தேசிய மற்றும் சர்வதேச அல்-குர் ஆன் போட்டிகளுக்கான விண்ணப்பம்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய மற்றும் சர்வதேச அல்-குர்ஆன் போட்டிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் 
கோறப்படுகின்றன. 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

அறிவுறுத்தல்கள்:Download

விண்ணப்பப் படிவம்:Download