නැව භාරකාර මණ්ඩල තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්

එළඹෙන පලාත් පාලන මැතිවරණය 2023.03.09 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් සියලුම මුස්ලිම් දේවස්ථාන, තක්කියා, සාවියා සඳහා පැවත්වීමට නියමිතව ඇති නව භාරකාර මණ්ඩල තෝරා ගැනීමේ (සාමාන්‍ය මැතිවරණය රහස් ඡන්දය) මහා සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම පලාත් පාලන මැතිවරණයයෙන් පසු පවත්වන ලෙස මැතිවරණ කොමිසමේ අංක EDR/LB/2023-767 හා 2023,02.06 දිනැති ලිපිය මගින් දැනුවත් කර ඇත.

එබැවින්, සියලුම මුස්ලිම් දේවස්ථාන, තක්කියා, සාවිවල නව භාරකාර මණ්ඩල තෝරා ගැනීමේ මහා සභා රැස්වීම් පැවැත්වීමෙන් වැලකෙන ලෙසත්, පලාත් පාලන මැතිවරණය අවසන් වූ පසු භාරකාර මණ්ඩල තෝරා ගැනීමේ කටයුතු කරන ලෙසත් ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි.