මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2018

මෙම විභාගය මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ  මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලැබේ.

  • අයදුම්පත්‍රය Download
  • අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස් Download
  • අල්-කුර්ආන් මද්රසා විෂය නිර්දේශය Download