හදිසි නිවේදනය – කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය මත මස්ජිද්වල කටයුත සීමා කිරීම 111

2020.10.29

මස්ජිද් භාරකරුවන් / මස්ජිද් භාරව සිටින පුද්ගලයින්

හදිසි නිවේදනය – කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය මත මස්ජිද්වල කටයුත සීමා කිරීම 111

කොවිඩ් 19 හදිසි තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ‍ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ DDG-EOHFS/17-5/2020 අංක දරන හා 2020.10.27 වැනි දින නිකුත් කරන ලද රෙගුලාසි අනුව ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් මණ්ඩලය බස්නාහිර පළාත තුල ඇති සියලු මස්ජිද් නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා තැබීමටතීරණය කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඒකී රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීම හො ඉවත් කිරීම පිළිබඳව වකූෆ් මණ්ඩලය විසින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා වකුෆ් මණ්ඩලයේ නියෝග අනුව නිකුත් කරනු ලැබේ.

ඒ. බී. එම්. අෂ්රෆ්
අධ්‍යක්ෂ
මුස්ලිම් පල්ලි හා පුණ්‍යභාර සහ
අධ්‍යක්ෂ, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව