මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගය – 2017 ප්‍රතිඵල

2017 වසරයේ මූලික ඉස්ලාමිය ඉගෙනුම් සඳහා වන ජාතික සහතික පත්‍ර විභාගයේ (අල්-කුර්ආන් මද්රසා විභාගය)  ප්‍රතිඵල

Download