ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை-2018

இப்பரீட்சை இவ்வருடம் ஒக்டொபர் மாதம் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும்.

விண்ணப்பப் பத்திரம் Download

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான வழிமுறைகள் Download

அல் குர்ஆன் மத்ரஸா பரீட்சைக்குறிய பாடத்திட்டம் Download