මුස්ලිම් දේශකවරුන් සඳහා මාස දෙකක පුහුණුව 2019-2020

ඊජිප්තුවේ මාස දෙකක පුහුණුව සඳහා මුස්ලිම් ආගමික පූජකවරුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

දැන්වීම

අයදුම්පත