பள்ளிவாயல்களில் கூட்டுத் தொழுகைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமதி வழங்குதல்

திணைக்களத்தின் சுற்றறிக்கை

சுகாதார அமைச்சின் சுற்றறிக்கை