ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை ​முடிவுகள்-2017

2017 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை ​( அல்-குர்ஆன் மத்ரஸா பரீட்சை) முடிவுகளை இங்கே பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Download