අවුරුදු 5-16 අතර සිසුන් සඳහා අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපාදන ප්‍රතිපත්තියට යටත්ව අරාබි විද්‍යාලවල රජයේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, මුස්ලිම් ආගමික 
හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වසර 5-16 සඳහා රජයේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය යටතේ අරාබි 
විද්‍යාලවල අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළු 
2022/01/20,21 යන දිනවල ත්‍රිකුණාමලය, අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලදී ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ 
සහ තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා අරාබි විද්‍යාල වැඩි වශයෙන් ඇති නැගෙනහිර පළාතේ ආදර්ශයෙන් පැවැත්විණි.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් රාධා නානායක්කාර මහත්මිය, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු, අතිරේක දිස්ත්‍රික් 
ලේකම්වරු, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඊබ්‍රහිම් අන්සාර් මහතා, අධ්‍යාපන 
අමාත්‍යාංශයේ අවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ මුනිදාස මහතා, කුමාර මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ, මුස්ලිම් ආගමික හා
සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්, නැගෙනහිර පළාතේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු සහකාර 
අධ්‍යක්ෂවරුන්, අවිධිමත් අධ්‍යාපන ගුරු උපදේශකවරුන්, පොලිස් නිලධාරීන්, නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ අරාබි විද්‍යාල භාර 
නිලධාරීන්, නැගෙනහිර පළාත් දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ළමා නිලධාරීන් සහ 
ප්‍රධානීන් අරාබි විද්‍යාල ද පැමිණ සිටියහ.