பள்ளிவாசல்களில் விதிக்கப்பட்ட கோவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துதல்

சுற்றரிக்கை