இமாம்களுக்கான இரண்டு மாத பாடநெறி -2019-2020

எகிப்தில் நடைபெற இருக்கின்ற இமாம்களுக்கான இரண்டு மாத பாடநெறிக்கான விண்ணப்பம்்
கோறப்பட்டுள்ளது
விளம்பரம் 

விண்ணப்பம்