ஜும்ஆ மற்றும் ஐவேளை தொழுகைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துங்கள்

ஜும்ஆ மற்றும் ஐவேளை தொழுகைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துங்கள்!!