2022 පෙබරවාරි 07 වන දින ඉරාන දූත පිරිසගේ පැමිණීම

2022 පෙබරවාරි 07 වන දින ඉරාන දූත පිරිසගේ පැමිණීම

ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ නායකයාගේ නියෝජිත හතම් පූරි මහතා ප්‍රමුඛ ඉරාන නියෝජිත පිරිස 2022 පෙබරවාරි 07 වැනි සඳුදා මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඉබ්රාහිම් අන්සාර් මහතා හමුවිය.

ඉරාන දූත පිරිසට ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ මුස්තාෆා විශ්ව විද්‍යාලයේ සභාපති මිර්ෆතේමි මහතා සහ කොළඹ ඉරාන තානාපති කාර්යාලයේ සංස්කෘතික උපදේශක ආචාර්ය බහ්මාන් මහතා සහ මුසාමිල් මහතාද ඇතුළත් විය.

මෙම සාකච්ඡාවට මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් වන අන්වර් අලි මහතා සහ අලා අහමඩ් මහතා සහභාගී විය.