විශේෂ නිවේදනයයි: ප්‍රධාන මුස්ලිම් දේවස්ථාන/ජූම්ආ මස්ජිද්වල කොවිඩ්-19 රෝගය ව්‍යාප්තියෙන් ආරක්ෂාව පතා එකම අවස්ථාවක සිදුකෙරෙන විශේෂ “දුආ” ප්‍රාර්ථනාවල නියැලීම.

2020.11.06

සියළුම ජූම්/ප්‍රධාන මුස්ලිම් දේවස්ථානවල භාරකාර මණ්ඩල හෝ කාර්යභාර අයවළුන් වෙත,

විශේෂ නිවේදනයි: ප්‍රධාන මුස්ලිම් දේවස්ථාන/ජූම්ආ මස්ජිද්වල කොවිඩ්19 රෝගය ව්‍යාප්තියෙන් ආරක්ෂාව පතා එකම අවස්ථාවක සිදුකෙරෙන විශේෂ “දුආ” ප්‍රාර්ථනාවල නියැලීම.

දිනය: 2020.11.08

වේලාව : ප.ව. 5.00 6.00 අතර

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි බෞද්ධ, හින්දු, ක්‍රිස්තියානි හා ඉස්ලාම්ඇතුළු අාගමික සිද්ස්ථානවල 2020.11.08 වන ඉරිදා ප.ව.5.00 සිට 6.00 දක්වා එකම අවස්ථාවකදී විශේෂ යාඥාවල/ප්‍රාර්ථනාවල යෙදෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය හා බුද්ධශාසන, අ ගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ඒ අනුව,

1. රටේ දැනට පවතින දරුණු කොවිඩ්-19 තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ලෝකවාසී ජනතාවත්, ශ්‍රී ලංකා තාවත් මෙම කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් ආරක්ෂා කර දෙන ලෙසත්, රටේ සියළුම දෙනා එමඋවදුරෙන් මිදී සුවය ලැබීමටත් ප්‍රාර්ථනාවල යෙදෙන ලෙස සියලුමමුස්ලිම් දේවස්ථානවලින් ඉල්ලීමක් කෙරේ.
2. මේ අනුව සංචරණ සීමා හා ඇදිරි නීතිය බලනොපවැත්වෙන ප්‍රදේශවල පිහිටි සියලුම ජූම්ආ/ප්‍රධාන මස්ජිද්වල (දේවස්ථාන) මෙමවිශේෂ යාඥා /ප්‍රාර්ථනා මෙහෙයන් සූදානම් කළ යුතුය.
3. සංචරණ සීමා ඇදිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කවල අදාල දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ප්‍රධාන මස්ජිදයක පමණක් මෙම විශේෂ යා /ප්‍රාර්ථනා මෙහෙය සුදානම් කිරීම ප්‍රමාණවත් වන්නේය.(දෙපාර්තමෙන්තුව විසින් සංවිධානය කර ත)
4. මුඛ ආවරණ (Masks) පැළදීම, මීටරයක සමාජ/පුද්ගල දුරස්ථ බව රැකීම, සබන් හෝ වෙනත් නිර්දේශිත විෂබීජහරණ ද්‍රාවන යොදා දෑත්පිරිසිදු කරගැනීම ඇතුළුව සියලුම කොවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිත විධිවිධාන අනිවාර්යෙන්ම පිළිපැදිය යුතුය.
5. මේ අතරතුර පහත දැක්වෙන ක්‍රියා පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්නේනම් යෙහෙකි.

අ) නිවාර්යෙන්ම මේ සදහා සහභාගී වන පිරිස 25කපමණක් සීමා කිරීම.

ආ) මෙසේ සහභාගී වන අයගෙන් යටත් පිරිසයින් 20ක් හෝ ට වැඩි දෙනෙකුට අල් කුර්ආන් පාරායනය, දුආ (ප්‍රාර්ථනා) නිසිලෙස සිදු කළ හැකි උලමාවරුන් නැතහොත් මදසා සිසුන්වීම. 5 දෙනෙකු හෝ ඊට අඩු පිරිස අතර දේශපාලන ප්‍රභූන්, සමාජයේ ප්‍රභූන් ඇතුළු මස්ජිද් පරිපාලන (භාරකාර මණ්ඩල) සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විතව තිබීම.

ඇ) සහභාගී වන සියලු දෙනාම සුදුවතින් සැරසී, හිස්ආවරණයක් (තොප්පියක්) පැළඳ සිටීම.

ඈ) අල් කුර්ආන් පරායනය, සලවාත් ඇතුළු දූ ප්‍රාර්ථනා හැරුණු විට වෙනත් කිසිඳු කථා පැවැත්වීම් සිදු නොකළ යුතුය.

ඉ) සූරා යාසීන්, දුහාන්, සාෆ්ෆාත් වැනි අල් කුර්ආන් සූරාවන්ගෙන් එකක්ද, නබි නායක (සල්) තුමන් කෙරෙහි සලවාත් ඇතුළු දුක්, කම්කටොළු වලදී කරනු ලබන දුආ ආදිය යොදාගැනීම. දුක්, කම්කටොළු පවතින අවස්ථාවලදි පාරායනය කල යුතු දුආ සමහරක් මේ සමඟ යා කොට ඇත.

ඒ. බී. එම්. අෂ්රෆ්
අධ්‍යක්ෂ
මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමෙන්තුව

ඇමුණුම-01: දුආ – දෙමළ

ඇමුණුම-02: දුආ – ඉංග්‍රීසි