කිරාඅත් සහ හිෆ්ලුල් කුර්ආන් කරඟ 2016

සර්ව බලධාරි අල්ලාහ් ගේ සහාය ඇතිව 2016 වර්ෂයට අදාල කිරාඅත් සහ අල් – කුර්ආනය වන පොත් කිරීමේ හා පාරායණය කිරීමේ තරඟ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සාර්ථකව පවත්වන ලද අතර එම තරඟවල ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ලබා දීම සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් 2016 අප්‍රේල් 28 වන දින තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදි.

2 3 Quirath and Hiflul Qura’n Competition 2016