மஸ்ஜித் ஊழியர்களை கையேந்தவிடாதீர்கள்

மஸ்ஜித் ஊழியர்களை கையேந்தவிடாதீர்கள் – ஏ.பீ.எம். அஷ்ரப், பணிப்பாளர், முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்