அறிமுகம்

Jhu Nehf;F

epiyahd mgptpUj;jp mile;j xU Njrk;

gzpf;$w;W

Neu;ikahd kw;Wk; xOf;fkhd rl;lj;ij kjpf;Fk; rKjhaj;ij ghJfhf;f K];ypk; kj kw;Wk; fyhr;rhu tptfhuq;fis xOq;FgLj;Jjy; kw;Wk; trjpfisr; nra;J nfhLj;jy;.

,yf;Ffs;

1. rkag; ngWkhdq;fis eilKiwf;Fg; nghUj;jkhdthW r%fkag;gLj;jy;.

2. ,yq;ifapd; jdpj;Jt milahsj;jpid nfhz;Ls;snjhU r%fj;ij cUthf;Fjy;

Fwpf;Nfhs;

1. K];ypk; gs;spthry;fs; kw;Wk; mwnewpg; ghlrhiyfs;> mwf;fl;lisfs;> mwGf; fy;Y}hpfs; (kj;u]h) kw;Wk; K];ypk; j`k; ghlrhiyfis topg;gLj;jy; kw;Wk; xOq;FWj;jy;.

2. ,];yhkpa rkaf; fy;tpia tsu;j;jYk;> Nkk;gLj;JjYk;.

3. K];ypk; fiy kw;Wk; fyhrhuq;fis tsu;j;jYk;> Cf;Ftpj;jYk;

4. `[; ahj;jphpfh;fSf;F trjpfs; kw;Wk; Nritfis Mw;Wjy;.

5. ,];yhkpa rka kw;Wk; fyhrhuj; Jiwfspy; r%f Nritfis Mw;wpAs;sth;fspd; NritfSf;F mq;fPfhukspj;jy;.

6. ,];yhkpa rkaf; flikfis epiwNtw;Wtjw;Fj; (INtisj; njhOif> ukohd; fhy Nehd;G> ]fhj; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Nghd;wd) Njitahd trjpfis nra;JnfhLj;jy;.

7. K];ypk; r%fj;jpy; xw;Wikiag; NgzptUjy; kw;Wk; Njrpa xUikg;ghl;Lf;fhf nraw;gLjy;.

8. K];ypk; ngz;fs; kw;Wk; ,isQh;fis tYT+l;Ltjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis nraw;gLj;jy;.

1.3 epWtdj;jpd; gpujhd nraw;ghLfs;

1. tf;G rl;lj;ij mKy;gLj;jy;.

(K];ypk; gs;spthry;fs;> rkaj; jyq;fs; kw;Wk; mwf;fl;lisfis gjpT nra;jy;> ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh;fis epakdk; nra;J mtu;fSf;fhd mjpfhuq;fs;> gzpfs; kw;Wk; nraw;ghLfis eph;zapj;jy;> K];ypk; mwf;fl;lis NgzptUjy; kw;Wk; tf;G rl;lj;ij mKy;gLj;jy;.).

2. gjpT nra;ag;gl;l K];ypk; gs;spthry;fs;> K];ypk; j`k; ghlrhiyfs;> mwGf; fy;Y}hpfs; Mfpa rka epiyaq;fs; kw;Wk; fyhrhu epiyaq;fis mgptpUj;jpf;fhd epjp cjtpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.

3. Njrpa kPyhJd; egp jpdj;ij Kd;dpl;L xt;nthU tUlKk; ehl;bd; xU khtl;lj;ijj; njhpT nra;J mk;khtl;lj;jpy; rka kw;Wk; r%f mgptpUj;jpia Vw;gLj;jy;. ,jd; NghJ Fwpj;j gpuNjrj;jpYs;s K];ypk; gs;spthry;fs;> rka epWtdq;fs;> ghlrhiyfspd; mgptpUj;jpg; gzpfis Nkw;nfhs;sy;> Nghl;bfs; kw;Wk; ghprspg;G tpohf;fis xOq;F nra;jy;> rka Kd;Ndhbfis nfsutpj;jy;> Fwpj;j gpuNjrj;jpd; tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; njhlh;gpyhd E}y; ntspaPL nra;jy; Mfpa nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

4. ,yq;if K];ypk;fs; Gdpj `[; ahj;jphpifia Nkw;nfhs;tjw;F Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.

5. ehL KOtjpYk; K];ypk; j`k; ghlrhiyfspy; fw;gpf;Fk; Mrphpah;fSf;F rPUil toq;Fjy;> ghlg;Gj;jf nfhLg;gdT toq;Fjy;> j`k; ghlrhiy Mrphpah;fSf;F gapw;rpg;gl;liwfis elhj;jy;> mwnewpg; ghlrhiyfSf;F ghltpjhdj;ij mwpKfk; nra;jy;> ghlg;Gj;jfq;fis mr;rpLjy;> kw;Wk; gfph;e;jspj;jy;.

6. fiyQh;fis nfsutpg;gjw;fhf tUlhe;jk; fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsj;jpdhy; elhj;jg;gLfpd;w fyhG+rz tpUJ toq;Fk; itgtj;jpw;F jFjptha;e;j fiyQH;fspd; ngah;fis rpghhpR nra;jy;.

7. K];ypk; vOj;jhsh;fis Cf;Ftpg;gjw;fhf mth;fspd; Mf;fq;fshd Gj;jfq;fis nfhs;tdT nra;J K];ypk; ghlrhiy E}y; epiyaq;fSf;F gfph;e;jspj;jy;.

8. K];yPk; fiy kw;Wk; fyhr;rhuj;ij ghJfhg;gjw;Fk; Nkk;gLj;Jtjw;Fk; jpl;lq;fis milahsk; fz;L nray;gLj;Jjy;.

9. gs;spthry; ek;gpf;ifahsu; rig cWg;gpdh;fSf;Fk;> K];ypk; rka epWtdq;fspd; epUthf rig cWg;gpdh;fSf;Fk;> gapw;rpfis ngw;Wf; nfhLj;jy;.

10. rh;tNjr my;Fh;Md; (fpuhj;) Xjy; kw;Wk; kddk; nra;Ak; Nghl;bfSf;F Nghl;bahsh;fisj; njhpT nra;jy; kw;Wk; tUlhe;jk; rTjp mNugpah> vfpg;J> kNyrpah kw;Wk; Lgha; Mfpa ehLfspy; eilngWfpd;w Nghl;bfspy; mth;fis gq;Nfw;fr; nra;jy;.

11. K];ypk; rkaj; jiyth;fSf;fhd (nksytpkhh;) milahs ml;ilfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; Njitahd gapw;rpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.

12. ntspehLfspy; ,];yhkpa cau; fy;tpaid fw;gjw;F khztu;fisj; njupT nra;jy;.

13. Gdpj ukohd; khjj;jpd; Muk;gk; kw;Wk; epiwT njhlh;gpy; mwptpg;Gr; nra;jy; kw;Wk; ukohd; khjj;jpw;fhf K];ypk; ehLfspypUe;J ,e;ehl;Lf;F md;gspg;ghf mDg;gg;gLfpd;w NghPj;jk; goq;fis khtl;l kl;lj;jpy; Fwpj;j gs;spthry;fs; Clhf ehL KOtjpYk; thOk; K];ypk; kf;fSf;F gfph;e;jspj;jy;.