ජාතිය වෙනුවෙන් නොම්බි ඇල්ලීම

ගෞරවනීය සහෝදර සහෝදරියනි, 2020 නොවැම්බර් 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඔබ සැමට එකමුතුව හා ජාතිය වෙනුවෙන් නෝම්බි අල්ලන ලෙස  (නිරාහාරව සිටින ලෙස) අපි ඉතා නිහතමානීව ඉල්ලා සිටිමු. එහි පුරවැසියන් සහ සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයා.