ජාතික මීලාද් තරග සඳහා අයදුම්පත් – 2019

ජාතික මීලාද් තරග- 2019 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ 

චක්රලේඛය හා අයදුම්පත මෙතැනින් ලබාගත හැකිය:

චක්රලේඛනය

අයදුම්පත