சமீபத்திய செய்திகள்

 • அல் குர்ஆன் மத்ரஸா மற்றும் அஹதிய்யா பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல்

  அல் குர்ஆன் மத்ரஸா மற்றும் அஹதிய்யா பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல் ச...

  More
 • EID UL-ALDHA GREETINGS

  EID UL-ALDHA GREETINGS GREETINGS  

  More
 • Election Propaganda Activities at Places of Worship- Circular for Trustees/Khatheebs/Moulavis of Mosque

  Election Propaganda Activities at Places of Worship- Circular for Trustees/Khatheebs/Moulavis of Mosque

  More
 • Election Propaganda Activities at Places of Worship- Circular for Trustees

  Election Propaganda Activities at Places of Worship- Circular for Trustees

  More
 • உழ்ஹிய்யா 2020 – வக்ப் சபையின் பணிப்புரைகள்

  23/07/2020 ஈதுல் அல்ஹா உழ்ஹிய்யாவின் போது பின்பற்ற வேண்டிய பணிப்புரைகளும் வழிகாட்டுதல்களும். 1.உழ்ஹிய்யா மேற்கொள்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர...

  More
 • Minutes of Urgent Meeting of Muslim Religious and Civil Society Organizations at 03.30 pm, 15th, July, 2020 at DMRCA

  Minutes of Urgent Meeting of Muslim Religious and Civil Society Organizations at 03.30pm, 15th, July, 2020 at the Department o...

  More
 • வைப்புச் செய்த மீளளிப்புத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளுதல் – ஹஜ் 2020

  ஹஜ் (2020) பயணத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக திணைக்களத்தில் வைப்புச் செய்த தொகையினை மீளளித்தல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் என்பன இங்...

  More
 • வைப்புச் செய்த மீளளிப்புத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளுதல் – ஹஜ் 2020

  ஹஜ் (2020) பயணத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக திணைக்களத்தில் வைப்புச் செய்த தொகையினை மீளளித்தல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் என்பன இங்...

  More
 • கலாபூஷண அரச விருதுக்கான விண்ணப்பங்கள் 2020

  கலைத்துறையில் விசேட பங்களிப்பு வழங்கி வரும் 2020.12.15 ஆம் திகதி 60  வயதி​னை பூர்த்தி செய்துள்ள முஸ்லிம் கலைஞர்களிடமிருந்து கலாபூஷண அரச விருது பெரு...

  More