විසා අනුමැතිය ලබාදීමේ ක්රියා පිළිවෙත සම්බන්ධ සාකච්ඡාව

ආගමික හේතූන් මත පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින්ට විසා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ නවතම ක්‍රියා පිළිවෙත හඳුන්වා දීමක් ලෙස 2017 ජනවාරි 19 වන දින මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්‍යාංශයේ දී සියළුම විදෙස් නියෝජිතයින්ගේ හමුවක් පැවැත්වේ. එම හමුවේ දී අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් නව අයදුම් පත් කට්ටලයක් හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර විදෙස් නියෝජිතයින් හට තම ගැටළු හා ප්‍රශ්න නිරාකරණය කර ගැනීමේ අවස්ථාවක්ද හිමිවේ. මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ තුමා සියළු නියෝජිතයින්ගේ පැමිණීම ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.