මුස්ලිම් ආගමික නායකයින් ගරු බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා හමුවෙයි.

මාධ්‍යය නිවේදනය

අද දින සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා, ෂරියා කවුන්සිලය, ශ්‍රී ලංකා සූෆි තරීකා උත්තරීතර සභාව සහ ජාතික සූරා කවුන්සිලය නියෝජනය කරමින් මුස්ලිම් ආගමික නායකයින් කිහිපදෙනෙකු විසින් බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා සමඟ අමාත්‍යාංශයේදී සුහද රැස්වීමක් පැවැත්වීය.

ගරු බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යතුමා විසින් ආගමික නායකයින් පිළිගෙන එතුමන් හමුවීම පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරන ලද අතර වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය තුළ විශේෂයෙන් ආහාර හිඟය මඟහරවා ගැනීම සඳහා රජයට සහය දැක්වීම පිණිස මුස්ලිම් ආගමික නායකයින්ට සහ මුස්ලිම් පල්ලිවලට ඉටු කළ හැකි වැදගත් කාර්යභාරය පිළිබඳව ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් අවධාරණය කරන ලදී.

විශේෂයෙන් මුස්ලිම් පල්ලි සහ දහම් පාසල් තුලද ඉඩකඩ ඇති සෑම තැනකමද ආහාර භෝග වගාකිරීමෙන් මෙවැනි අත්‍යාවශ්‍යම අවස්ථාවක ආහාර හිඟය මඟහරවා ගත හැකි බව එතුමන් විසින් වැඩිදුරටත් පවසන ලදී.

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගෙවතු වගා වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහිවල ජුම්මා මස්ජිදයේදී උත්සවාකාරයෙන් පවත්වන බව එතුමන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. හැකි සෑම ආගමික ස්ථානයකම ගෙවතු වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමන් මුස්ලිම් ආගමික නායකයින්ගේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටියේය. මෙම රැස්වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මුස්ලිම් ආගමික සංවිධාන නියෝජනය කරමින් පහත සඳහන් ආගමික නායකයින් සභභාගි වූහ.

1. සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා i. අෂ් ෂෙයික් එම්.අර්කම් නූරාමිත්

ii. අෂ් ෂෙයික් පී.එල්. සල්මාන්

2. ෂරියා කවුන්සිලය i. අෂ් ෂෙයික් එස්.අරූස්

3. සුෆි තරීකා උත්තරීතර සභාව i.අෂ් ෂෙයික් මුෆ්ති මුස්තෆා රාසා

ii. මවුලවි අහමඩ් ෂා ජමාලි

4. ජාතික ෂූරා කවුන්සිලය i. අෂ් ෂෙයික් zසියාඩ් ඉබ්‍රාහීම්

ii. අෂ් ෂෙයික් මහ්දූම්

‍එහිදී ආගමික නායකයින් විසින් ගරු අමාත්‍යතුමා හමුවීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යතුමන් හට ස්තූතිය පුද කල අතර ඉස්ලාම් ආගම මඟින් කෘෂිකර්මාන්තය සහ ගෙවතු වගාව ප්‍රවර්ධනය කරන බවත්, එය ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මුහම්මද් නබිතුමාගේ කියමන් කිහිපයක්‍ද ඇති බවත් ගරු අමාත්‍යතුමන් වෙත පැවසූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ප්‍රජාවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වන අයුරින් ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මුලපිරීමෙන් සිඳුවන ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා මෙම ආගමික නායකයින් සහාය දෙන බව සහතික වූහ. “දැහැමි ගොවිතැනින් යහපත් සංස්කෘතියක්” කඩිනම් ආහාර භෝග නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන –2022” යන සංකල්පය යටතේ ගෙවතු වගාව ප්‍රවර්ධනය කරන ලෙස ඉල්ලුම් කරමින් ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් මෙම ආගමික නායකයින් වෙත ලිපි භාර දෙන ලදී.

මෙම රැස්වීමට බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා ඇතුලු, අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු) නයනා නාථවිතාරණ මහත්මිය, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඉබ්‍රාහිම් අන්සාර් මහතා, අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) නිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර මහතා ,මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ අලා අහමඩ් මහතා සහ ආගමික කටයුතු අංශයේ එම්.එම්.එම්. මුෆ්ති මහතා ද සහභාගි විය.

 

මාධ්‍යය අංශය

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 10

2022.06.23