රාමසාන් වැඩසටහහන්

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උත්කර්ෂවත් ඉෆ්තාර් වැඩසටහනක් කොළඹ 09,  M.I.C.H. ආයතනයේ දී 2016 ජූනි මස 15 වැනි දින සංවිධානය කරන ලදී. කාරිවරු (කුර්ආනය පාරායනය කිරීමේ විද්වතුන්), ඉස්ලාමීය පූජකවරු (මවුලවිවරු), තැපැල්,තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් හා දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම හිටපු සහ වත්මන් කාර්ය මණ්ඩලය මෙම උත්සව අවස්ථාවට සහභාගිවී අලංකාරවත් කරන ලදි.

සෞදි අරාබි රාජ්‍යය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් ශුද්ධ වූ රාමසාන් මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාව අතර බෙදා හැරීම සඳහා රටඉඳි විශාල ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කර තිබේ. බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය දිවයින පුරා පිහිටි මුස්ලිම් දේවස්ථාන හරහා සිදු වෙමින් පවතී.