සඳ බැලීමේ සමුළුව: ජමාදුල් ආහිර් මාසය

සඳ බැලීමේ සමුළුව: ජමාදුල් ආහිර් මාසය: හිජ්රි 1443

හිජ්රි 1443, ජමාදුල් ආහිර් මාසයේ නව අඩ සඳ තීරණය කිරීමේ සඳ බැලීමේ සමුළුව 2022 ජනවාරි 03 වැනි සඳුදා දින පැවැත්වේ.

සඳ දිස්වන්නේ නම් කරුණාකර දන්වන්න:
0112432110, 0112451245, 0777316415