නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • (தமிழ்) 2023ம் ஆண்டுக்கான ஹஜ் கடமை நிறைவேற்றுவது தொடர்பான விஷேட அறிவித்தல்

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • නැව භාරකාර මණ්ඩල තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්

  එළඹෙන පලාත් පාලන මැතිවරණය 2023.03.09 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් සියලුම මුස්ලිම් දේවස්ථාන, තක්කියා, සාවියා සඳහා පැවත්වීමට නියමිතව ඇති නව භාරකාර...

  More
 • (English) The Religious Observance on the occasion of 75th Independence Day

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • The new Director for the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs

  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්

  More
 • (English) OATH-TAKING CEREMONY

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (English) Food Security Programme

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (தமிழ்) அரபுக் கல்லூரிகள் மற்றும் குர்ஆன் மதரஸாக்களின் பாடத்திட்டம் தொடர்பான அறிக்கை

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (English) Ceremony of Commemorative Stamp to mark the occasion of National Meelad Un Nabi Celebrations 2022

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (English) Conducting Jumma Prayers at Jumma Masjids (Mosques)

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • New National Identity Card with the title of “Moulavi” /”Moulaviyya”

  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම පරිදි , ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි අරාබි විද්‍යාල වලින් සුදුසුකම් ලද  ආගමික වි...

  More
[wppg_photo_slider id="1" show_carousel="1"]