මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි අරාබි විද්‍යාල විසින් නිකුත් කරන ලද ලේඛන සහතික කිරීම සඳහා වන රීති

බාගත කරන්න