කොවිඩ් – 19 හේතුවෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත මස්ජිද්වල ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සීමා පැනවීම් – IV

සියලුම මස්ජිද් භාරකරුවන්/කාර්යභාර අයවළුන් වෙත,

කොවිඩ් – 19 හේතුවෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත මස්ජිද්වල ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ සීමා පැනවීම් – IV

2020.11.01 වන දින සහිතව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර ඇති ආගමික සිද්ධස්ථාන වලට අදාලව රැස්විය හැකි උපරිම පුද්ගල සංඛ්‍යා සීමාව සම්බන්ධ මාර්ගෝපදේශ මත පදනම්ව ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාව පහත සඳහන් තීරණවලට එළඹ තිබේ.

1. මස්ජිදයක (මුස්ලිම් පල්ලියක) ඕනෑම අවස්ථාවක රැස්විය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 25 දෙනෙකුට පමණක් සීමා විය යුතුය.

2. මෙම 25 දෙනා තෝරාගනු ලබන ක්‍රමවේදය හෝ නිර්ණායක කුමක්ද යන්න සම්බන්ධව ජමාඅත් සාමාජිකයින්ට (දායකයින්ට) පෙරාතුව දැනුම් දිය යුතුය.

3. මෙයට අමතරව සෞඛ්‍ය /ආරක්ෂක අංශ විසින් ලබා දී ඇති අනෙකුත් නීති රීති හා විධි විධාන ඇතුළුව වකුෆ් සභාව මගින් පෙර නිකුත් කළ නියෝග නිසි ලෙස තදින්ම අනුගමනය කළ යුතුය.

4. බස්නාහිර පළාතේ සහ හුදෙකලා කරනු ලැබ ඇති හා/හෝ සංචරණ සීමා පනවා ඇති ප්‍රදේශවල ඇති සියළුම මස්ජිද් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තැබිය යුතුය.

5. ඉහත සඳහන් උපදෙස් හා විධි විධානවලට යටත්ව කටයුතු කිරීමේ ප්‍රායෝගික ගැටළු හෝ අපහසුතා පවතී නම් නැවත දැනුම්දෙන තුරු එවැනි මස්ජිද් වසා තැබීම සඳහා තීරණයක් ගැනීමට මස්ජිද් භාරකරුවන්/කාර්යභාර අයවළුන්ට නිදහස තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් සභාවේ නියමය පරිදි ,

ඒ.බී.එම්.අෂ්රෆ්,
අධ්‍යක්ෂ, වකුෆ් සභාව (MMCT) සහ අධ්‍යක්ෂ, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව.