ජාතික මීලාද් නබි තරගය – 2018

ජාතික මීලාද් නබි තරගය ඔක්තේබර් මාස 06 සහ 07  වැනි දින පවත්වනු ලැබේ.

තරගය පිළිබඳ විස්තර  Download