නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි අරාබි විද්‍යාල විසින් නිකුත් කරන ලද ලේඛන සහතික කිරීම සඳහා වන රීති

  බාගත කරන්න

  More
 • තෛපොංගල් සුභ පැතුම්

  මෙම ප්‍රීතිමත් තෛපොංගල් දිනයේ

  More
 • ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය – ජාතික මීලාද් තරඟය 2021

  ජාතික මිලාද්-උන්-නබි තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2021.12.26 ඉරිදා දින කොළඹ සාහිරා විද්‍යාලයේ ගෆූර...

  More
 • ශෝක පණිවිඩය

  ෆාසියතුෂ් ෂාදුලියා තරීකා ප්‍රධානී කලීෆතුල් කුලෆා මවුලවි අල් ආලිම් ජේ අබ්දුල් හමීඩ් (බහ්ජි) මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ ශෝක පණිවිඩය

  More
 • දිවුරුම් දීමේ උත්සවය

  2022 නව වසරේ පළමු වැඩ කරන

  More
 • කොළඹ තුර්කියේ තානාපතිවරයා සමග හමුව

  කොළඹ තුර්කියේ තානාපති, අතිගරු ඩිමෙට් සැකර්සිඔග්ලු, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ඊබ්‍රාහිම් අන්සාර් මහත...

  More
 • සඳ බැලීමේ සමුළුව: ජමාදුල් ආහිර් මාසය

  සඳ බැලීමේ සමුළුව: ජමාදුල් ආහිර් මාසය: හිජ්රි 1443 හිජ්රි 1443, ජමාදුල් ආහිර් මාසයේ නව අඩ සඳ තීරණය කිරීමේ සඳ බැලීමේ සමුළුව 2022 ජනවාරි 03 වැනි සඳ...

  More
 • නත්තල් සුභ පැතුම්

  අද දින නත්තල සමරන සියළු කිතුනු සහෝදර බැතිමතුන්ට අසිරිමත් නත්තලක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු අධ්‍යක්ෂ හා කාර්ය මණ්ඩලය මුස්ලිම් ආගමි...

  More
 • 2021 කලාපූෂණ රාජ්‍ය සම්මානය සඳහා තෝරාගත් කලාකරුවන්

  2021 කලාපූෂණ රාජ්‍...

  More
 • Moo Sighting – Jamaadhul Awwal

  The Crescent for the month of Jamaadhul Awwal was sighted on Sunday, 05 December 2021 The Department of Muslim Religious and Cultural Affairs, A...

  More
[wppg_photo_slider id="1" show_carousel="1"]