කොවිඩ්-19 නිසා පල්ලිවල ආගමික කටයුතු සීමාකිරීම

21.06.2021

සියලුම පල්ලි භාරකරුවන්ට

කොවිඩ්-19 නිසා ආගමික කටයුතු සීමා කිරීම්

සියලුම පූජනීය ස්ථාන වසා තැබීම සඳහා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2012.06.20 දින නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයට අනුව, වැඩිදුර දැනුම් දෙන තුරු දිවයිනේ සියලුම පල්ලි වසා තැබීමට ශ්‍රී ලංකා වක්ෆ් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලයේ නියෝගයෙන්.

A.B.M. අෂ්රෆ්
අධ්‍යක්ෂ – මුස්ලිම් පල්ලි සහ පුණ්‍යායතන සහ
මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව