කාර්ය මණ්ඩලය

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය

1 එම්.ආර්.එම්. මලික් මයා අධ්‍යක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
2 එම්.ආර්. නසිමුල් හක් මයා ගණකාධිකාරි ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
3 එම්.එල්.එම්. අන්වර් අලී මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
4 එම්.එන්.එස්.රියාසා මෙය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
5 එම්.එච්. නූරුල් අමීන් මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ) ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
6 කේ.ඒ. සබ්රි මයා සංස්කෘතික නිලධාරී ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
7 ඒ.සී.එස්. ඉනායා මිය පුණ්‍යාධාර සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
8 එම්.එෆ්.ඒ. අසාත් මයා සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
9 කේ.ආර්. මොහොමඩ් මයා සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
10 එම්.එම්.එම්. මුෆ්ති මයා සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
11 එම්.එච්.එන්.එෆ්. කාරීමා මිය සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
12 එච්.එච්.එෆ්. අස්නා මිය සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
13 සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
14 එම්.එම්.එෆ්. මුඊසා මිය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
15 ආර්.එම්. හෆීල් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
16 එම්.අයි. රසීනා මිය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
17 එම්.ටී.එෆ්. මුනීරා මිය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
18 ඒ.එස්.එම්. ජාවිඩ් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
19 එස්.එම්. තාජුඩීන් මිය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
20 එච්.එම්.එම්.එස්. හේරත් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
21 ජේ.එච්.යූ.පී. පෙරේරා මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
22 අයි. සරුක් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
23 එන්.එම්.එස්. ශ්‍යාමිලා මිය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
24 ජී. ෆහීමා ජුනයිඩීන් මිය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
25 අයි.එම්. රියාස් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
26 ඒ.ඒ.එම්. අස්රින් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
27 එම්.වයි.එෆ්. ඉන්ෂිකා මිය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
28 එම්.එන්.එෆ්. නස්මිනා මෙය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
29 එම්.එන්.එම්. රමීස් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
30 එම්.සී. අෂ්කර් මයා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
31 එම්.ජී.එෆ්. රුෂ්දා මෙය රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
32 ඒ.පී. එම්. සදාම් රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
33 එම්.කේ.එෆ්. රිෆ්කා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
34 එම්.එන්.එෆ්. ෆර්මිලා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
35 එම්.එස්.එන්. හකීමා රා. කළ. සහකාර ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
36 ආර්.පී. අමරසිංහ මයා රියදුරු ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
37 ජේ.ඒ.පී.බී. ජයසූරිය මයා රියදුරු ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
38 ඒ.එස්.එම්. රිල්වාන් මයා රියදුරු ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
39 ඩබ්. සමරවීර රියදුරු ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
40 එම්.ආර්.එම්. ඉෂාම් මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
41 පී.ජී. ශාන්ත කුමාර මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
42 ඒ.ඩී. සමන්සිරි මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
43 එම්.එල්. ෆාරුක් මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
44 ඩබ්.ඒ.අනුර මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
45 ඒ.එච්.රශ්මිල් මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
46 ජී.ඒ.ඩබ්.විමුක්ති දේශප්‍රිය මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
47 ඩී.එම්.පී.දසනායක මැණිකේ මිය කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
48 එම්.එෆ්.එම්. සිරාජ් මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
49 ඒ.එම්. ආකිලා බානු මෙය කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
50 එම්.ආර්. මුසම්මිලා මිය කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ
51 අයි.එම්.  රෆීක් මයා කා.සේ.සේ. ප්‍රධාන කාර්යාලය – කොළඹ

දිවයින පුරා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්තව සොවය කරන මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය

1 ඒ.සුබෙයිදීන් මයා සංස්කෘතික සහකාර දිස්.ලේ.කාර්යාලය – අම්පාර
2 ඒ.එල්. ජුනයිඩීන් මයා සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – කාත්තන්කුඩි
3 බී. රවුෆ්දීන් මයා සංස්කෘතික සහකාර දිස්.ලේ.කාර්යාලය – පොළොන්නරුව
4 එච්.ඒ. වාසිල් අහමඩ් මයා සංස්කෘතික සහකාර දිස්.ලේ.කාර්යාලය – මාතර
5 එම්.අයි.එම්. මුනීර් මයා සංස්කෘතික සහකාර ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – කාත්තන්කුඩි
6 එම්.ඩී. ෂානාස් මිය සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – මාතර
7 වී.ටී. කනූන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – ගාල්ල
8 එම්.ජෙ.එම්. රෂ්මි මයා සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – හම්බන්තොට
9 ඒ.ඒ. අසුෆර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – කල්මුණ
10 ටී.එම්.අයි. මරික්කාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – කුරුණෑගල
11 එස්.එල්.එෆ්. නතීරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – එරාවූර් නගරය
12 එම්.එච්.එම්.එම්. හුසේන් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – අක්කරපත්තු
13 ආර්.එෆ්. සම්සත් මිය සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – මඩකලපුව
14 එම්.ඒ.සී. ෆාතිමා රිහානා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කා. – කෝරළේපත්තු බටහිර
15 එම්.එම්. නෆ්ලියා මිය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කා. – මන්මුනේ පත්තු
16 ජේ.එම්. ෂිහාර් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – නින්දවූර්
17 එම්.ඒ.එම්. ඉබ්‍රාලෙබ්බේ මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – ඉරක්කාමම්
18 එම්.ඒ.එම්. සියාත් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කා. – කෝරළේපත්තු මධ්‍යම
19 එච්.එන්.එෆ්. රුස්නා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – ගාල්ල
20 ඒ.ඒ.එම්. ආරිෆ් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – පොතුවිල්
21 ඒ.එච්.එම්. රිෆාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – අඩ්ඩාලච්චේන
22 එස්.එම්.එම්. අසාත් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – සම්මන්තුරේ
23 ඒ. ෆස්මියා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – නවීදන්වෙලි
24 ආර්. සිත්ති ජෙසීරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – සෙයින්දමරුදු
25 එස්.එම්. ජලීලා මිය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – කාරතීවු
26 එම්.එම්. ඉමිතියාස් මයා සංවර්ධන නිලධාරී ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශයට මුදා හැර ඇත.
27 එස්.එෆ්. ඉන්සානා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය – කින්නියා
28 ඒ. එච්. හිල්මියා සංවර්ධන නිලධාරී දිස්.ලේ.කාර්යාලය – ත්‍රිකුණාමලය