ජාතික මීලාදුන් නබි සමාරම්භක උත්සවය – 2016

ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්‍ය තුමා හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2016 ජාතික මීලාදුන් නබි උත්සවය ගුරුතලාව ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණයේ දී 2016 දෙසැම්බර් 12 වන දින පැවැත්විණි. එහිදී ජාතික මීලාදුන් නබි තරඟවලින් ජයග්‍රහන ලද සිසු සිසුවියන් හට ත්‍යාග ලබා දීමද සිදු විය.