රමළාන් 2020 ඝඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලයේ නියමයන්

20.04.2020

සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි පරිපාලකයින්ට

අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහූ

Sub : රමළාන් 2020 ඝඳහා වූ ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලයේ නියමයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලය විසින් 2020.03.15 දින ලබා දුන් නියමයන් මුළු රමළාන් මාසය පුරාවටම සහ /හෝ නැවත දැනුම් දෙන තුරු බල පවතිනු ඇත.

ඒ අනුව,

1. ඉමාම් හා මුඅස්සින්වරු හැර අන් මහජනයා සඳහා මස්ජිද විවෘත නොකරන ලෙසටත්

2. දෛනික පස්වේල නැමදුම, ජුමුආ නැමදුම, තාරාවීහ් නැමැති රමළාන් මස රාත්‍රී නැමදුම් ඇතුළු සියලු සාමූහික නැමදුම් නොපවත්වන ලෙසටත්

3. ඉෆ්තාර් වැඩසටහන් වැනි වෙනත් සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් නොපවත්වන ලෙසටත්.

4: මස්ජිද්වල හෝ එහි පරිශ්‍රයේ කැඳ (කන්ජි) පිසීම හෝ බෙදා හැරීම නොකරන ලෙසටත්.

5: මෙම මෙම නියමයන් නිසි ලෙස ප්‍රදේශවාසීන්ට දැනුම් දීම සහ කොවිඩ්-19 රෝගයට අදාළව සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක බලධාරීන් විසින් දෙන ලද උපදෙස් පිළිපැදීමට ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීම සහ දිරිමත් කිරීම කරන ලෙසටත්

ශ්‍රී ලංකාවේ වක්ෆ් මණ්ඩලය සියලු මස්ජිදවල පරිපාලකයින්හට නියෝග කරයි:

සර්වබලධාරී අල්ලාහ් අප සැමට ඵලදායී රමළාන් සමයක් උදාවීමට ආශීර්වාද කරන ලෙස අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

රමළාන් මුබාරක්!

 

ඒ.බී.එම්. අශ්රෆ්
ශ්‍රී ලංකා වක්ෆ් මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ හා
මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ