නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • (English) OATH-TAKING CEREMONY

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (English) Food Security Programme

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (தமிழ்) அரபுக் கல்லூரிகள் மற்றும் குர்ஆன் மதரஸாக்களின் பாடத்திட்டம் தொடர்பான அறிக்கை

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (English) Ceremony of Commemorative Stamp to mark the occasion of National Meelad Un Nabi Celebrations 2022

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • (English) Conducting Jumma Prayers at Jumma Masjids (Mosques)

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • New National Identity Card with the title of “Moulavi” /”Moulaviyya”

  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම පරිදි , ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි අරාබි විද්‍යාල වලින් සුදුසුකම් ලද  ආගමික වි...

  More
 • The Zayed Award for Human Fraternity 2023

  The Embassy of the United Arab Emirates in Colombo presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic...

  More
 • ජාතික මීලාදුන් නබි උත්සවය – 2022 – හිඡ්රි වර්ෂ 1444

  මෙම වසරේ ජාතික මීලාදුන් නබි උත්සවය බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ මුස්ලිම් ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපර්තමේන්තුව සමග ...

  More
 • 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கலாபூஷண விருதுக்காக முஸ்லிம் கலைஞர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரல்

  2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கலாபூஷண விருதுக்காக முஸ்லிம் கலைஞர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரல்   கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் வருடாந்தம் நடாத்தி வர...

  More
 • (தமிழ்) பதவி வெற்றிடங்கள்

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
[wppg_photo_slider id="1" show_carousel="1"]