ඉල්ලුම් පත්‍ර

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කලාභූෂණ ඉල්ලුම් පත්‍රය   බාගත කරන්න  බාගත කරන්න බාගත කරන්න

මුස්ලිම් ආගමික ග්‍රන්ථ ආනයනය කිරීමට අදාළ විස්තර පත්‍රිකාව

බාගත කරන්න බාගත කරන්න
 ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් සංවිධාන වෙත ලැබෙන විදේශ අරමුදල් පිළිබඳ විස්තර යොමු කිරීම බාගත කරන්න
උම්රා මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න
හජ් වන්දනා කරුවන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
හජ් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පත්‍රය බාගත කරන්න

ශුද්ධ වූ කුර්ආන් ග්‍රන්ථ ආනයනය කිරීමට අදාළ විස්තර පත්‍රිකා

බාගත කරන්න බාගත කරන්න
වාස වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න බාගත කරන්න බාගත කරන්න
පැමිනීමේ වීසා නිර්දේශය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න  බාගත කරන්න  බාගත කරන්න
කුර්ආන් මද්රසා (දහම්) පාසල් ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න
ඉරිදා දහම් පාසල් ලියාපදිංචි සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බාගත කරන්න
Criteria for issuance of Certification to obtain Moulavi/ Moulaviyya title in National Identity Card Download Download Download
Application for issuance of Certification to obtain Moulavi/ Moulaviyya title in National Identity Card Download Download Download
පල්ලි සහ මුස්ලිම් පුණ්‍යභාර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

අනු.අංකය

අයදුම්පත් විස්තර
ඉල්ලුම් පත්‍රය

01

පල්ලිය ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර - “A” පෝරමය

බාගත කරන්න

02

මුස්ලිම් පුණ්‍යභාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය – “B” පෝරමය

බාගත කරන්න

Registration Of Board Of Trustees Of Mosques/Muslim Charitable Trusts
S.N Application Details Application
English Sinhala Tamil
01 Affidavit attested by the justice of peace Download
02 Petition regarding the selection of Trustees Download
03 Declaration of Trustees Download
04 Accounts Submission Form  Download

ජාතික මීලාද් තරඟ -2021

අ.අංක.         

තරඟය චක්‍රලේකනය/අයදුම්පත
ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

1. අසාන් තරඟය (Azan)

චක්‍රලේකනය බාගත කරන්න

අයදුම්පත

2. කවි තරඟය (Poem)

චක්‍රලේකනය බාගත කරන්න

අයදුම් පත

3. කිරාත් සහ කථා තරඟය (Qirath and Speech)  බාගත කරන්න

බාගත කරන්න

4. වීඩියෝ තරඟය (video)

බාගත කරන්න

බාගත කරන්න