මුස්ලිම් පල්ලිවල සියලුම භාරකරුවන්ට

කොවිඩ් 19 හි 03 වන රැල්ල පැවති සමයේ, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත සඳහන්දිස්ත්‍රික්කවල මුස්ලිම් පල්ලි සමඟ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් ලෙස පහත නිලධාරීන් පත් කර ඇත.

එබැවින්, ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නා විට දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඉල්ලුම් කළ තොරතුරු ලබා දී සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස අපි අදාළ භාරකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

නිලධාරීන්ගේ නම් ලැයිස්තුව