ප්රකාශන

අයිතමයන් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අක්ලාක් – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අල් ෆික්හ් – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අකීදා – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අස්සීරා – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අහ්ලාක් – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (AFCE) අල් අදබුල් ඉස්ලාම් – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (IDCE) අකීදා – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (IDCE) අරාබි භාෂාව – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (IDCE) අස්සීරා – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
අහදියා අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගය (IDCE) අල් ෆික්හ් – කවරය හා පෙළ පොත     බා ගත කරන්න
ප්‍රාථමික අහදියා/කුර්ආන් මද්රසා විෂය නිර්දේශය     බා ගත කරන්න
අල් ආලිම් (සානවියා හා මුතවස්සිතා) විභාග සඳහා විෂය නිර්දේශය     බා ගත කරන්න
හජ් නිර්ණායක බා ගත කරන්න  
Syllabus for Quran Madrasa බා ගත කරන්න  
Wakf Act බා ගත කරන්න බා ගත කරන්න