATHAPALLIMULLAMATARA
1835R/1693/MR/38MALHARUS SALAH THAKKIYA MSAMBODHI MAWATHAMATARAMATARA
1836R/1780/MR/39MA 'ALUL' KAIRATH THAKKIYATKATUGASTOTAMATARAMATARA
1837R/1782/MR/40RAFFAI THAKKIYATNO. 193/1, RAFFAI MASJID LANEPALLIMULLAMATARA
1838R/1834/MR/41JAMIUR RAHMAN JUMMA MOSQUEJM33, SAMAGI MAWATHAKAPUWATTAMATARA
1839R/1871/MR/42AL MASJIDUN NOORMWELIPITIYAWELIGAMAMATARA
1840R/1918/MR/43UBADATH IBNU SAMITHJMWELIPITIYAWELIGAMAMATARA
1841R/1930/MR/44WELIGAMA AL ILSANJM31, GOODSHED ROADWELIGAMAMATARA
1842R/2034/MR/45MASJID AZEEZAM19/1, WELLAWATTE ROAD, WELIPITIYAWELIGAMAMATARA
1843R/2104/MR/46MASJIDHUL THAQWAM02A, SUNANDH ROAD, ISSADEEN TOWNMATARAMATARA
1844R/2267/MR/47MASJIDUL SALAMM75 VAJIRAGNANA MAWATHA, GALBOKKAWELIGAMAMATARA
1845R/2307/MR/48SHEIKH FAREED THAKKIYATBATHUTHA ROADMATARAMATARA
1846R/2346/MR/49MASJIDUL HIDHAYAMNEIGALAHENA, YONAKAPURADICKWELLAMATARA
1847R/2470/MR/50MASJID MUSAB BIN UMARMKUMARAGAMA, BALANGODABALANGODAMATARA
1848R/2475/MR/51MASJIDUL ASATH M330/25, WATTEGAMA, DICKWELLADICKWELLAMATARA
1849R/2476/MR/52MASJIDUL UMAR FAROOK THAKKIYATMIELLA, HAKMANAHAKMANAMATARA
1850R/2496/MR/53MASJIDUN NOOR MGANDARA, MATARAMATARAMATARA
1851R/2526/MR/54MASJID AL DAHWAM11 MUSLIM BURIEL GROUND MOSQU,YONAKAPURA, DICKWELLADICKWELLAMATARA
1852R/0183/MU/01GRAND MOSQUEJMTHANNEEROOTTU, MULLIYAWALAIMULLAITIVUMULLAITIVU
1853R/0248/MU/02MAHUBOOB SUBUHANI MOSQUEJMMAIN STREETMULLAITIVUMULLAITIVU
1854R/0293/MU/03MASJIDUL NOORANIYAJMTHANNEEROOTTU EAST, NEERAVIPPIDDIMULLIYAMALAIMULLAITIVU
1855R/0693/MU/04PACKEER SAIBO VOLIULLA SHRINE SHTHANEEROOTTU EAST,NEERAVIPPIDDIMULLAITIVU
1856R/1264/MU/05MOHIDEEN THAKKIYATHIJRAPURAMMULLIYAVALAIMULLAITIVU
1857R/1367/MU/06MASJIDUL RAHMANIYAJMMUTHTHAYANKADDUODDISUDDANMULLAITIVU
1858R/2362/MU/07JAMIU MASJITHUL HIDHAYAMKOTHTHIYAKUMPAM, MULLIYAWALAIMULLAITIVUMULLAITIVU
1859R/0178/MG/02MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMONARAGALA ROADWELLAWAYAMONARAGALA
1860R/0287/MG/03ALUPOTHA JUMMA MOSQUEJMALUPOTHABADALKUMBURAMONARAGALA
1861R/0368/MG/04MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMBAKINIGAHAWELABIBILEMONARAGALA
1862R/0398/MG/05MUHIYIDEEN JUMMA MOSOQUEJMBUTTALABUTTALAMONARAGALA
1863R/0609/MG/06KATARAGAMA MOSQUE & SHRINEJM, SHKATARAGAMAKATARAGAMAMONARAGALA
1864R/0829/MG/07KOTTABOWA MOSQUEJMKOTTABOWA, GODIGAMUWANANNAPURAMONARAGALA
1865R/1078/MG/09MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJM, SHBADALKUMBURABADALKUMBURAMONARAGALA
1866R/1082/MG/10ALUPOTHA ZIYARATHSHALUPOTHABADALKUMBURAMONARAGALA
1867R/1124/MG/11KANULWELA JUMMA MOSQUE JMKANULWELABIBILEMONARAGALA
1868R/1124/MG/12MASJID MOHAMED JUMMA MOSQUEJMMEDAGAMAINGINIYAGALAMONARAGALA
1869R/0252/MG/13INGINIYAGALE TOWN MOSQUE MINGINIYAGALAINGINIYAGALAMONARAGALA
1870R/1365/MG/14MOHIDEEN MOSQUEMMONARAGALAMONARAGALAMONARAGALA
1871R/1426/MG/15SHEIK MOHIYADEEN MASJIDJMINGINIYAGALAINGINIYAGALAMONARAGALA
1872R/1747/MG/16MASJIDUN NOOR THAKKIYA T RANDENIYA, MAIN STREET WELLAWAYAMONARAGALA
1873R/1862/MG/17MASJIDUL THAKWAMNUGAYOYAWELLAWAYAMONARAGALA
1874R/1934/MG/18AL MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMMAHAWELAMULLA,WELLAWAYAMONARAGALA
1875R/2005/MG/19MUHIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAIN STREET, BIBILEBIBILEMONARAGALA
1876R/2056/MG/20MOHIDEEN THAKKIYAMYALABOWAWELLAWAYAMONARAGALA
1877R/2455/MG/21MASJIDUL BIDAYAMMEGAMKUBURA, 10TH , MAIL POST, MEDAGAMAMEDAGAMAMONARAGALA
1878R/2485/MG/22AL- MISBAH JUMMAH MASJIDJMGODIGAMUWA, KOTABOWAMEDAGAMAMONARAGALA
1879R/2493/MG/23MASJIDUL HAIRATHM10TH, MAILE POST, MEDAGAMA, BIBILEBIBILEMONARAGALA
1880R/2578/MG/24ANNOORANIYA THAKIYATKOTAMUDUNA,PASSARA,BADULLAPASSARAMONARAGALA
1881R/26/N/01JUMMA MOSQUEJMKANDAPOLAKANDAPOLANUWARA- ELIYA
1882R/48/N/02JUMMA MOSQUEJMPADIYAPELELLAPADIYAPELELLANUWARA- ELIYA
1883R/06/N/03JUMMA MOSQUEJM02, HILL STREET,NUWARA - ELIYANUWARA- ELIYA
1884R/104/N/04MASJIDUR RAHUMANIYA JUMMA MOSQUEJM74, MAIN STREET,AGARAPATHANANUWARA- ELIYA
1885R/166/N/05MANARUL ABDEEN JUMMA MOSQUEJMPOONDULOYAPOONDULOYANUWARA- ELIYA
1886R/188/N/06MUHIYADEEN MOSQUEMKATIKITULAHETHUNUWEWANUWARA- ELIYA
1887R/252/N/08KALAPITIYA MOSQUEJMKALAPITIYAHETHUNUWEWANUWARA - ELIYA
1888R277/N/09NOORUL MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMPATANAPATANANUWARA ELIYA
1889R/308/N/10JUMMA MOSQUEJMSOORIYAGAHAPATANAUDA PUSSELLAWANUWARA ELIYA
1890R/341/N/11JAMIUL ANVER HANAFI JUMMA MOSQUEJMTALAWAKELLETALAWAKELLENUWARA ELIYA
1891R/583/N/12RAGALA NOORUL ISLAM JUMMA MOSQUEJMSTAFFORD ROADHALAGARANOYANUWARA ELIYA
1892R/92/N/14MASJIDUL NOOR JUMMA MOSQUEJMHAPUGASTALAWAHAPUGASTALAWANUWARA ELIYA
1893R/841/N/15JUMMA MOSQUEJMMAIN STREETNANUOYANUWARA ELIYA
1894R/ /N/16RAMBODA MOSQUEJMRAMBODARAMBODANUWARA ELIYA
1895R/1213/N/17MASJIDUL MINHAJ MINHAJTHAPUGASTALAWAHAPUGASTALAWANUWARA ELIYA
1896R/1226/N/18KALMATHURA JUMMA MOSQUEJMSTAR DIVISION, KALMATHURAAGARAPATANANUWARA ELIYA
1897R/1736/N/19LINDULA JUMMA MOSQUEJMLINDULLALINDULLANUWARA ELIYA
1898R/1369/N/20MASJIDUL MANAR JUMMA MOSQUEJMAHASWEWAHAPUGASTALAWANUWARA ELIYA
1899R/1577/N/21MASJIDUL FALAHJMKANDAPOLAKANDAPOLANUWARA ELIYA
1900R/1628/N/22AL MASJIDUL RASHEED JUMMA MOSQUJMUDAPUSALLAWA ROAD,NUWARA ELIYANUWARA ELIYA
1901R/1736/N/24MANARUL ULOOM MOSQUEMLINDUL;ANUWARA ELIYANUWARA ELIYA
1902R/83/N/25NORWOOD MOSQUETNORWOOD MASKELIYANUWARA ELIYA
1903R/238/N/26HANAFI JUMMA MOSQUEJMMASKELIYAMASKELIYANUWARA ELIYA
1904R/309/N/27HATTON JUMMA MOSQUEJMSTATION ROAD,HATTONNUWARA ELIYA
1905R/506/N/28AHSANUN NAJATH MOSQUEM370, MAIN STREETDICKOYANUWARA ELIYA
1906R/868/N/30BOGAWANTALAWA JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROADBOGAWANTALAWANUWARA ELIYA
1907R/1306/N/34MASJIDUL HIDAYA JUMMA MOSQUEJMGOORUKOYA NAWALAPITIYANUWARA ELIYA
1908R/2020/N/35MOHIDEEN MOSQUEMWOOTAN BAZARKOTAGALANUWARA ELIYA
1909R/2135/N/36WATAWALA JUMMAH MOSQUEJMWATAWALA BAZAARWATAWALANUWARA ELIYA
1910R/2163/N/37WILFRED TOWN MASJIDMHATTONNUWARA ELIYA
1911R/2164/N/38AL-MASJIDUL FALAHMHIJRAPURAHATTONNUWARA ELIYA
1912R/2165/N/39KUDAOYA MASJIDMNUWARA ELIYA ROAD, KUDAGAMAHATTONNUWARA ELIYA
1913R/2166/N/40MASJID ABOOBAKKAR SIDDIQM37A, GAMINIPURAHATTONNUWARA ELIYA
1914R/2219/N/41MASJIDUL FALLAHMMEEPILIMANANUWARA ELIYANUWARA ELIYA
1915R/2220/N/42ABOOBUCKER SIDHDHEER MASJIDMWEWEHENAHAPUGASTALAWANUWARAELIYA
1916R/2349/N/43JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUEJMHOLBROOK, HOLBROOK BAZAARAGRAPATANANUWARAELIYA
1917R/2393/N/44MASJIUL HUTHAMNO,52, HALGOLLA, BLOCK1. MAMMIPURAHAPUGASTALAWANUWARAELIYA
1918R/2554/N/45BAITHUL MUKARRAM MASJIDMB/242/01,GAMPOLA ROAD, HAPUGASTALAWAHAPUGASTALAWANUWARAELIYA
1919R/057/PL/01MEERA SAHIB ANDAVAR MOSQUEJMONEGAMA, MUSLIMGAMAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1920R/253/PL/02MOHIDEEN MOSQUEJMMUSLIM COLONY, NORTH KADURUWELAKADURUWELAPOLONNARUWA
1921R/307/PL/03KADURUWELA MUSLIM JUMMA MOSQUEJMKADURUWELAKADURUWELAPOLONNARUWA
1922R/357/PL/05MUSLIM REFAI MOSQUEJMB.O.P. 314, THAMBALAIPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1923R/369/PL/06MEERASA NAINA MOSQUEJMDIVULANA, KALINGA ELAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1924R/504/PL/08GALLELLA JUMMA MOSQUEJMGALLELLAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1925R/510/PL/09NAGOOR MEERA SAHIB ANDAVAR MOSQUEJMPALLIKODALAITHAMBALAIPOLONNARUWA
1926R/703/PL/10MOHIDEEN MOSQUEJMPUDURKALINGA-ELAPOLONNARUWA
1927R/861/PL/11GRAND MOSQUEJMKATTUWANWILA, SENAPURAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1928R/862/PL/12MOHIDEEN MOSQUEJMMANIKKAMPITIYA, KADURUWELAPOLLONNARUWAPOLONNARUWA
1929R/863/PL/13PANGURANA MOSQUEJMSUNGAWILAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1930R/864/PL/14JAMIUL FALAH SUNGAWILA MOSQUEJMSUNGAWILASUNGAWILAPOLONNARUWA
1931R/865/PL/15MOHIDEEN MOSQUEJMTHAMBALAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1932R/920/PL/16MOHIDEEN MOSQUEJMALINGIPOTHANAMANNAMPITIYAPOLONNARUWA
1933R/926/PL/17KUTHUBU MOHIDEEN MOSQUEJMB.O.P. 314, AL HILAL PURATHAMBALAIPOLONNARUWA
1934R/1008/PL/18MOHIDEEN MOSQUEMPULASTIGAMAPULASTIGAMAPOLONNARUWA
1935R/1096/PL/19HILUR THAKKIYATMANIKKAMPITIYAKADURUWELAPOLONNARUWA
1936R/1117/PL/20MUHIYIDEEN MOSQUEJMKATTUVANVILA, NAWASENAPURAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1937R/1129/PL/21MASJIDUL MUBEENJMB.O.P. 649, SUNGAWILAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1938R/1135/PL/22MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMHIJIRA MAWATHA, MUSLIM COLONYKADURUWELAP[OLONNARUWA
1939R/1152/PL/23MOHIDEEN MOSQUEJMB.O.P.649, COLONY, SUNGAWILAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1940R/1154/PL/25MASJIDUL LAFIREENJMKADAWALAWEWA, PALLIYAGODELLAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1941R/1155/PL/26MOHIDEEN JUMMAH MOSQUEJMNUGAGAHADAMANAGIRITALEPOLONNARUWA
1942R/1156/PL/27MOHIDEEN MOSQUEJMTIRUKONAMADUPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1943R/1214/PL/28ALINGAPATHANA MUHIYIDEEN MOSQUEJMMUTHUKALWELIKANDAPOLONNARUWA
1944 R/1456/PL/29JAMIUL FALAHJMSUNGAWILAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1945R/1483/PL/30MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMAKBOPURA, NEW COLONY, SUNGAWILAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1946R/1429/PL/31MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMKALLICHCHAIWELIKANDAPOLONNARUWA
1947R/1503/PL/32JAMIUL HASANATH JUMMA MOSQUEJMRAHMATH NAGAR, KUSUMGAMAKADURUWELAPOLONNARUWA
1948R/1619/PL/33MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMNEW TOWNWELIKANDAPOLONNARUWA
1949R/1620/PL/34MOHIDEEN THAKKIYATKADDUWANWILA, NAWASENAPURAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1950R/1626/PL/35AL MASJIDUN NOOR JUMMAH MOSQUEJMNEW SENAPURAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1951R/1674/PL/36AL ABRAR JUMMA MOSQUEJMKUDAPOKUNAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1952R/1681/PL/37MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMTHAMAKADUWAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1953R/1682/PL/38JUMMA MOSQUEJMATTHUGALA POLONNARUWAPOLONNARUWA
1954R/1788/PL39THAKKUWA THAKKIYAT294, NAWASSENAPURAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1955R/1812/PL40MASJIDUL HAIRATH THAKKIYATKATUWANWELA, NAWASENAPURAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1956R/1816/PL/41MOHIDEEN JUMMA TOWN MOSQUEJMKADURUWELA, POLONNARUWAPOLONNARUWA
1957R/1985/PL/42MASJIDUL AHAMED JUMMA MOSQUEJM123, AHAMEDPURA, MEDIRIGIRIYA,POLONNARUWAPOLONNARUWA
1958R/2524/PL/43AL HUDHA MASJIDMANIKKAMPITIYA,KADURUWELAKADURUWELAPolonnaruwa
1959R/1153/PL/24MASJIDUL MUHEEMMANNAMPITIYA ROAD,POLONNARUWAPOLONNARUWAPOLONNARUWA
1960R/09/P/01MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMPERUKKUWATTANKOTTANTIVUPUTTALAM
1961R/015/02KANGANIKULAM STREET MOSQUEMPUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
1962R/030/P/03JUMMA MOSQUE & THAKKIYA MOSQUEJM, TIHALA KOTTARAMULLAIHALA KOTTARAMULLAPUTTALAM
1963R/038/P/04MUHIYIDEEN KOTHAB MOSQUEJMMUDALIPALIPALLIVASALTHURAIPUTTALA M
1964R/049/P/05MUHIYIDEEN KOTHBA MOSQUEJMPUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
1965R/056/P/06MUSLIM MOSQUEJMBANDURAWANATTANDIYAPUTTALAM
1966R/066/P/07IDROOS PALLIMPUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
1967R/079/P/08MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKANDAKULIPUTTALAMPUTTALAM
1968R/099/P/09MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPALLIVASALTHURAIPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
1969R/122/P/10NARAWILA JUMMA MOSQUEJMCH/NARAWILAKOSWATTEPUTTALAM
1970R/124/P/11MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUE NALLANDALUWEJMMADURANKULIMADURANKULIPUTTALAM
1971R/130/P/12RAWTHER SAHIB MOSQUEMVELLANKARAIPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
1972R/134/P/13HASSAN HUSSAIN THAKKIYATPALLIVASALTHURAIPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
1973R/141/P/14MUHIYIDEEN MOSQUETPANAIYADICHCHOLAIMAMPURI (POST)PUTTALAM
1974R/155/P/15SHEIKH SIKKANDAR MOSQUEDRSINNAKURIRUPPUKALPITIYAPUTTALAM
1975R/156/P/16MANINGALA JUMMA MOSQUEJMMANINGALAPUTTALAM
1976R/162/P/17MUHIYIDEEN KOTHBA MOSQUEJMPULLICHCHAKULAMBATTULU OYAPUTTALAM
1977R/164/P/18NATTANDIYA JUMMA MASJIDJMCHILAW ROADNATTANDIYAPUTTALAM
1978R/165/P/19MUHIYIDEEN ANDAVARKAL KOTHUBA MOSQUEJMKARUKKUCHCHENAI, ALNKUDAEATHALAI (POST)PUTTALAM
1979R/171/P/20MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMADAWANKULAMANDIGAMA (POST)PUTTALAM
1980R/174/P/21NAGOOR PALLIM5TH CROSS STREETPUTTALAMPUTTALAM
1981R/187/P/22AFATHOLI NAYAGAM DHARGADRU.M.U. ROADKALPITIYAPUTTALAM
1982R/213/P/23PATTANI SAHIB DHARGA MOSQUEMPULUDIVAYALPALAVIPUTTALAM
1983R/251/P/24MALAY THAKKIYATKALPITIYAKALPITIYAPUTTALAM
1984R/256/P/25MUHIYIDEEN KOTHBA MOSQUEJMUDAPPUCHILAWPUTTALAM
1985R/258/P/26SADAR SAHIB AWLIYA THAKKIYAMVIRUTHODAIMADURANKULIPUTTALAM
1986R/267/P/27MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKOTTANTIVUKOTTANTIVUPUTTALAM
1987R/294/P/28PALAVI JUMMA MOSQUEJMCOLOMBO ROADPALAVIPUTTALAM
1988R/316/P/29KAPPALADI PATTANI SAHIB MOSQUEJMKAPPALADITHALAVILA (POST)PUTTALAM
1989R/335/P/30MOWLANA MAKAM JUMMA MASJIDJMPUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
1990R/339/P/31MUHIYIDEEN ANDAVAR JUMMA MOSQUEJMNURAICHOLAIP/MAMPURIPUTTALAM
1991R/353/P/32NEW MOSQUETTHIGALIETHALAIPUTTALAM
1992R/361/P/33SHAHUL HAMEED JUMMA MOSQUEJMSURVAYALMADURANKULIPUTTALAM
1993R/363/P/34MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMKARAITIVUPUTTALAMPUTTALAM
1994R/364/P/35ILAVANKULAM MUHIYIDEEN MOSQUEJMILAVANKULAMPUTTALAMPUTTALAM
1995R/371/P36MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMBATTULU OYABATTULU OYAPUTTALAM
1996R/373/P/37MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMSAWARANACHILAWPUTTALAM
1997R/380/P/39MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMWATTAKKANDALPUTTALAMPUTTALAM
1998R/388/P/40BUJJAMPOLA JUMMA MOSQUE (ISMAIL PURAM)JMBUJJAMPOLADANKOTUWAPUTTALAM
1999R/390/P/41MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMSOTHUPITTIYARWADI JUMMA MOSQUETALAWILAPUTTALAM
2000R/402/P/43MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKURUNCHIPIDDYKALPITIYAPUTTALAM
2001R/422/P/44KATTUBAWA JUMMA MOSQUEJMKALPITIYAKALPITIYAPUTTALAM
2002R/444/P/46NAINA MOHAMED SAHIB KOTHBA MOSQUEJMMUTWALKALPITIYAPUTTALAM
2003R/446/P/47MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMUSALPITIYAPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
2004R/449/P/48IDROOSUL KADIRIYA SINNAKACHCHI SAMAN MOSQUEMKURINCHANMODDAIETALAIPUTTALAM
2005R/459/P/49MASTAN MAKAM MOSQUEMTHIGALIETALAIPUTTALAM
2006R/500/P/50MALAY MOSQUEM35, DHARGA MAWATHACHILAWPUTTALAM
2007R/551/P/51JAMIUL ALUFARIYA JUMMA MOSQUEJMMARAKKALAGAMA, MAIN ROADMADAMPEPUTTALAM
2008R/561/P/52MUHIYIDEEN KOTHBA MOSQUEJMCH/PUTHUKUDIYIRUPPUBATTULU OYAPUTTALAM
2009R/574/P/53HAJA SEGU ALUDEEN ANDAVAR JUMMA MOSQUEJMSINNAKUDIYIRUPPUKALPITIYAPUTTALAM
2010R/582/P/54MOOR STREET JUMMA MOSQUEJMPUTTALAM ROADCHILAWPUTTALAM
2011R/590/P/55INDIAN MUSLIM HANAFI JUMMA MOSQUEJMBAZAAR STREETCHILAWPUTTALAM
2012R/597/P/56SHRINE OF HAJAH KUNJI AWLIYASHCHILAWCHILAWPUTTALAM
2013R/612/P/57PALAYADI DHARGADRTHIGALIETALAIPUTTALAM
2014R/613/P/58MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMTHIGALIETALAIPUTTALAM
2015R/614/P/59PALAYADI JUMMA MOSQUEJMKANDALKUDAETALAIPUTTALAM
2016R/615/P/60SEGU ALAUDEEN NAYAGAM DHARGADRETALAIETALAIPUTTALAM
2017R/656/P/61SEYED IBRAHIM DHARGA MOSQUEMKANDAKUDATALAWILAPUTTALAM
2018R/663/P/62SIKKANDAR PALLIVASALMALANKUDAETALAIPUTTALAM
2019R/680/P/65SINDAR SHEIKH MADAR MOSQUEMTHILLAYADIKALPITIYAPUTTALAM
2020R/723/P/67MEERA SAIBO ANDAVAR PALLIMMUDALAIPALIPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
2021R/737/P/68MUHIYIDEEN ANDAVAR JUMMA ALIAS SINNAPALLIJMNURAICHOLAIMAMPURI (POST)PUTTALAM
2022R/795/P/70SULTHAN SEYED IBRAHIM SAKEETHULLA NAYAGAMMSINNAPALLI, THIGALIETALAIPUTTALAM
2023R/796/P/71MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPERIYAKUDIERUPPUKALPITIYAPUTTALAM
2024R/816/P/72MASJIDUL JAMIUL OMARTKADAYAMODDAIMADURANKULIPUTTALAM
2025R/817/P/73KANAMOOLAI THAKKIYATKANAMOOLAIMADURANKULIPUTTALAM
2026R/907/P/75MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMSANGATTIKULAMANAMADUWAPUTTALAM
2027R/908/P/76PANIKKAR APPA AVULIYA ZIYARATHSHMANTHIVUPUTTALAMPUTTALAM
2028R/909/P/77MOHIDEEN THAKKIYATPULUDIVAYALPALAVIPUTTALAM
2029R/937/P/78MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMKARAITIVUPUTTALAMPUTTALAM
2030R/962/P/79PROPOSSED MOSQUE MSOMASUNTHARAM STATE ALLUTMENTS PUTTALAM PUTTALAM
2031R/964/P/80KALLADI DHARGADRKARAITIVUPUTTALAMPUTTALAM
2032R/996/P/82SHRINE OF ARIFERABBANI AASHIK SEYYIDUNA BURAKUDEEN KKADIR VOLIULLAHSHKEERIYANKALLIMUNDALPUTTALAM
2033R/1136/P/83MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMAMMATHODDAMPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
2034R/1148/P/84MASJIDUL HYRATHMSPILL APPROACH ROADPUTTALAMPUTTALAM
2035R/1159/P/85MASJIDUL THAKWAMSPILL ROADPUTTLAMPUTTALAM
2036R/1163/P/86MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMTHARAKUDIVILLUBATTULU OYAPUTTALAM
2037R/1168/P/87VETTUKULAM MOSQUEMPUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
2038R/1169/P/88MOHIDEEN MOSQUEJM4TH MILE POST, MANNAR ROADVEPAMADUPUTTALAM
2039R/1170/P/89PARRIAPPA PALLIVASALMNEAR SALTERNPUTTALAMPUTTALAM
2040R/1171/P/90AL MASJIDUL HASANATHMETALAIETALAIPUTTALAM
2041R/1188/P/91KAMMANDAUWA NOORANI JUMMA MOSQUEJMKAMMANDALUWAANDIGAMAPUTTALAM
2042R/1190/P/92MOHIDEEN KOTHUBA MOSQUEJMPOTTUVILPALAIVIPUTTALAM
2043R/1203/P/93MOHIDEEN THAKKIYAJMTHILLAYADIPUTTALAMPUTTALAM
2044R/1266/P/94MASJIDUL HUDHAMPOLES ROADPUTTALAMPUTTALAM
2045R/1310/P/95ZINDA SHAH MADAR MOSQUEMPUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
2046R/1317/P/96MASJIDUL HASANATH JUMMA MOSQUEJM17TH MILE POSTELAVANKULAMPUTTALAM
2047R/1318/P/97MASJIDUL MINON THAKKIYATANDANKERNIP/ETTALAIPUTTALAM
2048R/1319/P/98MOHIYIDEEN THAKKIYATSANGATHATTANCHILAWPUTTALAM
2049R/1320/P/99KOTTARAMULLA URUMANAI THAKKIYA & SHRINET, SHKOTTARAMULLAKOTTARAMILLAPUTTALAM
2050R/1321/P/100NAPPATHUMULA AWLIA DHARGADRAMBAKANDAWILAAMBAKANDAWILAPUTTALAM
2051R/1334/P/101NADUKUDIYIRUPPU THAKKIYA MOSQUETPULUDIVAYALPULUTHIVAYALPUTTALAM
2052R/1338/P/102MOHIDEEN THAKKIYATKAPPALADITALAWILAPUTTALAM
2053R/1349/P/103MANINGALA JUMMA MOSQUEJMDUNGANNAWANATTANDIYAPUTTALAM
2054R/1355/P/104MASJIDUN NOORJMKOTTUKKACHCHIPUTTALAMPUTTALAM
2055R/1417/P/107NAGOOR JUMMA MOSQUEJMMADURANKULIYAANDIGAMAPUTTALAM
2056R/1418/P/108MASJIDUL MOHAMEDIYA JUMMA MOSQUEJMMADURANKULYMADURANKULIPUTTALAM
2057R/1421/P/109JUMMA MASJIDJMAKKARAWELIANGUNAWILAPUTTALAM
2058R/1445/P/110MASJIDUL JAMIUL HASSANATH JUMMA MOSQUEJMKADAYAMODDAIMADURANKULIPUTTALAM
2059R/1450/P/112MIHRAJ MOSQUEMBAZAAR STREET (KANDAAKKARAI ROAD)PUTTALAMPUTTALAM
2060R/1487/P/113MASJIDUL FALAHMJAYABIMA COLONY, JAYABIMACHILAWPUTTALAM
2061R/1545/P/114AL MASJIDUL MIHRAJJMMIHRAJPURAM, KANAMOOLAI, MADURANKULIPUTTALAMPUTTALAM
2062R/1557/P/115MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMSEMBUKKULAM ROADPUTTALAMPUTTALAM
2063R/1563/P/116AL MASJIDUL MUNAWWARA JUMMA MOSQUEMERUMBUKOODAL COLONYETALAIPUTTALAM
2064R/1586/P/117MASJIDUL MANARMPERIYA SANTHIKKIRAMAM, VELLANKARAIPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
2065R/1559/P/118AL-MASJIDUL MUBEEN JMUHADU MW, MANAL THOTTAMKALPITIYAPUTTALAM
2066R/1602/P/119KHADAYA SALIH TRUST FUND TSALAMA VILLA, NORTH ROAD PUTTALAM PUTTALAM
2067R/1632/P/120MASJIDL HUDA MSENAIKUDIYIRUPPU MADURANKULY PUTTALAM
2068R/1632/P/121 MUHAMMADIYA THAKKIYA TALANKUDA ETTALIPUTTALAM
2069R/1652/P/122MASJIDU FALAH MKILAWAMADUCHENAIMADURANKULY PUTTALAM
2070R/1655/P/123MASJIDUL HIDAYA JMHIJRAPURAM PUTTALAMPUTTALAM
2071R/1657/P/124 MASJIDUN NOOR TVANNIMUNDAL KALPITIYA PUTTALAM
2072R/1659/P/125PUDPALLI MKALPITIYA KALPITIYA PUTTALAM
2073R/1663/P/126MASJIDUN NOOR JMPOOLACHANI NURAICHENAIPUTTALAM
2074R/1673/P/127MASJIDUL FALH JUMMA MOSQUE JMULUKKAPALAM, KARAMBE KALPITIYA PUTTALAM
2075R/1676/P/128MASJIDUL NOORANIYA J.M, RUFUGEE CAMP B.JMALANKUDA ETALAIPUTTALAM
2076R/1686/P/129MUHAJIREEN JUMMA MOSQUE JMNINTHANY PUTTALAM PUTTALAM
2077R/1696/P/130MASJIDUL HAZANATH JM MASJIDUL HAZANATH ROAD, PUTTALAMPUTTALAM
2078R/1707/P/131AL-NOOR MOSQUE TMAIKULAM CHILAW PUTTALAM
2079R/1739/P/132MOHIDEEN JUMMA MOSQUE, SEYED HAJA SEQUALAWUDEN OLIULLA DHARGA JMSAMMATITIVADIPALLIVASALTHURAIPUTTALAM
2080R/1774/P/133MASJIDUL HASANATH JUMMA MOSQUE JMJINNA NAGAR THILLAYADIPUTTALAM
2081R/1750/P/134AL-JAMIUL AZHAR JUMMA MOSQUE JMSAFA-MARWA, KARAMPAIPALAVIPUTTALAM
2082R/1752/P/135MASJITHUL MATHEENA JMMADEENA NAGAR, SCHOOL LANE ALANKUDA PUTTALAM
2083R/1755/P/136AL-HIJRA MOHIDEEN JUMMA MOSQUE JM KALITIYA ROAD , KOIYAWAKINURAICHOLAIPUTTALAM
2084R/1756/P/137MOHIEEN JUMMA MOSQUE JMSAFA-MARWA, KARAMPAIPALAVI PUTTALAM
2085R/1757/P/138MASJIDUL RAHMA JUMMA MOSQUE JM KALPITY ROAD ETALAIPUTTALAM
2086R/1773/P/139MASJIDUL HITHAYTH MMANDALAKUDA KALPITY PUTTALAM
2087R/1778/P/140MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUE JMKALMUNAITIVU, ALANKUDAEATHALAI PUTTALAM
2088R/1779/P/141AL MASJIDUL RAWLAMKARITHIVU, RASOLPURAMPONPARAPPIPUTTAMA
2089R/1788/P/142AL-JAMIUL MUNAWWAR JUMMA MOSQUE JMARAFA NAGAR, KOYYAWODAI ROADNURAICHOLAIPUTTALAM
2090R/1792/P/143MASJITHUL SALAM JUMMA MOSQUE JMMANALKUNDU PUTTALAM PUTTALAM
2091R/1799/P/144MASJITHUL RAHMA MOSQUEMRAHMATH PURAM, KOTHAN THEEVUMUNDAL PUTTALAM
2092R/1800/P/145MASJIDUL THAKWA JUMMA MOSQUE JMPUTHUWELI, KURINCHEPIDDYKALPITY PUTTALAM
2093R/1807/P/146MUHIYADEEN JUMMA MOSQUE JMKARAMBAWATTA, ULUKKAPPULAMPUTTALAM
2094R/1822/P/147MASJIDUL MUNAWWAR MOSQUE MPOOLACHANAI, COLONY NURAICHOLAIPUTTALAM
2095R/1828/P/148MOHIDEEN MOSQUE MMOHIDEEN NAGAR, VILUKU ROADVEPPAMADU PUTTALAM
2096P/1829/P/149MASJIDUL HUDHA JUMMA MOSQUE JMILANDAYADI ROADNURAICHOLAIPUTTALAM
2097R/1835/P/150MASJIDUL MUHAJIREEN MOSUE MJINNAH PURAM, ALANKUDA ETALAI PUTTALAM
2098R/1838/P/151JAMIUS SALAM JUMMA MOSQUE JMRAHMATH NAGAR VEPPAMADU PUTTALAM
2099R/1840/P/152MUHAJIREEN JUMMA MOSQUE JM90 ACRES, KANDALKUDA TALAWILA PUTTALAM
2100R/1859/P/153ERUKKALMPIDDY JUMMA MOSQUE & THAKKIYA JMNAGAVILLU PALAVI PUTTALAM
2101R/1865/P/154MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUE JM RAHMATH NAGAR, MANNAR ROAD VEPPAMADU PUTTALAM
2102R/1888/P 155MASJIDUL NOOR JUMMA MOSQUEJM43,JUMMA MOSQUE MAWATHA, DUNKANNAWAGAMANATTANDIYAPUTTALAM
2103R/1889/P 156MASJIDUR RAHMAN JUMMA MOSQUEJMMADEENA NAGAR 2ND MIK POST MANNAR ROADPUTTALAMPUTTALAM
2104R/1890/P 157MASJIDUL AL FATHHAMSALMATHPURAM KANDALKUDATHALAVILA PUTTALAM
2105R/1891/P 158MASJIDUTH THAKWAJMNEW PUDUKKUDIYIRUPPU, KANDALKUDATHALAWILAPUTTALAM
2106R/1892/P 159ZAM ZAM MASJIDMZAM ZAM PURAMTHILLAYADIPUTTALAM
2107R/1893/P 160MASJIDUL JINNAHJMJINNA NAGAR PALLIWASALTHURAIKALPITIYAPUTTALAM
2108R/1894/R 161AL AQSA JUMMA MASJIDJMSCHOOL ROADTHILLAYADIPUTTALAM
2109R/1894/P 162MASJIDUN NOORMMUSALI REFUGEE CAMP, MUSALI RESETTLMENT KANDALKULYPUTTALAM
2110R/1896/P 163JAMIUL ANSA MOSQUEMAHATHTHIMURIPPU JINNAH- A,ALANKODAETALAIPUTTALAM
2111R/1898/P 165MASJIDUL HAIRATHMTRANSTPORMER JUNCTIONPALLIWASALTHURAIPUTTALAM
2112R/1898/P 166MASJIDUL AQSA JUMMA MOSQUEJMAKMINA REFEUGEES CAMP, NO.61,JANAWASATHAMPAPANNIPUTTALAM
2113R/1903/P 167OMAR IBNU HATTAB MOSQUEMHAJARA WATTA KALPITIYA ROADNURAICHOLAIPUTTALAM
2114R/1904/P-168MASJIDUL HUDAMHAJIAR CAMP PUTHUKKUDIYIRUPPUKALPITIYAPUTTALAM
2115R/1905/P 169MOHAMADIYA JUMMA MOSQUEJMRATHMALYAYATHILLAYADIPUTTALAM
2116R/1906/P 170MASJIDUN NOOR THAKKIYATMANNAR MAWATHATHILLAYADIPUTTALAM
2117R/1907/P 171AL JAMIUN NOOR JUMMA MOSQUEJMSANJITHA WATTANURAICHOLAIPUTTALAM
2118R/1908/P 172AL MASJIDUL HASANATHMTHEMBILI CAMP PALLIWASALTHURAIKALPITIYAPUTTALAM
2119R/1911/P 173MASJIDUL KOOFAMKOOFA NAGAR, AHATHTHIMURIPPU, MUSALI ROADPALLIWASAL THURAIPUTTALAM
2120R/1912/P 174MASJIDUL MANNARMAL MINAR PURAM, SCHOOL ROADTHILLAYADIPUTTALAM
2121R/1914/P 175AN NOOR JUMMA MOSQUEJM12 ACRESS, MANINGALA, DHUNGANNAWANATTANDIYAPUTTALAM
2122R/1923/P 176ZEENATHUR RAHMANIYA JUMMA MOSQUEJMKOOLANKULAM, 'R' CAMP, KUSHIKARAMBAI, KIRINCHIPITIKALPITIYAPUTTALAM
2123R/1925/P 177MASJID NOORAH JUMMA MOSQUEJMPUTHUKKUDIYIRUPPUBATHULUOYAPUTTALAM
2124R/1945/P 178MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMTHUMMODARANATTANDIYAPUTTALAM
2125R/1947/P 179MASJID AL THAKWA, AL HAMRAJMKALPITIYA ROADPALLIWASALTHURAIPUTTALAM
2126R/1957/P 180MOHIDEEN JUMMA MASJIDJMKOIYAWADI EASTNURAICHOLAIPUTTALAM
2127R/1962/P 181MASJIDUL MUNAWWARAMRED BANA, VIRUTHODAIMADURANKULIPUTTALAM
2128R/1968/P 182MINHAJ MUHJIREEN JUMMA MOSQUEJM18A, MULLAI NAGARPUTTALAMPUTTALMA
2129R/1970/P 183MASJID ANNOOR JUMMA MOSQUEJMELLUCHNAI, VIRUTHODAIMADURANKULIPUTTALAM
2130R/2126/P 184AL-HASATH JUMMAH MASJIDJMCOLOMBO ROAD, RATHMALYAYAPUTTALAMPUTTALAM
2131R/2153/P 185AN-NOOR JUMMAH MASJIDJM46/3, WATTAKALIYACHILAWPUTTALAM
2132R/2209/P/186MASJIDUL MANAR JUMMA MOSQUEJM3RD CROSS ROAD,ALMINAPURAM,THILLAUADYPUTTALAMPUTTALAM
2133R/2210/P/187AL MASJIDUL EIMAN JUMMA MOSQUEJMISRC OFFICE LANE ,KALPITIYA ROADNURAICHOLAIPUTALAM
2134R/2217/P/188MASJIDUL THAQWAMSAMEERAGAMAMUNDALPUTALAM
2135R/2279/P/189AL MINA THAIKKAH MOSQUETHUSSAINIYAPURAM ,ULUKKAPALLAM,PALAVIPUTALAM
2136R/2281/P/190HIDAYATH NAGAR JUMMA MASJIDJMHIDAYATH NAGARMADURANKULIYAPUTALAM
2137R/2282/P/191MASJIDUN NOORMTETAPALAI,MAMPURIPALAVIPUTALAM
2138R/2283/P/192MOHIDEEN THAKKIYATMUSAPIDDYPALLIVASALTHURAIPUTALAM
2139R/2284/P/193MOHIDEEN JUMMA MASJIDJM10TH MILE POST,SRIMAPURAMADURANKULIYAPUTALAM
2140R/2304/P/194MASJIDUL FALAH JUMMA MOSQUEJMKADAYAKULAMPUTTALAMPUTALAM
2141R/2305/P/195MASJIDUL IHLASJMLANE NO -01, 11TH CROSS STREETPUTTALAMPUTALAM
2142R/2306/P/196MASJIDUL AQSAJMMANALTHOTTAMKALPITIYAPUTALAM
2143R/2360/P/197JAMIUL IHLASJMSERAKKULIYA ROAD, KARAITIVU, PONPARAPPIPUTTALAMPUTTALAM
2144R/2361/P/198MASJITHUL AHSAN JUMMA MOSQUEJMKOLONYKOTTANTIVUPUTTALAM
2145R/2389/P/199JAMIUL AL - FARIYA THAKKIYA MOSQUE JMKAKKAWATTA, OLD TOWN, MADAMPEPUTTALAM
2146R/2396/P/200JAMIUL FALAH JUMMAH MASJID JMRASOOL NAGER ,NAGAVILLU ,PALAVIPALAVIPUTTALAM
2147R/2409/P/201PUTTALAM YAA HUSSAIN MOSQUE JM NO.16, J.P LANE PUTTALAM PUTTALAMPUTTALAM
2148R/2413//P 202AL - ISLAHIYYA JUMMAH MOSQUE JM KAPITI ROAD,KALMUNAIKUDY- B, ALANKUDA, KALPITIPUTTALAM
2149R/2414/P/203AL MASJIDUL FARIS JUMMAH MOSQUE JMTHAMBAPANN, PUTTALAM PUTTALAMPUTTALAM
2150R/2425/P/204MUHAJIREEN THAIKKA MOSQUE TASHRAFF NAGAR, KANDALKULI , PALAVIPUTTALAMPALAVI
2151R/2447/P/205MASJIDUL RAHMA MHOUSING SCHEM E, LANE NOOL, ANURATHAPURA ROAD PUTTALAMPUTTALAM
2152R/2463/P/206MASJIDUL AN NOOR JUMMA MOSQUE JMKALPITIYA ROAD, NARAKKALIYA NURAICHOLAINURAICHOLAIPUTTALAM
2153R/2498/P/207MASJIDUL RAHMANMWANATHAVAVILUWAWA, REDBANA-B ISMAILPURAMPUTTALAMPUTTALAM
2154R/2523/P/208NOORANIYA JUMMAH MASJIDJMMULLAII SCHEME, RATMALYAYA, PALAVIPalaviPuttalam
2155R/2534/P/209THARIK JUMMA MASJIDJMMULLIPURAM, VETTALAIPuttalamPuttalam
2156R/2558/P/210MASJIDUS SALAHMAL CASSIM CITY,RATMALYAYAPALAVIPUTTALAM
2157R/2565/P/211MASJIDUL THAQWAMSINNA NAGAWILLU,KARAITIVU,PUTTALAMPUTTALAMPUTTALAM
2158R/2604/P/212MASJIDUL WAHIDMMULLIPURAM,PUTTALAMMULLIPURAMPUTTALAM
2159R/2606/P/213HUDHA JUMMAH MOSQUEJMSAFA MARVA-A,KARAMBAI,PALAVI,PUTTALAM,PALAVPUTTALAM
2160R/01/R/01DAFTER ZAILANI MOHIDEEN MOSQUEMBALANGODABALANGODARATNAPURA
2161R/42/R/02MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMOPANAYAKEOPANAYAKERATNAPURA
2162R/64/R/03BAZAAR MOSQUEM218, MAIN STREETRATNAPURARATNAPURA
2163R/81/R/04MUHIYIDDEEN THAKKIYATTIRUWANKETIYARATNAPURARATNAPURA
2164R/145/R/05AL MASJIDUL KHILURJMNIVITIGALANIVITIGALARATNAPURA
2165R/146/R/06KAHAWATTA JUMMA MOSQUEJMKAHAWATTAKAHAWATTARATNAPURA
2166R/190/R/07HIGGASHENA KURUWITA JUMMA MOSQUEJMHIGGASHENAKURUWITARATNAPURA
2167R/191/R/08JENNATH JUMMA MOSQUEJMMOSQUE ROAD, KUDUGALAWATHARATNAPURARATNAPURA
2168R/236/R/09MUHIYADEEN JUMMA MOSQUEJMRAKWANARAKWANARATNAPURA
2169R/274/R/10NAGOOR ANDAVAR JUMMA MOSQUEJMMAHAWELA ESTATERATNAPURARATNAPURA
2170R/370/R/11MASJIDUN NOORJMMORAGALAEHELIYAGODARATNAPURA
2171R/431/R/12TALAWITIYA JUMMAJMTALAWITIYAEHELIYAGODARATNAPURA
2172R/474/R/13BALANGODA JUMMA MOSQUEJMBALANGODA ROAD, BAJJANGODAPELMADULLARATNAPURA
2173R/495/R/14BAJJANGODA JUMMA MOSQUE JMBALANGODA ROAD, BAJJANGODAPELMADULLARATNAPURA
2174R/690/R/15BAZAAR JUMMA MOSOQUEJMMAIN STREETEHELIYAGODARATNAPURA
2175R/972/R/16JENNATH MUSLIM SHRINESHKADUGALAWATTERATNAPURARATNAPURA
2176R/1028/R/17MEERANIYA MASJIDJMHOUPE ESTATEKAHAWATTERATNAPURA
2177R/1034/R/18BAITHUL HIMA THAKKIYATDEHIGASTALAWABALANGODARATNAPURA
2178R/1065/R/19THAKKIYA PELMADULLA GROUPJMKAHAWATHAKAHAWATHARATNAPURA
2179R/1157/R/20YAKOOTH ZAVIYAMAIN STREETEHELIYAGODARATNAPURA
2180R/1197/R/21BAZAAR THAKKIYATBALANGODABALANGODARATNAPURA
2181R/1316/R/22KURUWITA MOSQUEMMAIN STREET, HIGGASHENAKURUWITARATNAPURA
2182R/1331/R/23MADRASATHUL RAHUMANIYA THAKKIYATKETANDOLARATNAPURARATNAPURA
2183R/1340/R/24ZAVIYATHUL JOWHARIYAZFIFTH THAREEKATHUL SAZULIYARATNAPURARATNAPURA
2184R/1436/R/25MASJIDU AL THANVEERMKURUWITAKURUWITARATNAPURA
2185R/1439/R/26NAGOOR ANDAVAR JUMMA MOSQUEJMDIVISION NO. 1, NAMBULUWA ESTATE PALANTATIONKAHAWATHARATNAPURA
2186R/1462/R/27AL MASJIDUL KHAIRIYAMHUNUWELAOPENAYAKERATNAPURA
2187R/1530/R/28MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMBATUWATTEEHELIYAGODARATNAPURA
2188R/965/R/29MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUE JMASGANGULA EHELIYAGODARATNAPURA
2189R/1614/R/30MASJIDUN NOOR TTHOMBAGODABALANGODARATNAPURA
2190R/1615/R/31MASJIDUL FALAH JMDIGADURA BALANGODARATNAPURA
2191R/1616/R/32MASJIDUL ZAHIR TKIRIMATANNA BALANGODARATNAPURA
2192R/1617/R/33MASJIDUL HUDHA TMUSLIM COLONEY BALANGODARATNAPURA
2193R/1694/R/34AL-MASJITHUL HASANATH JMTHALAWITIYA, PARAKADUWA PARAKADUWA RATNAPURA
2194R/1699/R/35MASJIDUL THAQWA JUMMA MOSQUE JMPANAWALA ROAD EHELIYAGODARATNAPURA
2195R/1736/R/36MASJIDUL MUTHTHAKEEN JMKALAWITIGODA EHELIYAGODARATNAPURA
2196R/1849/R/37MASJISUL ADHIL MTHALAVITIYAWATTAEHELIYAGODARATNAPURA
2197R/1860/R/38AL-MADRASATHUL IBRAHEEMIYA JUMMA MOSQUE JM382, COLOMBO ROADRATNAPURARATNAPURA
2198R/1872/R/39MASJIDUR RAHMANIYAMHIJRA MAWATHARAKKUWANARATNAPURA
2199R/1874/R/40AMBALANDUWATTA JUMMA MOSQUEJMAMBALANWATTAATAKALANPANNARATNAPURA
2200R/1999/R/41AL MADRASATHUL THAQWAMSAMAGIPURARAKWANARATNAPURA
2201R/2033/R/42MASJIDUL UMARMNEDUNKETIYARAKWANARATNAPURA
2202R/2047/R/43AL-MASJIDUL AZEEZIYYAM28, RATHNA JOTHI MAWATHA, GODIGAMUWARATNAPURARATNAPURA
2203R/2048/R/44AL-MASJIDUL RAHMANIYA JUMMAH MOSQUEJMCOLOMBOGAMA ESTATE, DIVISION NO-02NIVITIGALARATNAPURA
2204R/2055/R/45AL-MASJIDUL HIDHAYA JUMMAH MOSQUEJM51/1, MIHINDUGAMARATNAPURARATNAPURA
2205R/2058/R/46MASJID AL-FALAH JUMMAH MASJIDJMTHALAGAHAMULLAEHELIYAGODARATNAPURA
2206R/2060/R/47NAGOOR MEERAN JUMMAH MOSQUEJMHAPUGASTENNA ESTATE, WEWALAKETIYA, GALLELLARATNAPURARATNAPURA
2207R/2077/R/48RAWLATHUL JENNAH MOSQUEM16/5, TEMPLE ROAD, BATUDEDARARATNAPURARATNAPURA
2208R/2078/R/49AL-MASJIDUL ISLAHIYA JUMMAH MOSQUEJMHANGAMUWA ROAD, RASEENA WATTA, KARAWITARATNAPURARATNAPURA
2209R/2079/R/50MASJIDHUL HUDHAMNUGAWELAKAHAWATTERATNAPURA
2210R/2080/R/51AL-MASJIDUL MUARD IBNU JABALMMALAWA, KURUWITARATNAPURARATNAPURA
2211R/2081/R/52MASJIDUL AQSHAMSINNA PARAWATTE, RAKWANARATNAPURARATNAPURA
2212R/2084/R/53MOHIDEEN MOSQUEMHAMINGFRAD ESTATEPARAKADUWA RATNAPURA
2213R/2114/R/54MASJIDUL AL-MUTHTHAQEEN JUMMAH MOSQUEJMGANGODAR/RAKWANARATNAPURA
2214R/2115/R/55AL-MASJIDUN NOORMORANGE FIELDRAKWANARATNAPURA
2215R/2271/R/56AL FURKHAN JUMMA MASJITHJMRIVER SIDE ROAD,MIRISWATTEBALANGODARATNAPURA
2216R/2340/R/57AL-MASJIDUS SALIHEENMSINNATHTHOTTAMRAKWANARATNAPURA
2217R/2399/R/58MUHIYADEEN MASJIDMMAIN STREETPELMADULLARATNAPURA
2218R/2433/R/59MASJIDUL SALAM THAKKIYATBALAGANAMULLA, BALANGODABALANGODARATNAPURA
2219R/2457/R/60MASJIDUL SALEEM THAKKIYATKALTOTA, ROAD, MIRISWATTA, BALANGODABALANGODARATNAPURA
2220R/2458/R/61MASJIDUL RAYYAN THAKKIYATZUBAIR ALIM MAWATHTHA MIRISWATTABALANGODARATNAPURA
2221R/2459/R/62DANGAS MANDIYATDANGAS MANDIYA BALANGODABALANGODARATNAPURA
2222R/2469/R/63MASJIDUL ZAIN THAKKIYATKUMARAGAMANA BALANGODABALANGODARATNAPURA
2223R/2566/R/64AL MASJIDUL ISMAELIYA JUMMA MOSQUEJM15/B,POMPEKELE,RATNAPURARATNAPURARATNAPURA
2224R/2614/R/65MASJITHUN NOOR MOSQUEMWELLANDURA,KAHAWATTA,RATNAPURA.KAHAWATTARATNAPURA
2225/R/017/T/001MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMAKKARAICHENAIMUTUR - 01TRINCOMALEE
2226R/035/T/002IRAKKAKANDY MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMIRAKKAKANDYNILAVELITRINCOMALEE
2227R/111/T/003KURINCHAKKERNI JUMMA MOSQUEJMKURINCHAKKERNIKINNIYATRINCOMALEE
2228R/112/T/004MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMNILAVELI - 01NILAVELITRINCOMALEE
2229R/208/T/005 PERIYAKADAI JUMMA MOSQUEJM22, COURT ROADTRINCOMALEETRINCOMALEE
2230R/269/T/006MUHIYIDEEN GRAND JUMMA MOSQUEJMTHOPPURTHOPPURTRINCOMALEE
2231R/0348/T/007MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPALATOPPURTHOPPURTRINCOMALEE
2232R/0412/T/008ALIM APPA SHRINESHCHINA BAYCHINA BAYTRINCOMALEE
2233R/0430/T/009MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMANAICHENAIMUTUR - 02TRINCOMALEE
2234R/0467/T/010MUHIYIDEEN GRAND JUMMA MOSQUEJMMAIN STREETMUTURTRINCOMALEE
2235R/0522/T/011MUHIYIDEEN JUMMA MASJIDJM133, MOOR STREET, DIVISION NO. 4TRINCOMALEETRINCOMALEE
2236R/0554/T/012PERARU COLONY MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMUNIT 1, PERARUKANTALAITRINCOMALEE
2237R/0556/T/013RAHMANIYA GRAND JUMMA MOSQUEJMSINNA KINNIYAKINNIYA - 1TRINCOMALEE
2238R/0558/T/014JAMALIYA MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMJAMALIYA STREET, DIVISION NO. 02TRINCOMALEETRINCOMALEE
2239R/0559/T/015GRAND JUMMA MOSQUEJMPERIYA KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2240R/0584/T/016MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKUCHCHAVELITRINCOMALEETRINCOMALEE
2241R/0593/T/017MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMASAD NAGARKILIVEDDYTRINCOMALEE
2242R/0648/T/018PERATHUVELI JUMMA MOSQUEJMPERATHUVELIKANTALAITRINCOMALEE
2243R/0652/T/020MUNAICHCHENAI NADUPPALLIMMUNAICHCHENAI - 4KINNIYATRINCOMALEE
2244R/0654/T/022SAMMAVETCHATIVU JUMMA MOSQUEJMKINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2245R/0655/T/023MASJIDUL MUNAWWARA JUMMA MOSQUEJMMAKKULUTHU,CHINA BAYTRINCOMALEE
2246R/0659/T/024MANCHOLAI MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMKINNIYA - 02KINNIYATRINCOMALEE
2247R/0660/T/025POOVARASANTIVU MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPOOVARASANTIVUKINNIYATRINCOMALEE
2248R/0661/T/026MUHIYIDEEN CENTRAL JUMMA MOSQUEJMKADDAYARU, SINNA KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2249R/0662/T/027MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMNEERADDUMUNAI, WELLAIMANALCHINABAYTRINCOMALEE
2250R/0667/T/028MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPERIYAPALAMMUTURTRINCOMALEE
2251R/0670/T/29MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMPULMODDAIPILMODDAITRINCOMALEE
2252R/0671/T/030MASJIDUL SALIHATH JUMMA MOSQUEJMSIRAJ NAGARTHAMPALAKAMAMTRINCOMALEE
2253R/0674/T/031PARAIPANCHAN AL AKSA JUMMA MOSQUEJMUNIT - 10MULLIPOTHANATRINCOMALEE
2254R/0675/T/032AL IHZAN JUMMA PALLIJMKUDDIKARACHCHIKINNIYATRINCOMALEE
2255R/0676/T/033MALAY (JAWA) KOTHBA MOSQUEJMKINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2256R/0677/T/034AL MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMCIDYALAYA ROADTRINCOMALEETRINCOMALEE
2257R/0680/T/035MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMRODDAWEWATRINCOMALEETRINCOMALEE
2258R/0682/T/036MUHIYIDEEN ANDAVAR JUMMA PALLIVASALJM154, NORTH COAST STREETTRINCOMALEETRINCOMALEE
2259R/0686/T/038KALLADIYAPPAH KABURADISHCHINA BAYTRINCOMALEETRINCOMALEE
2260R/0279/T/039MASJIDUL AALI JUMMA MOSQUEJM213, CENTRAL ROADTRINCOMALEETRINCOMALEE
2261R/0548/T/040MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMARAFATH NAGARTHAMPALAGAMAMTRINCOMALEE
2262R/0684/T/041KAKAMUNAI JUMMA MOSQUEJMKAKAMUNAIKINNIYATRINCOMALEE
2263R/0720/T/043AL HIJRA JUMMA MASJIDJM7TH COLONYMULLIPOTHANATRINCOMALEE
2264R/0785/T/044MANCHOLAICHENAI JUMMA MOSQUEJMMANCHOLAICHENAIKINNIYATRINCOMALEE
2265R/0802/T/045MASJIDUL ILAHIYA JUMMA MOSQUEJMPULMODDAIPULMODDAITRINCOMALEE
2266R/0843/T/046MASJIDUL HAMEEDIYA JUMMA MOSQUEJMUNIT 08,MULLIPOTHANATRINCOMALEE
2267R/0854/T/047KARIMALAYOOTHU MOSQUEJMKANNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2268R/890/T/049MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMUNIT 2, PERARUKANTALAITRINCOMALEE
2269R/0953/T/053MUTUR GRAND JUMMA MOSQUEJMKNOX ROADMUTUR - 5TRINCOMALEE
2270R/0954/T/054BUHARY MOSQUEJM95TH MILE POSTMULLIPOTANATRINCOMALEE
2271R/0993/T/056KADIRIYA JUMMA MOSQUEJMKANDALADIYOOTHUKINNIYATRINCOMALEE
2272R/1030/T/058SELVANAGAR MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMSELVANAGARTHOPPURTRINCOMALEE
2273R/1031/T/059ALLINAGAR MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMALLAINAGARTHOPPURTRINCOMALEE
2274R/1042/T/060ALIM NAGAR MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMALIM NAGARKINNIYATRINCOMALEE
2275R/1051/T/061MASJIDUL AHIRA jumma mosqueJMSURANKALKINNIYATRINCOMALEE
2276R/1052/T/062MASJIDUL HILOOR JUMMA MOSQUEJMANDANKULAM, KANDY ROADTRINCOMALEETRINCOMALEE
2277R/1053/T/063MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMPUDAVAIKKADDU, THIRIYAITRINCOMALEETRINCOMALEE
2278R/1056/T/064MASJIDU-UN-NOOR JUMMA MOSQUEJMJINNAH NAGAR, LOVE LANETRINCOMALEETRINCOMALEE
2279R/1057/T/065MOHIDEEN JUMMAH MOSQUEJMIQBAL NAGARNILAVELITRINCOMALEE
2280R/1077/T/066MANCHOLAI SHRINESHKINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2281R/1080/T/067MASJIDUL ILAHIYA JUMMA MOSQUEJMANAIKAT ROAD, PERARUKANTALETRINCOMALEE
2282R/1084/T/068BABUL HAMTHU JUMMA MOSQUEJMBODDUKACHIAGBHOPURATRINCOMALEE
2283R/1101/T/071JAWA JUMMA MOSQUEJMUNIT 10,MULLIPOTANATRINCOMALEE
2284R/1108/T/072MUTHAVELI APPA ZIARATHSHDOCKYARD ROADTRINCOMALEETRINCOMALEE
2285R/1109/T/073MEERA MACAM JUMMA MOSQUEJM99TH MILE POST, MEERA NAGARTHAMPALAKAMAMTRINCOMALEE
2286R/1121/T/075JAMIUL ALFR MOSQUEJMWARD NO. 2, PALANAGARMUTUR - 2TRINCOMALEE
2287R/1132/T/077MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMNALLAPIDDIYARU, NAMALWATTE, MORAWEWAPANKULAMTRINCOMALEE
2288R/1134/T/078MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMUNAICHENAIKINNIYATRINCOMALEE
2289R/1143/T/079GOPALAPURAM MUHIYIDEEN MOSQUEMGOPALAPURAMNILAVELITRINCOMALEE
2290R/1144/T/080MASJIDUL AKSAJMWANARUKINNIYATRINCOMALEE
2291R/1145/T/081HILUR JUMMA MOSQUETNAITHAL NAGARMUTURTRINCOMALEE
2292R/1149/T/082/BADURIYA JUMMA MOSQUEJMPUTHUKKUDIRUPPUKINNIYATRINCOMALEE
2293R/1166/T/083AL MASJIDUL HUSSENIYA JUMMA MOSQUEJMMUDCOVETRINCOMALEETRINCOMALEE
2294R/1193/T/084NOORULLAH JUMMA MOSQUEJMWARD NO. 5, IDIMANKINNIYATRINCOMALEE
2295R/1222/T/085AL MADRASTHUL SAHRIYA THAKKIYATCHINA BAYCHINA BAYTRINCOMALEE
2296R/1223/T/086KHAIRIYA THAKKIYATKHAIRIYA NAGARMUTUR - 5TRINCOMALEE
2297R/12234/T/087MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMTHAHA NAGARMUTURTRINCOMALEE
2298R/1225/T/088MASJIDUS SHAFIYA JUMMA MOSQUETSHAFI NAGARMUTURTRINCOMALEE
2299R/1228/T/089MASJIDUL KHAIRIYA JUMMA MOSQUEJMPONNAVARANTIVUKINNIYATRINCOMALEE
2300R/1235/T/090PACKIR SAIBO VOLIULLAH ZIARAMSHKUCHCHAVELIKUCHCHELITRINCOMALEE
2301R/1236/T/091MOSQUE AT DOCKYARDMNAVAL HEAD QUARTERSTRINCOMALEETRINCOMALEE
2302R/1239/T/093MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMJINNAH NAGAR, L.B. 5TOPPURTRINCOMALEE
2303R/1240/T/094MASJIDUL FALAH JUMMAH MOSQUEJMTOPPURTOPPURTRINCOMALEE
2304R/1243/T/097MOSQUE AND SHRINEM, SHNEAR HOT SPRINGSKINNIYATRINCOMALEE
2305R/1244/T/098KADIRIYA THAKKIYATWARD NO: 1, MAIN ROADSINNA KINNIYATRINCOMALEE
2306R/1247/T/099JAMIUL AZHAR THAKKIYATKINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2307R/1275/T/100JAMIUS SALAAM JUMMA MOSQUEJMNALLAPITIYARUPANKULAMTRINCOMALEE
2308R/1301/T/101NOORUL MASJID JAMIATNEDUNTIVUKINNIYATRINCOMALEE
2309R/1303/T/102MASJIDUL AHLA JUMMA MOSQUEJMNADU -OOTTUKINNAYATRINCOMALEE
2310R/1330/T/103MASJIDUL NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMFAISAL NAGARKINNIYATRINCOMALEE
2311R/1337/T/104HILUR JUMMA MOSQUEJMMAHAMARUKINNIYATRINCOMALEE
2312R/1383/T/105MUHIYIDEEN MOSQUEMARAFA NAGARMUTURTRINCOMALEE
2313R/1385/T/106MASJIDUL JAMIAH JUMMA MOSQUEJMCHOLAVADDAVANKINNIYATRINCOMALEE
2314R/1392/T/107BAKIATHUS SALIHATH THAKKIYATNEDUNTIVU - 6KINNIYATRINCOMALEE
2315R/1396/T/108MASJIDUN NOORJMJABAL NAGAR, 6TH MILEPOST MUTURTRINCOMALEE
2316R/1402/T/109MASJIDUL HASANATH JUMMA MOSQUEJMKATKULY, SOORANKALKINNIYATRINCOMALEE
2317R/1407/T/110MASJIDUN SABIYAMVEPANTHAVANAIKINNIYATRINCOMALEE
2318R/1412/T/111MASJIDUS SALAH JUMMA MOSQUE AILIYADI JUNCTIONJMKINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2319R/1427/T/112MASJIDUS SAFIA JUMMA MOSQUEJMVEPPANTHAVANAIKINNIYATRINCOMALEE
2320R/1432/T/113MASJIDUL MUNAWWARJMSALAMATH NAGAR, KUTTIYAKULAMKINNIYATRINCOMALEE
2321R/1438/T/114AL MASJIDUN NOORANIYAMTHAKWA NAGARMUTURTRINCOMALEE
2322R/1444/T/115MOHAMEDIYA THAKKIYATTHAMPALAKAMAMTHAMBALAKAMAMTRINCOMALEE
2323R/1446/T/116MUHIYIDEEN JUMMA MOSQUEJMMAHAROOF TOWN, PILLAIKULI MANALKINNIYATRINCOMALEE
2324R/1448/T/118MASJIDUL FITHRY JUMMA MOSQUEJMPANICHCHANKULAM, VANARUKINNIYATRINCOMALEE
2325R/1470/T/120MASJIDUR RAHMANMNEDUNTIVU, JIHATH NAGARMUTURTRINCOMALEE
2326R/1471/T/121MUHIYIDEEN JUMMA PALLIVASALJM11TH MILE POST, IQBAL NAGAR, PALAMPODDARUTAMPALAKAMAMTRINCOMALEE
2327R/1474/T/122AL MASJIDUL KALHEERIYAJMJINNAH NAGARMUTUR - 2TRINCOMALEE
2328R/1480/T/123MASJIDUL KABEERJMJINNAHPURAMPULMODDAI - 4TRINCOMALEE
2329R/1522/T/124THAKKIYATHUN NOORI FEESATHUMUL BAHRITSINNA KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2330R/1524/T/125MASJIDUL FALAHJMKAKKAMUNAI 6KINNIYATRINCOMALEE
2331R/1534/T/126THAKKIYATHUL KAMALLIYATARAIACRE, KAKKAMUNAIKINNIYATRINCOMALEE
2332R/1543/T/127AL MASJIDUT THAKWAJMARAVU NAGAR, KAKKAMUNAIKINNIYATRINCOMALEE
2333R/1567/T/128MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMSINNAPILLAICHENICHINA BAYTRINCOMALEE
2334R/1568/T/129AL MASJIDUL JAMIAHJMMULLIPOTHANAMULLIPOTHANATRINCOMALEE
2335R/1573/T/130AL KURAIS THAKKIYATPOOVARASANTHEEVUKINNIYATRINCOMALEE
2336R/1574/T/131ANVER JUMMA MOSQUEJMMAHRU GRAMAMKINNIYATRINCOMALEE
2337R/1576/T/132AL JOOTHUL ILAHI THAKKIYATVIRAMITHTHEEVU,KINNIYATRINCOMALEE
2338R/1580/T/133MASJIDUN NOOR JUMMA MOSQUEJMMADARASA VEDDI, PERARUKANTALAITRINCOMALEE
2339R/1584/T/134MUHAMMATHIYA JUMMA MOSQUEJM4TH CHANELMULLIPOTHANATRINCOMALEE
2340R/1590/T/135AL MASJIDUL BARIYAJMARAFATH NAGAR, TRINCOMALEE STREETPULMODDAI - 1TRINCOMALEE
2341R/1598/T/136AL - MASJIDUL MAHWAS SALAMJMPUTHU NAGARKINNIYATRINCOMALEE
2342R/1603/T/137MASJIDUL BAZAARTJAYA STREETMUTUR - 04TRINCOMALEE
2343R/1613/T/138AL GOWTHAR THAKKIYATMAILTHEIRU, KAKKAMUNAIKINNIYA TRINCOMALEE
2344R/1621/T/139AL MASJIDUL FARIYA MOSQUEJMMADINA NAGRKINNIYATRINCOMALEE
2345R/1624/T/140MASJIDUL FIRTHOUSMSANGAMAMCHINA BAYTRINCOMALEE
2346R/1631/T/141MOHAMEEDIYA JUMMA MOSQUEJMTHAHIB NAGARKANTALETRINCOMALEE
2347R/1648/T/142MASJIDUL QUBAHMHIJRA NAGAR, WELLAIMANALCHINA BAYTRINCOMALEE
2348R/1649/T/143AL MASJITHUL NOORIYA JUMMA MOSQUEJMTHAKWA NAGARMUTURTRINCOMALEE
2349R/1651/T/144MASJIDUL NAJAL MOSQUEJMPOLICE STATION ROADMUTUR - 07TRINCOMALEE
2350R/1666/T/145MASJIDUL DHARUL ULOOMJMV.C. ROAD, KURUNCHAKERNY - 02KINNIYATRINCOMALEE
2351R/1677/T/146MASJIDUL JANNATH JUMMA MOSQUEJMCHAMPALANEANDANKULAMTRINCOMALEE
2352R/1679/T/147AL MASJIDUL THAQWAMPULMODDAIPULMODDAITRINCOMALEE
2353R/1680/T/148MASJIDUL SIRAJIYAMKENIKKADUMUTUR - 01TRINCOMALEE
2354R/1688/T/149AL MASJIDUL FALAHAL MASJIDUL FALAHMRIYATH NAGARKINNIYATRINCOMALEE
2355R/1712/T/150MASJIDUN NOORANIYA THAKKIYATSHAFI NAGARMUTUR - 05TRINCOMALEE
2356R/1745/T/151MASJIDUN NOOR THAKKIYATKOLIMOTTAIKARACHI, KAKKAMUNAIKINNIYATRINCOMALEE
2357R/1746/T/152MASJIDUN NOOR THAKKIYATVALAIUTHUIRAKKAKANDYTRINCOMALEE
2358R/1758T/153MASJIDUL FIRDOUSMKENIYYADIKAKKAMUNAITRINCOMALEE
2359R/1762/T/154MASJITH SALAMIYAMSEAVIEW ROAD, SALAMIYAPULMODDAITRINCOMALEE
2360R/1783/T/155MASJIDUL RAHMAN JUMMA MOSQUEMCENTRAL ROADPULMODDAITRINCOMALEE
2361R/1789/T/156MASJIDUL DARUL ULOOMJMT.C. ROAD, KURUNCHAKERNY - 02KINNIYATRINCOMALEE
2362R/1793/T/157AL MASJIDUL RABBANIYA JUMMA MOSQUEJMJAYA NAGARKUCHCHAVELITRINCOMALEE
2363R/1796/T/158AL MASJIDUL SALAHUDEEN JUMMA MOSQUEJMSATHAM NAGARMULLIPOTHANATRINCOMALEE
2364R/1797/T/159NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMGANES LANE, NOORANIYA ROADTRINCOMALEETRINCOMALEE
2365R/1801/T/160AL MASJIDUL BAHRIYAMVADDAM,MUTUR - 01TRINCOMALEE
2366R/1802/T/161MASJIDUN NOOR THAKKIYATKOORKANDAMTOPPURTRINCOMALEE
2367R/1811/T/162MASJIDUL HIJRAMHIJRA STREETKINNIYA - 03TRINCOMALEE
2368R/1830/T/163MOHIDEEN MOSQUEMMAHATH NAGARKURINCHAKERNITRINCOMALEE
2369R/1846/T/164MASJIDUL HUDHAMKACHCHIMOHAMED ROADMUTUR - 05TRINCOMALEE
2370R/1847/T/165NOORANIYA JUMMA MOSQUEJMSIRAJ NAGARTHAMBALAKAMAMTRINCOMALEE
2371R/1853/T/166HUSSAINIYA MOSQUE MMAILTIVU, SIRAJ NAGARTHAMBALAKAMAMTRINCOMALEE
2372R/1870/T/167MASJID U ABEE BAKARM100 HOUSING SCHEME, SELVA NAGAR - 09TOPPURTRINCOMALEE
2373R/1885/T/168AL MASJIDUL THAKWAMMAIN STREETMUTURTRINCOMALEE
2374R/1901/T/169MAKKA MOSQUEMMARKET ROADMUTURTRINCOMALEE
2375R/1902T/170MUHAIDEEN JUMMA MOSQUEM95TH MILE POSTMULLIPOTHANATRINCOMALEE
2376R/1913/T/171AL MASJIDUL BAITHUL HAMDUMSIRAJ NAGARTHAMBALAKAMAMTRINCOMALEE
2377R/1946/T/172MASJID AYILAH THAKKIYA MOSQUE, TPUTHUKKUDIYIRUPPU-05,KINNIYA, TRINCOMALEE
2378R/1948/T/173THARIKKUL JUMMA MOSQUEJMPAKKIRAM VIDDAIALIYADITRINCOMALEE
2379R/1954/T/174Al Masjidul Nabavi Jumma Mosque, JMBatticaloa, Puthunagar, KinniyaTRINCOMALEE
2380R/1955/T/175Tharul Hutha Mosque, MKernikkadu, Mutur-01TRINCOMALEE
2381R/1958/T/176Al Hasanath Jumma Masjid, JMWard No 01, Pulmoddao, TRINCOMALEE
2382R/1965/T/177Madina Masjid Thakkiya, TThaib Nagar, Thampalagamam, TRINCOMALEE
2383R/1971/T/178Al Hudha Jumma Mosque, JMVadalikulam, T/KuchchaveliTRINCOMALEE
2384R/1972/T/179Thakwa Thakkiya Mosque, Thakwa Nagar, Poovarasanthiru, T/KinniyaTRINCOMALEE
2385R/1976//T/180Al Masjidul Jamiyah Jumma Mosque, JMJamiya Nagar, Mullipothani, TRINCOMALEE
2386R/1979/T/181masjidul Hudha Mosque, MUnit 10, MULLIPOTHANATrincomaleeTRINCOMALEE
2387R/1987/T/182Muhudeen Thakiya Masjidul Fahth, MMarcus Road, Mutur-05TRINCOMALEE
2388R/2009/T/183AL MASJITHUTH THAQWAHJMLINGANAGARTRINCOMALEETRINCOMALEE
2389R/2035/T/184MOHIDEEN MOSQUEMSIRAJ NAGARTHAMPALAGAMAMTRINCOMALEE
2390R/2036/T/185AL-MASJIDUL HAIRIYA MOSQUEMHAIRIYA NAGAR, DIVISION NO-01, PULMODDAITRINCOMALEETRINCOMALEE
2391R/2053/T/186UMMU ATHEEQ RILWANIYA JUMMAH MOSQUEJMMAHROOF NAGAR, SATHAM STREETKINNIYA-03TRINCOMALEE
2392R/2057/T/187DHARUS SALAM JUMMAH MASJIDJMJEICA HOUSING SCHEME, IQBAL NAGAR, NILAVELITRINCOMALEETRINCOMALEE
2393R/2062/T/188AN-NOOR JUMMAH MASJIDJMCASSIM NAGAR, KUCHCHAVELITRINCOMALEETRINCOMALEE
2394R/2063/T/189MASJIDHUL HIJRA THAKKIYATHALIM NAGARMUTUR-02TRINCOMALEE
2395R/2065/T/190MASJIDUL HITHAYAHMHITHAYATH STREET, ALLAI NAGAR-07T/THOPPURTRINCOMALEE
2396R/2066/T/191MASJIDHUL HUDHAMNAVAKKENIKKADU, SELVANAGAR-09T/THOPPURTRINCOMALEE
2397R/2067/T/192HAIRATH JUMMAH MASJIDJMALLAI NAGAR EASTT/THOPPURTRINCOMALEE
2398R/2068/T/193AL-MASJITHUN NOORMALLAI NAGAR-06T/THOPPURTRINCOMALEE
2399R/2069/T/194MASJITHU AYISHAMNAVATKERNY CHENAI, ALLAI NAGAR-07T/THOPPURTRINCOMALEE
2400R/2121/T/195MASJIDHUN NAMEERAMNAMEERA MAWATHA, ARABIC COLLEGE ROADMUTUR-02CTRINCOMALEE
2401R/2139/T/196ATH THOWHEETH JUMMAH MASJIDJMDIVISION NO-03PULMODDAITRINCOMALEE
2402R/2149/T/197AL-MASJIDHUN NOORM97, JUNCTION, 591, SIRAJ NAGARTHAMPALAGAMAMTRINCOMALEE
2403R/2151/T/198AL-MISBAH MASJIDMSALLIKKALAPPUKINNIYA-06TRINCOMALEE
2404R/2152/T/199MASJIDUL MADEENAMHOSPITAL ROADT/MUTURTRINCOMALEE
2405R/2160/T/200MASJIDUL IHLASMPALA NAGARMUTUR-02TRINCOMALEE
2406R/2227/T/201AL AQSHA MASJIDHMKALLADIVETTUVANKINNIYA-05TRINCOMALEE
2407R/2228/T/202MARCUSS MASJIDH THAKKIYATABDUL MAJEEDH STREETMUTUR-05TRINCOMALEE
2408R/2245/T/203AL MINAR THONA BEACH MOSQUEMAL MASJIDUL MINAR ANNAL NAGARKINNIYATRINCOMALEE
2409R/2278/T/204IHSANIYA JUMMAH MASJITHJMVILVELI-05KINNIYATRINCOMALEE
2410R/2288/T/205AL MASJITHUL KOOBAMMAJEED NAGAR,VETHATHEEVUMUTUR-05TRINCOMALEE
2411R/2363/T/206MASJITHUL ABRAR THAKKIYATJUNAID STREET, NADUTHEEVUMUTURTRINCOMALEE
2412R/2364/T/207MASJIDHUL JENNAHM58, BARATHIPURAM, KILIVEDDYMUTURTRINCOMALEE
2413R/2365/T/208MASJITHUN NOORM58, AZATH NAGAR, KILIVEDDYTRINCOMALEETRINCOMALEE
2414R/2368/T/209MASJITH ABU-UBAITHAMKAKKAMUNAI,MALETHIDAL,KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2415R/2437/T/210MASJIDUL IBNU ABBASM322/7,MULLIPOTHANAI,TRINCOMALEETHAMPALAGAMAMTRINCOMALEE
2416R/2439/T/211JENNAH JUMMAH MOSQUEJMJINNAH NAGAR, PULMODDAIPULMODDAITRINCOMALEE
2417R/2443/T/212MASJIDUL USMANMMAHAMARU, KOLLANKULAM, KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2418R/2446/T/213MASJIDUS SAFA JUMMAH MOSQUEJMMAIN STREET, SAFA NAGAR, PULMODDAI.PULMODDAITRINCOMALEE
2419R/2456/T/214AL-MASJIDUL KOOBAMKOOFA NAGAR, FAIZAL NAGAR, KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2420R/2464/T/215AL-MASJIDUL BAZAART96th MILE POST, MULLIPOTHANAIMULLIPOTHANAITRINCOMALEE
2421R/2468/T/216AL-AQSHA JUMMAH MOSQUEJM6TH MILE POST, KAPPAL THURAI, CHINABAYTRINCOMALEE
2422R/2522/T/217AL-MASJIDUL AROOSIYAMSINNA NADUTHEEVU, KURINCHAKENI, KINNIYAKINNIATRINCOMALEE
2423R/2525/T/218MASJIDUL JANNAH THAKKIYATTHAQWA NAGAR, MUTHURMUTHURTRINCOMALEE
2424R/2527/T/219MASJIDUL FURKANIYA MOQSUEMIQBAL ROAD,MUTUR-07MUTURTRINCOMALEE
2425R/2531/T/220AVRASIYA CULTURAL TRUSTT245,CENTRAL ROAD,TRINCOMALEETRINCOMALEETRINCOMALEE
2426R/2536/T/221Al HASANATH JUMMA MOSQUEJ.MTSUNAMI RESETTLEMENT VILLAGE,NADOOTHU,KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2427R/2557/T/222MASJIDUS SALIHATH THAKKIYATFATHIMA SCHOOL ROAD, MULLIPOTANAMULLIPOTANATRINCOMALEE
2428R/2594/T/223MASJIDUR RAHMAN JUMMA MOSQUEJMVEPPANTHAVANAI,THUVARANKULAM,KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2429R/2599/T/224MASJIDUL ARAFAMBATTICALOA ROAD,MUTHUR - 01.MUTHUR - 01TRINCOMALEE
2430R/2635/T/225MASJIDUL THARUS SALAMMJAFFNA ROAD, PULMODDAIPULMODDAITRINCOMALEE
2431R/2636/T/226MASJIDUL NIHLA THAKKIYAMALANKENY,KINNIYAKINNIYATRINCOMALEE
2432R/2637/T/227MASJIDUL HIRAMJABBAR ROAD, ALIM NAGAR,MUTHUR - 02MUTHUR - 02TRINCOMALEE
2433R/0350/V/04MASJIDUL RAHUMANIYAJMSALAMBAIKULAMVAVUNIYAVAVUNIYA
2434R/0491/V/05MUHIYIDEEN MOSQUEJMVALAVAITHAKULAM, CHETTIKULAMVAVUNIYAVAVUNIYA
2435R/0530/V.06MUHIYIDEEN MOSQUEJMSOODUWENTHAPULAWUVAVUNIYAVAVUNIYA
2436R/0541/V/07MUHIYIDEEN MOSQUEJMPATTANICHIPULIYANKULAMVAVUNIYAVAVUNIYA
2437R/0764/V/10MUHIYIDEEN MOSQUEJMBAZAAR STREETVAVUNIYAVAVUNIYA
2438R/0839/V/11VALAMASTHAN DHARGADRANDIYAPULIYANKULAMCHETTIKULAMVAVUNIYA
2439R/0839/V/12MOHIYIDEEN MOSQUEJMSINNASIPPIKULAMCHETTIKULAMVAVUNIYA
2440R/0867/V/13MUHIYIDEEN MOSQUEJMPAVAKKULAMVAVUNIYAVAVUNIYA
2441R/1351/V/16PUDUKUDIMUNAI MOHIDEEN MOSQUEMSOODUVENTHAPULAVUVAVUNIYAVAVUNIYA
2442R/1367/V/17MASJIDUL RAHMANIYAJMMASJIDUL RAHMANIYAODDISUDDANVAVUNIYA
2443R/1448/V/19MASJIDUL JAMIYAJMPOONTHOTTAM, MAHARAMBIKAIKULAMVAVUNIYAVAVUNIAY
2444R/1504/V/20MOHIDEEN JUMMAMOSQUEJMVALAVAITHAKULAMANDIYAPULIYANKULAMVAVUNIYA
2445R/1565/V/22MASJIDUL HUDA JUMMA MOSQUEJMMOOR'S SALAMBAIKULAM EAST, POOVARASANKULAMVAVUNIYAVAVUNIAY
2446R/1262/V/23JUMMA MOSQUEJMNERIYAKULAM, MANKULAM,VAVUNIAYAVAVUNIYA
2447R/1373/V/24MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMANAIVILUNTHANSINNACHIPPIKULAMVAVUNIYA
2448R/1733/V/25MOHIDEEN JUMMA MOSQUEJMPULITHARITHA PULIYANKULAMVAVUNIYAVAVUNIYA
2449R/1814/V/26MASJIDUR RAHMAN MOSQUEMHIJRAPURAMPULITHARITHA PULUYANKULAMVAVUNIYA
2450R/1839/V/27MASJIDUL ILAHIYA JUMMA MOSQUEJMPADDAKADUVAVUNIYAVAVUNIYA
2451R/1939/V/28MASJIDHUTH THOWHEETH JUMMA MOSQUEJMVALAVAITHAKULAMCHEDDIKULAMVAVUNIYA
2452R/2199/V/29MASJIDHUL HUDHA THAIKKA MOSQUEMRAHMATH NAGAR, SOODUVENTHAPILAVUVAVUNIYAVAVUNIYA
2453R/2272/V/30AL MASJIDHUL AQSAMNO-21 4TH LANE VEPPANKULAM VAVUNIYAVAVUNIYA
2454R/2422/V/31ATH THAKWA JUMMA MOSQUEJMHOUSING SCHEME, MUTHALIYAR KULAM CHEDDIKULAMVAVUNIYA
2455R/2481/V/32MASJIDHUL FALAHMANDIYAPULIYANKULAMCHEDDIKULAMVAVUNIYA
2456R/2519/V/33MASJIDUL AQSAMNEW SALAMBAIKULAM,VAVUNIYAVAVUNIYAVAVUNIYA
2457R/2563/V/34AL MASJIDUL THAQWA MOSQUEMPATTAKADU, VAVUNIYAVAVUNIYAVAVUNIYA
2458R/2615/V/35MASJITH AABITHA THAKKIYA MOSQUEMNEW SALAMBAIKULAM,MANNAR RD,PAMBAI MADUVAVUNIYAVAVUNIYA