ශෝක පණිවිඩය

ෆාසියතුෂ් ෂාදුලියා තරීකා ප්‍රධානී කලීෆතුල් කුලෆා මවුලවි අල් ආලිම් ජේ අබ්දුල් හමීඩ් (බහ්ජි) මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ ශෝක පණිවිඩය

ඉන්නා ලිල්ලාහි වඉන්නා ඉලැයිහි රාජිඋන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාසියතුෂ් ෂාදුලියා තරීකා ප්‍රධානී කලීෆතුල් කුලෆා මවුලවි අල් ආලිම් ජේ අබ්දුල් හමීඩ් (බහ්ජි) තුමාගේ වියෝව අප දැනගත්තේ දැඩි කම්පනයකින් හා ශෝකයකිනි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවට විශාල සේවයක් ලබා දුන්නේය

ශෝකයෙන් සිටින ඔහුගේ ආදරණීය පවුලට අපගේ බලවත් සංවේගය ප්‍රකාශ කරමු.

සර්වබලධාරී අල්ලාහ් එතුමාණන්ගේ දයාව පුරවා ඔහුගේ සියලු පාපයන් සමාව දී ඔහුගේ යහපත් ක්‍රියාවන් පිළිගෙන විපතට පත් පවුලට සැනසීම ලබා දී ඔහුට ජන්නතුල් ෆිර්ඩ්හවුස් ලබා දෙන්න.

 

අධ්යක්ෂ සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්,

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව